Integracija į es
5 (100%) 1 vote

Integracija į es

Turinys

Įvadas 3 psl.

ES struktūriniai fondai 3 psl.

Bendroji ES parama 2004-2006 metais 4 psl.

Bendrasis programavimo dokumentas 5 psl.

Projektų finansavimo šaltiniai 6 psl.

BPD 1 ir 2 prioritetų priemonių finansavimo proporcijos 7 psl.

Investicijos infrastruktūrai 8 psl.

Išvados 9 psl.

Literatūros sąrašas 10 psl.Įvadas

Rašant tema „Europos struktūrinių fondų paramos panaudojimas Lietuvoje” pirmiausia reiktų pasakyti, kad parama Lietuva pasinaudoti dar negali, nes labai nesenai mes tik įstojome į ES, juolabiau, kad paraiškos tokiai paramai dar priimamos (iki birželio 9 dienos), o vėliau bus svarstymas kas jos nusipelnė labiausiai, nors šiandien šnekama, kad dauguma norinčių pasinaudoti šia galimybe netgi negalės jos gauti dėl paprasčiausio nežinojimo kaip teisingai sutvarkyti paraiškas. Taip pat galime išgirsti ir iš televizijos žinių kad tuo kaltinami valdininkai, nesugebėję iki galo išsiaiškinti reikalavimų gauti paramai.

Dauguma šio darbo medžiagos buvo paimta iš interneto, kadangi naujausią informaciją galima greičiausiai gauti tik tokiu būdu, juolab kad bibliotekos šiais laikais nelabai išgali sau leisti įsigyti naujų leidinių (ypač rajono).

Darbe bus nagrinėjama kokie yra struktūriniai fondai, kas gali jais pasinaudoti ir kaip šie pasiruošimo gauti paramai procesai vyksta Lietuvoje.

ES struktūriniai fondai

Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai – tai regioninės politikos, kuria siekiama sumažinti regionų išsivystymo skirtumus ir skatinti menkiau išsivysčiusių regionų plėtrą, finansiniai instrumentai.

ES regioninė politika – tai priemonių visuma, nukreipta į mažiau išsivysčiusių regionų plėtrą bei tarpregioninės sanglaudos skatinimą, siekiant spartesnio bendro šalies ekonominio augimo ir visuomenės gyvenimo kokybės gerinimo.

Šiuo metu ES regioninės politikos įgyvendinimas ES valstybėse narėse yra finansuojamas iš keturių ES struktūrinių fondų:

ES struktūrinis fondas Intervencijos sritys

Europos regioninės plėtros fondas Gamybos sektorius, infrastruktūra, vietos plėtra ir techninė parama

Europos socialinis fondas Žmogiškųjų išteklių plėtra. Nacionalinių užimtumo veiksmų planų įgyvendinimas, tame tarpe aktyvios darbo rinkos politikos priemonės, socialinė integracija, švietimas ir mokymas, informacinės visuomenės priemonės bei lygių galimybių užtikrinimo priemonės

Europos žemės ūkio garantijų ir orientavimo fondo Orientavimo skyrius Kaimo plėtros priemonės (ūkių pertvarka, mokymas, perdirbimas ir rinkodara)

Žuvininkystės orientavimo finansinis instrumentas Žuvininkystės sektoriaus pertvarkymo priemonės

ES parama, kaip negrąžintinė finansinė subsidija, kasmet gali siekti iki 4 procentų Lietuvos bendrojo vidaus produkto. 2004 -2006 m. Lietuvai iš ES biudžeto iš viso numatyta skirti 10,3 mlrd. litų.

Europos Komisijos finansiniame pasiūlyme dėl paramos valstybėms kandidatėms numatyta, kad Lietuva 2004-2006 m. laikotarpiu iš ES fondų gaus virš 1,35 mlrd. eurų, iš jų:

– 543,5 mln. eurų iš Sanglaudos fondo;

– 792,1 mln. eurų iš struktūrinių fondų 1 tikslo programai,

– iš INTERREG ir EQUAL Bendrijos iniciatyvų.

ES reglamentai numato, kad kiekvienas struktūrinis fondas gali finansuoti tam tikrus tikslus įgyvendinančias priemones. Šiuo metu nustatyti 3 prioritetiniai struktūrinių lėšų investavimo tikslai:

1 tikslas. Skatinti atsiliekančių regionų plėtrą ir prisitaikymą prie ekonomikos pokyčių. Parama skiriama regionams, kuriuose BVP vienam gyventojui mažesnis nei 75 proc. ES vidurkio, taip pat regionams, kur ypač mažas gyventojų tankumas (remiant pastaruosius, siekiama išvengti migracijos ir tolesnio jų gyventojų skaičiaus mažėjimo). Būtent šiam paramos tikslui yra priskiriama visos Lietuvos teritorija.

2 tikslas . Remti krizės apimtus pramonės regionus, kad jie galėtų persiorientuoti į kitas ekonomikos sritis. Remiami regionai, kuriuose ekonominės veiklos pagrindą sudaro pramonė ir kuriuose ilgai išlieka didelis nedarbas. Taip pat skatinama kaimo vietovių plėtra ir prisitaikymas prie ekonomikos pokyčių.

3 tikslas. Teikti paramą mokymui, kvalifikacijos kėlimui ir perkvalifikavimui. Pagrindinės priemonės – profesinis mokymas ir perkvalifikavimas, darbo rinkos institucijų plėtra. Šios priemonės bus finansuojamos iš Europos socialinio fondo.

Šiuo metu yra parengtas Lietuvos Bendrojo programavimo dokumentas 2004-2006 metams, kuris yra bendras šaliai skiriamų ES struktūrinių fondų investicijų planavimo dokumentas, nustatantis atitinkamą plėtros strategiją, ES struktūrinės paramos investavimo kryptis bei priemones – t.y. kur ir kaip Lietuvoje planuojama investuoti minėtas struktūrinių fondų lėšas.

Bendroji ES parama 2004-2006 metais

Bendras Europos Sąjungos paramos finansinis paketas Lietuvai 2004-2006 m. yra 2677 mln. eurų, iš jų:

 institucijų stiprinimas dėl prisijungimo prie Šengeno sutarties – 301,1 mln. eurų (11,2 proc. visos paramos);

 Ignalinos AE uždarymui – 285 mln. eurų (10,6 proc.);

 Sanglaudos fondui (transporto ir aplinkosaugos probl.) – 543,5 mln. eurų (20,3 proc.);

 Bendrojo programavimo dokumento priemonėms – 792,1 mln. eurų (29,6 proc.);

 išmokoms žemės ūkiui, kaimo plėtrai – 724,8 mln. eurų (27,1 proc.);

 programoms
INTERREG, EQUAL – 30,4 mln. eurų (1,1 proc.).

Bendrasis programavimo dokumentas

Bendrasis programavimo dokumentas (BPD) yra dokumentas, kuriame Lietuva turi parodyti, kaip ir kur investuos Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą 2004-2006 metais.BPD priemonės suskirstytos į 5 prioritetus:

Prioritetas 1: Socialinės ir ekonominės ūkio infrastruktūros plėtra.

Prioritetas 2: Žmogiškųjų išteklių plėtra.

Prioritetas 3: Gamybos sektoriaus plėtra.

Prioritetas 4: Kaimo ir žuvininkystės plėtra.

Prioritetas 5: Techninė pagalba.

Kiekvieną BPD prioritetą sudaro kelios priemonės. Kiekviena iš priemonių sąlygoja veiklas, kurios galės būti finansuojamos iš struktūrinių fondų, bei subjektus, kurie galės būti paramos gavėjais vykdydami projektus, atitinkančius jiems keliamus reikalavimus ir kriterijus. Pavyzdžiui, pirmąjį prioritetą „Socialinės ir ekonominės ūkio infrastruktūros plėtra” sudaro šios priemonės:

1 priemonė: Transporto infrastruktūros prieinamumas ir paslaugų kokybės gerinimas,

2 priemonė: Energijos prieinamumo ir efektyvaus panaudojimo užtikrinimas,

3 priemonė: Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija,

4 priemonė: Sveikatos priežiūros įstaigų plėtra ir modernizavimas,

5 priemonė: Darbo rinkos, švietimo, profesinio rengimo, mokslo ir studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra.

Antrojo prioriteto “Žmogiškųjų išteklių plėtra” priemonės yra šios:

1 priemonė: Užimtumo gebėjimų ugdymas,

2 priemonė: Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas,

3 priemonė: Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija,

4 priemonė: Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas,

5 priemonė: Žmogiškųjų išteklių kokybės moksliniuose tyrimuose ir inovacijose didinimas.

Su žinių ekonomikos plėtra tiesiogiai susijusios šios BPD priemonės:

 Prioriteto 1 “Socialinės ir ekonominės ūkio infrastruktūros plėtra” 6 priemonė “Darbo rinkos, švietimo, profesinio rengimo, mokslo ir studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra”.

 Prioriteto 2 “Žmogiškųjų išteklių plėtra” visos priemonės.

 Prioriteto 3 “Gamybos sektoriaus ir paslaugų plėtra” 1 priemonė „Pramonės ir verslo plėtotės skatinimas“, 2 priemonė „Pramonės ir verslo aplinkos gerinimas“ bei 3 priemonė “Informacinių paslaugų plėtotė”, bet tik tos jose remtinos veiklos, kurios susijusios su naujų technologijų ir inovacijų diegimu, IT taikymu, mokslo ir technologijų parkų vystymu bei į verslą orientuotais moksliniais tyrimais.

4 priemonė skirta žemės ūkio ir žuvininkystės plėtrai, o 5 priemonė BPD įgyvendinimui organizuoti.

Projektų finansavimo šaltiniai

Per BPD priemones planuojama įsisavinti 792,1 mln. eurų (tai reiškia tik 29,6 proc. ES paramos). Ši parama bus gauta panaudojant šiuos ES struktūrinius fondus:

 Europos regioninės plėtros fondą (ERPF). Finansinė parama teikiama investicijoms, skirtoms, vadinamoms, nepaprastosioms lėšoms. Pagal atitinkamą ES reglamentą vienas pagrindinių šio fondo tikslų yra investicijos į infrastruktūrą, tarp jo tikslų yra ir mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (technologinės) plėtros (MTEP) rėmimas, technologijų perdavimo įmonėms rėmimas;

 Europos socialinį fondą (ESF). Finansinė parama teikiama investicijoms, skirtoms, vadinamoms, paprastosioms lėšoms. Fondas skirtas plėtoti darbo rinką ir darbo jėgos išteklius. Vieni pagrindinių jo tikslų yra remti švietimą, profesinį rengimą, stažuotes, specialistų (taip pat ir moksliniams tyrimams) rengimą, perkvalifikavimą, užimtumo didinimo priemones;

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1228 žodžiai iš 3948 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.