Investiciniu bendroviu steigimas
5 (100%) 1 vote

Investiciniu bendroviu steigimas

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

Socialinių mokslų fakultetas

Teisės katedra

Verslo teisės referatas

Investicinių bendrovių steigimas

Turinys

Įvadas 3

1. Investicinių bendrovių samprata ir jų rūšys 4

2. Investicinių bendrovių steigimas 5

2.1. Kapitalas 8

2.2. Akcijos 9

2.3. Turtas 10

Išvados 12

Naudota Literatūra: 13

Įvadas

Investicinių bendrovių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo, valdymo ir veiklos ypatumus, investicinių bendrovių veiklos valstybinę priežiūrą, akcininkų teises bei pareigas ir teisių apsaugos priemones reglamentuoja Lietuvos Respublikos investicinių bendrovių įstatymas.

Investicinėms bendrovėms taip pat taikomos Akcinių bendrovių įstatymo nuostatos, Vertybinių popierių rinkos įstatymo nuostatos, kiti įstatymai bei poįstatyminiai aktai.

Darbo tikslas: Aprašyti investicinės bendrovės steigimo procedūrą ir keliamus reikalavimus.

Darbo uždaviniai:

1. Trumpai apžvelgti investicinių bendrovių sampratą ir jų rūšis;

2. Apžvelgti investicinių bendrovių steigimui reikalingus dokumentus;

3. Išsiaiškinti, kokie yra įstatinio kapitalo bei turimo turto reikalavimai;

4. Aprašyti investicinių bendrovių akcijų emisijos ypatumus.

Darbo rašymui naudojausi teisine literatūra bei įstatymais, liečiančiais nagrinėtas įmones.

1. Investicinių bendrovių samprata ir jų rūšys

Investicinė bendrovė apibrėžiama kaip akcinė bendrovė, kurios veiklos pobūdis ar turto sudėtis atitinka investicinių bendrovių įstatyme nustatytus kriterijus. Kitaip tariant investicinė bendrovė yra akcinė bendrovė (išskyrus žemiau numatytas išimtis), kuri sukaupia fizinių ir juridinių asmenų bei juridinio asmens teisių neturinčių įmonių pinigines lėšas viešai platindama savo akcijas ir turi bent vieną iš šių požymių:

1) pagrindinė veikla, iš kurios gaunama daugiau kaip 60 procentų pajamų (išskyrus Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė), yra sukauptų lėšų investavimas ar reinvestavimas į vertybinius popierius;

2) daugiau kaip 50 procentų bendrovės turto vertės sudaro vertybiniai popieriai.

Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė gali verstis tik piniginių lėšų, kurios surenkamos viešai platinant išperkamąsias investicinės kintamojo kapitalo bendrovės akcijas, investavimu arba reinvestavimu į diversifikuotą investicijų portfelį.

Kiekviena įmonė, atitinkanti šiuos kriterijus, turi būti reorganizuota į investicinę bendrovę investicinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka, išskyrus žemiau nurodytus atvejus.

Investicinėmis bendrovėmis nėra laikoma ir investicinių bendrovių įstatymas netaikomas:

1) bankams, draudimo bendrovėms, finansų maklerio įmonėms, taip pat kitoms operacijas vertybiniais popieriais atliekančioms finansinėms institucijoms, kurių veiklą reglamentuoja kiti įstatymai ar teisės aktai;

2) ne daugiau kaip 100 akcininkų (savininkų) turinčioms akcinėms bendrovėms, kurios neplatino ir neplatina savo vertybinių popierių viešai;

3) akcinėms bendrovėms, kurios laikinai peržengia nustatytą ribą kai daugiau kaip 50 procentų bendrovės turto vertės sudaro vertybiniai popieriai, jeigu jos šią ribą viršijančius vertybinius popierius parduos ne vėliau kaip per 3 mėnesius;

4) įmonėms, kurių įstatinis kapitalas yra mažesnis kaip 250 tūkstančių litų.

Investicinės bendrovės gali veikti kaip investicinės kintamojo kapitalo bendrovės, uždarieji investiciniai fondai ar kontroliuojančiosios investicinės bendrovės.

Investicinė akcinė bendrovė – akcinė bendrovė, Vyriausybės nustatyta tvarka įsteigta valstybiniam turtui privatizuoti pagal Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymą.

Investicinės bendrovės gali būti šių rūšių:

1) investicinės kintamojo kapitalo bendrovės;

2) uždarieji investiciniai fondai;

3) kontroliuojančiosios investicinės bendrovės.

Investicinė bendrovė yra laikoma investicine kintamojo kapitalo bendrove, jeigu jos turimas investicijų portfelis yra diversifikuotas, o išleistos ar išleidžiamos akcijos yra išperkamosios akcijos, kurių savininkai turi teisę bet kuriuo metu jas grąžinti bendrovei ir gauti už tai proporcingą dalį jos nuosavų (grynųjų) aktyvų. Investicinės kintamojo kapitalo bendrovės turto valdymas ir administracijos įgaliojimai perduodami šios bendrovės valdymo įmonei. Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė neturi įstatinio kapitalo. Išleidžiant arba išperkant investicinės kintamojo kapitalo bendrovės akcijas, šios bendrovės nuosavo kapitalo padidėjimas arba sumažėjimas bendrovės įstatuose nenurodomas ir su tuo susiję įstatų pakeitimai įmonių rejestre neregistruojami. Investicinei kintamojo kapitalo bendrovei netaikomos Akcinių bendrovių įstatymo nuostatos dėl akcinių bendrovių įstatinio kapitalo dydžio keitimo bei su tuo susijusių įstatų pakeitimų registravimo įmonių rejestre.

Investicinė bendrovė yra laikoma uždaruoju investiciniu fondu, jeigu jos turimas investicijų portfelis yra diversifikuotas ir ji nėra išleidusi išperkamųjų akcijų.

Investicinė bendrovė yra laikoma kontroliuojančiąja investicine bendrove, jeigu jos turimas investicijų portfelis nėra diversifikuotas ir ji nėra išleidusi išperkamųjų akcijų.

Kontroliuojančioji investicinė bendrovė gali būti įsteigta tik
reorganizavus investicinę akcinę bendrovę, taip pat kitos rūšies įmonę (išskyrus investicinę kintamojo kapitalo bendrovę ir uždarąjį investicinį fondą).

2. Investicinių bendrovių steigimas

Investicinės bendrovės veikla galima verstis tik gavus Vertybinių popierių komisijos leidimą. Norint gauti leidimą, Vertybinių popierių komisijai pateikiama paraiška. Paraiška teikiama ir leidimas išduodamas pagal Vertybinių popierių komisijos patvirtintas taisykles. Vertybinių popierių komisija per 30 kalendorinių dienų nuo paraiškos investicinės bendrovės veiklos leidimui gauti įteikimo privalo išnagrinėti leidimo išdavimo klausimą. Jei leidimas neišduodamas, investicinės bendrovės atstovams turi būti pateiktas motyvuotas atsakymas.

Investicinės bendrovės pavadinime turi būti šie žodžiai ar jų santrumpos iš pirmųjų raidžių: „investicinė kintamojo kapitalo bendrovė“ ar „IKKB“, „uždarasis investicinis fondas“ ar „UIF“, „kontroliuojančioji investicinė bendrovė“ ar „KIB“. Investicinės bendrovės pavadinime žodžiai „akcinė bendrovė“ ar jų santrumpa „AB“ yra neprivalomi. Investicinės bendrovės pavadinimas turi atitikti Vyriausybės patvirtintų įmonių, įstaigų ir organizacijų vardų nuostatų reikalavimus.

Investicinės bendrovės veiklos leidimas gali būti išduotas naujai įsteigtai investicinei kintamojo kapitalo bendrovei ar uždarajam investiciniam fondui arba jau veikiančiai įmonei, kuri reorganizuojama į investicinę bendrovę.

Naujai steigiamo uždarojo investicinio fondo pirmosios emisijos akcijas gali įsigyti tik jo steigėjai. Investicinės kintamojo kapitalo bendrovės steigėjai privalo įsigyti steigiamos investicinės kintamojo kapitalo bendrovės akcijų už sumą, kuri yra ne mažesnė nei investicinės kintamojo kapitalo bendrovės minimalus nuosavas kapitalas tai yra, ne mažesnis nei 1 mln. Lt. Investicinės bendrovės steigėjų įsigytos akcijos turi būti visiškai apmokėtos iki leidimo verstis investicinės bendrovės veikla išdavimo.

Turto valdymo sutartį su investicinės bendrovės valdymo įmone arba sutartį dėl investicinės bendrovės turto saugojimo su šios bendrovės depozitoriumu investicinės bendrovės steigimo metu gali pasirašyti šios bendrovės steigėjų atstovas, turintis teisę steigimo metu sudarinėti sandorius steigiamos bendrovės vardu. Šias sutartis turi patvirtinti steigiamasis investicinės bendrovės susirinkimas. Tokios sutartys įsigalioja nuo investicinės bendrovės įregistravimo įmonių rejestre. Tuo atveju, kai į investicinę bendrovę reorganizuojama kitos rūšies įmonė, turto valdymo sutartį su valdymo įmone turi teisę pasirašyti reorganizuojamos įmonės vadovas ir tokia sutartis įsigalioja nuo jos patvirtinimo po reorganizavimo veikiančios investicinės bendrovės akcininkų susirinkime.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1084 žodžiai iš 3609 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.