Istatymai
5 (100%) 1 vote

Istatymai

P A T E N T Ų

ĮSTATYMAS

1994 m. sausio 18 d. Nr.I-372

Vilnius

Įstatymas įteisina išradimus kaip pramoninės nuosavybės

objektus, reglamentuoja fizinių ir juridinių asmenų teises bei

pareigas, atsirandančias sukūrus išradimus, suteikia šiems

išradimams teisinę apsaugą.I SKIRSNIS

IŠRADIMŲ APSAUGA1 straipsnis. Išradimų apsaugos forma

Išradimų apsaugos forma yra patentas, kurį išduoda Lietuvos

Respublikos valstybinis patentų biuras šio įstatymo nustatyta

tvarka.2 straipsnis. Patentabilūs išradimai

Išradimai yra patentabilūs, jeigu jie yra nauji, išradimo

lygio ir turi pramoninį pritaikomumą.

Išradimais nelaikomi:

1) atradimai, mokslo teorijos ir matematiniai metodai;

2) gaminių išoriniai vaizdai;

3) žaidimų, intelektinės ir ūkinės veiklos planai, taisyklės

ir būdai, taip pat skaičiavimo mašinų programos;

4) informacijos teikimo būdai.

Patentai neišduodami už žmonių ir gyvūnų gydymo, ligų

diagnozavimo ir profilaktikos būdus (išskyrus įrenginius ir

medžiagas, kurie naudojami tiems būdams), augalų ir gyvūnų

veisles, biologinius (išskyrus mikrobiologinius) jų išvedimo

būdus, išradimus, prieštaraujančius visuomenės interesams,

moralės ir humaniškumo principams.

Jeigu išradimo objektas yra būdas, tai patentinė apsauga

suteikiama ir tuo būdu pagamintam gaminiui.3 straipsnis. Išradimo naujumas

Išradimas yra naujas, jeigu jis nežinomas technikos lygiu.

Technikos lygiu laikoma visa, kas iki patentinės paraiškos

padavimo datos arba, jeigu pretenduojama į prioritetą, iki

prioriteto datos buvo viešai skelbta arba naudota Lietuvos

Respublikoje ar užsienyje.

Išradimas nelaikomas nauju, jeigu jis, nors ir nežinomas

technikos lygiu, yra aprašytas kito pareiškėjo patentinėje

paraiškoje, kurios padavimo data yra ankstesnė ir kuri buvo

paskelbta oficialiame Valstybinio patentų biuro biuletenyje

vėliau arba tą pačią dieną, kai buvo nustatytas technikos lygis.4 straipsnis. Išradimo lygis

Išradimas yra išradimo lygio, jeigu jis nežinomas

atitinkamos srities specialistui technikos lygiu.5 straipsnis. Pramoninis pritaikomumas

Pramoninį pritaikomumą turi išradimas, kurį galima pagaminti

ar panaudoti pramonėje, žemės ūkyje, sveikatos apsaugos ar kitose

srityse.6 straipsnis. Lengvatinis terminas

Išradimo patentabilumui pripažinti netrukdo informacijos

apie jį paskleidimas, jeigu ši informacija buvo paskleista per 6

mėnesius iki patentinės paraiškos padavimo datos ir jeigu ją

paskleidė:

1) pats išradėjas arba jo teisių perėmėjas, turėjęs teisę į

patentą iki patentinės paraiškos padavimo datos;

2) kitas asmuo, norėdamas pakenkti išradėjui arba jo teisių

perėmėjui;

3) išradėjas arba jo teisių perėmėjas, eksponuodamas

išradimą oficialioje ar oficialiai pagal Tarptautinių parodų

konvenciją, pasirašytą 1928 m. lapkričio 22 d. Paryžiuje,

pripažintoje parodoje.

Išradėjas arba jo teisių perėmėjas, norintis pasinaudoti šio

straipsnio pirmojoje dalyje nurodytu lengvatiniu terminu, privalo

įrodyti, kad jis turi teisę į šį terminą.7 straipsnis. Teisė į patentą

Teisė į patentą priklauso išradėjui arba jo teisių

perėmėjui. Išradimo bendraautoriai turi lygias teises į patentą,

jeigu jie nėra susitarę kitaip.

Jeigu keli išradėjai sukūrė tokį pat išradimą visiškai

atskirai, teisė į patentą priklauso tam išradėjui, kuris pirmas

padavė paraišką Valstybiniam patentų biurui ar turi ankstesnę

prioriteto teisę į šį išradimą, jeigu vėliau toji paraiška nebuvo

atšaukta ar laikoma atšaukta.8 straipsnis. Tarnybiniai išradimai

Teisė į patentą už išradimą, kurį sukūrė darbuotojas eidamas

tarnybines pareigas arba vykdydamas konkrečią tarnybinę užduotį,

priklauso darbdaviui, jeigu tai nustatyta darbdavio ir darbuotojo

sudarytoje sutartyje.

Darbdavys privalo sumokėti darbuotojui atlyginimą, kurio

dydis priklauso nuo išradimo ekonominės vertės ir kitos naudos,

darbdavio gautos panaudojus šį išradimą.

Santykius tarp darbdavio ir išradėjo, susijusius su

tarnybiniais išradimais, nustato atskiras įstatymas.9 straipsnis. Išradėjo nurodymas

Patentinėje paraiškoje ir patente turi būti nurodyta

išradėjo arba išradėjų pavardės.

Valstybinis patentų biuras, skelbdamas patentinę paraišką ar

patentą, privalo nurodyti išradėjo ar išradėjų pavardes.

Išradėjas turi teisę reikalauti, kad jo pavardė nebūtų

skelbiama. Dėl to jis turi pateikti Valstybiniam patentų biurui

prašymą. Valstybinis patentų biuras privalo šį prašymą

patenkinti.II SKIRSNIS

PATENTŲ IŠDAVIMAS10 straipsnis. Patentinės paraiškos padavimas

Asmuo, norintis gauti išradimo
patentą, turi paduoti

patentinę paraišką Valstybiniam patentų biurui. Paraišką gali

paduoti keletas juridinių ar fizinių asmenų arba fiziniai ir

juridiniai asmenys kartu.

Paraišką pareiškėjo vardu gali paduoti ir jo atstovas.

Juridiniai ir fiziniai asmenys iš užsienio valstybių paraiškas

Valstybiniam patentų biurui paduoda per Lietuvos Respublikos

patentinius patikėtinius.11 straipsnis. Patentinė paraiška

Patentinę paraišką sudaro:

1) prašymas išduoti patentą;

2) išradimo aprašymas;

3) vieno ar daugiau punktų išradimo apibrėžtis;

4) brėžiniai, jeigu jų reikia išradimo esmei paaiškinti;

5) referatas;

6) dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis;

7) dokumentas apie teisę paduoti patentinę paraišką (jei ją

paduoda ne išradėjas) ir pareiškimas dėl išradimo autorystės.

Prašymas išduoti patentą pateikiamas lietuvių kalba. Kiti

dokumentai pateikiami lietuvių ar kita Valstybinio patentų biuro

nustatyta kalba. Jeigu patentinės paraiškos dokumentai pateikiami

ne lietuvių kalba, prie jų pridedamas vertimas į lietuvių kalbą.

Patentinės paraiškos dokumentų vertimą pareiškėjas privalo

pateikti Valstybiniam patentų biurui per 3 mėnesius nuo

patentinės paraiškos padavimo datos.12 straipsnis. Patentinės paraiškos padavimo datos

suteikimas

Patentinės paraiškos padavimo data laikoma ta diena, kai

Valstybinis patentų biuras gavo šiuos dokumentus:

prašymą išduoti patentą;

išradimo aprašymą su apibrėžtimi;

brėžinius, jeigu jų reikia išradimo esmei paaiškinti;

dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas mokestis.

Jeigu pareiškėjas nors vieno iš šio straipsnio pirmojoje

dalyje išvardintų dokumentų nepateikė, patentinei paraiškai

padavimo data nesuteikiama.13 straipsnis. Išradimo esmės atskleidimas

Išradimo aprašymas turi atskleisti išradimą aiškiai ir

išsamiai, kad atitinkamos srities specialistas galėtų jį

panaudoti.

Jeigu patentinė paraiška paduota dėl biologinės medžiagos,

kurios negalima aprašyti taip, kad ją galėtų panaudoti tos

srities specialistas, ir ši medžiaga yra visuomenei neprieinama,

ji turi būti atiduota saugoti deponavimo įstaigai. Prie

Valstybiniam patentų biurui paduodamos patentinės paraiškos

pridedamas dokumentas apie biologinės medžiagos deponavimą.

Patentinėje paraiškoje išradimo aprašymas turi būti

pateiktas pagal Valstybinio patentų biuro reikalavimus.14 straipsnis. Išradimo apibrėžtis

Išradimo apibrėžtį gali sudaryti vienas ar daugiau

apibrėžties punktų. Už kiekvieną po 10-ojo einantį apibrėžties

punktą mokamas papildomas mokestis.

Išradimo apibrėžtis nustato patento suteikiamos teisinės

apsaugos ribas.

Visi apibrėžties punktai turi būti tikslūs ir konkretūs.

Išradimo apibrėžties punktai pateikiami pagal Valstybinio

patentų biuro reikalavimus.15 straipsnis. Referatas

Referate pateikiama techninė informacija apie išradimą

Valstybinio patentų biuro nustatyta tvarka. Nustatant patento

teisinės apsaugos ribas, į referatą neatsižvelgiama.16 straipsnis. Išradimo vienumas

Patentinė paraiška paduodama dėl vieno išradimo arba

išradimų grupės, kurią jungia bendra išradybos mintis.

Išradimo vienumo nesilaikymas neduoda pagrindo išduotą

patentą paskelbti negaliojančiu.17 straipsnis. Atskirta paraiška

Pareiškėjas, kuris nesilaikė išradimo vienumo reikalavimų,

privalo atskirti patentinę paraišką į dvi ar daugiau paraiškų

(atskirtos paraiškos). Pareiškėjas gali savo iniciatyva atskirti

patentinę paraišką į dvi ar daugiau paraiškų.

Kiekvienoje atskiroje patentinėje paraiškoje išradimo esmė

neturi būti plačiau atskleista negu išradimo esmė pirminėje

patentinėje paraiškoje.

Kiekvienai atskirtai patentinei paraiškai nustatoma pirminės

paraiškos padavimo data arba, jeigu pretenduojama į prioritetą,

pirminės paraiškos prioriteto data.

Prioriteto dokumentai ir visi būtini vertimai, pateikti

Valstybiniam patentų biurui su pirmine patentine paraiška, tinka

visoms atskirtoms paraiškoms.18 straipsnis. Prioriteto teisė

Pareiškėjas, paduodamas patentinę paraišką, gali pateikti

prašymą suteikti prioritetą pagal Paryžiaus konvenciją dėl

pramoninės nuosavybės saugojimo vienos ar kelių anksčiau paduotų

kitose valstybėse nacionalinių ar tarptautinių paraiškų pagrindu,

nurodydamas tos paraiškos ar paraiškų padavimo datą ir valstybę.

Valstybinis patentų biuras gali reikalauti iš pareiškėjo,

paduodančio prašymą suteikti prioritetą, per 3 mėnesius nuo

paraiškos padavimo datos pristatyti anksčiau paduotos ar paduotų

paraiškų kopijas ir jų vertimą į lietuvių kalbą.

Valstybinis patentų biuras, nustatęs, kad nesilaikoma šio

straipsnio antrosios dalies reikalavimų, gali pareikalauti

pareiškėjo juos įvykdyti. Pareiškėjui to nepadarius, laikoma, kad

šio straipsnio pirmojoje dalyje
prašymas suteikti

prioritetą nebuvo paduotas.19 straipsnis. Ekspertizė

Valstybinis patentų biuras, atlikdamas patentinės paraiškos

ekspertizę, nustato, ar pareiškėjas laikosi 2 straipsnio

antrojoje ir trečiojoje dalyse, 11 straipsnyje, 13 straipsnio

antrojoje ir trečiojoje dalyse, 14 ir 18 straipsniuose išvardytų

reikalavimų.

Valstybinis patentų biuras, nustatęs, kad paraiška

neatitinka šio straipsnio pirmojoje dalyje išvardytų straipsnių

reikalavimų, pasiūlo pareiškėjui šiuos reikalavimus įvykdyti.

Pareiškėjui to nepadarius, Valstybinis patentų biuras priima

sprendimą neišduoti patento.20 straipsnis. Patentinės paraiškos taisymas.

Paraiškos atšaukimas

Pareiškėjas turi teisę taisyti patentinę paraišką per visą

jos nagrinėjimo Valstybiniame patentų biure laiką.

Patentinės paraiškos taisymai neturi keisti bei išplėsti

išradimo esmės ar ribų.

Pareiškėjas turi teisę atšaukti patentinę paraišką bet

kuriuo jos nagrinėjimo Valstybiniame patentų biure metu.21 straipsnis. Patentinės paraiškos skelbimas

Valstybinis patentų biuras oficialiame biuletenyje skelbia

patentinę paraišką tokią, kokią pateikė pareiškėjas, praėjus 18

mėnesių nuo jos padavimo datos arba jeigu pretenduojama į

prioritetą – nuo jos prioriteto datos. Jeigu pareiškėjas raštu

paprašo Valstybinį patentų biurą anksčiau paskelbti jo patentinę

paraišką, Valstybinis patentų biuras ją skelbia, bet ne anksčiau

kaip po šešių mėnesių nuo jos padavimo datos.

Patentinė paraiška neskelbiama, jeigu per 17 mėnesių nuo jos

padavimo ar prioriteto datos ji buvo atšaukta.

Paskelbtai patentinei paraiškai nuo jos paskelbimo iki

patento išdavimo datos suteikiama laikina teisinė apsauga.

Jeigu paskelbta patentinė paraiška vėliau buvo atšaukta arba

nuginčyta kito asmens, laikoma, kad pareiškėjui nebuvo suteikta

šio straipsnio trečiojoje dalyje numatyta laikina teisinė

apsauga.

Įslaptinus išradimą, jo autoriui išmokamas atlyginimas pagal

sutartį, sudarytą tarp valstybinių paslapčių saugojimo

institucijos ir išradimo autoriaus.22 straipsnis. Patento išdavimas

Jeigu patentinė paraiška atitinka ekspertizės reikalavimus,

Valstybinis patentų biuras, pareiškėjui sumokėjus mokestį, per

mėnesį išduoda patentą.

Valstybinis patentų biuras, priėmęs sprendimą išduoti

patentą, paskelbia tai savo oficialiame biuletenyje.

Patento dokumento formą ir įrašomų jame duomenų kiekį

nustato Valstybinis patentų biuras.

Išduodamas vienas patento egzempliorius. Esant keliems

pareiškėjams, jeigu nesusitarta kitaip, patentas išduodamas

prašyme nurodytam pirmam pareiškėjui.23 straipsnis. Patentų registras

Valstybinis patentų biuras veda Lietuvos Respublikos patentų

registrą. Patentai registre numeruojami jų išdavimo eilės tvarka.

Į Lietuvos Respublikos patentų registrą įrašomi duomenys

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1806 žodžiai iš 6003 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.