Istorija dokumentas
5 (100%) 1 vote

Istorija dokumentas

APIE… Èia surinktos 6-7 kl. istorijos kurso datos, kurios apima senovës ir

viduramþiø istorijà. Dël aiðkumo èia átrauktà ir daugiau, kitø laikotarpiø

datø(pvz. Naujausiøsø laikø), nes istorijos kursas gan padrikai ðokinëja ið

vieno laikotarpio á kità. Ðali karø, kovø, mûðiø ir sukilimø paraðytos

kovojusios pusës(“ir” skiria prieðingas puses. Pvz.: “anglai ir prancûzai”

reiðkia “anglai – prancûzai”.). Dabar, bûdamas 9 kl., pradëjau rinkti

Naujausiøjø laikø datas, kurios, kai tik bus surinktos ir atsidurs MDIB.2600 m. pr. m. e. –Baigta Cheopso piramidës statyba.

1792 – 1750 m. pr. m. e. – Hamurabio valdymas.

480 m. pr. m. e. -Kserkso kariuomenes ásiverþimas á Graikijà. Persai ir

graikai.

244 m. pr. m. e. -Hanibalas išsilaipina Ispanijoje. Kartaginieèiai ir

ispanai.

218 m. pr. m. e. -Hanibalas ásiverþia i Italijà. Kartaginieèiai ir

romënai.

216 m. pr. m. e. -Kanø muðis. Kartaginieèiai ir romënai.

204 m. pr. m. e. -Scipiono armija išsilaipina Afrikoje. Kartaginieèiai ir

romënai.

202 m. pr. m. e. -Hanibalo pralaimëjimas prie Zanos. Kartaginieèiai ir

romënai.

201 m. pr. m. e. -Punø karø pabaiga.

146 m. pr. m. e. -Roma užkariauja Kartagin¹. Kartaginieèiai ir romënai.

117-115 m. pr. m. e. -Romos užkariavimai Dunojaus žemupyje. Romënai ir

peèenegai.

74-71 m. pr. m. e. -Spartako sukilimas.

31 m. pr. m. e. -Kautynës prie Akcijaus kyðulio. Romënai: Antonijus ir

Oktavianas.

30 m. pr. m. e. -Roma užkariauja Egipt¹. Egiptieèiai ir romënai.

378 m. -Cezario pralaimëjimas prie Vestfalijos. Romënai ir ?.

410 m. -Alaricho vadovaujami vestgotai nusiaubia Balkanø ir Apeninø

pusiasalius.

Romënai ir vestgotai.

-Vestgotai užma Romos miest¹.Vestgotai ir romëai.

434 m. -Atilos vedami hunai nusiaubia Galij¹ir Italij¹ Romëai ir hunai.

476 m. -Vakarø Romos imperijos þlugimas.

486 m. -Mušis prie Suasono. Prancûzai ir anglai.

711 m. -Arabai per Giblartaro sasiaurá puola Ispanijà. Arabai ir ispanai.

732 m. -Arabø pralaimëjimas prie Puatje. Arabai ir ispanai su prancûzais.

775 m. -Karolis Didysis nuniokoja Saksonij¹. Prancûzai ir saksai.

783 m. -Karolis Didysis puola Saksonij¹. Prancûzai ir saksai.

769 m. -Karolis Didysis su savo sûnumis numalðina saksø sukilimà. Prancûzai

ir

saksai.

799 m. -Karolis Didysis galutinai pavergia Saksonij¹.

853 m. -Danai išsilaipina Lietuvos pakrantëje ir uþima Gruobinios ir

Apuolës pi-

lis. Danai ir lietuviai.

882 m. -Holmgrado vaivada Olegas užima Kijevo miest¹.

1040 m. -Kijevo Rusios valdovas Jaroslavas Išmintingasis puola Lietuv¹.

Lietuviai

ir rusai.

1096 m. -Varguomenës þygis á Rytus. Beturèiai europieèiai ir arabai.

-Feodalø þygis á Rytus. Europieèiai ir arabai.

1204 m. -Konstantinopolio paëmimas. Europieèiai ir bizantieèiai.

1219 m. – Lietuvos didikø sutartis su Halièo – Voluinës kunigaikðèiais.

1223 m. -Turkø mongolø armija pradeda puolimà. Turkai mongolai ir Azijos

tautos.

1228 m. –Kryžiuoèiø(teutonø) ordinas ásikuria Pabaltyjyje.

1236 – 1263 m. –Mindaugo valdymas.

1236 m. -Saulës muðis. Lietuviai ir kalavijuoèiai.

-Mongolai totoriai užpuola Volgos Bulgarij¹. Bulgarai ir

mongolai toto-

riai.

1240 m. -Mongolai totoriai užpuola Kijevo Rusi¹. Mongolai totoriai ir

rusai.

1251 m. –Mindaugo ir jam artimø bajorø krikðtas.

1253 m. – Mindaugas karûnuojamas Lietuvos karaliumi.

1260 m. -Durbës muðis. Lietuviai ir kryþiuoèiai.

1261 m. -Konstantinopolio paëmimas. Turkai ir europieèiai.

1260-1274 m. -Didysis prusø sukilimas. Prûsai ir kryþiuoèiai.

1263-1264 m. -Treniotos valdymas.

1264-1267 m. -Vaišelgos valdymas.

1267-1269 m. -Švarno valdymas.

1269-1282 m. -Traidenio valdymas.

1271-1295 m. -Marko Polo kelionës.

1283 m. -Prasidëjo nuolatinës kryþiuoèiø kovos su lietuviais.

1285-1294 m. -Butigeidžio ir Pukuvero-Butvydo valdymo metai.

1295-1316 m. -Vytenio valdymo metai.

1298 m. -Lietuviø þygis á Livonijà.

-Mušis prie Karkuso. Lietuviai ir kalavijuoèiai.

1309 m. -Vytenis laimi kov¹ dël Þemaitijos. Lietuviai.

1311 m. -Lietuviø þygis á Prûsijà. Lietuviai ir kryþiuoèiai.

-Mušis prie Voplaukio. Lietuviai ir kryžiuoèiai.

1316–1341 m. –Gedimino valdymas.

1323 m. –Pirmasis Vilniaus, kaip Lietuvos sostinës, paminëjimas.

1336 m. -Pilënø paëmimas. Kryþiuoèiai ir lietuviai.

1337-1453 m. -Šimtametis karas. Prancûzai ir anglai.

1341-1345 m. –Jaunuèio valdymo metai.

1345-1377 m. – Algirdo valdymas.

1346 m. -Mušis prie Kresi. Prancûzai ir anglai.

1348 m. -Mušis prie Strëvos. Lietuviai ir kryþiuoèiai.

1356 m. -Mušis prie Puatje. Prancûzai ir anglai.

1362 m. -Kauno pilies išgriovimas. Lietuviai ir kryžiuoèiai.

1363 m. -Kijevo paëmimas. Lietuviai ir rusai.

-Mûðis prie Mëlynøjø Vandenø. Lietuviai ir rusai.

1368 m. -Žygis á Maskvà. Lietuviai ir rusai.

1370 m. -Mûðis prie Rûdavos. Lietuviai ir kryþiuoèiai.

-Žygis á Maskvà. Lietuviai ir rusai.

1372 m. -Žygis á Maskvà. Lietuviai ir rusai.

1377-1392 m. –Jogaila valdo LDK.

1381-1382 m. –Kêstuèio valdymas.

1385 m. –Krëvos unija.

1386-1434 m. –Jogaila valdo Lenkij¹.

1387 m. –Lietuvos krikštas.

1389 m. -Mušis Kosovo lauke. Serbai ir arabai.

1390-1392 m. -Lietuviø þygiai á Lenkijà. Lietuviai ir lenkai.

1390 m. –Vytautas antr¹ kart¹ pabëga pas kryþiuoèius
ir ištekina savo

dukterá Sofijà uþ Maskvos . . didþiojo kunigaikðèio

Vasilijaus I.

1392 m. –Astravo sutartis.

1394 m. -Paskutinis didesnis kryžiuoèiø þygis á Lietuvà. Lietuviai ir

kryþiuoèiai.

1398 m. -Žygis prieš Aukso Ord¹. Lietuviai ir totoriai.

1399 m. –Vorsklos mûðis. Lietuviai ir totoriai.

1401 m. -Vilniaus-Radomo sutartis.

1404 m. -Smolensko prijungimas prie Lietuvos.

-LDK ir Lenkijos sutartis Raèionze.

1406-1408 m. -Lietuviø karai su Maskvos Didþiaja Kunigaiktðyste. Lietuviai

ir rusai.

1409 m. -Kryžiuoèiai paskelbia kar¹ Lietuvai. Lietuviai ir kryžiuoèiai.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 896 žodžiai iš 1774 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.