Juridinio asmens atsakomybė
5 (100%) 1 vote

Juridinio asmens atsakomybė

11

20 straipsnis. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė

1. Juridinis asmuo atsako tik už nusikalstamas veikas, už kurių padarymą šio kodekso specialiojoje dalyje numatyta juridinio asmens atsakomybė.

2. Juridinis asmuo atsako už fizinio asmens padarytas nusikalstamas veikas tik tuo atveju, jeigu nusikalstamą veiką juridinio asmens naudai arba interesais padarė fizinis asmuo, veikęs individualiai arba juridinio asmens vardu, jeigu jis, eidamas vadovaujančias pareigas juridiniame asmenyje, turėjo teisę:

1) atstovauti juridiniam asmeniui arba

2) priimti sprendimus juridinio asmens vardu, arba

3) kontroliuoti juridinio asmens veiklą.

3. Juridinis asmuo gali atsakyti už nusikalstamas veikas ir tuo atveju, jeigu jas juridinio asmens naudai padarė juridinio asmens darbuotojas arba įgaliotas asmuo dėl šio straipsnio 2 dalyje nurodyto asmens nepakankamos priežiūros arba kontrolės.

4. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė nepašalina fizinio asmens, kuris padarė, organizavo, kurstė arba padėjo padaryti nusikalstamą veiką, baudžiamosios atsakomybės.

5. Pagal šį kodeksą neatsako valstybė, valstybės ir savivaldybės institucija bei tarptautinė viešoji organizacija.

1. Komentuojamas straipsnis įtvirtina naują institutą Lietuvos baudžiamojoje teisėje – tai juridinio asmens baudžiamąją atsakomybę. Juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės įteisinimas siejamas su Lietuvos tarptautiniais įsipareigojimais bei siekiu tapti pilnateise Europos Sąjungos nare. Pareigą valstybėms – tarptautinių sutarčių dalyvėms numatyti nacionaliniuose baudžiamuosiuose įstatymuose juridinių asmenų atsakomybę nustato tokios Lietuvos Respublikos ratifikuotos tarptautinės sutartys kaip Europos Tarybos 1999 m. Europos baudžiamosios teisės konvencija prieš korupciją (VŽ, 2002, Nr.23-851; 853) bei Jungtinių Tautų 2000 m. Konvencija prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą (VŽ, 2002, Nr. 51-1929; 51-1933). Analogišką pareigą valstybėms nustato ir Europos Sąjungos 1995 m. Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos Antrasis protokolas. Minėtos tarptautinės sutartys nustato juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės sąlygas, numato nusikalstamų veikų, už kurių padarymą atsako juridiniai asmenys, sąrašą, apibrėžia bausmių, taikomų juridiniams asmenims, rūšis bei kitus su juridinių asmenų baudžiamąja atsakomybe susijusius aspektus. Pažymėtina, kad daugelio Vakarų Europos valstybių, pvz., Olandijos, Belgijos, Prancūzijos, Suomijos, Danijos, Švedijos, Anglijos ir t.t. baudžiamieji įstatymai numato juridinių asmenų atsakomybės institutą.

2. Juridinių asmenų samprata ir rūšys apibrėžiamos CK 2.33 str. – 2.35 str. bei 2.50 str. 4 d. Taigi, siekiant patraukti baudžiamojon atsakomybėn įmonę, įstaigą ar organizaciją, būtina remtis nurodytų CK straipsnių nuostatomis, nustatančiomis juridinių asmenų požymius ir rūšis, taip pat specialių įstatymų, taikomų atskirų įmonių veikslai, normomis.

3. CK 2.33 str. 1 d. nurodyta, kad j u r i d i n i u a s m e n i u laikoma savo pavadinimą turinti įmonė, įstaiga ar organizacija, kuri gali savo vardu įgyti ir turėti teise bei pareigas, būti ieškovu ar atsakovu teisme. Siaurai aiškinant minėtą CK normą, galima būtų konstatuoti, kad joje numatyti tokie juridinio asmens požymiai, kaip juridinio asmens organizuotumas, identitetas, galėjimas būti ieškovu ar atsakovu teisme bei įgyti tam tikras teise ir pareigas. Plačiai aiškinant minėtą CK normą, galima išskirti ir kitus juridinio asmens požymius, t.y. juridinio asmens turto atskirumą nuo jo dalyvio turto, galėjimą sudaryti savo vardu sandorius, savarankiškų tikslų ir interesų turėjimą ir t.t. Galiojantis CK nustato, jog juridiniai asmenys gali būti viešieji ir privatieji (CK 2.34 str.) bei ribotos ir neribotos turtinės atsakomybės (CK 2.50 str. 4 d.). V i e š i e j i j u r i d i n i a i a s m e n y s yra valstybės ar savivaldybės, jų institucijų arba kitų asmenų, nesiekiančių naudos sau, įsteigti juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti viešuosius interesus (CK 2.34 str. 2 d.). Tuo tarpu p r i v a t i e j i j u r i d i n i a i a s m e n y s yra juridiniai asmenys, kurių tikslas yra tenkinti privačius interesus ir siekti komercinės – materialinės naudos (CK 2.34 str. 3 d.). Juridinio asmens rūšis yra svarbi aplinkybė svarstant galimybę patraukti juridinį asmenį baudžiamojon atsakomybėn, kadangi ne visi juridiniai asmenys gali būti nusikaltimo subjektais (apie tai plačiau žr. šio straipsnio komentaro 15 p.). Tuo tarpu juridinių asmenų skirstymas į ribotos ir neribotos turtinės atsakomybės įmones įtvirtina bendrąją nuostatą Lietuvos civilinėje teisėje, kad kiekviena įmonė yra juridinis asmuo. Todėl pagal galiojantį CK tiek uždaroji akcinė bendrovė, tiek ir personalinė įmonė ar ūkinė bendrija yra juridiniai asmenys.

4. Komentuojamo straipsnio 1 d. įtvirtina nuostata, kad juridinis asmuo atsako tik už tas nusikalstamas veikas, už kurių padarymą BK specialiojoje dalyje numatyta juridinio asmens atsakomybė. Taigi, BK yra nustatytas išsamus ir tikslus nusikalstamų veikų, kurių nusikaltimo subjektas gali būti juridinis asmuo, ratas. Tai, kad už konkrečios nusikalstamos veikos padarymą baudžiamojon atsakomybėn gali būti traukiamas juridinis asmuo, yra nurodyta konkretaus
BK specialiosios dalies straipsnio vienoje iš dalių (pvz., BK 132 str. 4 d.; 179 str. 4 d. ir t.t.). Juridinis asmuo negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, jeigu konkrečiame BK specialiosios dalies straipsnyje nėra nurodyta, jog už šios veikos padarymą gali atsakyti ir juridinis asmuo.

5. BK 20 str. antrojoje dalyje nustatytos juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės sąlygos. Juridinis asmuo gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn tik tuo atveju, jeigu: pirma, fizinis asmuo padaro nusikalstamą veiką ir, antra, fizinis asmuo nusikalstamą veiką padaro juridinio asmens naudai arba interesais, veikdamas individualiai ar juridinio asmens vardu, ir trečia, jeigu šis fizinis asmuo eina tam tikras vadovaujančias pareigas ir turi teisę atstovauti juridiniams asmeniui arba priimti įmonės vardu sprendimus, arba gali kontroliuoti juridinio asmens veiklą.

6. V e i k i m a s j u r i d i n i o a s m e n s n a u d a i a r b a i n t e r e s a i s reiškia, kad fizinis asmuo, darydamas nusikalstamą veiką, turi siekti materialinės ar kitokios naudos juridiniam asmeniui, kuriam jis dirba, arba veikti juridinio asmens, kuriam jis dirba, interesais. M a t e r i a l i n e a r k i t o k i a n a u d a pripažintini tie atvejai, kai juridinis asmuo gauna paskolą ar subsidiją, išvengia mokesčių mokėjimo arba juos sumažina, išvengia ekonominių ar kitų sankcijų ir pan. J u r i d i n i o a s m e n s i n t e r e s a i s pripažintini tie atvejai, kai juridinis asmuo laimi viešųjų pirkimų konkursą, gauna užsakymą, pripažįstamas patikimu partneriu ar klientu ir pan. Juridinio asmens patraukimas baudžiamojon atsakomybėn nepriklauso nuo to, ar juridinis asmuo realiai gavo naudą.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1110 žodžiai iš 2216 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.