Karo policija
5 (100%) 1 vote

Karo policija

1121

Turinys:

Įvadas………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

Karo policija………………………………………………………………………………………………………………………………..3

Karo policijos sudėtis……………………………………………………………………………………………………………………4

Karo policijos vadovavimas……………………………………………………………………………………………………………4

Karo policijos operacijos taikos ir karo metu……………………………………………………………………………………4

Karo policijos dalyvavimas tarptautinėse operacijose ir pratybose……………………………………………………..7

Karo policijos vadovybė………………………………………………………………………………………………………………..7

Bendrosios nuostatos…………………………………………………………………………………………………………………….8

Karo prievolininkų karinė įskaita……………………………………………………………………………………………………9

Karo prievolininkų apskaitos įstaigose tvarka…………………………………………………………………………………10

Baigiamosios nuostatos………………………………………………………………………………………………………………..11

Kariai…………………………………………………………………………………………………………………………………………11

Išvados………………………………………………………………………………………………………………………………………13

Literatūros ir duomenų šaltinių sąrašas…………………………………………………………………………………………..14

Įvadas

Pagrindinės Karo policijai (KP) keliamos užduotys – nusikaltimų krašto apsaugos sistemoje ir kitų teisės pažeidimų prevencija, atskleidimas ir ikiteisminis tyrimas. Karo policija taip pat užtikrina karinę drausmę, karinio eismo saugumą ir strategiškai svarbių objektų apsaugą.

Pasišalinusių iš tarnybos karių paieška, karinio transporto eskortavimas, patruliavimas yra vieni iš pagrindinių eilinio karo policininko darbų.

Karo policininkai vyksta ir į taikos palaikymo operacijas. Šiuo metu trys jų dalyvauja taikos palaikymo misijoje Kosove Baltijos žvalgų kuopoje, danų kontingento sudėtyje, o keturi Irake – du LITCON 2 būrio sudėtyje ir du LITDET būryje. Tarptautinėse misijose karo policininkai užtikrina viešąją tvarką ir karinę drausmę.Karo policija palaiko draugiškus ryšius su užsienio šalių analogiškomis struktūromis. Keturi karo policininkai baigė Jungtinių Amerikos Valstijų Fort Leonard Wood karo policininkų mokyklą. Prieš vykdami į tarptautines misijas Lietuvos karo policininkai baigia specialius karo policijos kursus Danijos logistikos mokykloje.Karo policininkai dalyvauja tarptautinėse pratybose, tokiose kaip „Amber Hope”, „Baltic Challenge”, „Baltic Eagle”, „Strong resolve”, „Rescuer-Medceur”, kur užtikrina saugų karinio transporto judėjimą, palaiko viešąją tvarką.

Šiai dienai KP sudaro štabas su ikiteisminio tyrimo skyriumi, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos įgulos. Karo policijoje dirba 138 kariškiai.

KARO POLICIJA

Karo policija-Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemoje veikianti karinės teisėsaugos institucija, Lietuvos kariuomenės dalis, įstatymų nustatyta tvarka vykdanti nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų krašto apsaugos sistemoje prevencija, juos atskleidžianti ir tirianti, taip pat kartu su kitų karinių vienetų vadais palaikanti drausmę bei tvarką karinėse teritorijose ir kariuomenėje bei prižiūrinti karinio transporto eismo saugumą. Karo policijos kompetenciją, funkcijas ir uždavinius, organizavimo tvarką, karo policininkų teisę, pareigas, atsakomybe ir karo policijos santykius su kitomis teisėsaugos institucijomis nustato Lietuvos Respublikos karo policijos įstatymas.

Vykdydama savo uždavinius ir funkcijas, karo policija turi įgaliojimus: karinėse teritorijose ir kariniame transporte- visų asmenų atžvilgiu; kitose teritorijose- karių atžvilgiu, taip pat asmenų, darančių nusikaltimus ar kitus teisės pažeidimus prieš karius, krašto apsaugos institucijas ir jų valdomą ar naudojamą turtą, atžvilgiu. Karinė teritorija- krašto apsaugos sistemos institucijų valdoma ar jų naudojama teritorija (lauko teritorija, pastatas ar patalpas), kitokia aptverta ar kitu suprantamu būdu pažymėta teritorija, priskirta ar naudojama kariuomenės reikmėms, taip pat suprantamu būdu pažymėta vietovė, kurioje kariuomenė atlieka karinius mokymus ir pratybas, sprogmenų nukenksminimo, gelbėjimo ar kitus valstybės saugumo ir gynybos reikmėms skirtus darbus šių pratybų, mokymų ar darbų metu. Karinis transportas- automobilių kelias, geležinkeliu, kita sausumos teritorija, taip pat oro ar vandens kelias karinius vežimus atliekančios krašto
apsaugos sistemos valdomos ir naudojamos bendrosios ir specialiosios paskirties transporto priemonės.

Pagrindiniai karo policijos uždaviniai yra nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencija, jų atskleidimas ir tyrimas, tvarkos ir drausmės karinėse teritorijose ir kariuomenėje palaikymas, karinio transporto eismo priežiūra.

Vykdydama šiuos uždavinius, karo policija atlieka tokias funkcijas:

1) rengia ir įgyvendina priemones, užkardančias nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus;

2) atskleidžia nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, padarytų nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų priežastis bei sąlygas, imasi priemonių nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų priežastims ir sąlygoms šalinti ir kontroliuoja, kaip tos priemonės vykdomos;

3) registruoja ir tikrina pareiškimus ir pranešimus apie karių ar karinėse teritorijose ir kariniame transporte rengiamus ar padarytus nusikaltimus ir teisės pažeidimus;

4) atlieka įtariamų ar kaltinamų padarius nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, dezertyravusių (pasišalinusių iš tarnybos) ar dingusių be žinios karių paiešką;

5) atlieka kvotą jos kompetencijai priklausančiose bylose;

6) vykdo tardytojo, prokuroro, teisėjo ir teismo pavedimus;

7) tvarko krašto apsaugos sistemoje padarytų nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų apskaitą;

8) palaiko viešėją tvarką ir padeda vadams užtikrinti karių drausmę karinėse teritorijose;

9) organizuoja ir atlieka sulaikytų ar areštuotų karių palydą (konvojų) ir karinių vienetų areštinėse;

10) perima iš policijos jos sulaikytus karius;

11)sulaiko ir perduoda policijai civilius, įtariamus padarius nusikaltimą ar kitą teisės pažeidimą;

12) reguliuoja karinio transporto eismą, prireikus lydi šį transportą ir derina jo maršrutus su kelių policija;

13) tiria karinio transporto eismo įvykius arba dalyvauja juos tiriant, taip pat tiria karinėse teritorijose ar karinio transporto priemonių vairuotojų padarytus kelių eismo taisyklių pažeidimus;

14) teikia neatidėliotiną pagalbą nukentėjusiems nuo teisės pažeidimų asmenims ir tiems, kurių būklė bejėgiška;

15) informuoja valstybės institucijas ir visuomenę apie katastrofas, avarijas ir kitas ypatingas situacijas, kuriuos gali kelti pavojų žmonių saugumui;

16) saugo rastus ir karo policijai perduotus dokumentus, daiktus, vertybes bei kitokį turtą ir imasi priemonių grąžinti juos teisėtiems savininkams ar valdytojams.

Vykdydama šias funkcijas, karo policija bendradarbiauja su operatyvinės veiklos subjektais, policija ir kitomis Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijomis bei palaiko profesinius ryšius su kitų valstybių karo policija ar analogiškomis institucijomis.

Karo policiją steigia, jos struktūra, simboliką ir veiklos statusą tvirtina krašto apsaugos ministras. Karo policija yra tiesiogiai pavaldi kariuomenės vadui.

Karo policijai vadovauja karo policijos vadas, kurį kariuomenės vado siūlymu skiria ir atleidžia krašto apsaugos ministras.

Karo policininkas yra profesinės karo tarnybos kariai, tarnaujantys karo policijoje ir vykdantys jos funkcijas. Karo policininkais gali būti skiriami ne jaunesni kaip 21 metų profesinės karo tarnybos kariai, kurie pagal išsilavinimą, asmenines savybes, dalykinį ir fizinį pasirengimą bei sveikatos būklę tinka šiai tarnybai. Karo policininkų priėmimo į profesinę karo tarnybą ir atleidimo iš jos, tarnybos atlikimo tvarką, aprūpinimą ir socialines garantijas nustato krašto apsaugos sistemos organizavimą ir karo tarnybos atlikimą reglamentuojantys įstatymai.

Karo policijos sudėtis

 Vadas ir valdymo grupė;

 Štabo viršininkas ir štabas;

 Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos įgulos.

Karo policijos vadovavimas ir administravimas

Karo policijos štabas, įgulos, teisininkas ir valdymo grupė pavaldūs Karo policijos vadui. Karo policijos įgulų kariai pavaldūs įgulų viršininkams.

Karo policijos vadas savo nuožiūra gali skirti į pareigas karo policijos štabe, įgulose, kvotos skyriuje ir valdymo grupėje visus profesinės tarnybos karius, kurie kariuomenės vado įsakymu paskirti į Karo policiją. Visi Karo policijos profesinės karo tarnybos kariai į pareigas priimami po nustatytos atrankos.

Karo policijos operacijos taikos ir karo metu

Judėjimo (manevravimo ir mobilumo) aprūpinimo operacijos:

 kelių žvalgyba;

 kelių ženklinimas;

 eismo reguliavimas kariuomenės padalinių išsidėstymo vietose;

 transporto palyda;

 ginkluota krovinių palyda;

 karinio transporto apskaita, eismo įvykių tyrimas ir apskaita;

 karinis tranzitas;

 atsiskyrusių (atsilikusių) karių suradimas ir surinkimas;

 karo belaisvių kontrolė, paskirstymas ir transportavimas;

 vietinių gyventojų apsauga ir kontrolė padalinių dislokacijos vietose;

 sugriautų vietovių apsauga ir kontrolė.

Teisėtvarkos operacijos:

 teisėtvarkos mokymas;

 teisėtvarkos kontrolė kariuomenėje;

 dezertyravusių (pasišalinusių iš tarnybos) ar dingusių be žinios karių paieška;

 įtariamų ar nusikaltusių karių paieška ir konvojavimas;

 nusikaltimų ir nusižengimų kariuomenėje ir prieš kariuomenę kontrolė;

 kvota;

 karinės muitinės procedūros;

 riaušių kariuomenėje malšinimas.

Karo policijos žvalgybinės-prevencinės operacijos:
 žvalgyba, skirta Karo policijos užduočių vykdymui aprūpinti;

 antidiversinė žvalgyba;

 žvalgyba savo padalinių užnugaryje;

 kontržvalgybinės operacijos;

 žvalgybiniai veiksmai, skirti karinės tvarkos pažeidimams išaiškinti;

 pažeidimų rajonų ir vietovių nustatymas;

 agitacinės-prevencinės priemonės.

Apsaugos operacijos:

 rajonų, kuriuose išsidėstę padaliniai, apsauga;

 turto apsauga;

 fizinė objektų apsauga;

 svarbių karinių objektų apsauga (sargyba);

 lauko areštinių įrengimas;

 areštinių apsauga;

 karo belaisvių rūšiavimo bei laikymo punktų įrengimas;

 karo belaisvių stovyklų apsauga;

 pabėgėlių laikymo punktų įrengimas;

 pabėgėlių stovyklų apsauga;

 atsiskyrusių nuo padalinio karių apsauga;

 vadaviečių apsauga; stichinių nelaimių ir masinio naudojimo ginklo panaudojimo vietų žymėjimas bei apsauga; specialiųjų operacijų aprūpinimas.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1337 žodžiai iš 2667 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.