Kelionių agentūros travel 4 you marketingo planas 2007 metams
5 (100%) 1 vote

Kelionių agentūros travel 4 you marketingo planas 2007 metams

TURINYS

ĮVADAS 3

1. MAKROAPLINKOS, DARANČIOS ĮTAKĄ KELIONIŲ

AGENTŪROS „TRAVEL 4 YOU“ VEIKLAI, VERTINIMAS 4

1.1. Ekonominė aplinka 4

1.2. Socialinė kultūrine aplinka 5

1.3. Politinė teisinė aplinka 6

1.4. Mokslinė technologinė aplinka 6

1.5. Gamtinė aplinka 7

2. KELIONIŲ AGENTŪROS „TRAVEL 4 YOU“

MARKETINGO KOMPLEKSO VERTINIMAS 7

2.1 Teikiamų paslaugų vertinimas 7

2.2 Kainodara 9

2.3 Rėmimo veiksmų ir priemonių vertinimas 10

2.4 Klientų analizė 11

2.5 Konkurentų analizė 11

2.6 Tyrimas ir jo rezultatų analizė 14

2.7 SWOT analizė 17

3. MARKETINGO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANO RENGIMAS 17

3.1 Marketingo strategijų formulavimas 18

3.2 Marketingo veiksmų ir priemonių planas 19

3.3. Marketingo biudžetas 19

IŠVADOS 21

LITERATŪRA IR INFORMACIJOS ŠALTINIAI 22

PRIEDAI 23

ĮVADAS

Šiuolaikinėje, konkurencingoje visuomenėje, kuriant bet kokią įmonę, yra labai svarbu tinkamai ir greitai atlikti įmonės aplinkos analizę. Ji leis numatyti pagrindinius žingsnius ir strategijas, reikalingas sėkmingos įmonės egzistavimui ir savo veiklos plėtimui.

Planuojant marketingo veiklą reikia smulkiai išanalizuoti esančią situaciją rinkoje ir aplinką, kurioje įmonė turės parduoti savo produktus. Taigi, labai svarbūs socialiniai, politiniai ir ekonominiai veiksniai bei tendencijos. Marketingo aplinka nuolat kinta. Svarbu numatyti pokyčius ir išmokti prie jų prisitaikyti.

Marketingo aplinka apima tam tikras už įmonės ribų veikiančias jėgas, darančias tiesioginę ir netiesioginę įtaką įmonės veiklai bei veikiančią jos sprendimus.

Tačiau norint sėkmingai įsitvirtinti rinkoje nepakanka tik marketingo aplinkos tyrimo. Labai svarbu įvertinti marketingo kompleksą – sprendimų ir rinkos poveikių visumą. Marketingo kompleksas naudojamas įmonėje, norint sužadinti pageidaujamą reakciją tam tikroje rinkos dalyje, t.y. tikslinėje rinkoje. Tai pagrindiniai žingsniai, norint patenkinti vartotojų poreikius ir pasiekti savo tikslus. Tikslų siekti padeda ir geras marketingo planas, kur sukuriamos strategijos, aptariamos priemones, reikalingi tikslams pasiekti marketingo veiksmai ir finansiniai aspektai.

Darbo tikslas – parengti kelionių agentūros „Travel 4 you“ marketingo planą 2007 metams.

Darbo uždaviniai:

· Įvertinti makroaplinką, darančią įtaką kelionių agentūros „Travel 4 you“ veiklai.

· Įvertinti kelionių agentūros „Travel 4 you“ marketingo kompleksą:

· Atlikti SWOT analizę.

· Parengti marketingo veiksmų ir priemonių planą.

Tyrimo objektas – kelionių agentūros „Travel 4 you“marketingo veiksmų ir priemonių planas 2007 metams.

Tyrimo metodai:

· literatūros ir informacijos šaltinių analizė;

· dokumentų analizė;

· statistikos duomenų analizė;

· anketinė apklausa.

1. MAKROAPLINKOS, DARANČIOS ĮTAKĄ KELIONIŲ AGENTŪROS „TRAVEL 4 YOU“ VEIKLAI, VERTINIMAS

Kiekvienos įmonės veiklą smarkiai veikia makroaplinka. Tai tam tikros jėgos, galinčios įmonei suteikti ne tik naujas galimybes, bet kartais sukurti ir nepalankias aplinkybes. Šių jėgų įmonė negali kontroliuoti. Būtina įvertinti kiekvieną šios aplinkos elementą ir sudaryti sąlygas greitai ir efektyviai reaguoti į besikeičiančią makroaplinkos situaciją bei nustatyti jos daromą įtaką.

Taigi, makroaplinkoje yra išskiriami penki veiksniai, kurie ir kelionių agentūrai „Travel 4 you“ daro netiesioginę įtaką. Tai ekonominiai, socialiniai–kultūriniai, politiniai–teisiniai, moksliniai-technologiniai, bei gamtiniai aplinkos veiksniai.

1.1. Ekonominė aplinka – tai marketingo makroaplinkos elementas, pasireiškiantis tam tikrais ūkio raidos dėsningumais bei tendencijomis, darančiomis įtaką marketingo sprendimams ir veiksmams.(3)

Naudojimąsi paslaugomis smarkiai įtakoja šios paslaugos vystymosi ciklas (augimas, brandumas, smukimas, pagyvėjimas ), infliacija, nes jis mažina paslaugų vartojimą, ypač kai vienu metu pasireiškia ir nedarbas bei vartotojų pajamos. Svarbus ekonominei aplinkai ir šalies BVP, prekių kainų lygis, kredito gavimo galimybės, kaupimo lygis.

1 lentelė

Ekonominiai rodiklių pokytis 2004 ir 2005 metais

Ekonominės raidos rodikliai 2004 2005

Nedarbo lygis (gyventojų užimtumo tyrimo duomenimis), % 11,4 8,3

Infliacija (gruodžio mėn., palyginti su praėjusių metų gruodžio mėn.) , %, % 2,9 3,0

Bendrasis vidaus produktas, veikusiomis kainomis, mln. Lt 62440 71084

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ( Lt) 1149 1276

(5)

Pagal 1 lentelės duomenis bendrasis vidaus produktas lyginant 2004 ir 2005 metais padidėjo, taip pat padidėjo ir vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis. Sumažėjęs nedarbas (net 3.1%) ir dviejų ankščiau išvardintų rodiklių lygis leidžia daryti išvadą, kad mūsų šalies ekonomika sustiprėjo. O tai teigiamai veikia kelionių agentūros „Travel 4 you“ veiklą, nes didėja vartotojų perkamoji galia.

Neigiama įtaka išryškėja palyginus infliacijos rodiklius – ji padidėjo 0,1%, tačiau tai nebuvo labai ryškus pasikeitimas, todėl ir įtaka kelionių agentūros veiklai nebuvo didele, tiesa, esant tokiai situacijai, pardavimai galėjo šiek tiek
mo versle labai svarbus atvykstančiųjų ir išvykstančiųjų turistų skaičius, kai jie naudojasi turizmo įmonių paslaugomis. Pagal tai galima spręsti apie kelionių agentūrų paklausą. Kuo didesnis šis skaičius, tuo didesni pardavimai bei pelnas.

2 lentelė

Atvykstamojo ir išvykstamojo turizmo rodiklių pokytis

Turizmo rodikliai 2004 2005

Atvykstamasis turizmas, kai keliones organizuoja ir paslaugas teikia turizmo įmonės

Turistų skaičius, tūkst. 114,7 136,4

Išbūta dienų, tūkst. 400,4 473,4

Vienadieniai lankytojai, tūkst. 17,0 17,4

Išvykstamasis turizmas, kai keliones organizuoja ir paslaugas teikia turizmo įmonės

Išvykusių Lietuvos gyventojų skaičius, tūkst. 156,9 193,9

Išbūta dienų, tūkst. 1216,3 1249,4

Vienadieniai lankytojai, tūkst. 10,3 11,9

(6)

Iš 2 lentelės pateiktų duomenų matome, kad visi tiek atvykstamojo tiek išvykstamojo turizmo rodikliai 2005 metais kyla. Taigi, aišku kad kiekvienai kelionių agentūrai ar organizatoriui šie rodikliai yra labai palankus.

Iš lenteles taip pat matome, kad Lietuva 2005 sulaukė daugiau lankytojų iš užsienio, o ir patys lietuviai linkę daugiau keliauti.

1.2. Socialinę – kultūrinę aplinką lemia demografiniai rodikliai, kurių dėka galima nustatyti potencialių paslaugų vartotojų skaičių, jų elgseną, gyvenimo stilius ir socialinės vertybės, kultūrinius vartotojų norus. Ši aplinka yra viena svarbiausių makroaplinkos elementų, nes atspindi visuomenės poveikį įmonei ir jos marketingo sprendimams.

Norint patenkinti visuomenės poreikius pirmiausiai reiktų atsižvelgti į demografinius rodiklius t.y. gyventojų skaičiaus didėjimas, gyventojų migracija, gimstamumo mažėjimas, gyventojų senėjimas.

3 lentelė

Lietuvos gyventojų skaičius 2005 ir 2006 metais

Gyventojų skaičiustūkst. 2005 2006

3425,3 3403,3

(7)

Statistikos Departamento duomenys rodo, jog 2005 metais Lietuvoje gyventojų skaičius buvo 3425,3 tūkst., o 2006 metais jų sumažėjo 0.6%. Gyventojų skaičiaus mažėjimą lemia migracija. Tai daro vienkartinę teigiamą įtaką kelionių agentūrom ( tuomet kai perkami bilietai išvykti arba migrantų šeima draugai važiuoja pas juos ), bet ilgainiui gyventojų sumažėjimas neigiamai veikia tas pačias įmones, nes lieka mažiau klientų.

Šalies kriminogeninė padėtis negatyviai įtakoja turizmo industriją mažindama atvykstančiųjų turistų skaičių.

Atvykstančiųjų skaičių taip pat įtakoja Lietuvos gyventojų papročiai, gyvenimo stilius ir jų būdas. Tai formuoja Lietuvos įvaizdį pasaulyje ir norą atvykti į mūsų šalį.

1.3. Politinė – teisinė aplinka – tai marketingo aplinkos elementas, apimantis visuomenės politinių struktūrų veiklą ir teisės aktus, veikiančius marketingo sprendimus ir priemones.(3)

Didelę įtaką turizmo įmonių veiklai padarė Lietuvos įstojimas į Europos sąjungą.

Vyriausybės politika tiesiogiai veikia sprendimą važiuoti ar nevažiuoti į konkrečią šalį. Kelionėms įtakos taip pat turi vyriausybės monetarinė politika, kuri reguliuoja keičiamos valiutos kiekį, taip pat leidžiamos išvežti iš šalies valiutos kiekį. Vizos, reikalingi kelionei dokumentai taip pat gali daryti teigiamą arba neigiamą įtaką turizmo įmonių veiklai.

Kelionių agentūrai “Travel 4 you” svarbūs įstatymai, reglamentuojantys ūkinę-komercinę veiklą Lietuvos Respublikoje – Turizmo, UAB, Konkurencijos, PVM, Pelno mokesčio, Buhalterinės apskaitos pagrindų, Fizinių asmenų pajamų mokesčio, Sveikatos draudimo ir kiti LR įstatymai, taip pat tarptautiniai susitarimai. Įstatymai kinta nuo partijų ar partijų susivienijimo politinės krypties. Tuo pačiu kinta ir turizmo veiklą ar bet kurią kitą veiklą reglamentuojantys įstatymai.

Vienaip ar kitaip teisės aktų, reglamentuojančių verslininkystę, tuo pačiu ir turizmo sferoje, daugėja. Taip siekiama skatinti konkurenciją ir apginti vartotoją nuo nesąžiningų nedorų verslininkų.

1.4. Mokslinė – technologinė aplinka – tai marketingo makroaplinkos elementas, apimantis mokslo, žinių ir technologijų įtaką marketingui.(3)

Pastaraisiais metais, sparčiai didėjant technologinei pažangai, atsirado nauji komfortabilūs autobusai, lėktuvai, laivai, suteikiantys keleiviams daugiau patogumo ir saugumo kelionių metu. Dėl šios pažangos klientai aptarnaujami greičiau, pigiau ir patikimiau.

Mokslo ir techninė raida yra labai svarbi kelionių agentūroms, nes tiesiogiai įtakoja jų veiklą. Šiuolaikinės technologijos leidžia kelionių agentūros “Travel 4 you” klientams užsisakyti siūlomas paslaugas vienu iš jam priimtiniausių būdų: internetu, faksu, mobiliaisiais arba laidiniais telefonais. Beje internetas labai pasitarnauja ir kasdieniniame turizmo vadybininko darbe. Juk kiekviena kelionė užsakoma naudojant rezervacines sistemas, taip pat daug bendraujama telefonu ir faksu u kitomis turizmo paslaugas teikiančiomis įmonėmis.

1.5. Gamtinė aplinka – tai marketingo makroaplinkos elementas, apimantis klimato sąlygų, gamtos išteklių, jų naudojimo ir aplinkosaugos priemonių įtaką marketingo sprendimams ir veiksmams. (1)

Gamtos turtai ,materialiniai ištekliai, geografinė padėtis, klimatas, kraštovaizdžio estetinis grožis, pirmykštę formą
išlaikę natūralūs gamtos ištekliai – tai lemiami veiksniai tokiame versle kaip turizmas. Gamta ir jos ištekliai yra labai svarbūs šiai veiklai ir ją tiesiogiai veikia. Žinoma, ir turistinė veikla smarkiai paveikė gamtinę aplinką. Didele dalis tos įtakos yra neigiama.

Kelionių agentūra “Travel 4 you” veikla irgi daro tam tikrą žalą gamtai. Daugiausiai sunaudodama nemažai elektros energijos, kadangi visą darbo dieną veikia įrenginiai. Taip pat veikia apsaugos sistemos, žiemos sezono metu – šildymas, vasaros – oro kondicionavimo sistemos.

Taigi, įvertinus makroaplinką, darančią įtaką kelionių agentūrai “Travel 4 you” galima daryti tam tikras išvadas. Dauguma ekonominių, socialinių, politinių, technologinių bei gamtinių veiksnių yra palankūs kelionių agentūros veiklai sėkmingai veikti ir plėtotis. Stabili šalies ekonomika sudaro palankias sąlygas turizmo paslaugų įmonėms. Politinė situacija lemia turisto pasirinkimą vykti ar ne į pasirinktą šalį, o įstojus į Europos sąjungą ši situacija ženkliai pagerėjo. Mokslo bei technikos pažanga leidžia tobulinti paslaugų infrastruktūrą bei pasiūlyti aukštesnį aptarnavimo kokybės lygį. Gamtinė aplinka susijusi su įmonės naudojamų įrenginių poveikiu aplinkai bei naudojamais gamtiniais ištekliais.

2. KELIONIŲ AGENTŪROS “TRAVEL 4 YOU” MARKETINGO KOMPLEKSO VERTINIMAS

Norint įvertinti kelionių agentūros “Travel 4 you” marketingo kompleksą, pirmiausiai reikia išsiaiškinti sąvoką.

Taigi Marketingo kompleksas – tai sprendimų ir rinkos poveikio priemonių visuma, kurią naudoja įmonė, norėdama sužadinti pageidaujamą reakciją tikslinėje rinkoje, tenkinti vartotojų norus bei reikmes ir pasiekti savus tikslus. (3) Paslaugų marketingo kompleksą sudaro 7 elementai, t.y. produktas, kaina, vieta, rėmimas, žmonės, fizinis akivaizdumas ir procesas.

2.1. Teikiamų paslaugų vertinimas

JAV marketingo asociacija paslaugą apibūdino taip: paslauga – tai atskirai pripažinta, iš esmės neapčiuopiama veikla, kuri tenkina vartotojo poreikius, susijusius su materialių prekių pardavimu ar kitomis paslaugomis. Gaminant paslaugą gali prireikti ar net panaudoti materialius produktus.

Tačiau turizmo paslaugos turi keletą išskirtinų savybių.

· Tokios paslaugos negali būti sandėliuojamos ar apčiuopiamos. Jas įvertinti galima tk pagal vartotojo pasitenkinimo ar nepasitenkinimo laipsnį.

· Klientas negali iš anksto susipažinti su paslaugos kokybe.

· Turizmo ištekliai ir pasiūla negali keistis taip greitai, kaip to norėtų turistas.

· Keliauja ne produktas , o vartotojas.

· Šis produktas yra kelių paslaugų rinkinys, kurias siūlo atskiri turimo paslaugų teikėjai.

· Dominuoja žmogiškasis faktorius. ( pvz., svetingumas )

· Turizmo versle reikalingi specializuoti tarpininkai, kurie dažnai nusprendžia kokias paslaugas pasiūlyti, kam, kada, kokiomis kainomis.

· Dauguma turizmo paslaugų teikėjų yra smulkūs.

( 1 )

Kelionių agentūra „Travel 4 you“ užsiima tarpininkavimu teikiant įvairias kelionių bei transporto paslaugas: keltų, tarptautinių autobusų maršrutų, lėktuvų bilietų užsakymu ir pardavimu, siūloma įsigyti „Novaturo“, „Avia Turo“, „Euros“ „Kauno Grudos“ ir kitų Lietuvos kelionių organizatorių bei kelionių agentūrų siūlomas poilsines ir pažintines keliones lėktuvais, autobusais bei kruizus. „Travel 4 you“ taip pat siūlo pažinti Lietuvos miestus ir kaimo gamta vietiniams bei užsienio turistams.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1831 žodžiai iš 5895 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.