Kio statistikos ir ekonometrijos darbas
5 (100%) 1 vote

Kio statistikos ir ekonometrijos darbas

TURINYSĮVADAS

1. BENDRA NAMŲ ŪKIO CHARAKTERISTIKA – APRAŠOMOJI STATISTIKA

1. Namų ūkio dydis

2. Namų ūkio disponuojamos pajamos

3. Namų ūkio vartojimo išlaidos

2. SKURDO RODIKLIŲ ĮVERTINIMAS

3. IŠLAIDŲ PRIKLAUSOMYBĖS NUO ĮVAIRIŲ FAKTORIŲ TYRIMAS (REGRESINĖ ANALIZĖ)

4. DETERMINACIJOS KOEFICIENTO ĮVERTIS

5. REGRESIJOS KOEFICIENTO REIKŠMINGUMO PATIKRINIMAS

IŠVADOS

ĮVADAS

Šio kursinio darbo tikslai yra:

1) Aprašyti naudojamus duomenis: namų ūkio dydį, disponuojamas pajamas

vienam namų ūkio nariui ir namų ūkio vartojimo išlaidas;

2) Įvertinti skurdo ir nelygybės rodiklius;

3) Atlikti regresinę analizę, ištirti nuo kokių veiksnių priklauso namų

ūkių išlaidos, t.y. išsiaiškinti kaip namų ūkio vartojimo išlaidos

priklauso nuo pasirinktų veiksnių: gyvenamosios vietos, vaikų iki 18

metų skaičiaus, namų ūkio galvos išsimokslinimo, namų ūkio galvos

lyties, namų ūkio socialinės-ekonominės grupės.

4) Nustatyti determinacijos koeficientą;

5) Patikrinti regresijos koeficiento reikšmingumą.

SĄVOKOS, NAUDOJAMOS DARBE

Namų ūkis – tai atskirai gyvenantis vienas asmuo, arba asmenų grupė,

kuri gyvena viename name arba bute, turi bendrą biudžetą ir kartu

maitinasi. Jei bent vienos iš šių nurodytų sąlygų trūksta, toks asmuo

nepriskiriamas prie namų ūkio. Namų ūkiu gali būti:

✓ šeima, susidedanti iš sutuoktinių su vaikais, ar be vaikų; arba

vienas iš tėvų su vaikais;

✓ kartu gyvenantys ir bendrą biudžetą turintys giminės;

✓ kartu gyvenantys ir bendrą biudžetą turintys asmenys, kurių nesieja

giminystės ryšys.

✓ vieniši asmenys gyvenantys iš savo pajamų;

✓ šeimos, susidedančios iš kelių kartu gyvenančių sutuoktinių porų,

turinčių bendrą biudžetą.

Namų ūkio galva – tai asmuo, gaunantis didžiausias pajamas. Kadangi

šeimos ūkio narių pajamos gali svyruoti, namų ūkio galva laikomas asmuo,

per metus gaunantis didžiausias pajamas. Jei didžiausias pajamas gaunančio

asmens išskirti negalima, namų ūkio galva laikomas asmuo, kurį nurodo

šeima.

Disponuojamos pajamos – tai visos piniginės ir natūrinės pajamos,

kurios gautos už darbą, iš ūkininkavimo, verslo, amatų, laisvos profesinės

veiklos, o taip pat pensijos, įvairios pašalpos, stipendijos, pajamos iš

turto, renta ir kt.

Vartojimo išlaidos – tai piniginės ir natūrinės išlaidos, skirtos namų

ūkio poreikiams patenkinti: tai išlaidos maistui, drabužiams, avalynei,

būstui, sveikatos priežiūrai, kultūros, poilsio reikmėms ir t.t.

Statistinė hipotezė – bet koks tvirtinimas apie atsitiktinio dydžio

pasiskirstymo formą ar apie pasiskirstymo parametrų reikšmes. Išskiriamos

parametrinės ar neparametrinės hipotezės.

Skurdo riba – kriterijus, kurio pagalba politikai arba tyrinėtojai

suskirsto individus, šeimas arba namų ūkius į skurstančius ir ne.

Pagrindiniai skurdo rodikliai – skurstančiųjų lygis šalyje, žemų

pajamų nuokrypis, žemų pajamų indeksas, kvadratinis skurdo nuokrypis.

Determinacijos koeficientas – parodo regresinės lygties adekvatumą,

kuris tikrinamas pagal Fišerio kriterijų, reikšmingumas vertinamas pagal

Stjudento kriterijų.

Gyvenimo lygio sąvoka – asmenų ar grupės asmenų gyvenimo lygio sąvoka

yra siejama su daugybe įvairių faktorių. Kai kuriuos iš jų lengva

išmatuoti, kai kuriuos – ne.

Skurdo sąvoka – daugiaprasmė, ji kinta vystantis visuomenei. Ji

skirtingai suprantama atskirose šalyse.

Skurdo riba – kriterijus, kurio pagalba politikai ar tyrinėtojai

suskirsto individus, šeimas ir namų ūkius į skurstančius ir neskurstančius.

3 skurdo ribų tipai:

1) Absoliuti. Absoliuti skurdo riba – tai minimalus pajamų ar išlaidų dydis

būtinoms vartojimo reikmėms patenkinti.

2) Santykinė . Skurdo riba vadinama santykine, jei skurdo “slenkstis” yra

apibrėžiamas siejant su tam tikrais, dažniausiai su pajamų arba išlaidų,

šalies vidutiniais rodikliais ir priklauso nuo jų. Iš anksto apibrėžiamas

procentas namų ūkių, kuriuos mes norime klasifikuoti kaip skurdžius.

Atitinkamas procentinis pajamų pasiskirstyme ir bus skurdo riba.

3) Subjektyvi (priklauso nuo žmonių nuomonės).

Skaičiuojant namų ūkio rodiklius namų ūkio dydis gali būti vertinamas pagal

paprastą ir ekvivalentinę (ODEC) skales.

Ekvivalentinė skalė apibrėžiama taip:

Pirmas suaugęs namų ūkyje – 1,0

Kiekvienas kitas suaugęs namų ūkyje – 0.7

Kiekvienas vaikas (iki 14 metų) – 0.5

Skurstančiųjų gyventojų lygis šalyje – tai rodiklis, parodantis šalies

gyventojų dalį, kurių pajamos yra žemiau skurdo ribos. q – skurstančiųjų

gyventojų skaičius. L = q / n

Žemų pajamų nuokrypis – rodiklis, kuris parodo, kiek vidutiniškai

skurstančiųjų pajamos nukrypsta nuo skurdo ribos. Šis rodiklis parodo

skurdo gilumą. N = 1 / q * ( ((z – yi) / z)

Žemų pajamų indeksas – jis
parodo, kiek reikia lėšų norint eliminuoti

skurdą šalyje. I = L * N

Kvadratinis skurdo nuokrypis – atspindi pajamų pasiskirstymą tarp

skurstančiųjų. Kuo daugiau šalyje yra ypatingai skurstančių žmonių, tuo

didesnis bus tas rodiklis.Duomenys, kurie buvo panaudoti kursiniame projekte:

➢ Gyvenamoji vieta: 1 – 5 didieji miestai (Vilnius, Kaunas,

Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys), 2 – kiti mestai, 3 – kaimas.

Miestas-kaimas: 1 – miestas, 2 – kaimas.

➢ Namų ūkiai su skirtingu skaičiumi vaikų: 1 – namų ūkis su 1 vaiku

iki 18 metų, 2 – namų ūkis su 2 vaikais iki 18 metų, 3 – namų ūkis

be vaikų.

➢ Namų ūkio galvos išsimokslinimas: 1 – neturi pradinio, 2 –

pradinis, 3 – pagrindinis, 4 – bendras vidurinis, 5 – aukštesnysis,

6 – aukštasis.

➢ Namų ūkio galvos socialinė – ekonominė grupė: 1 – ūkininkai, 2 –

samdomieji darbuotojai, 3 – verslininkai, 4 – pensininkai, 5 –

kita.

➢ Namų ūkio galvos lytis: 1 – vyras, 2 – moteris.

1. BENDRA NAMŲ ŪKIO CHARAKTERISTIKA – APRAŠOMOJI STATISTIKA

|Namų ūkio |Namų ūkio |Namų ūkio |Namų ūkio |

|eilės Nr. |dydis |disponuojamos |vartojimo išlaidos|

| | |pajamos | |

|1476 |1 |700 |675,76 |

|1477 |3 |768,25 |731,87 |

|1478 |1 |407,74 |458,77 |

|1479 |3 |265,14 |436,23 |

|1480 |2 |868,91 |875,04 |

|1481 |3 |1406,92 |1050,97 |

|1482 |1 |433,1 |458,51 |

|1483 |1 |2798,4 |2185,27 |

|1484 |3 |1126,3 |592,49 |

|1485 |6 |1780 |908,91 |

|1486 |2 |700 |701,4 |

|1487 |1 |553,44 |615,22 |

|1488 |3 |1070,66 |805,9 |

|1489 |1 |397,37 |680,15 |

|1490 |2 |1052 |1274,51 |

|1491 |2 |867,44 |1429,84 |

|1492 |3 |770,99 |379,18 |

|1493 |3 |1019,21 |2089,66 |

|1494 |2 |1052,26 |837,24 |

|1495 |3 |715,42 |823,48 |

|1496 |2 |3952,02 |774,62 |

|1497 |5 |766,85 |988,92 |

|1498 |1 |439,01 |468,78 |

|1499 |3 |1588,63 |812,57 |

|1500 |3 |1902,79 |1425,47 |

|iš viso |60 |27402,85 |22480,76 |

Kiekybinės namų ūkio charakteristikos: namų ūkio dydis, namų ūkio

disponuojamos pajamos ir vartojimo išlaidos. Duomenys išdėstyti trim

stulpeliais.

Tam, kad atlikti duomenų aprašomąją charakteristiką, reikia naudoti MS

Excel programoje esantį posistemį Tools – Data Analysis ir pasirenkame

Descriptive statistics – aprašomoji statistika, atsidariusiame lange

pažymime summary statistic – “statistikos suvestinė”. Gauname lentelę su

šių trijų dydžių pagrindinėmis statistinėmis charakteristikomis:|  |Namų ūkio |Namų ūkio |Namų ūkio |

| |dydis |disponuojamos|vartojimo |

| | |pajamos |išlaidos |

|Vidurkis |2,64 |968,554 |970,0936 |

|Standartinė paklaida |0,190438 |136,3377902 |104,18779 |

|Mediana |3 |837,21 |965,73 |

|Moda |3 |negalima |negalima |

|Vidutinis kvadratinis |0,95219 |681,6889508 |520,93893 |

|nuokrypis | | | |

|Dispersija |0,906667 |464699,8256 |271377,37 |

|Eksceso koeficientas |-0,79102 |7,999375094 |0,0446104 |

|Asimetrijos |-0,12238 |2,474248948 |0,6927811 |

|koeficientas | | | |

|Duomenų plotis |3 |3262,44 |1955,62 |

|Minimali reikšmė |1 |277,34 |296,24 |

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 921 žodžiai iš 3064 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.