Kokybės sistemos x firmoje analizė
5 (100%) 1 vote

Kokybės sistemos x firmoje analizė

112131

Turinys

Įvadas 2

Kokybės sistema, jos sukūrimas ir įdiegimas 3

“Kokybės vadovas” 9

Kokybės sistemos sertifikavimas 12

Išvados 13

Literatūros sąrašas: 14

Įvadas

Paskutiniais metais ekonomikoje stebima tendencija, kurioje kokybės rodiklis užima lyderiaujančią poziciją produkcijos gamyboje bei jos tolesniame realizavime. Produkcijos kokybė (įskaitant jos naujumą, techninį lygį, gamybos defektų sumažėjimą, patvarumą ekspoatacijoje) yra vienas iš svarbiausių konkurencinės kovos būdų, užkariaujant ir išlaikant rinkos pozicijas. Įmonės kokybės vadyboje dalyvauja visi įmonės skyriai, įtakojantys gaminamos produkcijos ar teikiamų paslaugų kokybę. To pasekoje įmonės skiria ypatingą dėmesį aukštos produkcijos kokybės palaikymui, įgyvendinant visų gamybos proceso lygių kontrolę, pradedant nuo naudojamų žaliavų ir medžiagų kokybės kontrolės ir baigiant pagaminto produkto techninių parametrų ir charakteristikų atitikimu reikalavimams jo testavimo ir eksploatacijos metu. Produkcijos kokybės vadyba tapo pagrindine gamybinio proceso dalimi. Jos paskirtis ne tik išaiškinti pagaminto produkto broką, bet ir tikrinti gaminio kokybę jo gamybos proceso metu.

Korporacija “National Semiconductors” – tai viena iš didžiausių puslaidininkių gamintojų pasaulyje. Sujungdama naujausiais analogines ir skaitmenines technologijas ji kuria ir gamina modernius komponentus pramoninėms automatizuotoms sistemoms bei personaliniams kompiuteriams, kurie šiame informacijos amžiuje užima svarbią vietą mūsų visuomenėje. Puslaidininkių industrijos pradininkė korporacija “National Semiconductors” įkurta 1959 metais. Nuo tada savo veikloje įmonė naudoja revoliucines elektronikos technologijas. Šiuo metu įmonėje dirba 10.500 žmonių visame pasaulyje, jos metiniai pardavimai siekia 2,1 bilijonus JAV dolerių 2000 metais. Korporacijos būstinė randasi Santa Klara, Kalifornijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jos gamybiniai padaliniai išsidėstę visame pasaulyje. Puslaidininkių shemų gamyklos įkurtos JAV – Arlingtone, Teksase, Pietų Portlende, Maine, Škotijoje – Grenoke. Testavimo ir surinkimo gamyklos Malaizijoje ir Singapūre. “National Semiconductors” komponentai naudojami tokių įmonių kaip Philips, Samsung ir Sony produkcijoje, taip pat aviacijos, automobilių, karinių įrengimų ir kosminių aparatų gamyboje.

Kokybės sistema, jos sukūrimas ir įdiegimas

“National Semiconductors” – tai kompleksinės struktūros įmonė, kurioje derinami puslaidininkių projektavimo, gamybos ir realizavimo procesai, įtraukiantys tiek žmones, tiek įrengimus. Šie procesai privalo efektyviai saveikauti tarpusavyje, įmonei siekiant patenkinti pirkėjų keliamus reikalavimus. Vienas iš įmonės tikslų suteikti savo klientams konkurencinį pranašumą, pasiekiamą tiekiamos produkcijos kokybės užtikrinimu. Analizuojant pirkėjų teikiamą informaciją, produktų ir paslaugų kokybės rezultatus buvo sukurta kokybės sistema, skatinanti pastovų gamybos procesų tobulinimą, susiejanti visus verslo ir gamybinius procesus bei pagrįsta komandinio darbo principais. Kokybės sistema – tai sistema apibrėžianti gamybinių ir realizavimo procesų gerinimą ir jų kontrolę.

Kokybės sistema sukuriama ir įdiegiama kaip įrankis, įgalinantis laikytis numatytos politikos ir siekti užsibrėžto tikslo. Įmonės politika kokybės srityje formuojama įmonės vadovybės. Kokybės sistema numato: kokybės užtikrinimą, kokybės vadybą, kokybės gerinimą. Kokybės sistema apjungia:

• Marketingą, rinkos paiešką ir tyrimus;

• Techninių reikalavimų (specifikacijos) parengimą, gaminių projektavimą;

• Aprūpinimą medžiagomis ir technika;

• Techninių procesų planavimą ir įgyvendinimą;

• Gamybinį procesą;

• Produkcijos kontrolę, testavimą ir ištyrimą.

• Produkcijos pakavimą ir sandėliavimą;

• Produkcijos realizaciją ir paskirstymą;

• Montavimą ir ekspoataciją;

• Techninę pagalbą naudojantis (aptarnaujant);

• Utilizavimą pasibaigus naudojimui.

Įmonėje diegiant kokybės sistemą formuojama kokybės politika – tai vadovybės oficialiai suformuluotos pagrindinės organizacijos kryptys ir tikslai kokybės užtikrinimo srityje. Kokybės politika – tai vienas iš elementų bendroje įmonės veiklos politikoje. Kitaip tariant tai orientyras bendrai įmonės veiklos krypčiai kokybės srityje. Kokybės politika įforminama kaip įmonės vadovo, ar kito atsakingo už kokybę darbuotojo, pareiškimas ir, kaip taisyklė, įtraukiama į “Kokybės vadovą” (Quality manual). Kokybės vadovas – tai kokybės sistemos aprašymas, naudojamas įmonės vidaus reikmėms bei pateikiamas užsakovams sudarant sutartis. Pagrindiniai veiksniai, įtakojantys kokybės politikos formavimą yra šie: situacija pardavimo rinkoje, mokslinis – techninis progresas ir konkurentų pasiekimai, esama padėtis įmonės viduje, o taip pat bendras ekonomikos stovis ir turimos investicijos įmonės vystymuisi. Vienomis iš pagrindinių kokybės politikos krypčių reikėtų laikyti mokslinius tyrimus, perspektyvių projektų kūrimą, naujausių technologijų įdiegimą siekiant aplenkti konkurentus. Įmonės kokybės politika privalo įtikinti užsakovus tuo, kad įmonėje teisingai numatyti tikslai ir darbų kryptys kokybės užtikrinimo srityje bei pasirinktos
realios lėšos juos įgyvendinti, kas užtikrintų, jog įmonė savo užsakovams tieks reikiamos kokybės produkciją.

Svarbų vaidmenį kokybės sistemos kūrime vaidina kokybės planavimas – tai veikla, kuria nustatomi tikslai ir reikalavimai kokybei, o taip pat ir kokybės sistemos elementų naudojimas. Kokybės planavimas apima ir kokybės įvertinimą, kokybės sistemos ir kokybės programos parengimą bei kokybės gerinimo priemonių parengimą. Kokybės planavimas vykdomas, kaip taisyklė, dviem lygiais:

1. Strateginis planavimas, jo metu nustatomos perspektyvios darbų kryptys kokybės srityje. Strateginis planavimas apjungia išteklių paskirstymą, adaptavimasi prie išorės pokyčių. Kokybės strategija gali būti išdėstyta kartu su kokybės politika;

2. Einamasis kokybės planavimas, apjungiantis veiklos etapus, numatytus einamiems metams. Veiklos etapai paprastai būna tokie: pasenusių gaminių išėmimas iš gamybos; gaminamos produkcijos modernizavimas, siekiant padidinti jos kokybę; naujų gaminių parengimas ir įsisavinimas; moksliniai tiriamieji darbai.

Kokybės planavimo funkcija turi atsakyti į tris klausimus:

1. Kur mes esame šiuo metu?

2. Kur link norime judėti?

3. Kaip ruošiamės tai vykdyti?

Kokybės planavimas vykdomas atsižvelgiant į užsakovų reikalavimus, bei siekiant juos patenkinti. Kokybės planai rengiami įmonės planavimo organų ir kokybės tarnybos, atsižvelgiant į mokslinių tyrimų, konstravimų, technologijų ir gamybos tarnybų, marketingo skyriaus ar, esant reimei, kitų skyrių pasiūlymus. Visi šie pasiūlymai turi būti suderinti tarpusavyje prieš patvirtinant kokybės planą, nustatant pagrindinius rodiklius: tipus, kiekį ir “lyginamąjį svorį” vėl gaminamų, projektuojamų, įsisavinamų ar išimamų iš gamybos gaminių.

Organizuojant kokybės užtikrinimo darbus įmonėje reikėtų išskirti tris etapus: visų pirma – kokybės sistemos parengimo darbai, struktūrų, įeinančių į kokybės sistemos sudėtį nustatymas, jų funkcijų ir darbo metodų apibrėžimas. Kokybės sistema, atitinkanti šiuolaikinius reikalavimus, parengiama pagal tarptautinių standartų ISO 9000 rekomendacijas. Po kokybės sistemos parengimo seka jos įdiegimo darbai, kurių metų vykdomi vidiniai sistemos patikrinimai ir, kaip taisyklė, jos papildymai atsižvelgiant į patikrinimų rezultatus. Užbaigiančiu etapu galima laikyti kokybės sistemos sertifikavimą, pagal ISO 9000 standartus. Tokio sertifikato suteikimas autoritetingu nepriklausomu organu žymiai sustiprina įmonės pozicijas rinkoje, užsakovai įgauna papildomo pasitikėjimo įmonės galimybėmis stabiliai užtikrinant reikiamą produkcijos kokybę. Taip pat po kokybės sistemos įdiegimo vykdomi planiniai vidiniai sistemos patikrinimai, jos efektyvaus funkcionavimo palaikymui ir tobulinimui. Atlikus kokybės sistemos sertifikavimą organizuojami inspekciniai patikrinimai, siekiant patvirtinti išduoto sertifikato atitikimą. Organizuojant kokybės užtikrinim darbus įmonėje labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, jog visuose gamybinio proceso etapuose turėtų būti numatytos visos reikiamos priemonės kokybės palaikymui: geros medžiagos, šiuolaikiniai įrengimai, įvertinimo instrumentai ir priemonės, apmokytas disciplinuotas personalas ir reikiama dokumentacija. Kokybės sistemos sukūrimas ir sertifikavimas, efektyvaus sistemos funkcionavimo užtikrinimas bei jos tolesnis tobulinimas, tai svarbiausi kokybės užtikrinimo darbai įmonėje.

Labai svarbia įtaką kokybės sistemos funkcionavimui teikia darbuotojų personalo apmokymas ir motyvacija. Tai, be abejo, dvi skirtingos savokos. Jas apjungia bendras bruožas, jog abi jos nukreiptos į aktyvaus ir kvalifikuoto personalo formavimą, kuris karti su materialine baze ir darbų organizavimu yra vienas iš svarbiausių kokybės faktorių. Nes tik kvalifikuoti ir suinteresuoti darbuotojai, turintis reikiamą materialinę bazę ir, esant atitinkamam darbų organizavimui, pajėgūs užtikrinti reikiamą produkcijos kokybę. Norint užtikrinti efektyvią įmonės veiklą pastovaus mokslinio – techninio tobulėjimo sąlygomis, reikalingas pastovus kvalifikacijos kėlimas ir personalo paruošimas visomis reikiamomis kryptimis, tame tarpe ir kokybės užtikrinimo. Taip pat būtina užtikrinti diferencijuotą atsidėjimą apmokymams, priklausomai nuo įmonės darbuotojų funkcijų ir vaidmens. Įmonės vadovybei reikalingas ryškus kokybės užtikrinimo ir kokybės vadybos principų supratimas, mokėjimas teisingi numatyti kokybės politiką bei įgyvendinti kokybės strateginį planavimą, atsižvelgiant į išorinius ir vidinius faktorius. Vadybiniam personalui, be jau minėto, privalu tvirtai žinoti savo padalinių funkcijas kokybės sistemoje ir jų vykdymo metodus, turėti bendrą supratimą apie kokybės sistemą ir savo vietą bei vaidmenį šioje sistemoje. Kokybės tarnybos, padalinio darbuotojai privalo turėti reikiamas teorines žinias kokybės srityje ir mokėti praktiškai organizuoti kokybės vadybą ir produkcijos kokybės kontrolę. Taip apt šių funkcijų vykdymui reikia žinoti savo įmonės produkcijos gamybos technologiją ir organizaciją. Vykdant gamybinio personalo apmokymą būtina atsižvelgti į tai, jog kokybės formavimas vyksta gamybinio proceso metu, to pasekoje, produkcijos parengimo ir gamybos metodai turi būti patys nukreipti į reikiamų savybių siekimą (reikiamą
lygį). To dėl šiame etape kokybės apmokymas turi būti glaudžiai derinamas su profesiniu apmokymu, bei susipažinimu su tokiomis sritimis kaip metrologija, statistika ir kt. Be to, atsižvelgiant į tai, jog darbuotojas vykdydamas savo konkrečią funkciją taip pat dalyvauja ir bendrame įmonės gamybiniame procese, jam būtina turėti bendrą supratimą apie veikiančią įmonės kokybės sistemą, žinoti savo vietą ir vaidmenį šioje sistemoje, o be to, kaip jis kokybės klausimais saveikauja su kitais darbuotojai ir administracija. Pavyzdžiui, kokios pasekmės jo laukia aptikus jo gaminių partijoje broką ir atvirkščiai, kokius moralinius ir materialinius paskatinimus jis gaus, stabiliai užtikrindamas reikiamo lygio produkcijos kokybę. Šių ir kitų klausimų visuma, papildanti grynai profesines žinias, turi sudaryti specialų apmokymą kokybės srityje. Tokioje mokymo programoje tikslinga numatyti sekančių klausimų nagrinėjimą:

– bendras kokybės užtikrinimo darbų organizavimas (kokybės sistema);

– gaminamos produkcijos kokybės kontrolės metodai ir statistiniai kokybės kontrolės metodai;

– produkcijos be defektų gamybos sistema;

– administracijos ir darbuotojų veiksmai, aptinkant pagamintos produkcijos broką ir to pasekoje vykdomos sankcijos;

– racionalizatoriško darbo ir kokybės ratelių organizavimas.

Taip pat gali prireikti specialaus papildomo personalo apmokymo kokybės užtikrinimo klausimais, esant kokrečiam produkcijos išleidimui. Visų įmonės lygių darbuotojai turi būti supažindinti su galiojančia įstatymine baze kokybės srityje, pirmoje eilėje – su vartotojų teisių gynimo, kokybės sertifikavimo, kokybės vertinimo priemonių vieningumo, standartizacijos teisiniais aktais. Darbuotojų personalo apmokymui kokybės užtikrinimo klausimais kviečiant “išorinius” specialistus, taip pat naudinga įtraukti ir vietinius savo įmonės darbuotojus, praktiškai dirbančius nagrinėjamais klausimais ir žinančius įmonės specifiką bei vietos sąlygas. Turi būti įgyvendintas įmonės darbuotojų žinių ir įgūdžių vertinimas pagal apmokymo rezultatus jų oficialiai atestacijai, suteikiant galimybes dirbančiųjų profesionalumo augimui ir jų kilimui karjeros laiptais. Apmokymo organizavimu užsiima įmonės kadrų skyrius, tačiau mokymo programos kokybės klausimais parengiamos kokybės tarnybos, esant reikalui į šį procesą įtraukiant savus ar ”išorinius” specialistus.

Šiuo metu Jūs matote 52% šio straipsnio.
Matomi 1777 žodžiai iš 3442 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.