Komerciniai bankai ir jų teikiamos paslaugos latvijoje
5 (100%) 1 vote

Komerciniai bankai ir jų teikiamos paslaugos latvijoje

TURINYS

ĮVADAS 3

1. LATVIJOS BANKINĖ SISTEMA 4

1.1. Centrinis Latvijos bankas 5

1.2. Komerciniai Latvijos bankai 6

1.2.1. Hansabankas 7

1.2.2. SEB Latvijos Unibanka 9

1.2.3. Parex bankas 10

2. LATVIJOS KOMERCINIŲ BANKŲ AKTYVAI IR PASYVAI 11

3. LATVIJOS KOMERCINIŲ BANKŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS 14

3.1. Sąskaitų valdymo paslauga 14

3.2. Paskolų suteikimas 15

3.3. Mokėjimo kortelės 16

3.4. Indėliai ir investicijos 17

3.5. Kitos paslaugos 20

IŠVADOS 21

LITERATŪRA 22

PRIEDAI 23

ĮVADAS

Terminas bankas yra kilęs iš italų kalbos žodžio bancio – tai stalas už, kurio viduramžiais sėdėdavo pinigų keitėjai. Bankų istorija siekia tolimą praeitį. Kai kurios bankinės operacijos buvo žinomos senovės civilizacijose Graikijoje, Senovės Romoje. Pirmaisiais bankai buvo šventyklos, jos atlikdavo šiuolaikinių komercinių bankų funkcijas, tai teikė paskolas, priimdavo indėlius, keisdavo valiutą.

Šiais laikais komercinių bankų veikla smarkiai prasiplėtė, jie ne tik teikia paskolas ar priima indėlius, tačiau teikia ir draudimo, lizingo, finansavimo ir kitas paslaugas. Vienas iš didesnių paskutiniųjų dešimtmečių komercinių bankų žingsnių buvo mokėjimo kortelių ir elektroninės bankininkystės atsiradimas, kas labai palengvino tiek bankų atliekamas operacijas, tiek pagerino pačių klientų poreikius.

Šio darbo tikslas yra aprašyti komercinių bankų veiklą, bei pagrindines paslaugas, kurias jie teikia Latvijos rinkai. Taip pat šiame darbe bus išanalizuota Latvijos komercinių bankų rinka, bei apibūdinta viso šalies bankine sistema. Bus siekiama kuo smulkiau apibūdinti komercinių bankų teikiamas paslaugas bei palyginti pačių didžiausių bankų tų paslaugų skirtumus.

Darbe daugiausiai naudojama informacija iš įvairiausių Latvijos internetinių puslapių. Bus naudojama ne tik atskirtų bankų internetiniuose puslapiuose pateikta informacija, bet ir bankų asociacijos bei centrinio Latvijos banko informacija.

1. LATVIJOS BANKINĖ SISTEMA

Latvijos Respublikos bankų sistemą sudaro centrinis bankas ir komerciniai bankai.

Per visą Latvijos nepriklausomybės laikotarpį komercinių bankų skaičius Latvijoje vis keitėsi. (žr. 1 paveikslą). Kaip matome paskutiniaisiais metais yra nusistovėjęs pastovus bankų skaičius ir jis yra lygus 23, tai parodo, kad šalyje yra pakankamai didelis bankinių paslaugų pasirinkimas.

1 pav. Komercinių bankų skaičius Latvijoje

Apie 80% komercinių bankų kapitalo sudaro užsienio investuotojai, tokie kaip FöreningsSparbanken, SEB (Švedija), Nord/LB (Vokietija), Nordea (Suomija) and Vereins- und Westbank (Vokietija), kurie atnešė daugiau stabilumo ir vartotojų pasitikėjimo į šalies bankų rinką. Iš visų 23 bankų, tik 8-10 teikia visas galimas bankines paslaugas tiek privatiems tiek verslo klientams. Visi kiti bankai užima tam tikrą rinkos niša ir specializuojasi tik tam tikrose srityse.

Latvijoje taip yra išvystyta ATM (ang. Automatic teller machine – Liet. bankomatų) sistema ir dauguma bankų teikia elektroninės bankininkystės ir/arba mobiliosios bankininkystes paslaugas savo klientams. Populiariausios Latvijoje yra kreditinės mokėjimo kortelės, tokios kai Visa/Visa Elektron ir MasterCard/Maestro, taip pat ir daugelis tarptautinių kortelių yra priimamos Latvijos ATM sistemos. Daugelis Latvijos komercinių bankų taip pat teikia įmonėms verslo konsultacijų, susiliejimų, įsigijimų ir privatizavimo konsultacijų paslaugas.

(Commercial Banks in Latvia, 2004; Latvia Banks and Banking Sites in Latvia, 2005)

1.1. Centrinis Latvijos bankas

Latvijos bankas yra centrinis Latvijos Respublikos bankas. Jis veikia pagal „Latvijos bankų“ įstatymą ir buvo įsteigtas 1992 metais kovo 19 dieną. Jame yra laikomas valstybės turtas. Centinio Latvijos banko administracija yra įsikūrusi Rygoje. Centrinio banko fiskaliniai metai prasideda sausio 1 dieną ir baigiasi gruodžio 31 d. Pagrindinis banko tikslas stabilių kainų palaikymas šalyje bei valiutos cirkuliacijos reguliavimas šalyje per monetarinę politiką.

Latvijos bankas atlieka šias pagrindines funkcijas:

1. Vykdo Latvijos Respublikos pinigų emisiją. Vienintelis šalyje turi teisę leisti banknotus ir monetas. Taip pat nustato oficialius nacionalinės valiutos kursus su kitomis valiutomis.

2. Formuoja ir vykdo pinigų politiką. Taip pat Latvijos bankas turi visus užsienio valstybių valiutų rezervus, auksą ir vertybinius popierius, kurių pagalba ir palaiko nacionalinės valiutos stabilumą.

3. Nustato lato kurso reguliavimo sistemą ir skelbia oficialų lato kursą.

4. Latvijos centrinis bankas reprezentuoja Latvijos Respublika tarptautinėje pinigų politikoje, kartu su kitais centriniais bankais bei dalyvauja tarptautinėse finansinėse ir kreditinėse organizacijose.

5. Atlieka valstybės iždo agento funkcijas.

6. Išduoda bei atšaukia licencijas Latvijos Respublikos kredito įstaigoms ir prižiūri jų veiklą, taip pat išduoda ir atšaukia leidimus steigti užsienio valstybių kredito įstaigų skyrius bei atstovybes ir jiems veikti, prižiūri užsienio valstybių kredito įstaigų skyrių, veikiančių Latvijos Respublikoje, veiklą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Nustato Latvijos Respublikos kredito įstaigų ir užsienio valstybių kredito įstaigų skyrių, veikiančių Lietuvos Respublikoje, finansinės apskaitos
principus ir atskaitomybės tvarką.

8. Kuria ir valdo tarpbankinę lėšų pervedimo sistemą ir nustato reikalavimus tarpbankinės lėšų pervedimo sistemos dalyviams.

9. Renka pinigų ir bankų, mokėjimų balanso, Latvijos finansinės ir su ja susijusios statistikos duomenis, diegia šios statistikos surinkimo, atskaitomybės, jos skelbimo standartus, sudaro Latvijos Respublikos mokėjimų balansą.

Bankas atlieka ir daug kitų funkcijų, kuriomis užtikrina stabilių kainų palaikymą šalyje ir vykdo palankiausią monetarinę politiką. Jis taip pat kontroliuoja visus šalies komercinius bankus.

Latvijos Centrinis bankas atlieka labai panašias funkcijas kaip ir Lietuvos centrinis bankas. Jis yra pagrindinė šalies institucija reguliuojanti šalies monetarinę politiką.

(Bank of Latvia, 2006)

1.2. Komerciniai Latvijos bankai

Komercinis bankas Latvijos Respublikoje įsteigta kredito įstaiga, kuri turi licenciją verstis ir verčiasi indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionalių rinkos dalyvių ir jų skolinimu, taip pat turi teisę verstis kitų finansinių paslaugų teikimu ir prisiima su tuo susijusią riziką bei atsakomybę. Banko steigėjais gali būti Latvijos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys bei užsienio bankai.

Latvijoje veikia šie komerciniai bankai:1. Aizkraukles bankas

2. Tarptautinis Baltijos Bankas

3. Hansabankas

4. HVB Latvijos bankas

5. Komercbankas Baltikums

6. LATEKO bankas

7. Latvijos Biznesa bankas

8. Hipotekos bankas

9. Latvijos Krajbanka

10. Latvijos Tirdzniecibas Bankas

11. Multibankas

12. NORD/LB Latvija

13. Suomijos banko Nordea filialas Latvijoje

14. OGRES komercinis bankas

15. Parex bankas

16. Paritate bankas

17. Regioninis investicijų bankas

18. Rietumu bankas

19. SAMPO bankas

20. SEB Latvijos Unibanka

21. Trasta komercinis bankas

22. VEF-Bankas

23. Baltijos Trust bankasBankų klientams svarbu, kad jų pasirinktas bankas būtų patikimas ir atitiktų jų poreikius, todėl kiekvienas komercinis bankas siekia:

* stiprinti finansines pozicijas;

* užmegzti ir plėtoti ilgalaikius ryšius su klientais;

* teikti kokybiškas, patrauklias, įvairias paslaugas ir produktus (pvz., mokėjimo korteles) bei tobulinti juos.

Kiekvienas komercinis bankas gali atlikti šias bankines operacijas:

1. Atidaryti sąskaitas nacionaline ir užsienio valiuta.

2. Priimti indėlius (taupomuosius, terminuotus, iki pareikalavimo) nacionaline ir užsienio valiuta.

3. Atlikti kasos operacijas (priimti ir išduoti pinigus banko kasoje, priimti inkaso dokumentus).

4. Supirkti, parduoti bei konvertuoti įvairias užsienio valiutas.

5. Atlikti tarptautinius atsiskaitymus (tarptautiniais pavedimais, akredityvais ir čekiais) per bankus korespondentus.

6. Tarpininkauti perkant ir parduodant Latvijos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius ir įmonių akcijas.

7. Supirkti, parduoti, inkasuoti kelioninius ir vardinius čekius bei vekselius.

8. Suteikti kreditus ir paskolas.

9. Teikti paslaugas ir konsultacijas bankų veiklos, finansų ir kliento investicijų tvarkymo klausimais.

10. Išduoti piniginius laidavimus, garantijas (vienkartines ir ilgalaikes banko garantijas) ir kitus laidavimo įsipareigojimus (banko rekomendacijas).

11. Išduoti ir aptarnauti mokėjimų korteles.

12. Nuomoti individualius seifus, priimti saugoti vertybes bei vertybinius popierius.

Paslaugos suteikiamos ar operacijos atliekamos pagal kiekvieno banko nustatytus įkainius, kuriuos galima sužinoti pasirinktame komerciniame banke. Kai kurios paslaugos ar operacijos atliekamos be jokio mokesčio.

Pagal 2005 metų paskutinio ketvirčio duomenis didžiausią turimų banko aktyvų rinkos dalį užima Hansabankas (20,4%), SEB Latvijos Unibanka (17,4%) ir Parex bankas (16,3%). Kiti bankai užima daug mažesnes rinkos dalis (žr. 1 priedas)

(Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūra, 2005; Association of Latvian Commercial Banks, 2006, Latvia Banks and Banking Sites in Latvia, 2005)

1.2.1. Hansabankas

Šiuo metu Hansabankas yra vienas pirmaujančių komercinių bankų Latvijoje, kuris susikūrė gegužės 8 dieną 1992 metais, tačiau tuo metu vadinosi Vokietijos-Latvijos banku (Deutsche – Lettische Bank). 1996 vokiečių bankas tapo Hansabank grupės dalimi ir todėl pavadinimas buvo pakeistas į Hansabank-Latvia. Pasikeitęs akcininkas pastūmėjo banką pirmiems žingsniams į tarptautinę bankininkystę.

Vienas pagrindinių investuotojų buvo Švedijos bankas „Swedbank“ . 1998, Swedbank įsigijo 48,98% viso Hansabank-Latvia turto (akcijų) ir tapo strateginiu Hansabank Group investuotoju, kuris geriau vykdė banko perspektyvinius planus. Dabar Swedbank valdo 99,16% Hansabank Group akcijų. Kitas svarbus įvykis, tai 1998 sėkmingas susiliejimas Hansabank su Latvijas Zemes banku. Dėl to bankas tapo universalesnis jame atsirado daug naujų paslaugų, kurios geriau tenkino vartotojų poreikius. Taip pat buvo įdiegta elektroninė bankininkystė visoje Latvijoje.

1999 birželį bankas pakeitė vardą iš Hansabank-Latvia į Hansabanka. Šiuo nauju pavadinimu bankas aiškiai parodė, kad jis bus prieinamas visiems Latvijos gyventojams. 1999 Hansabanka buvo vienas ir sparčiausiai augančių bankų Latvijoje, ir jų pagrindinis tikslas buvo padidinti vartotojų skaičių ir taip pat greitai padidinti kreditų skaičių, kuriais pelnytų klientų pasitikėjimą. Vienas
reikšmingiausių 2000 metų įvykių buvo susijungimas su Ventspils Baltic Bank (VUBB).

Tuo tarpu, 2001 metai atnešė puikius rodiklius, kurie parodė, jog šis bankas yra greičiausiai augantis bankas visoje Latvijos bankininkystės istorijoje. Didelis banko augimas taip pat skatino ir sėkmingą verslo, aukštų technologijų ir e-verslo augimą. Tais metais buvo didelis kreditinių kortelių augimas, kuris kėlė nemažai problemų dėl vartotojų Hanza.net svetainėje. Tai metais taip pat Hansabanka pirmasis Pabaltijo šalyse sudarė tarptautinį sandorį dėl smart kortelės. Smart kortelės sertifikato suteikimas parodė, kad Hansabankas sugeba vykdyti Visa tarptautinius atsiskaitymus.

2001 metų pabaigoje bankas pasirašė sutartį su SIA, kuris prižiurėjo Hanza lizingo ir Hansabanka operacijas ir rekomendavo toliau gerinti paslaugų kokybę abejuose kompanijose, tuo atverdamas didesnes galimybes privataus verslo plėtrai.

2002 metais Hansabanka patvirtino tolimesnį pirmavimą savo srityje Latvijoje ir mėgavosi greitu augimu verslo srityse, taip pat užsitikrindami geriausią paslaugų tiekimą. Šie metai pasižymėjo keletu svarbių įvykių: pirmiausia, Hansabanka perėmė vadovavimą kaupiamosioms pensijoms ir išleido naują paslaugą – Hansa Pensions.

Taip pat Hansabanka pristatė naują internetinio banko paslauga – Telehansa.net. 2002 metų pabaigoje buvo svarstoma galimybe dėl tarptautinės korteles. Ir galiausiai Hansabanka buvo apdovanota keletą apdovanojimų.

Augantis verslas šalyje pritraukė naujų klientų paskolų srityje, kurios užtikrino pirmavimą bankų skirtyje Latvijoje ir 2003-iais. Šis pirmavimas paskatino bankui tiekti paslaugas ir mažoms verslo įmonėms.

2004 metais Hansabanka sutelkė dėmesį į smulkaus ir vidutinio verslo sritį, kai buvo suteikta galimybė Hansabanka verslo bankininkystės pasidalijimo operacijoms. Vis dėlto dauguma verslo klientų į šią naujovę žiūri nepatikimai ir daugumos visiškai nevilioja pasiūlymai įsitraukti į finansinio verslo prekybą. Hansabanka kurdamas naujas paslaugas siekia būti Latvijos komercinių bankų lyderių, teikiančiu geriausios kokybės paslaugas savo klientams.

(Hansabanka, 2005)

1.2.2. SEB Latvijos Unibanka

SEB yra Šiaurės Europos finansų įmonių grupė, veikianti Skandinavijos šalyse, Vokietijoje, Baltijos valstybėse, Lenkijoje ir Ukrainoje. SEB yra įmonių, institucijų ir privačių asmenų finansų partnerė. Jos veiklos sritys yra mažmeninė, asmeninė, verslo ir investicinė bankininkystė, investicijų valdymas, gyvybės draudimas.

SEB Unibanka Latvijoje buvo įsteigtas 1993 metais rugsėjo 28 dieną, prisijungęs prie kitų 21 bankų, kurie nebuvo privatizuoti per Latvijos bankų reorganizaciją. Sėkmingai dirbantis SEB Unibanka per keletą metų tapo vienu iš komercinių bankų lyderių, turinčių pakankamai daug tiek privačių, tiek verslo klientų visoje Latvijoje.

Sėkmingas SEB Unibanka vystymasis, sparti plėtra, atsargus ir konservatyvus žiūrėjimas į finansinę riziką ir gera strategija leido šiam bankui 2000 metais tapti didžiausiu banku Latvijoje, kitais metais ši pozicija buvo taip pat išlaikyta.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1797 žodžiai iš 5930 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.