Komunikacijų špera
5 (100%) 1 vote

Komunikacijų špera

Komunikacija – (angl.: communication) tai informacijos pasikeitimas tarp žmonių ir/arba elektroninių sistemų. Komunikacija yra viena iš tų žmogaus veiklų, kurias kiekvienas atpažįsta, bet mažai kas gali bent kiek tiksliau apibrėžti.

Egzistuoja dvi pagrindinės komunikacijos studijų mokyklos.

Pirmajai komunikacija yra pranešimų perdavimas. Ji tiria, kaip siuntėjai užkoduoja, o gavėjai iškoduoja, kaip perdavėjai naudoja komunikacijos kanalus ir priemones. Ji užsiima tokiais dalykais kaip efektyvumas ir tikslumas. Ji laiko komunikaciją procesu, kurio metu vienas asmuo paveikia kito elgesį ar būseną. Ši mokykla vadinama ,,proceso“ mokykla.

Antrajai mokyklai komunikacija yra reikšmių kūrimas ir keitimasis jomis. Ji domisi tuo, kaip pranešimai ar tekstai sąveikauja su žmonėmis, kad sukurtų reikšmes. Ji vartoja tokius terminus kaip signifikacija (reikšmė, prasmė, pažymėjimas, nurodymas,) ir nemano, kad nesusipratimai yra akivaizdi komunikacijos nesėkmė – jie gali atsirasti dėl kultūrinių skirtumų tarp siuntėjo ir gavėjo. Tyrimų metodas yra semiotika (ženklų ir reikšmių mokslas)

Komunikacijos teorija

Shannono ir Weaverio Matematinė komunikacijos teorija komunikacija yra laikoma pranešimų perdavimu. Shannonas ir Weaveris sukūrė teoriją, leidusią nustatyti, kaip kokiu nors kanalu perduoti maksimalų informacijos kiekį ir išmatuoti bet kokio kanalo informacijos laidumą.

Shannono ir Weauerio modelis (1949; Weaver )komunikacija pateikiama kaip paprastas tiesinis procesas. Šaltinis priima sprendimus, nusprendžia kokį pranešimą siųsti. Tada pranešimas siųstuvo yra paverčiamas į signalą ir kanalu siunčiamas imtuvui. Imtuve signalas paverčiamas pranešimu. (Telef: kanalas-laidas, signalas-elektros srovė, ragelis-siųstuvas/imtuvas.)

Shannon& Weaver nurodo tris komunikacijos studijų problemų lygius:

A) Kaip tiksliai komunikacijos simboliai gali būti perduoti? (techninės problemos)

B) Kaip tiksliai perduoti simboliai išreiškia norimą reikšmę? (semantinės problemos)

C) Kaip efektyviai gauta reikšmė paveikia elgesį norima linkme? (efektyvumo problemos)

Techninės A lygio problemos lengviausiai suprantamos ir kaip tik joms paaiškinti sukurtas šis modelis.

Shannon&Weaver teigia, kad šie trys lygiai yra tarpusavyje susiję ir vienas nuo kito priklauso,

Triukšmas – tai bet kas, prisijungiantis prie signalo tarp jo perdavimo ir priėmimo.

Ar triukšmas atsirastų kanale, auditorijoje, siųstuve ar pačiame pranešime, jis visada iškreipia siuntėjo ketinimus ir riboja norimos perduoti informacijos kiekį.

Informacija yra signalo nuspėjamumo matas, Mes galime panaudoti informacijos vienetą ,,bitą“ informacijai matuoti. Žodis ,,bitas“ yra santrumpa iš binarinis skaitmuo (angl. binary digit) ir reiškia pasirinkimą tarp ,,Taip“ ir ,,Ne“.

Perteklius ir entropija Perteklius yra tai, kas pranešime yra nuspėjama. Pertekliaus priešybė yra entropija. Perteklius yra didelio nuspėjamumo, entropija – menko nuspėjamumo rezultatas.

Perteklius kaip techninė pagalbinė priemonė perteklius padeda tiksliau iškoduoti ir suteikia galimybę surasti klaidas. Perteklius taip pat padeda įveikti triukšmingo kanalo trūkumus. Perteklius padeda išspręsti ir problemas susijusias su auditorija. Kanalo pasirinkimas gali paveikti pranešimo pertekliaus poreikį.

Entropija geriausiai gali būti suprantama kaip maksimalus nenuspėjamumas.

Kanalas Tai fizinės priemonės, kuriomis perduodamas signalas. Pagrindiniai kanalai yra šviesos, radijo bangos, telefono kabeliai, nervų sistema ir pan.

Priemonės Priemones galime suskirstyti į tris pagrindines kategorijas:

1. Prezentacinės (pristatančios): balsas, veidas, kūnas. Jos naudojasi ,,natūraliomis“ pasakytų žodžių, išraiškų, gestų ir panašiomis kalbomis. (reikalingas komunikatorius)

2. Reprezentacinės (atstovaujančios, vaizduojančios): knygos, paveikslai, nuotraukos, raštas, architektūra, ir t.t. (egzistuoti nepriklausomai nuo komunikatoriaus).

3. Mechaninės: telefonas, radijas, televizija.

Kodas Ji sudaryta iš ženklų (pvz., fizinių signalų, reiškiančių kažką kitą nei jie patys) ir taisyklių ar konvencijų, kokiame kontekste ir kaip šie ženklai naudojami ir kaip jie gali būti derinami sudarant sudėtingesnius pranešimus.

Kodų pavyzdžiai (Kalba, antriniai kodai Morzės, šviesoforo, kurčnebylių, rašytas ranka, Brailio raštu, spausdintas).

Grįžtamasis ryšys yra Shannon&Weaver nevartota sąvoka, bet vėlesnių tyrinėtojų laikoma naudinga. grįžtamasis ryšys yra gavėjo reakcijos perdavimas atgal siuntėjui

Grįžtamasis ryšys turi vieną svarbiausią funkciją. Jis padeda komunikatoriui priderinti savo pranešimą prie gavėjo poreikių ir reakcijos.

Telekomunikacija

Telekomunikacija – tai komunikacija per didelį atstumą, arba bet kurio pavidalo informacijos perdavimas techninėmis ryšio priemonėmis tarp įrenginių, esančių skirtingose vietose.

Telekomunikacijos technologijos – tai programinių ir techninių priemonių bei metodų sistema informacijai perduoti įvairiais atstumais.

Telekomunikacijos tikslas – trumpinti laiką ir gerinti tarpusavio veiklos koordinavimą, bendraujant nutolusiems ūkiniams subjektams

Verslo informacijos reikšmė

Dar industriniame amžiuje, kuomet ekonomikos varomoji jėga buvo pramoninė gamyba, informacija buvo neatsiejama verslo
dalis.

Verslo informacijos tipai ‘Verslo informacijos’ sąvoka yra gana plati. Ji apima visa, ko tik gali prireikti verslininkui atliekant kasdienines verslo operacijas, plečiant veiklą į naujas rinkas, ieškant partnerių ar analizuojant vartotojų poreikius. Tai ir bendra informacija apie šalį, ir makroekonominė-statistinė, teisinė, technologinė rinkos, finansinė, vadybinė informacija, ir informacija apie verslo įmones. Trumpai aptarsime kiekvieną iš šių informacijos tipų.

Informacija apie šalį Tai faktinė informacija apie valstybės gyventojus, šalies geopolitinę padėtį; kiti bendri duomenys.

Ekonominė – statistinė informacija Šiam informacijos tipui priklauso šalies makroekonominiai rodikliai, atskirų pramonės šakų, ūkio subjektų statistiniai duomenys, ūkio ir jo šakų raidos tendencijos, bendra valstybės ūkio apžvalga.

Teisinė informacija – tai valstybės teisės aktai, aktų projektai, kiti juridiniai dokumentai, kurie, be išimties, reikalingi ir kuriais turi naudotis visi legaliai dirbantys verslo subjektai.

Technologinė informacija galima priskirti patentinę informaciją, firmų pavadinimus, prekių ženklus, standartus, autorinės teisės sferos informaciją.

Rinkos informacija Tai vienas iš svarbiausių ir plačiausių verslo informacijos tipų. Jis apima importą/eksportą, pramoninius ryšius, rinkos, vartotojų, pardavimų tyrimus, verslo asociacijų, prekybos rūmų bei kitų verslo institucijų veiklą.

Finansinė informacija Finansinės informacijos tipas taip pat gana platus, nes apima tiek vidinių verslo įmonės finansų sferą, tiek finansų institucijų veiklą. Savaime aišku, šie potipiai yra glaudžiai tarpusavyje susiję. Šiam tipui priklauso plataus profilio bankų, draudimo bendrovių, įvairių fondų rengiama medžiaga, taip pat kreditų, mokesčių, muitų informacija ir kt.

Vadybinė informacija priklauso mokslinė informacija apie verslo įmonių valdymą – personalo, technologijų, informacijos, resursų, pokyčių, krizių vadyba ir pan.

Verslo įmonių informacija apimantis viską nuo kontaktinių kompanijos duomenų iki įmonės balansinės ataskaitos.

Verslo informacijos šaltiniai, perdavimo būdai Informacijos perdavimo būdai ir pateikimo forma: Rašytiniai šaltiniai, Spausdintiniai šaltiniai, Paskalos, Telekomunikacijų tinklai(Telegrafas (1837m.) Telefonas (1876m.) Faksimilinis ryšys (1890m.)Radijo ryšys (1896m.)Televizija (1936m.)Palydovinis ryšis (1962m.)Mobilus ryšis (1983m.)),Kompiuterių tinklai, Internetas, Magnetinės juostos, Optiniai diskai (CD), Opto-magnetiniai diskai,Atmintinės.

TINKLO SAMPRATA

Tinklas – tai kompiuterių, kurie sujungti kabeliais arba kitokiais informacijai perduoti skirtais įrenginiais, grupė.

Vietinis tinklas LAN (Local Area Network) – tai kompiuterių, esančiu viename pastate arba priklausančiu vienai organizacijai ir dažniausiai sujungtų panaudojant kabelius, grupė.

Platieji kompiuterių tinklai WAN (Wide Area Network) jungia tarpusavyje kompiuterius ir kompiuterių tinklus didelėje geografinėje teritorijoje ir naudoja įvairiausias ryšio priemones.

Pagal naudojimo paskirtį kompiuterių tinklas gali būti:

Uždarasis (private network), aptamaujantis konkrečios organizacijos informacinius mainus;

Viešasis (public network), už nustatytą mokestį teikiantis savo abonentams įvairias informacinių ryšių, tarp jų ir telefono, kompiuterio ryšių bei video ryšio paslaugas;

Tarptautinis (international network), palaikantis vartotojų tarp kontinentinius ryšius povandeniniais kabeliais, palydovinio ryšio sistemomis ir kitomis technologijomis.

Pagal naudojimo pobūdi kompiuterių tinklas gali būti: Vietinis (local area network – LAN) – tai uždarasis tinklas, aptarnaujantis mažoje teritorijoje esančius vienos organizacijos vartotojus, sujungtus telefono, kabelinio arba optinio ryšio kanalais (didžiausias atstumas tarp vartotojų – kelios dešimtys kilometrų, nors gali būti ir daugiau).Municipalinis (metropolitian area network – MAN) – tai tinklas, įvairiomis ryšio linijomis jungiantis kompiuterių vartotojus didelėje teritorijoje (rajone, mieste); Globalusis (wide area network – WAN) – tai ryšio kanalais sujungtų mažesnių tinklų visuma.

Pagal architektūrinį išsidėstymą kompiuterių tinklas gali būti: Žvaigždinis (star network), kai prie vieno centrinio kompiuterio atskiromis linijomis jungiami pavieniai terminalai, įvairūs išoriniai įrenginiai (spausdintuvai, braižytuvai) arba kiti kompiuteriai; Magistralinis (bus network), kai visi tinklo kompiuteriai ir išoriniai įrenginiai jungiami prie vienos ryšio magistralės;Žiedinis (ring network) – tai magistralinis tinklas su uždara ryšio magistrale.

Pagal informacijos perdavimo galimybes tinklas skirstomas (siaurajuostį ir plačiajuostį.Siaurajuostis – kai informacija per kabelį ar kitą perdavimo terpę vienu metu gali perduoti tik vieną signalą. Plačiajuostis – kai vienu metu tinklas gali perduoti keletą signalų, tam panaudodamas skirtingas dažnių juostas ir pan.

Pagal informacijos perdavimo būdą tinklus galima skirstyti į dvi grupes: Tinklas su paketų komutavimu (packet-switching network) naudojamas vietiniuose tinkluose. Tinklas su kanalų komutavimu (circuit switching) naudojamas, kai gavėjas su siuntėju nustato nuolatinį tiesioginio ryšio kanalą, skirtą duomenims perduoti.

TINKLO TOPOLOGIJA

Tinklo
– tai tinklo grafo konfigūracija, kurio viršūnėje yra kompiuteriai arba kiti tinklo elementai, o briaunos fizinės ryšio linijos tarp jų. Tinklo kompiuteriai dažnai vadinami stotimis arba tinklo mazgais (nodes).

Fiziniai ryšiai tarp kompiuterio elektrinių jungčių gali skirtis nuo loginių ryšių tarp tinklo mazgų. Fizinių ryšių parinkimas daro įtaką tokiems svarbiems veiksniams kaip tinklo patikimumas, pralaidumas, tinklo plėtimo galimybės ir pan. Paanalizuosime dabar naudojamas tinklų topologijas.

Jungimo visiškai susietu tinklu būdas kai kiekvienas kompiuteris sujungtas su kiekvienu ,didelė kabelio išeiga.

Jungimo ląstelėmis būdas gaunamas tada, kai iš visiškai susieto tinklo pašalinami tie ryšiai, kurie nebūtini, o likusieji tenkina visus reikalavimus, keliamus tinklo saugumui bei patikimumui

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1562 žodžiai iš 5126 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.