Konspektas apie daugeli rasytoju
5 (100%) 1 vote

Konspektas apie daugeli rasytoju

Kristijonas Donelaitis- lietuvių grožinės literatūros pradininkas. Jo kūryboje svarbiausia- tikrovė, gyvenimas, visuomenes aplinka. Kristijono Donelaičio kūrybai įtakos turėjo keletas literatūrinių epochų: barokas bei klasicizmas. „Metai“ – didaktinis kūrinys, kur autorius parodo savo požiūrį į pasaulį. Poemą „Metai“ sudaro keturios dalys: „Pavasario linksmybės“, „Vasaros darbai“, „Rudens gėrybės“, „Žiemos rūpesčiai“. Šioje poemoje daug dėmesio skiriama gamtos aprašymams, 18a. Mažosios Lietuvos vastliečių baudžiauninkų – būrų- darbų, papročių, santykių su ponais vaizdams.

* Svarbiausia-tikrovė, gyvenimas, visuomeninė aplinka. Vaizdas, įvykis, poelgis, gyvenimo detalė buvo suaugusi su žodžiu, kurį sukūrė liaudis.“Metai” -didaktinis. Daug pamokymų, patarimų. Autorius parodo savo požiūrį į pasaulį: būrą, jo santykį su aplinka, gamta.

* Kūrybos bruozai

-svarbiausia – tikrove, gyvenimas, visuomenine aplinka

-vaizdas, įvykis, poelgis, gyvenimo detale suaugusi su liaudies žodžiu

-parodomas požiūris i būrą, jo santyki su aplinka, gamta

-daug pamokymu, pamokslu, patarimu, alegorijų

-4 metu laikai, daug dėmesio gamtai

-santykiai: lietuviu su kitataučiais, būru(valstiečių baudžiauninkų) su ponais

-gailestis būrams

-moralinis vertinimas – gyvenimas bei elgesys vertinami pagal Šventojo Rašto tiesas

-dorybės-darbštumas, pamaldumas, teisingumas, ištikimybė tautos tradicijoms bei papročiams, ydos – tingėjimas, bedievystė, žiaurumas, svetimų madų bei įpročių vaikymasis

-(Metai parašyti hegzametru, si forma pakylėja aprašomus kasdieninės būrų buities vaizdus, sutaurina net ir grubesnius posakius)

-Baroko pėdsakų galima aptikti Metų stiliuje, pomėgyje vartoti grubius posakius, vulgarius žodžius. Su klasicizmu galima sieti keturių metų laikų formą bei poemos didaktiškumą, pasakotojo siekimą pamokyti. Su Švietimo epocha galima sieti ir lietuviškų tradicijų gynimą Metuose.

Antanas Baranauskas – – XIX a. romantizmo srovės atstovas, labiausiai išgarsėjęs savo kūriniu „Anykščių šilelis“. Poetas vaizduodamas miško gyvenimą, gamtą, kuri yra graži ir įspūdinga, drauge tuos vaizdus susieja su lietuvių tautos likimu, istorija. Baranauskas nutiesė kelius tolimesnei romantikų kartai. (herojus – emocinga, audringa, veržli asmenybė, kupina neaiškaus nerimo, kas būdinga romantikams.)

* Kūrybos bruožai:

-dabartis kontrastiškai gretinama su senovės LT miško grožiu

-protes¬tuojama prieš carizmą, socialine ir nacionaline priespauda

-romantiška elegijos intonacija, susiliejusi su folklorine rauda

-metaforos, palyginimai, vaizdiniai veiksmažodžiai, sinonimines formos, pasakos „Eglė – žalčių karalienė“ motyvai. -kaimo žmogaus vid. pasaulis

-Šventų girių – pagonybės židinių naikinimą poetas laikė ne tik Lietuvos grožio ir turto niokojimu, bet jis matė čia ir senosios patriarchalinės moralės, nacionalinių tradicijų, liaudies kultūros ir estetikos pagrindų griovimą, jų išniekinimą, kurio negalima pateisinti jokiu naujosios kultūros kūrimo vardu.

Adomas Mickevičius- romantizmo atstovas, savo kilme, gyvenimu bei kūryba glaudžiai susijęs su Lietuva. Savo kūryboje aukštino Lietuvos praeitį, didžiavosi jos, kaip savo tėvynės, istorija.

Maironis- romantikas, pirmasis iškilus lietuvių poetas, universalaus talento ir stiprių visuomeniškų jausmų menininkas. Jo eilėraštis atsiskiria nuo tautosakos ir tampa individualia lyrika, išreiškiančia unikalius asmenybės jausmus.

Maironio eilėraštis: romantinis, būdingas subjektyvumas, atviras jausmingumas, individualizuota kalba.

„Pavasario balsuose“ atsispindi laisvės kovų heroika, tėvynės meilės jausmai, gamtos grožio pajautimas, aukštinama gimtoji kalba, sekama bei stilizuojama liaudies kūryba.

* Aiškiai suformuluotos kilnios idėjos ir poetinės išraiškos grožis, jos paprastumas ir skambumas. Žmogus, jo veržimasis į laisvę, į būties pilnatvę, jo klystkeliai sudaro poeto kūrybos išeities tašką ir centrą. Gyvenimo kaip aukos samprata poeto kūryboje viena esminių. Maironis lietuvių lyrikoje įtvirtino tam tikrą meniškumo etaloną, vertinimo kriterijų, atskaitos tašką. Nuo Maironio prasideda lietuviškos lyrikos istorija.

* Kūrybos bruožai:

-praeities buitis ir laisvės kovų heroika

-tėvynės meilės jausmai, gamtos grožis,

-aukštinama gimtoji kalba, sekama bei stilizuojama liaudies kūryba

-aiškumas, tikslumas, dažnai priartėja prie liaudies dainų poetinio paprastumo ir skaidrumo -tautinio atgimimo laikotarpio svarbiosios idėjos, prisikėlimo viltis

-lietuvių poezijos lygį iškėlė į aukšto tobulumo laipsnį

-žmogaus veržimasis į laisvę, būties pilnatvę, jo klystkeliai sudaro poeto kūrybos išeities tašką ir centrą. Gyvenimo kaip aukos samprata poeto kūryboje viena esminių.

Žemaitė -lietuvių prozos klasikė, nuovoki menininkė, talentinga pasakotoja. Ji viena pirmųjų lietuvių beletristikoje aprašė peizažą, suteikdama jam savarankiškos gyvybės, lietuvių prozoje įtvirtino socialinį realizmą, tikrovišką vaizdavimo būdą, etniškumą (žemaitiškumą). Svarbu pabrėžti, kad Žemaitė yra lietuvių realistinės prozos pradininkė.

*Kūrybos bruožai:

-svarbiausia-tikrovės iliuzija ir dialogas.

-piešia neįmantriomis priemonėmis,
pasakoja paprastai, aiškiai, siekiamas gyvumo įspūdis

-Lietuvos valstiečių gyvenimas, jų buitis, papročiai, šeimos gyvenimas, žmonių tarpusavio santykiai.(19-20a) -pobaudžiavinio kaimo buitinis, kultūrinis atsilikimas, nacionaline priespauda. Visuomenės negeroves, prieštaravimus rašytoja atskleidė kaip šeimoje vykstančią žmogaus dramą.

-turtinga ir vaizdinga kalba, gyvi, ryškūs, nepakartojami veikėjų paveikslai.

-objektyvus pasakojimas

Jonas Biliūnas- realizmo atstovas bei itin ryški 20a.pr. lietuvių visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo figūra. Svarbiausias J.Biliūno prozos savitumas- pasakojimas pirmuoju asmeniu. Subjektyviame pasakojime daugiau dėmesio skiriama pasakotojo vidiniam pasauliui, o ne detaliam aplinkos aprašymui. Svarbu pabrėžti, kad Jonas Biliūnas yra lietuvių psichologinės prozos pradininkas.

Novelių „Ubagas“, „Nemunu“,“Kliudžiau“, „Brisiaus galas“ pasakotojos, dažniausiai pats autorius, stovi nustėręs beribės skriaudos akivaizdoje.

J.Biliūnui nėra aukštesnės teisingumo instancijos, kaip žmogaus sąžinė.

*Kūrybos bruožai:

-centre – skriaudžiamas žmogus, atstumta, nereikalinga būtybė, kuriai nebėra vietos kasdieniniame gyvenime

-pasakotojas kenčia drauge

-kulminacija-bejėgės gyvybės sunaikinimas, pažeidžian¬tis amžiną visų egzistavimo teisę

-vertybes – gailestis, užuojauta, širdingumas, supratingumas, atlaidumas

-kūriniuose susijungė XXa. pradžiai būdinga socialinių pertvarkymų romantika, tragiškų nuojautų kupinas etinis jautrumas, prabėgantis laikas ir būties trapumas -meninė atrama – refleksija, pasakotojo prisipažinimai, svarstymai, vizijos, svajos ir graudulio akimirkos

-apmąstoma gyvenimo prasme, tikslas

-žmogus pašiurpęs nuo smurto, grėsmės, ieško tikrumo savyje

-pasakojama pirmuoju asmeniu.

-kūryba autobiografiška: dažnai vaizduojama jo vaikystės aplinka, gimtinės kraštovaizdis

-labai svarbu vid.pasaulis

-pasakojimas – psichologinis, glaustas

-krikščioniškos vertybės.

-mintis dėstoma nuosekliai, kūrinio pabaigoje nesiūlant vienintelės išvados.

*Savo kūriniuose vaizdavo skriaudžiamą žmogų. Pasakotojas-kenčiantis drauge, nužengęs savo noru į skriaudos bedugnę būti su visais. JB novelių centre-atstumta, nereikalinga būtybė, kuriai nebėra vietos kasdieniniame gyvenime. Tragiškoji šios temos kulminacija-bejėgės gyvybės sunaikinimas, pažeidžian¬tis amžiną visų egzistavimo teisę. Kiekvienas jų turi savo tiesos ir vidinės ramybės erdvę. Juos gaubia gailesčio, užuojautos, šširdingo supratimo ir atlaidumo dvasia

* pirmasis lietuvių rašytojas, ištobulinęs apsakymą, suteikęs jam europietišką formą. J. Biliūnas rašė publicistinius straipsnius, eilėraščius, apsakymus. Didžiausios rašytojo vertybės buvo teisybė, dora ir laisvė. Jis sukūrė lyrinio pasakojimo būdą, visažinį epinį pasakotoją pakeitęs pasakotoju kuris dalyvauja kūrinyje užjausdamas, suvokdamas, prisiimdamas atsakomybę. Atrodo, kad už regimų įvykių, vaizdų vyksta kažkas svarbiau, negu vyksta iš tikrųjų. J. Biliūno kūriniuose atsiveria potekstė. J. Biliūnas yra puikus stilistas: graudumo, užuojautos, gailesčio situacijas ir būsenas jis sukuria kalbėdamas ramiu, santūriu tonu. Pagrindinis rašytojo žanras – trumpa lyrinė psichologinė novelė. Savo kūrinius J. Biliūnas yra vadinęs „psichologiniais piešinėliais“, tai rodo, kad jis sąmoningai stengėsi vaizduoti ne tik išorinius, bet ir vidinius žmogaus dvasios įvykius.

Vincas Krėvė – Mickevičius – universalių užmojų, įvairių žanrų kūrėjas, derinęs realistinį konkretumą ir romantinį pakylėtumą, jungęs savo tautos ir Rytų išmintį, istorinių veikalų kūrėjas, Biblijos interpretatorius, literatūrinio folklorizmo pradininkas, plačios stilistinės amplitudės rašytojas.

* „Skirgaila”-pirmas lietuvių kūrinys, kuriame istorinė asmenybė tampa psichologiniu tipažu.

* -apsakymu rinkinyje „Šiaudinėj pastogėj“ vaizduojamas rašytojo jaunystės dienų Dzūkijos kaimas.

-nepaprastas aprašymo tikroviškumas, psichologinis gilumas, detalių ryškumas -žmogaus dvasines savybes

-poetizavo paprasta kaimo žmogaus dvasini groži, ryši su gamta

-romantinis temos traktavimas neatsiejamai persipina su realistišku psichologijos ir buities vaizdavimu.

*Eilėraščių rinkinys „tarp dviejų aušrų“- vienas reikšmingiausių visoje lietuvių poezijoje, ryškiausia lietuviškojo simbolizmo knyga.

Sutemose tirpsta vienuma, atsiveria „pasaulis kaip pasaka“- beribis, paslaptingas, spindintis, žmogus patiria svaiginančią begalybę ir susilieja su ja. Šviesa griauna šia paslapties ir begalybės viziją. Todėl prasmingas yra nakties laikas, kai žmogus nesijaučia lemtingai atskirtas nuo visa apimančios būties. Putino poezijos žmogus nuolat išgyvena dvasinę įtampą. Putino poezijoje amžinas ieškojimas yra vienintelė prasminga žmogaus veikla, o nepasotinimas sielos alkis- didžioji vertybė

*Putino kūrybai būdingas gilus ir dramatiškas lyrizmas, kylantis iš būties prieštaravimų. Pasaulis dualistiškas, perskeltas į du nesutaikomus pradus – dvasinį ir materialųjį. Perskeltas ne tik pasaulis, bet ir žmogus, kuriame kovoja dvi prigimtys – sielos ir kūno. Ši dualistinė pasaulėjauta sukuria vertybių konfliktą ir sąlygoja nuolatinę įtampą.

* Dramatinis
eilėraštis pinamas iš antitezių, kurios atsiveria skausmo būsenose. Esmė-esi “nykus šios žemės svečias”. Laisvės siekimas yra žmogaus esmė, o menas yra autentiška tos esmės išraiška. Konfliktas-tarp komplikuotos individualios sąmonės ir hierarchinės, prievartinės sistemos. Reikalauja didelės skaitytojo intelekto įtampos. Daug priešpriešos iš kurios gimsta įtampa. Eilėraščio individas reikalauja pakilti iki jo lygio.

* Filosofinės pasaulėžiūros, autorefleksyvus kūrėjas, simbolistinių formų ir realistinių-psichologinių apibendrinimų rašytojas, pirmojo lietuvių psichologinio-intelektualinio romano autorius, filosofinės lyrikos kūrėjas. Literatūros kritikas, istorikas, estetikas. *V.M.- Putinas buvo pirmas ryškus intelektualinės – filosofinės lyrikos kūrėjas lietuvių literatūroje. Jis yra išbandęs visas literatūros rūšis ir pagrindinius žanrus. Lyrika ir romanas „Altorių šešėly“ yra V. M. Putino viršukalnė. V. M. Putino kūryboje buvo trys lyrikos periodai ankstyvasis (jaučiama Maironio įtaka, turtingų emocinių išgyvenimų skalė, gamtos vaizdai, kaip nuoroda į žmogaus sielą, vidinį pasaulį) , simbolistinis (poetas atsigręžia į regimąjį pasaulį, fiksuoja išorinę jų įvairovę, tačiau vaizduoja simboliais) ir brandusis (svarbiausias dėmesys žmogaus sielos dramatizmui, sprendžiamos būties problemos). Jo kūrybos pasaulio žmogus dažnai atsiduria proto ir jausmų susikirtimo kryžkelėje, išgyvena dvasines abejones, patiria vidinius konfliktus, nes nori rasti tiesą ir likti „ištikimas žmogui ir sau pačiam“.

* Kūrybos bruožai:

-antitezes, priešpriešos

-Esmė-esi “nykus šios žemės svečias”

-žmogaus esme – laisves siekimas, menas.

-konfliktas-tarp komplikuotos individualios sąmonės ir hierarchinės, prievartinės sistemos. .skaitytojo intelekto įtampa.

-rinkinys „Tarp dviejų aušrų“-romantinis maistingumas, simbolizmas

-pagr-nakties motyvai

-kūrybos procesas

-prieštaravimai savyje ir aplinkoje, verčiantys gilintis į save, analizuoti, maištauti, kartais žadinantys šviesių vilčių ir polėkių, kartais gramzdinantys į nusiminimą

-būties vieta: tarp dangaus ir žemės, tarp tikėjimo ir tarp laisvės, tarp susitaikymo ir maišto, tarp viršūnės ir bedugnės

Vincas Mykolaitis-Putinas – vienas ryškiausių pomaironinės poezijos kūrėjų, psichologinio romano meistras. Jis suformulavo ir moderniosios literatūros, kaip savarankiškos meno srities, teorinius pagrindus. V.Mykolaitis Putinas kūrė eilėraščius, kurie yra pripažįstami kaip vieni geriausių poezijos kūrinių, sukurtų sovietiniais metais lietuvių literatūroje. Tačiau didelio dėmesio jis susilaukė ir dėl intelektualaus psichologinio romano- „Altorių šešėly“, kuriame plėtojama pagrindinio veikėjo Liudo Vasario gyvenimo ir nutolimo nuo kunigystės istorija. Romaną galima suvokti ir universaliau- kaip savęs ieškojimą ir radimą einant skaudžių apsisprendimų keliu.

Vincas Mykolaitis-Putinas – vienas ryškiausių pomaironinės poezijos kūrėjų, psichologinio romano meistras. Jis suformulavo ir moderniosios literatūros, kaip savarankiškos meno srities, teorinius pagrindus. Jis sukūrė intelektualų psichologinį romaną- „Altorių šešėly“, kuriame plėtojama pagrindinio veikėjo Liudo Vasario gyvenimo ir nutolimo nuo kunigystės istorija. Romaną galima suvokti ir universaliau- kaip savęs ieškojimą ir radimą einant skaudžių apsisprendimų keliu. Tačiau Putinas- visų pirma lyrikas, poeziją kūręs nuo ankstyvos jaunystės iki paskutinių gyvenimo metų. Jo poezijos savitumą daugiausia lėmė filosofinė pasaulėjauta, siekimas realaus pasaulio vaizdams suteikti gilesnę prasmę, jais atskleisti dramatiškas asmenybės jausenas.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 2086 žodžiai iš 6645 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.