Konsultavimas ir konsultavimo svietimas
5 (100%) 1 vote

Konsultavimas ir konsultavimo svietimas

KONSULTAVIMAS IR KONSULTAVIMO ŠVIETIMAS

Konsultavimas yra sąmoningas informacijos perdavimas siekiant padėti žmonėms susidaryti tvirtą nuomonę ir priimti gerus sprendimus.

Terminas „konsultavimo švietimas“ Jungtinėse Valstijose vartojamas nuo XX amžiaus pradžios ir buvo laikomas viena iš suaugusiųjų švietimo formų, kai lektoriai yra universiteto personalo nariai. Daugelį metų JAV tai darė Žemės ūkio koledžas.

Žemės ūkio konsultavimas yra viena iš politikos priemonių, kuria vyriausybė gali pasinaudoti, skatindama žemės ūkio plėtrą. Konsultavimas tik tada bus sėkmingas, kai ūkininkai patys jaus, kad konsultacijos tenkina jų interesus. Dėl to žemės ūkio konsultavimas turi garantuoti glaudžius ūkininkų, žemės ūkio mokslo įstaigų ir kitų informacijos šaltinių ryšius.

Konsultantai turi skatinti savo konsultuojamus ūkininkus:

 siekti žinių,

 kelti jų profesinį lygį,

 gerinti informacijos kokybę,

 didinti sprendimų priėmimo įgūdžius.

Vadinasi, konsultantai turi būti kompetentingi žemės ūkio žinovai, mokėti bendrauti su ūkininkais ir skatinti juos mokytis.

Patys konsultantai taip pat turi nuolat tobulinti savo darbą:

 mokydamiesi iš savo pačių patirties,

 klausydamiesi ūkininkų,

 eksperimentuodami naujais metodais,

 stebėdami ir atidžiai analizuodami šių veiksmų rezultatus,

 konsultantai turi būti susipažinę su žiniasklaidos priemonių savybėmis ir mokėti jomis efektyviai naudotis,

 turi suprasti psichologinius ir sociologinius grupinių konsultacijų aspektus ir individualų konsultavimą.

Norėdami gauti teigiamą rezultatą,

iškilusioms problemoms spręsti, ūkininkai kviečiasi konsultantų pagalbos.

Problemos gali kilti dėl:

 nepakankamų žinių,

 motyvacijos trūkumo,

 intuicijos trūkumo.

Kai kuriems ūkininkams trūksta žinių ir įžvalgumo problemoms pastebėti, pagalvoti apie galimą sprendimą ar pasirinkti tinkamiausią sprendimo variantą savo tikslams pasiekti. Konsultanto tikslas yra suteikianti informaciją ir padėti įsigilinti į problemą.

Pavyzdžiui, ūkininkas gali nežinoti, kad derlius sumažėjo dėl kenkėjo, kurio jis negali pamatyti ar atpažinti, padarytos žalos. Konsultantas suteikia reikalingą informaciją apie tą kenkėją ir parodo ūkininkui, kaip jį naikinti.

Kai kuriems ūkininkams trūksta motyvacijos reikiamai elgtis dėl to, kad pageidautinas elgesio pokytis prieštarauja kitiems motyvams. Įveikti šiuos sunkumus galima padedant ūkininkams iš naujo apsvarstyti savo motyvus.

Pavyzdžiui, jie gali nekreipti didelio dėmesio į melžimo aikštelės higieną, kadangi dezinfekcinės medžiagos brangios, be to, reikia papildomos fizinės jėgos jas teisingai panaudoti. Konsultantas gali skatinti ūkininką taikyti rekomenduojamus metodus pademonstruodamas, kaip aikštelės higiena pagerina pieno kokybę ir duoda didesnį pelną.

Kai kuriems ūkininkams trūksta intuicijos, kaip gauti reikalingų išteklių. Tai kliūtis, panaši į žinių trūkumą, todėl konsultavimas čia gali suvaidinti svarbų vaidmenį.

Pavyzdžiui, konsultantas gali suteikti informaciją apie kredito šaltinius, tačiau faktiškai pats nesuteiks ir nekontroliuos kredito išmokėjimo.

Konsultavimo samprata plačiąja-funkcine prasme reprezentuoja dr. Pitterio Block (Anglija) apibrėžimas:

„Jūs konsultuojate kiekvieną kartą, kai stengiatės pakeisti ar pagerinti situaciją, tačiau tiesiogiai nedalyvaujate vykdyme.“

Kiti autoriai išryškina kiek kitokią konsultavimo prasmę. Anglų autorius Kalvertas Makhemas konsultavimą supranta, kaip specialisto ypatingų žinių, įgūdžių ir patiries perdavimo procesą. Jis mano, kad tai veikla, susijusi su bet kokio verslo subjekto konsultavimo paslaugomis.

Panašus ir dr. F.Steele (Anglija) požiūris į konsultavimą, jis teigia: „Konsultavimo procesą suprantu, kaip bet kokią pagalbos suteikimo formą santykyje su užduoties ar grupės užduočių turiniu, kurios metu konsultantas pats neatsako už užduoties vykdymą, bet padeda tiems, kas atsakingi už užduoties vykdymą.

Šie ir panašūs apibrėžimai paryškina, kad konsultantai yra pagalbininkai ir padėjėjai. Tai leidžia daryti prielaidą, kad tokią pagalbą gali suteikti asmenys dirbantys patį įvairiausią darbą. Taip pat šiems apibrėžimams būdingas platus konsultavimo suvokimas, kuris iš esmės tiktų ne tik žemės ūkio konsultavimui apibrėžti.

Pažymėtina, jog žemės ūkio konsultavimas kaip atskira profesinė veikla nėra visai pripažinta visų visuomenės sluoksnių. Ypač tai būdinga ekonomiškai mažiau išsivysčiusiose šalyse, kur žemės ūkio konsultavimas nėra plačiai paplitęs. Panaši situacija ir Lietuvoje

Konsultacinė veikla yra žinių rinkimo ir perdavimo procesas, todėl jį sunku atskirti nuo tokios veiklos kaip informavimas, mokymas ir moksliniai tyrimai. Tad norint atskirti konsultavimą nuo šių giminingų veiklų, konsultavimo apibrėžime papildomai turėtų būti įvardytos šios aplinkybės:

 1. Būtinas dviejų pusių dalyvavimas: kliento ir žinovo.

 2. Būtinas savanoriškas kliento dalyvavimas.

 3. Proceso metu turi būti sprendžiamos specifinės kliento problemos.

 4. Žinovas turi žodžiu ar raštu pateikti patarimą, kaip spręsti kliento problemą.

 5. Patarimas turi būti ne privalomojo, o rekomendacinio
pobūdžio.

 Dviejų pusių dalyvavimas būtinas – jei, žinovas dalyvauja procese, o klientas – ne, tai galima įvardyti, kaip mokslinį tyrinėjimą ar monologą. Procesas, kai žinovas nedalyvauja, o klientas dalyvauja, gali būti vadinamas savarankiškomis studijomis.

 Kliento savanorišką dalyvavimą galima suvokti taip – klientas ir žinovas procese dalyvauja savo noru. Pavyzdžiui moksliniame tyrime, ar mokyme klientas gali dalyvauti ne savo noru.

 Specifinės problemos sprendimas pasireiškia tuo, kad konsultuojant atliekama kliento problemų analizė, o susitikimo ar mokymo metu, kliento problemų analizės nėra.

 Ketvirta sąlyga – tai, kad žinovas turi suteikti patarimą, o klientas, pripažintų, jog tas patarimas tiesiogiai susiję su problemos sprendimu.

 Taip pat būtina, kad šis patarimas turi būti rekomendacinio pobūdžio, kadangi jei patarimas bus privalomojo pobūdžio, tai, jau ši veikla vadinsis ne konsultavimu, o instruktavimu ar vadovavimu.

Anglų autorius Kalvertas Makheimas, konsultavimą įvardija kaip meną. Jis teigia, jog žemės ūkio konsultavimas – tai pirmiausia, darbo su žmonėmis menas, menas iškelti problemą, kai ji dar nematoma klientui, menas rasti reikalingą informaciją, menas teisingai interpretuoti analizės rezultatus, menas likti nepriklausomu ekspertu ir patarėju ir t.t.

Iš kitos pusės, tai mokslas, nes:

 darbas su žmonėmis remiasi sociologija, psichologija transformuota per konsultanto patirti;

 konsultanto sugebėjimai nustatyti problemą remiasi jo giliomis profesinėmis žiniomis ir loginio mąstymo sugebėjimais;

 reikalingos informacijos surinkimas remiasi konsultanto profesionalių žinių valdymu, toje srityje, kurioje jis specializuojasi;

Visa tai apibendrinus galima teigti, jog konsultavimas – tai matas, kuriame didesnės sėkmės sulaukia tas, kuris labiau talentingas, išsilavinęs bei turi didesnę patirtį. Profesionalus konsultantas mokosi visą gyvenimą ir mokosi iš gyvenimo.

Viena iš daugelio konsultavimo verslo ypatybių yra ta, kad priklausomai nuo situacijos, konsultantui tenka „vaidinti“ įvairius vaidmenis. Kiekvienas vaidmuo yra apibrėžiamas kliento poreikiais, situacija bei konsultanto meistriškumu, profesionalumu ir patirtimi. Išskirtinis sėkmingai dirbančių konsultantų bruožas pasireiškia efektyviu lankstumu, sugebėjimu savalaikiai nustatyti tą momentą, kai būtina pakeisti vaidmenį.

Konsultavimas – tai specialisto ypatingų žinių, įgūdžių ir patirties perdavimo klientui procesas. Svarbiausias žodis šiame apibrėžime yra „klientas“.

Konsultavimas žemės ūkyje yra procesas (ne metodas), kuris:

 – padeda ūkininkams analizuoti esamą ir pageidautiną situaciją ateityje;

 – padeda ūkininkams suvokti, kokių problemų gali kilti, padarius tokią analizę;

 – suteikia daugiau žinių, padeda susisteminti jau turimas ir suvokti problemų esmę;

 – padeda ūkininkams atsakingai pasirinkti, jų nuomone, optimalų sprendimą;

 – padidina ūkininkų motyvaciją įgyvendinti savo pasirinktą sprendimą;

 – padeda ūkininkams įvertinti ir patobulinti nuomonės formavimo ir sprendimų priėmimo įgūdžius.

 Konsultavimas pats savaime nesprendžia visų šių klausimų, jis ir neturi to daryti.

 Sulaukę pagalbos vienu ar keliais aspektais, ūkininkai dažnai jau patys gali išspręsti problemą iki galo. Kartais užtenka aiškiai apibūdinti problemą ir detaliai ją išanalizuoti.

Tarpusavio ryšys „konsultantas – klientas“ turi būti labai glaudus, siekiant, kad konsultavimas būtų efektyvus. Abi pusės turi išsiaiškinti savo roles ir įsitikinti, kad jos papildo viena kitą, sąveikauja tarpusavyje ir aiškiai supranta viena kitą.

Dėl to konsultavimas reikalauja iš konsultanto aukštos darbo kokybės ir teigiamo požiūrio į klientus, ypač bendraujant asmeniškai.

Yra nurodomi tokie reikalavimai konsultantams, norintiems veiksmingai

padėti į jį besikreipiantiems klientams:

 1. Konsultantai turi žinoti savo vertybes, aiškiai suvokti savo tikslus. Tai padėtų jiems neprimesti savo vertybių klientams.

 2. Jie turi suprasti savo jausmus, ypač bendraudami su ūkininkais. Kartais nepasitenkinimas kyla dėl to, kad dažnai negalima išspręsti kai kurių ūkininkams emociškai svarbių problemų. Pavyzdžiui, labai sunku pasakyti smulkiajam ūkininkui, kad jis įveiks savo problemas ir išbris iš jį slegiančių finansinių įsipareigojimų, tik pardavęs savo ūkį kaime ir susiradęs darbo mieste. Prieš pateikdamas bet kokį patarimą, konsultantas turi labai gerai jį apgalvoti, numatyti, kaip jis paveiks klientą.

 3. Konsultantai yra pavyzdys klientams dar ir dėl to, kaip jie sprendžia problemas. Iš jų tikimasi, kad jie patys pritaikys savo teorijas praktikoje. Jeigu konsultantai turi ūkius, ūkininkai su ypatingu susidomėjimu stebės, ką konsultantai darys ir kaip darys.

 4. Veiksmingai dirbantys konsultantai domisi savo darbais ir socialiniais pokyčiais

F .Parsono nuomone, konsultantu gali būti ne bet koks žmogus, o specialiai parinktas, turintis tam reikalingą kvalifikaciją ir pasižymintis tokiomis savybėmis:

 puikiais charakterio bruožais;

 sugebantis greitai suvokti ir spręsti – turintis aukštąjį išsilavinimą;

 mokantis efektyviai pritaikyti mokslo naujoves praktikoje;

 sugebantis daryti
remdamasis gautais duomenimis.

Kaip konsultavimas gali padėti ūkininkui?

Padėti klientams siekti savo tikslų konsultantai gali įvairiais būdais:

 laiku patarti atkreipiant ūkininkų dėmesį į problemą;

 pasiūlyti daugiau sprendimo būdų, iš kurių jie gali rinktis;

 informuoti apie galimas kiekvieno pasirinkimo pasekmes;

 padėti nuspręsti, kuris tikslas yra pats svarbiausias;

 padėti priimti sprendimus nuosekliai, individualiai ar kaip grupės nariams;

 padėti mokytis iš patirties ir tyrimų duomenų;

 skatinti keistis informacija su savo kolegomis.

ŪKININKU ŠVIETIMAS

Ūkininkus galima šviesti dviem skirtingais būdais:

 juos galima išmokyti, kaip spręsti specifines problemas;

 juos galima išmokyti dalyvauti problemų sprendimo procese.

Pvz., galima išmokyti ūkininkus atpažinti geltonąsias rūdis kviečiuose ir nuspręsti, ką daryti, jeigu jų kviečiai serga šia liga. Konsultantai gali nurodyti ūkininkams literatūrą, kurioje aprašoma dauguma augalų ligų ir patariama, kaip nuo jų saugoti, taip pat išmokyti, kaip naudotis ta literatūra. Pastarasis variantas iš pradžių užims daugiau ūkininko ir konsultanto laiko, tačiau ateityje jo bus galima sutaupyti, be to, padidės galimybė ligas aptikti laiku ir imtis reikiamų priemonių. Nors negalima pamiršti, kad pusiau apsišvietęs žmogus yra daug pavojingesnis negu neapsišvietęs. Reikia ūkininkams padėti išsiugdyti intuiciją, kad jie suprastų, kurias problemas gali išspręsti patys ir kurių negali.

Ūkininkai naudojasi įvairiais šaltiniais, ieškodami žinių ir informacijos, kurios

reikia norint gerai tvarkyti ūkį.

Šie šaltiniai gali būti tokie:

 kiti ūkininkai;

 vyriausybinės konsultavimo organizacijos;

 privačios kompanijos, tiekiančios materialinius išteklius, suteikiančios kreditus ir superkančios produktus;

 kitos vyriausybės agentūros, prekybos tarybos ir politikai;

 ūkininkų organizacijos ir NVO bei jų personalo nariai;

 žurnalai ūkininkams, radijas, televizija ir kitos žiniasklaidos priemonės;

 privatūs konsultantai, teisininkai ir veterinarijos gydytojai;

 mokslo darbuotojai.

Mokslininko ir konsultanto bendradarbiavimas

Kad mokslo darbuotojų ir konsultantų bendradarbiavimas būtų veiksmingas, jie kartu turi lankytis pas ūkininkus, analizuoti problemas ir aptarti, kokius sprendimus galima priimti. Norint priimti gerus sprendimus, reikia mokslininkų, kurie turėtų teorinių žinių tam tikrais problemos aspektais, ir konsultantų, kurie gerai žinotų ir suprastų ūkininkavimo sistemą.

Tradicinis konsultavimo

organizacijos vaidmuo-

technologijų, kurias kuria tyrimo institutai,

perdavimas ūkininkams.

Kiti konsultavimo organizacijos vaidmenys gali būti:

 padėti ūkininkams atlikti eksperimentus su naujomis technologijomis arba naujomis ūkininkavimo sistemomis;

 gauti reikiamą informaciją iš įvairių informacijos šaltinių;

 vertinti ir aiškinti šią informaciją atsižvelgus į konkrečią situaciją;

 mokytis iš savo patirties.

Mokslinio tiriamojo darbo ir konsultavimo ryšių modeliai:

1.Tyrimų, plėtros ir paskleidimo modelis

2. Socialinės sąveikos modelis

3. Problemų sprendimo modelis

Tyrimų, plėtros ir paskleidimo modelis dažnai naudojamas pramonėje.

Jo pagrindinės dalys:

 fundamentalieji tyrimai,

 taikomieji tyrimai,

 plėtra,

 paskleidimas.

Socialinės sąveikos modelis – pabrėžia naujovių paskleidimą.

Čia žiniasklaida vaidina svarbų vaidmenį paskelbdama apie tokios naujovės egzistavimą. Taikant šį modelį, įgyvendinamos tik tokios naujovės, kurios yra pelningos dideliam skaičiui žmonių.

Problemų sprendimo modelis prasideda nuo asmens, kuris turi problemą, o ne nuo tyrimų ar naujovių.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1984 žodžiai iš 6573 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.