Laisvalaikio organizavimas
5 (100%) 1 vote

Laisvalaikio organizavimas

LAISVALAIKIO ORGANIZAVIMAS

Įvadas

Atgimstančios tautos tikslas – asmenybė. Pagrindinė asmenybės (išsilavinusio, apsišvietusio, mokyto, kultūringo žmogaus) formavimosi sąlyga yra laikas, kurį žmogus turi, kuriuo gali laisvai naudotis. Laisvo laiko reikšmę būtina pabrėžti todėl, kad, viena, “laikas, esantis žmogaus nuosavybėje”, kartais pamirštamas, kai kalbama apie asmenybės ugdymą, antra, į “žmogiškąjį turtą” – žinias, meistriškumą, išsilavinimą, – kurio pagrindas laikas, kurį žmogus turi, nepakankamai kreipia dėmesio, kai skaičiuojamas nacionalinis materialinis turtas.

Mokykla su pamokų tyla – negyva mokykla, todėl reikia ir nepamokinės veiklos. Studento, mokytojo ir klasės auklėtojo uždavinys – taip organizuoti nepamokinę veiklą, kad ji atitiktų auklėtinių pomėgius, būtų įdomi, turininga ir naudinga, skatintų darbui ir kūrybai, ugdytų sąmoningą Lietuvos pilietį.

I. LAISVALAIKIO KULTŪRA

Kaip teigiama “Dabartinės lietuvių kalbos žodyne”, laisvalaikis – “laisvas, atspėjamas nuo darbo laikas”(p.354). Tokį laisvalaikio sąvokos aiškinimą papildo ir patikslina “:Lietuviškoji tarybinė enciklopedija”: “ne darbo laiko dalis, skirta laisvai pasirenkamai veiklai, kuri paprastai padeda jam atstatyti ir ugdyti savo jėgas (t.6, p.326). Kaip ir kiekvieną vertybę, taip ir laisvalaikį reikia branginti, taupiai ir prasmingai naudoti. Panašiai žodžio “laisvalaikis” turinį supranta ir būsimieji mokytojai: “laisvalaikis – tai veikla laisvu laiku, ir ją žmogus pasirenka pagal savo intresus”; “ laisvalaikis – tai knygų skaitymas, mezgimas, televizoriaus žiūrėjimas, pasivaikščiojimas ir t. t.”. Laisvalaikis – tai laikas, kurį reikia tausoti,kad tai didžiulė vertybė, kad vieni žmonės skundžiasi laiko stoka, o kiti kankinasi neturėdami ką veikti. Remiantis įvairiais informacijos šaltiniais, galima teigti, kad mokiniai savo laisvalaikį panaudoja pozityviems ir negatyviems planams įgyvendinti. Pastarieji reiškiasi įvairių nusikaltimų, kurių kasmet daugėja, pavidalu. Kalta čia socialinė aplinka, nes žmogaus “aš” yra jo ir aplikos sąveika.

Ką daryti Šią problemą padėtų išspręsti tėvų , kiekvieno suaugusio žmogaus, mokytojo susimąstymas: “Kas aš esu? Ką aš galiu? Ką aš privalau?”. Vadinasi, mokykloje reikalinga ir tokia veikla, kuri padėtų mokiniams atskleisti asmens prigimtyje glūdinčias dorovingąsias jėgas, verstų susimąstyti apie tai, kiek daug gero, šviesaus, džiausmingo galėtų gauti patys ir suteikti kitiems produktyviai panaudodami savo laisvalaikį.

Gebėjimas naudingai ir savarankiškai leisti laisvalaikį pats savaime neatsiranda. Tai didelio darbo rezultatas. Dar K. Ušinskis teigė: “Pirmiausia reikia pasiekti, kad auklėtiniui būtų neįmanomas toks laiko praleidimas, kai rankos lieka be darbo, galva be minties, nes kaip tik tokiomis akimirkomis genda galva, širdis ir dorovė” (39,p. 304). Negalima palikti vieno moksleivio su apsisprendimo problema – ką veikti laisvu laiku. Žinoma, teigiamas šios problemos sprendimas – pirmiausia tėvų rūpestis. Bet ir klasės auklėtojui derėtų pakalbėti su mokiniais apie racionalaus laiko panaudojimo, protingo veiklos pasirinkimo asmeninę ir visuomeninę reikšmę, priimti draugų, vyresniųjų žmonių pasiektus rezultatus, supažindinti su mokslinio darbo organizavimo elementais, aiškinti, kad žmogaus prigimtis yra turtinga, bet joje vystosi tik ta dalis, kuri yra stimuliuojama, o kitos – lieka giliai prigimtyje, ir praktiškai stengtis, kad moksleiviai aktyviai imtųsi tvarkyti savo laiką, susidomėtų saviaukla.

Vadinasi, laisvalaikis gali būti organizuotas ir neorganizuotas. Organizuotas laisvalaikis siaurąja prame – tai klasės auklėtojo tvarkoma nepamokinė veikla, atsižvelgiant į auklėtinių pomėgius, polinkius ir interesus, tai noras įpratinti vaikus naudingai sau ir visuomenei leisti savo nuo tiesioginių pareigų atliekamą laiką. Taigi stengiamasi, kad auklėtiniai naudingai praleistų laisvalaikį. Teigiamai vertinamas toks laisvalaikis, kai auklėtinis gilinasi į kurios nors mokslo, technikos, meno srities dalykus. Toks domėjimasis yra pagrindas interesui atsirasti, prielaida atkakliai ir sistemingai dirbti, ugdyti valią, ieškoti gyvenimo tikslo, kovoti su tinginyste ir neveiklumu. Tinkamai leidžiamas laisvalaikis ir tada, kai sportuojama, keliaujama, lankomi teatrai, dalyvauja meno saviveikloje, skaitomos knygos ir kt. visi šie darbai naudingi, nors vieni jų yra epizodiniai, o kiti – pastovūs, atliekami sistemingai, pagal tvarkaraštį, planą ir pan. Klasės vadovo uždavinys – sudominti auklėtinį kuria nors užklasinės veiklos sritimi, pažadinti norą dirbti, kurti. Tai galima padaryti tik labai gerai pažįstant auklėtinius. Svarbiausioji vaikų pažinimo dirva ir yra nepamokinė jų veikla: ruošdamiesi įvairiems renginiams, mokiniai panaudoja išmonę, atskleidžia savo kūrybinias galias ir kitas savybes.

Kūrybines laisvalaikio veiklos planavimas – sudėtinga pedagoginė problema. Ji reikalauja atsižvelgti ne tik į objektyvius (materialinė – techninė laisvalaikio bazė ir pan.), bet ir į subjektyvius momentus
(individualūs asmenybės ypatumai, jos dvasiniai, psichologiniai, o vėliau ir materialiniai motyvai ir pan.).

Laisvalaikis, kaip vienas iš reikšmingiausių asmenybės vystymosi faktorių, visiškai gali realizuotis kūryboje. Neracionaliai organizuojant laisvalaikį, asmenybė gali pasiduoti įvairioms asocialioms tendencijoms, nutolti nuo kultūros arba pasiduoti į gerą nevedančioms pagundoms. Laisvalaikio racionalaus panaudojimo kriterijus – socialinė atsakomybė: kuo atsakingiau žmogus panaudoja laisvalaikį, tuo kryptingiau jis bręsta kaip asmenybė. Kokiose laisvalaikio veiklos rūšyse labiausiai reiškiasi atsakomybė? Kaip atsakingas laisvalaikio panaudojimas ugdo harmoningą žmogų?

Tiek užklasinė veiklos organizatorių, tiek įvairių sričių kultūros darbuotojų pagrindinė darbo krūvį sudaro renginiai – įvairių formų, pobūdžio, stilių ir t.t.

O kad renginys pavyktų, būtų palankiai įvertintas, šiltai priimtas ir teiktų pilnavertį malonumą, jį reikia gerai organizuoti, nes renginio lygį išreiškia ne vien jo meninė pusė, bet ir tai, kaip jis buvo organizuotas, kaip pasireiškia organizatorių išmonė, jų triūsas ir atsakomybė.

Verta suvokti ir tai, kad dainuodami ir žaisdami senovės lietuvių dainas bei žaidimus, prisimindami apeigas ir papročius tautiniuose vakaruose, lietuvių tautai brangių ir atmintinų datų minėjimuose, kolektyvo, bendruomenės, o ypač šeimos šventėse, vakaronėse mes sutvirtinsime naujo tautos dvasingumo želmenis, atgaivinsime ir palaikysime bendravimo tradicijas, paremtas tautinės kultūros lobiais.

II. RENGINIŲ KLASIFIKAVIMAS

Laivalaikio kultūra mes suprantame kaip kasdieninę kultūrinę veiklą laisvalaikiu, sąlygojančią asmenybės savikūrą, laisvalaikio bendravimą, kūrybinių poreikių tenkinimą. Laisvalaikis padeda gaivinti žmogaus jėgas (reprodukcija), pailsėti (rekreacija), sudaro galimybes visapusiškam asmenybės tobulėjimui. Didelę reikšmę vaikui turi ir dalyvavimas įvairiausių sambūrių, draugijų veikloje. Svarbus yra ne dalykinis vaiko parengimas, bet jo siekio keisti visuomenę puoselėjimas, saviugdos, asmenybės veiklumo ugdymas, mokymas dirbti grupėse, kūrybinis, netradicinis mokymas. Šie metodai šiandien sunkiai skinasi kelią į tradicinę pamoką, bet dažnai randa vietos laisvalaikio kūrybinėje veikloje. Kūrybingi mokytojai laisvalaikio, neformolaus bendravimo metu, drąsiai eksperimentuoja, priima rizikingus novatoriškus sprendimus, kurie duoda puikius rezultatus, ugdo vaikų humanistines vertybes, skatina kūrybiškumą, plečia jų akiratį, ugdo laisvus, demokratiškus tarpusavio santykius. Pavyzdžiui, jaunieji mokyklų lyderiai pripažįsta, kad pačios orginaliausios renginių, pramogavimo idėjos kyla iš vaikų ir kad reikia labai nedidelė pedagogų paramos ir paskatinimo, kad mokyklos laisvalaikio organizavimas būtų jų pačių rūpestis.

Daugelis pedagogų sutiktų su nuomone, kad mokyklos kultūrinis gyvenimas priklauso ne tik nuo regiono ar vietos papročių ir tradicijų, aplinkos , kurioje yra mokykla, bet ir nuo mokytojų, kurie formuoja požiūrį į daugelį vertybių; nuo jų aktyvumo ir supratimo, kaip, kokia kryptimi plėtoti papildomą ugdymą, kokios formos mokyklos bendruomenėj reikalingiausiois, priimtiniausios vienai ar kitai temai pateikti.

Didžiausią papildomo ugdymo dalį sudaro renginių organizavimas. Renginys – tai vieningas, laike ir erdvėje apribotas žodžių, veiksmų, vaizdų junginys, skirtas tam tikrai temai atskleisti ir išreikštas atitinkamomis priemonėmis bei metodais (L. Surginienė). Lietuvoje kultūros ir švietimo įstaigose sutinkama labai plati renginių įvairovė. Nors specialistai nėra pateikę vieningos renginių klasifikacijos pagal bendrus požymius, tačiau juos galima skirstyti įvairiu pagrindu:

• Pagal laisvalaikio lygius:

– rekreaciniai (pramoginiai);

– švietėjiški (pažintiniai);

– šventiniai;

• pagal renginių pobūdį (žanrą, stilių):

– liaudiški;

– pramoginiai (estradinai) ir kt.;

– sportiniai;

– vieši – uždari;

• pagal dalyvių skaičių:

– masiniai;

– kamerinai;

• pagal dalyvių amžių :

– vaikams;

– jaunimui;

– vyresnio amžiaus žmonėms;

• pagal organizavimo laiką:

– kalendoriniai;

– proginiai;

• pagal organizavimo vietą:

– patalpose;

– lauke.

Dar būtų galima paminėti asmeninėms progoms skirtus renginius. Formų, kuriomis šie renginiai vyksta, taip pat gausu: šokių vakarai; diskotekos; gegužinės; vakaronės; poilsio vakarai; pramoginės varžybos; konkursai, viktorinos; rytmečiai; popietės; pokalbiai, disputai; diskusijos, paskaitos; montažai; vakarai-susitikimai; neakivaizdinės kelionės; koncertai; pobūviai, karnavalai; šventės; festivaliai, dekados ir kt.

Išvardinti tik populiariausi renginiai. Tai daugiausia rekreaciniai-pramoginiai bei švietėjiški ir šventiniai renginiai, o taip pat renginiai skirti vaikams.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1381 žodžiai iš 4546 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.