Lengvinančių aplinkybių įtaka bausmei
5 (100%) 1 vote

Lengvinančių aplinkybių įtaka bausmei

PLANAS

I. ĮŽANGA.

BAUSMĖ

BAUSMĖS SAMPRATA

IR TEORIJOS

BAUSMIŲ TIKSLAI IR SISTEMA.

2.1 ATSAKOMYBĘ LENGVINANČIOS APLINKYBĖS ,

JŲ ĮTAKA BAUSMEI

IV. IŠVADOS.

V. LITERATŪROS SĄRAŠAS.

Įžanga

Kiekviena valstybė siekadama kontroliuoti nusikaltamumą taiko tam tikrą priemonių sistemą, šiuo atžvilgiu panudojant bausmę kaip paskutiniąją kovos su nusikalstamumu priemonę. Tačiau neretai iškyla klausimas, kokias bausmes reikia pasirinkti siekaint optimalaus teisingumo. Paprastai į šį klausimą privalo atsakyti pati vasltybė, nes tiktai ji leisdama įstatymus ir poįstatyminius aktus numato tam tikras bausmes už atskirus nusikaltimus. Kaip mes jau visi žinome bausmės paskyrimas dažniausiai priklauso nuo nusikaltimo sudėtingumo bei kokiomis apaslunkybėmis jis buvo padarytas jei nusikaltimas buvo padarytas sunkinančiomis aplinkybėmis tokiu atveju bus skiriama griežtesnė bausmė, jei lengvinančiomis aplinkybėmis ir nusikaltimas buvo atliktas ir tuo pačiu jei jis buvo nesunkaus pobūdžio tokiu atveju nusikaltusio asmens laukia švelnesnė bausmė. Paprastai visos bausmės yar skiriamos remiantis baudžiamaisiais įstatymais, nes juose yar detaliai apibūdinama bausmės sankcija bei jso paskyrimas. Paparstai bausme yar seikaima kaltininkui sudaryti tokias sąlygas , kad jis pats ir kiti bijotų daryti nusikaltimus iš vienos pusės panaudojant tokią metodika, kuri pasteisintu paskirtos bausmės tikslą , kuris yra vienas tai yar perauklėti žmogų, tuo pačiu užkertant kelią tolimesniems nusikaltimams. Tai valingas valstybės sperndimas, kuri tuo pačiu lemia tokie veiksmai kaip nusikalstamumo dinamika valstybės ekonominis išsivystymas teisinės tradicijos ir papročiai bei tarptautinės teisės reikalavimai. Valstybėje vyraujanti bausmės teorija turi ir grižtamąjį ryšį svarbu tiek įstatymų leidybai tiek is ir baudžiamajai politikai nes padeda apibrėžti bausmės esmę tuo pačiu sudarant ir suformuluojant jai keliamus tikslus kurių pasekoje tobulėja ir pati bausmių sistema. Orientuojant teismų praktiką kai reikia skirti bausmes bei bausmes vykdančių insittucijų veiklą. Ipatingai šis klausiams yar aktualus mūsų dienomis, nes Lietuvoje kol kas bausmių praktika ne pilnai atspindi nusikaltimų taktikos, kurių pasekoje nusikalstamumas ne mažėja o atvirkščiai didėja, o kodėl atsakymas būtų paprastas , o gi todėl kad bausmės neatitinka atliktų nusikaltimų pobūdžio. Ipatinagai taikant prencinius įstatymus, kurie ne mažina, o atvirkščiai skatina nusikalstamumą. Kita opi problema tai yar Leituvos ekonominė situacija , kuomet mes miekaip negalime pripažonti jog gyvename netrurtingoje valstybėje, be to be to mažą laiko tarpą dar esame nepriklausomi be to mūsų ir įsattymai yar netobulai leidžiami. Tokiu būdu visos šios pirežastys ir įtakoja nusikalstamumo augimą, o ir ne objektyvų bausmių pritaikymą, mūsų šiuolaikinė vasltybės atžvilgiu. Tad pagrindinis šio darbo tikslas yar apttarti bausmės sampratą Bendruosius bausmės skyrimo bruožus Atsakomybę lengvinančių aplinkybių įtaka bausmei. Prieš nagrinėjant lengvinančių aplinkybių įtaką bausmei pirmiausia reiktų įsigylinti į nsuikaltimo sudėtį tuo pačiu įvertinant nusikaltimo sunkumo laipsnį. . Nagrinėjant vakarų vasltybių bausdžiamuosius kodeksus nevisuose galima aptikti konkrečius bausmės įvardijimus, nes juose yra vartojama bendra bausmės samprata

Pagrindinė literatūra , kuria remiantis buvo rašoams šis darbas yra Lietuvos Respublikos baudžiamosis kodeksas. Antroji knyga pagrindinsi dėmesys yra skiriamas bausmės sampratai tuo pačiu atsakomybei lengvinančios aplinkybėmis kurios turi neatsiejamos įtakos bausmės paskyrimui yra „Lietuvos bausmių praktika jų pritaikaymas vykdant teisingumą“ Vilnius 1999 m. ir tečioji knyga , kurioje taip pat yra nagfrinėjamos atsakomybę lengvinančios aplinkybės ir jų įtaka bausmių vykdymo atžvilgiu yra Bekarija Č. Apie nusikaltimus ir bausmes Vilnius1992 m. Ir paskutinioji knyga kuria remaintis buvo rašytas darbas yar Card. R, Criminal law Oxford 1991.

Bausmės samprata

Bausmė tai vasltybės prievartos priemonė skiriama teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu asmeniui paadrusiam nusikaltimą tuo pačiu apribojant nuteistojo teises bei laisves visuomenės labui. Pagrindinė bausmės esmė yar nusikaltimą padarusio asmens nubaudiams , o jos turinį sudaro tam tikrų teisių ir laisvių atėmimas arab ribojimas. Nubaudimas , sukeliantis kančias ir suvaržymus yar objektyvus bausmės požymis nes kitu atveju ji prarastų savo prasmę .Bausmė paprastai pasireiškia konkrečiomis bausmės rūšimis tokiomis kaip laisvės atėmimas bauda ar turto konfiskavimu bei su kitais dalykais Papasrati ji yar skrtina tik už baudžiamajame kodekse numatytas pavojingas veikas, įtakojančias nusikaltimo padarymą visais atvejais paskiriant ją viešai net ir esant uždaram, teismo procesui nes bausmė yra tam tikra rezoliucinė apkaltinamojo nuosprendžio dalis , kurioje nustatomas bausmės rūšis ir dydis. Be to ji yra individuali poveikio priemonė , nes skiriama tik asmeniui padariusiam nusikaltimą tokiu atveju ji negali būti skiriama kaltininkošeimos nariams ar kitiems
asmenims . Taip pat Kiekveina bausmė be mnėtų objektyvių požymių pasižymi ir subjektyviais požymiais iš kurių paminėtinas yra jos efektyvumas. „Bausmės efektyvumas tai bausmės tikslų pasiekimas minimaliomis represinėmis ir materialinėmis snaudomis . Vertinant kiekvienos bausmės efektyvumą būtina atsižvegti į nusikalstamumo dinamiką ir struktūrą recidyvinio nusikalstamumo dalį, bausmių skyrimo praktiką, materialines ir finansines išlaidas ir pan.“1

Kiekviena Bausmė Kiekvienoje valstybės teorijoje esti tam tikros tradicijos, papročiai numatantys tam tikrus baudžiamosios politikos elementus vienam iš tokių elementų eant bausminiam procesui, kurio pagrindą sudaro bausmių teorijos tinkamai jas pasirenkant ir pritaikant baudžiamajame procese. Bausmės teorija tai yar ne kaskaita kaip tiktai susiformavęs visuomeninis požiūris į pačią bausmę ir jos paskirtį. Šiandieniniu požiūriu nagrinėjant bausmių praktika yra susiformavęs toks požiūris jog šiandieninė mūsų visuomenė gana skeptiškai žiūri į bausmes bei jų pritaikymą šiuolaikinėje teisinėje sistemoje. Tinkamas bausmės teorijos pasirinkimas yar teisingas valstybės sprendimas, kuriam nemažai įtakos turi objektyvūs teisiniai veiksniai, nes šiuolaikinė bausmės teorija turi ir grįžtamąjį ryšį , kuris yra svarbsu ne tik įsattymų leidyboje , bet taip pat visai baudžiamajai teisiai ir tolimesniai jos eigai. Visa Baudžiamosio teisės politika yar pagrysta praktiniais metodais skiriant vienokias ar kitokias bausmes. Kiekveiną bausmę reglamentuoja tam tikros teorjos kurios susiformavi besikuriant valstybėms bei jų politinei santvarkai.

1 Bekarija Č. Apie nusikaltimus ir bausmes Vilnius1992 p.45

„Bausmės teorijos remiantis pačios bausmės esme yar skirstytinos į tokias teorijas kaip Absoliučioji , utilitarinė. Paprastai absoliučiosiso teorijos bausmė yar suvokiama kaip savaiminis gėris iškeliant jam specialius tikslus tokiu būdu pagrindine jos funkcija pripažįstant pažeistosios teisės atstatymą tuo pačiu iškeliant specialias funkcijas utilitarinei bausmei , kuriomis remaintis šios teorijos dar smulkiau yra skirstomos į tokias kaip : bausmės esme pripažįstant bendrąją prevenciją specialiąją prevenciją bei bausmės“2 Taip pat remaintis bausmės esminio tikslo principu šiose teorijojse yar pabrėžiamos tokios teorijos kaip atpildo įbauginimo, atimant galimybę nusikaltimo įvykdymui bei reabilitacijos teorijai. Viena iš pirmųjų susiformavusių bausmės teorijų buvo atpildo teorija , paremta keršto principu, tačiau ši teoerija jau yar atgyvenusi, nes civilizuoatme pasualyje ji jau yra parktiškai neebvartojama. Nors kai kuriose ekonomiškai atsilikusiose valstybėse ši teorija dar kai kada yar vartojama.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 1159 žodžiai iš 3585 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.