Lietuvoje veikiančių įmonių steigimas valstybės ir savivaldybės įm steigimo ypatumai
5 (100%) 1 vote

Lietuvoje veikiančių įmonių steigimas valstybės ir savivaldybės įm steigimo ypatumai

I .Įmonė

Įmonė – tai savo firmos vardą turintis ūkinis vienetas, įsteigtas įstatymų nustatyta tvarka tam tikrai komercinei – ūkinei veiklai. Įmonę sudaro medžiaginių – daiktinių, finansinių ir nematerialių aktyvų, jos teisių ir pareigų kompleksas.

Įmonių rūšys ir jų junginiai

Lietuvos Respublikoje gali veikti šios įmonės:

1) individualiosios (personalinės) įmonės

2) tikrosios ūkinės bendrijos

3) komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos

4) akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės ir investicinės bendrovės

5) valstybės įmonės

6) savivaldybės įmonės

7) žemės ūkio bendrovės

8) kooperatinės bendrovės (kooperatyvai)

Įmonės , jei tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymui, gali jungtis į

koncernus, konsorciumus, asociacijas ir kitus junginius.

Svarbi yra įmonės teisinė padėtis, kitaip sakant jos juridinis statusas. Žinant įmonės teisinį

statusą, galima numanyti, kas turi teisę priimti galutinį sprendimą ir pasirašyti įmonės steigimo bei kitas sutartis, kas ir kokiu laipsniu atsako už sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir kas atlygins nuostolius ištikus nesėkmei. Nuo įmonės teisinio statuso dažniausiai priklauso įmonės apmokestinimas, pelno ir nuostolio paskirstymas, įmonės likvidavimo tvarka bankroto atveju ir t.t.

Įmonės veikia savarankiškai. Valstybės organai neturi teisės tvarkyti įmonių reikalų ar administraciniais metodais reguliuoti jų veiklą, išskyrus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių bei Akcinių bendrovių įstatymų numatytus atvejus, kai šie organai yra valstybės įmonių steigėjai ar specialios paskirties akcinių ar uždarųjų akcinių bendrovių akcininkai.

Įmonė, kaip teisės subjektas (įmonininkas), gali turėti juridinio asmens teises arba veikti kaip fizinis asmuo.

II. Juridinio asmens teisę turinčios įmonės

Juridinis asmuo – tai yra fiktyvus (fizine prasme) asmuo, kuriam suteiktos realaus (fizinio) asmens teisės ir įgaliojimai teisiniams veiksmams atlikti; veikia neribotą laiką, nesvarbu, kiek laiko gyvuoja jam atstovaujantys realūs fiziniai asmenys; jo valia nepriklauso nuo atskirų jį sudarančių fizinių ar juridinių asmenų valios ir gali su ja nesutapti; jo turtas atskirtas nuo jį sudarančių realių asmenų turto; pats atsako už savo prievoles ir įsipareigojimus ir visada tik savo turtu; kaip ir fizinis asmuo, turi teisę sudaryti sandorius savo vardu; kaip ir fizinis asmuo, gali būti ieškovas ir atsakovas teisme savo vardu.

Juridiniai asmenys skirstomi į viešuosius ir privačiuosius :

1) Viešieji juridiniai asmenys yra valstybės ir savivaldybės, jų institucijų arba kitų asmenų, nesiekiančių naudos sau, įsteigti juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti viešuosius interesus (valstybės ir savivaldybės įmonės, valstybės ir savivaldybės įstaigos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės ir t.t.).

2) Privatieji juridiniai asmenys yra juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti privačius interesus.

Juridinio asmens statusą turi : akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės, kooperatinės bendrovės, valstybės (savivaldybių) įmonės, investicinės akcinės bendrovės, žemės ūkio bendrovės.

III. Valstybės ir savivaldybės įmonės

Lietuvoje iki 1995 m. pradžios buvo valstybinės ir valstybinės akcinės įmonės. Daugiau kaip 1/5 įstatinio kapitalo akcijų išleidusios valstybinės įmonės tapdavo valstybinėmis akcinėmis įmonėmis.. Valstybės turimų akcijų nominali vertė negalėjo viršyti 50 % įstatinio kapitalo.

1994 metų gruodžio mėn. Lietuvos Respublikos seimas priėmė „Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą“.

Valstybės įmonė yra iš valstybės lėšų įsteigta arba įstatymų nustatyta tvarka valstybės nuosavybėn perduota įmonė, kurios visas turtas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai.

Savivaldybės įmonė yra iš savivaldybei nuosavybės teise priklausančių lėšų įsteigta arba įstatymų nustatyta tvarka savivaldybės nuosavybėn perduota įmonė, kurios visas turtas nuosavybės teise priklauso savivaldybei.

Valstybės ir savivaldybės įmonės turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja turto pasitikėjimo teisėmis.

Valstybė, savivaldybė ir jų isntitucijos yra civilinių santykių dalyvės lygiais pagrindais kaip ir kiti šių santykių dalyviai.

Valstybė ir savivaldybės įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per attitinkamas valstybės ir savivaldybių valdymo institucijas.

Įmonės pavadinimas:

Valstybės įmonės pavadinime privalomi žodžiai „Valstybės įmonė“, o savivaldybės įmonės – „savivaldybės įmonė“ arba atitinkamos šių žodžių santrumpos – „VĮ“, „SĮ“. Įmonės pavadinimas turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų Firmų vardų nuostatų reikalavimus.

Įmonės buveinė:

Buveine laikoma ta vieta, kurioje yra nuolatinis įmonės valdymo organas. Buveinė apibūdinama nurodant patalpų, kuriose yra buveinė, adresą.

III.1. Įmonės filialas

Filialas yra įmonės padalinys, turintis atskirą buveinę. Jis gali užsiimti ūkine veikla, sudaryti

sandorius bei prisiimti įsipareigojimus tik pagal ją įsteigusios įmonės suteiktus įgaliojimus. Įmonė už filialo prievoles atsako visu savo turtu.
Filialas nėra juridinis asmuo. Filialo veiklą organizuoja ir vykdo filialo vadovas, kuris įgyja teisę atstovauti filialui palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Filialas veikia pagal įmonės įstatus ir jos administracijos vadovo suteiktus įgaliojimus, kurie turi būti nurodyti filialo nuostatuose. Įmonės filialų skaičius neribojamas.

Filialui leidžiamą turėti subsąskaitą. Filialo turtas apskaitomas įmonės finansinėje

atskaitomybėje, taip pat atskiroje filialo finansinėje atskaitomybėje.

Filialas registruojamas įmonių rejestro įstatymo nustatyta tvarka ir laikomi įsteigtais nuo jo

įregistravimo dienos.

III.2. Įmonės valdymas

Valastybės ar savivaldybės kapitalui įmonių valdymo organuose gali atstovauti valstybės ar savivaldybės valdininkai Lietuvos Respublikos nustatyta tvarka.

Valstybės ar savivaldybės kapitalui įmonių valdymo organuose atstovaujančios valstybės ar savivaldos institucijos turi teisę pareikšti ieškinius teisme dėl valstybės ar savivaldos institucijos interesų gynimo.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 907 žodžiai iš 2933 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.