Lietuvos istorijos datos
5 (100%) 1 vote

Lietuvos istorijos datos

LIETUVOS ISTORIJA

Lietuvos priešistorė

XI – IX tūkst. iki Kr. – pirmieji žmonės Lietuvoje.

X – II tūkst. iki Kr. – akmens amžius.

II – I tūkst. iki Kr. – žalvario amžius.

I tūkst. iki Kr. – atsiranda pirmieji piliakalniai.

V – VI a. iki Kr. – pradėti naudoti geležies dirbiniai.

98 m. – Tacitas pirmą kartą pamini aisčiai (baltai).

V – VI – baigia formuotisbaltų gentys.

854 m. – Apuolės apgultis.

1009 m. – rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas.

Lietuvos valstybės kūrimasis

1202 m. įsteigtas Kalavijuočių ordinas.

1230 m. į Prūsiją atsikėlė kryžiuočių ordinas.

1236 m. – Saulės mūšyje Žemaičių kunigaikščio Vykinto kariuomenė sumušė

kalavijuočius.

1253 07 06 – Mindaugasvainikuojamas Lietuvos karaliumi.

1260 m. – Durbės mūšis sutriuškinta Kryžiuočių kariuomenė.

Lietuvos didžioji kunigaikštystė

1323 m. – Gedimino laiškuose pirmą kartą paminėtas Vilnius – Lietuvos

sostinė.

1336 m. didvyriškas Pilėnų pilies gynimas.

1345 – 1377 m. – didž. Lietuvos kunigaikščiųAlgirdo ir Kęstučio valdymas

.1363 m. mūšis prie Mėlynųjų vandenų LDK kariuomenė, vadovaujama Algirdo

sutriuškino totorius.

1381 – 1382 m. didž. Lietuvos kunigaikščio Kęstučio valdymas.

1385 m. – Krėvos sutartis tarp Lietuvos ir Lenkijos.

1387 m. – Lietuvos krikšto pradžia.

1397 m. – pirmoji mokykla Lietuvoje, įsteigta prie Vilniaus katedros.1392 – 1430 m. – didž

Lietuvos kunigaikščio Vytauto valdymas.

1410 07 15 – Žalgirio mūšis.

1529 m. – pirmasis Lietuvos statutas.

1547 m. – išleistas M. Mažvydo „Katekizmas“ – pirmoji lietuviška knyga.

1548 – 1572 m.- didž. Lietuvos kunigaikščio Žygimanto Augusto valdymas (

gediminaičių dinastijos pabaiga).

Abejų tautų respublika1569 m. – Liublino unija

Jungtinė Lietuvos ir Lenkijos valstybė – Abiejų tautų Respublika.

1576 – 1586 m. Stepono Batoro valdymas.

1579 m. – įsteigtas Vilniaus universitetas – pirmoji Lietuvos aukštoji

mokykla.

XV – XIX a. – Baudžiava Lietuvoje.

1605 m. – Salaspilio mūšyje LDK kariuomenė sumušė švedus.

1654 – 1667 m. – karas suRusija dėl Ukrainos ir

Gudijos žemių.

1655 – 1660 m. karas su Švedija.

1772 m. – pirmasis Lietuvos ir Lenkijos padalinimas.

1791 m. – pirma Gegužės 3-osios Lietuvos ir Lenkijos konstitucija.

1793 m. – antrasis Lietuvos ir Lenkijos padalinimas.

1794 m. – Tado Kosciuškos vadovaujamas sukilimas Lenkijoje ir Lietuvoje.

1795 m. – trečiasis Lenkijosir Lietuvos padalinimas.

Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje

1812 m. – Napoleono I karas su Rusija. Napoleono žygis per Lietuvą.

1830 – 1831 m. – sukylimas Lenkijoje ir Lietuvoje.

1861 m. – baudžiavos panaikinimas.

1863 – 1864 m. sukilimas Lenkijoje ir Lietuvoje.

1864 – 1904 m. – uždraustos spausdinti ir įvežti lietuviškos knygos

lotynišku raidynu.1883 – 1886 m. – pirmasis

lietuviškas laikraštis „Aušra“ (red. J. Basanavičius).

1889 – 1905 m. – leidžiamas mėnesinis laikraštis „Varpas“ (red. V.

Kudirka).

1905 m. – sušauktas Didysis Vilniaus Seimas.

1914 – 1918 m. – I pasaulinis karas.

Lietuvos Respublika (1918 – 1940 m.)

1918 02 16 – Lietuvos Taryba paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą.1918 m. – Raud. armija

įsiveržė į Lietuvą.

1919 – 1940 m. – Kaunas- laikinoji Lietuvos sostinė.

1919 m. – pirmasis Lietuvos prezidentas Antanas Smetona.

1919 m. – ties Radviliškiu sutriuškinti bermontininkai.

1920 m. – pasirašyta Lietuvos ir Rusijos taikos sutartis.

1920 m. – lenkai, vadovaujami L. Želigovskio, užėmė Vilnių.1920 m. – Suvalkų taikos

sutartis tarp Lenkijos ir Lietuvos.

1922 m. – priimtas žemės reformos įstatymas.

1922 08 01 – priimta Lietuvos Konstitucija. Prezidentas Aleksandras

Stulginskis.

1922 m. – įvestas lietuviškas pinigas Litas.

1923 m. – Klaipėdos kraštas pripažintas Lietuvai.

1926 m. – LR prezidentas Kazys Grinius.1926 m. – valstybės

perversmas. Prezidentu išrinktas Antanas Smetona.

1933 07 15 – 17 – S. Dariaus ir S. Girėno skrydis per Atlantą.

1939 08 23 – pasirašytas Ribentropo – Molotovo paktas.

1939 m. – Klaipėdos kraštas atiteko Vokietijai.

1939 – 1945 m. – II pasaulinis karas.

1939 10 10 – Vilniaus kraštas grąžintas Lietuvai.Lietuva okupacijos metais

1940 06 15 – SSRS okupavo Lietuvą.

1940 08 03 – Lietuva įjunta į SSRS.

1941 – 1945 m. – Hitlerinė okupacija. Žydų genocidas Lietuvoje.

1941, 1944 – 1951 m. – didžiausi lietuvių trėmimai į Sibirą – tautos

genocidą.

1944 – 1954 m. – ginkluotas lietuvių pasipriešinimas sovietų valdžiai.

1947 – 1950 m. – valstiečiųūkių kolektyvizacija

.1972 05 14 – Kaune protestuodamas prieš sovietų valdžią, susidegino Romas

Kalanta.

1988 m. – įsteigtas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis (LPS).

1988 10 22 – 24 – pirmasis LPS suvažiavimas: sugrąžinta tautinė simbolika,

Vilniaus arkikatedra – tikintiesiems.

1989 08 23 – „Baltijos kelias“.

Lietuvos Respublika

1990 03 11 – Lietuvosnepriklausomybės atkūrimas.

1991 01 13 – SSRS kariuomenė užėmė TV bokštą, Radijo ir televizijos

komiteto pastatą.

1991 07 31 – Medininkų žudynės.

1991 m. – Lietuvos Respublika priimta į Jungtinių Tautų Organizaciją.

1993 02 14 – LR prezidentas Algirdas Brazauskas (atkurta prezidento

institucija).

1993 m. – įvesti
lietuviški pinigai – litai.1998 m. – LR prezidentas

Valdas Adamkus.

1998 m. – Lietuva tapo asocijuota Europos Sąjungos nare.

PASAULIO ISTORIJA

3000 m. pr. Kr. – Ecio gyvenimo metai.

2700 – 2200 m. pr. Kr. – Senoji Egipto karalystė. Piramidžių statyba.

1570 – 1100 m. pr. Kr. – Naujoje Egipto karalystė.

1400 m. pr. Kr. – gyvena Nefertitė ir Echnatonas.Echnatono religinė reforma.

754 – 509 m. pr. Kr. – karalių laikotarpis Romoje

753 m. pr. Kr. – Romulas ir Remas įkūrė Romos miestą.

550 – 449 m. pr. Kr. – Graikų ir persų karai.

509 – 30 m. pr. Kr. – Romos respublika.

484 – 425 m.pr.Kr – Herodoto gyvenimo metai.

163 – 133 m. pr.kr. – Tiberijaus Grakcho gyvenimo metai.

162 – 121 m. pr.Kr. –Gajamo Grakcho gyvenimo

metai.

100 – 44 m.pr.Kr. – Julijaus Gajaus Cezario gyvenimo metai.

63 m. pr.Kr. – 14 m. po. Kr- Kornelijaus Tacito gyvenimo metai.

570 – 632 m. – Mahomedo gyvenimo metai.

622 m. – Hidžra Musulmonų eros pradžia.

VIII – XII a. Vikingų epocha.

IX a. – pagal legendą vikingų vadas Riurikas ĮkūrėNavgorodo Kunigaikštystę.

X a. – danai Prancūzijoje

įkūrė Normandijos hercogystę.

1000m. – vikingai išsilaipina Š. Amerikoje.

XI a. – danų karalius Knutas Dydysis valdė Daniją, Norvegiją ir Angliją.

1096 – 1270 m. – Kryžiaus žygiai.

1096 – 1099 m. – pirmasis kryžiaus žygis.

1212 m. – vaikų kryžiaus žygis.1240 – 1480 m. – mongolų ir totorių viešpatavimas R

Europoje.

1265 m. – Įkurtas Anglijos parlamentas.

1337 – 1453 m. – šimtametis karas.

1348 – 1350 m. – „ Juodoji mirtis“ Europoje.

1361 m. – Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Kęstučio pabėgimas iš Marienburgo

pilies.

1363 m – mūšis prie Mėlynųjų ežerų. Algirdasnugalėjo mongolus.

1380 m. – Kulikovos mūšis

Rusai nugalėjo mongolus.

1399 m. – Vorkslos mūšis. Vytautas pralaimėjo mongolams.

XIV – XVII a. – Renesansas.

1410 07 15 – Žalgirio mūšis.

1431 m. – Žanos d‘Ark sudeginimas.

1455 m. – Johanas Gutenbergas išrado knygų spausdinimo mašiną.

1452 – 1519 m. – Leonardas da Vinčis.

1454 m. – Marienburgo pilį užėmė didysis Lietuvos

kunigaikštis Kazimieras Jogailaitis.

1483 – 1546 m. Martyno Liuterio gyvenimo metai .

1487 – 1488 m. – B. Diasas pasiekė Gerosios Vilties iškyšulį – piečiausią

Afrikos tašką.

1492 m. K. Kolumbas atrado Ameriką.

1497 – 1499 m. Vaska De Gama jūros keliu pasiekė Indiją.1494 m. – Tordesijo sutartis tarp Ispanijos ir Portugalijos

dėl atrastų žemių padalijimo.

1517 m. – reformacijos pradžia Vokietijoje. Martynas Liuteris paskelbė „ 95

tezes“.

1519 – 1522 m. – Fernando Magelano ekspedicija aplink pasaulį.

1520 m. – Popiežius atskyrė M. Liuterį nuo bažnyčios.

1522 – 1525 m. – Pranciškaus Skorinos leidybinė veikla Vilniuje.

1540 m. – įkurtas Jėzuitųordinas.

1547 m. – išleista pirma

lietuviška knyga M. Mažvydo „Katekizmas“.

1579 m.- jėzuitai įkūrė Vilniaus universitetą.

1599 – 1658 m. – Gyveno Oliveris Kromvelis.

1640 – 1649 m. – pilietinis karas Anglijoje.

1649 01 30 – nukirsdintas Anglijos karalius Karolis I.

1624 – 1642 m. – Rišelje laikotarpis Prancūzijoje.

1638 – 1715 m. – LiudvikoXIV valdymas Prancūzijoje.

1672 – 1725 m. – Petro I

reformos Rusijoje.

1700 – 1721 m. – Šiaurės karas.

1709 m. – Poltavos mūšis.

1746 – 1817 m . – Gyveno Tadas Kosciuška.

1758 – 1794 m. – Rodespjero gyvenimo metai.

1769 – 1821 m. – Napaleono gyvenimo metai.

1775 – 1783 m. – JAV Nepriklausomybės karas.

1789 – 1794 m. – DidžiojiPrancūzijos revoliucija.

1789 07 14 – Paryžiaus

sukilėliai užėmė Bastilijos tvirtovę.

1789 m. – priimta „Žmogaus teisių deklaracija“.

1792 m. – sukurta „Marselietė“, tapusi Prancūzijos nacionaliniu himnu.

1793 m. – giljotinuotas Prancūzijos karalius Liudvika XVI.

1794 m. – Tado Kosciuškos vadovaujamas sukilimasLietuvos-Lenkijos Respublikoje.

XVIII a. vid. – XIX a. 1 p. –

pramonės perversmas.

1804 m. – priimtas Napoleono kodeksas (civilinis kodeksas). Napoleonas

Bonapartas karūnuotas imperatoriumi.

1807 – 1882 m. – Dž. Garibaldžio gyvenimo metai.

1812 m. – Napoleono žygis į Rusiją.

1815 m. – Vaterlo mūšis.

1822 m. – Ž. F. Šampolionasperskaitė hieroglifus.

1861 02 19 – baudžiavos panaikinimas Rusijoje.

1861 – 1865 m. – JAV pilietinis karas.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1168 žodžiai iš 3892 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.