Lietuvos raudonoji knyga
5 (100%) 1 vote

Lietuvos raudonoji knyga

Pagal Europos Sąjungos Paukščių ir Buveinių Direktyvas saugomos ir Lietuvoje sutinkamos gyvūnų rūšys ir jų apsaugos bei naudojimo ypatumai

Lithuanian species included into EU Habitat and Bird Directives and their national and international conservation status

PAUKŠČIAI BIRDS

Rūšis Statusas pagal ES Paukščių Direkty-vą Statusas pagal ES Buveinių Direktyvą Statusas pagal Berno konven-ciją Statusas pagal Bonos konven-ciją BirdLife statusas Esamas

apsau-gos statusas Lietuvo-je Rekomen-duojamas apsaugos statusas Lietuvoje Svarbiausi literatūriniai šaltiniai

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rudakaklis naras Gavia stellata I II II II 3 S* S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Švažas, Vaitkus, Vinskas, 1992.

Juodakaklis naras Gavia arctica I II II II 3 RK, 1* RK, 1 Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Švažas, Vaitkus, Vinskas, 1992.

Ledinis naras Gavia immer I II II – – S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Kurlavičius, 1995; Lietuvos Ornitofaunistinės komisijos informacija, 1995.

Raguotasis kragas Podiceps auritus I II II – – S* S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Kurlavičius, 1995; Lietuvos Ornitofaunistinės komisijos informacija, 1995; Matiukas, 1997.

Kregždinis audrapaukštis Oceanodroma leucorhoa I II – 3 S S Kurlavičius, 1995; Lietuvos Ornitofaunistinės komisijos informacija, 1995.

Kuoduotasis kormoranas Phalacrocorax aristotelis I III3 – 4 S S Lietuvos Ornitofaunistinės komisijos informacija, 1995.

Rausvasis pelikanas Pelecanus onocrotalus I II II I/II 3 S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990,;Kurlavičius, 1995; LOFK informacija, 1996; Preikša, Raudonikis, 1998.

Didysis baublys Botaurus stellaris I II II II 3 RK, 3* RK, 3 Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Jusys ir kt.., 1999.

Mažasis baublys Ixobrychus minutus I II II II 3 RK, 4* RK, 4 Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Kurlavičius, 1995; Matiukas, 1997; Barauskas, Preikša, 1998.

Naktikovas Nycticorax nycticorax I II II – 3 S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Kurlavičius, 1995.

Ibiškasis garnys Bubulcus ibis I II II – – S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Kurlavičius, 1995.

Mažasis baltasis garnys Egretta garzetta I II II – – S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Kurlavičius, 1995; LOFK informacija, 1996; Matiukas, 1997; Preikša, Raudonikis, 1998.

Didysis baltasis garnys Egretta alba I II II – – S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Matiukas, 1997; Preikša, Raudonikis, 1998.

Purpurinis garnys Ardea purpurea I II II II 3 S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Kurlavičius, 1995.

Juodasis gandras Ciconia nigra I II II II 3 RK, 3* RK, 3 Drobelis, 1993a; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Jusys ir kt., 1999.

Baltasis gandras Ciconia ciconia I II II II 2 S S Jusys, 1995; Malinauskas, Vaitkus, 1995.

Rudasis ibisas Plegadis falcinellus I II II II 3 S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Kurlavičius, 1995.

Girnovė Platalea leucorodia I II II II 2 S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Kurlavičius, 1995; LOFK informacija, 1996.

Flamingas Phoenicopterus ruber I II II 3 S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Kurlavičius, 1995.

Mažoji gulbė Cygnus columbianus I II II II 3w S* S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Švažas, Stanevičius, Čepulis, 1997.

Gulbė giesmininkė Cygnus cygnus I II II II 4w S* RK, 2 Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Švažas, Stanevičius, Čepulis, 1997; Matiukas, 1997; Švažas, Stanevičius, 1998..

Mažoji žąsis Anser erythropus I II II II 1 S RK, 4 Kurlavičius, 1995; Lietuvos Ornitofaunistinės komisijos informacija, 1995; Švažas, Stanevičius, Čepulis, 1997.

Baltaskruostė berniklė Branta leucopsis I II II II 4/2 S* S LOFK informacija, 1996; Švažas, Stanevičius, Čepulis, 1997.

Rudakaklė berniklė Branta ruficollis I II II II 1 S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Kurlavičius, 1995; Lietuvos Ornitofaunistinės komisijos informacija, 1995.

Rudoji urvinė antis Tadorna feruginea I II II 3 S S Lietuvos Ornitofaunistinės komisijos informacija, 1995.

Pilkoji antis Anas strepera II III II 3 RK, 3 RK, 2 Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Matiukas, 1997; Preikša, Raudonikis, 1998; Barauskas, Preikša, 1998; Jusys ir kt., 1999.

Smailiauodegė antis Anas acuta II/III III II 3 RK, 3 RK, 4 Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Budrys, Kretavičiūtė, 1992; Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Matiukas, 1997; Jusys ir kt., 1999.

Rudagalvė antis Aythya ferina II/III III II 4 M M Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Stanevičius, 1994; Nedzinskas, Stanevičius, Valius, 1992; Švažas, Stanevičius, 1998.

Rudė Aythya nyroca I III II 1 RK, 4* RK, 1 Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Nedzinskas, Stanevičius, Valius, 1992; Matiukas, 1997; Stanevičius, Švažas, 1997.

Žiloji antis Aythya marila II/III III II 3w ? ? Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990

Nuodėgulė Melanita fusca II III II 3w * ? Švažas, Vaitkus, Vinskas, 1992; Vaitkus, 1999.

Mažasis dančiasnapis Mergus albellus II II II 3 * Švažas, Meisnner, Nehls, 1994.

Vapsvaėdis Pernis apivorus I II II II 4 RK, 3* RK, 3 Drobelis, 1993b; Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Jusys ir kt., 1999.

Juodasis peslys Milvus migrans I II II II 3 RK, 2* RK, 3 Drobelis, 1993b; Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Barauskas, Preikša, 1998.

Rudasis peslys Milvus
milvus I II II II 4 RK, 1 S Drobelis, 1993b; Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Matiukas, 1997; Preikša, Raudonikis, 1998.

Jūrinis erelis Haliaetus albicilla I II II I 3 RK, 1* RK, 2 Drobelis, 1993b; Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Mečionis, Jusys, 1994; Jusys ir kt., 1995; Gražulevičius, Petraitis, 1999.

Palšasis grifas Gyps fulvus I II II II 3 S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990

Gyvatėdis Circaetus galicus I II II II 3 RK, 0 RK, 4 Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Drobelis, 1993b; Mečionis, Jusys,1995; Barauskas, Preikša, 1998; Pranaitis, 1998; Preikša, Raudonikis, 1998;. Drobelis, 1990; Mečionis, 1996; Raudonikis, 1998, 1999

Javinė lingė Circus cyaneus I II II II 3 S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Kurlavičius, 1995; Lietuvos Ornitofaunistinės komisijos informacija, 1995.

Stepinė lingė Circus macrourus I II II II 3 S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Kurlavičius, 1995; LOFK informacija, 1996; Matiukas, 1997; Preikša, Raudonikis, 1998.

Pievinė lingė Circus pygargus I II II II 4 RK, 3* RK, 3 Drobelis, 1993b; Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Barauskas, Preikša, 1998; Jusys ir kt., 1999.

Nendrinė lingė Circus aeruginosus I II II II – S* S Drobelis, 1993b; Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990

Mažasis erelis rėksnys Aquila pomarina I II II II 3 RK, 3* RK, 3 Drobelis, 1993b; Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Barauskas, Preikša, 1998; Jusys ir kt., 1999..

Didysis erelis rėksnys Aquila clanga I II II II 1 RK, 0 RK, 4 Drobelis, 1993b; Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Mečionis, 1995a; Kurlavičius, 1995; Lietuvos Ornitofaunistinės komisijos informacija, 1995; Jusys ir kt., 1999.

Karališkasis erelis Aquila heliaca I II II 1 S S Mečionis, Jusys,1995a; Lietuvos Ornitofaunistinės komisijos informacija, 1995.

Kilnusis erelis Aquila chrysaetos I II II II 3 RK, 0 RK, 4 Drobelis, 1993b; Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Lietuvos raudonoji knyga, 1992;

Nykštukinis erelis Hieraetus pennatus I II II 3 S S Kurlavičius, 1995; Matiukas, 1997; Preikša, Raudonikis, 1998..

Žuvininkas Pandion haliaetus I II II II 3 RK, 3* RK, 2 Drobelis, 1993b; Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Lietuvos raudonoji knyga, 1992

Stepinis pelėsakalis Falco naumanni I II II 1 S S Kurlavičius, 1995

Startsakalis Falco columbarius I II II II – RK, 1* RK, 1 Drobelis, 1993b; Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; LOFK informacija, 1996

Sakalas keleivis Falco peregrinus I II II II 3 RK, 0 RK, 1 Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Kurlavičius, Jusys, Šablevičius, 1995; Matiukas, 1997;

Jerubė Bonasia bonasia I III – – M S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990

Tetervinas Tetrao tetrix I4/II/III5 III – 3 RK, 2 RK, 3 Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Jusys ir kt., 1999.

Kurtinys Tetrao urogallus I II – – RK, 2* RK, 2 Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Lietuvos raudonoji knyga, 1992

Kurapka Perdix perdix I7/II/III III – 3 M M Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990

Švygžda Porzana porzana I II II II 4 RK, 3* RK, 3 Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Jusys ir kt., 1999.

Plovinė vištelė Porzana parva I II II II 4 RK, 4* RK, 3 Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990, Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Matiukas, 1997; Barauskas, Preikša, 1998.

Griežlė Crex crex I II II – 1 RK, 4* RK, 3 Barauskas ir kt., 1998; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Poškus, Mečionis, Jusys, 1995; Jarukaitė; 1997, Jusys ir kt., 1999

Gervė Grus grus I II II II 3 RK, 3* RK, 3 Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Jusys ir kt., 1999.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1230 žodžiai iš 4094 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.