Lotyniskos sentencijos
5 (100%) 1 vote

Lotyniskos sentencijos

Lotyniškos sentencijos. Lotyniški posakiai

Pradėta kurti: 07-07-2005

ab absurdo -pažod.nuo nesąmonės; įrodinėti, remiantis klaidingu pagrindu.

ab antiquo – nuo senų senovės.

abducet praedam, qui accurrit prior – grobį nusineš tas, kurs pirmiau atbėgs.

abeunt studia in mores – darbas virsta įpročiu.

abi atque abstine manum! – pasitrauk ir nekelk rankos!

ab incunabulis -pažod.nuo vystyklų; nuo vaikystės; nuo pat pradžios

ab in malam crucem! – [Plautus] kad tu prasmegtum! ; kad tave kur kelmai rautų!

abi tuam viam – [Plautus] eik savo keliu.

above majore discit arare minor – jaunesnysis jautis mokosi arti iš vyresniojo; vyresniųjų pavyzdžiu seka jaunesnieji.

absurdum in quidem est – juk tai nesamonė.

accusare laesae majestatis – [Seneca] apkaltinti jo didenybės įžeidimu.

actam rem agis – [Plautus] darai kas jau padaryta.

ad agnatos et gentiles est deducendus – [Varro] jį reikia vesti pas gimines, t.y. jam vieno šulo trūksta; jam ne visi namie.

adamante durius – kietesnis už plieną.

ad astra – prie žvaigždžių; į garbę; aukštyn.

ad augusta per angusta – į aukštybes siauru keliu; per sunkumus į laimę.

ad diem dictum – nurodytą dieną.

ad feliciora tempora – iki geresnių laikų; geresniems laikams.

ad infinitum – iki begalybės; be galo.

ad plures se penetrare – [Plautus] keliauti pas protėvius, t.y. mirti.

ad succurrendum pronus esto, ad implorandum tardus – eidamas pagalbon – skubėk, prašydamas pagalbos – vėluok.

ad unum omnes – visi ligi vieno.

aegroto dum anima est, spes est – kol ligonis gyvas, yra vilties kad pasveiks.

aequam memento rebus in arduis servare mentem – [Horatius] neužmiršk sunkiomis aplinkybėmis išsaugoti blaivų protą.

aequo animo audienda sunt imperitorum convicia – [Seneca] reikia ramiai klausytis nemokšų riksmo.

alea jacta est – [ Suetonius]pažod.burtų kauliukas mestas [Julijus Cezaris, nepaisydamas senato draudimo, su savo legionais perėjo Rubikono upę ir sušuko šiuos žodžius]; galutinai nutarta; tvirtai pasiryžta.

alibi – kur kitur [kaltinamojo buvimas kur kitur, ne nusikaltimo vietoje; tatai įrodymas, kad jis nekaltas]

alienum malum ne feceris tuum gaudium – nesidžiauk dėl svetimos nelaimės.

alienum nobis, nostrum plus aliis placet – [Publilius] mums labiau patinka kas svetima, kitiems – kas mūsų.

aliis tempora desunt, alii tempori supersunt – vieniems laiko trūksta, kitiems jo per daug.

aliquando et insanire jucundum est – kartais ir pakvailioti malonu.

alium silere quod voles, primus sile – jei nori, kad kitas nutiltų, pirmiau pats nutilk.

alma mater – motina maitintoja [taip studentai seniau vadindavo universitetą, teikiantį “dvasinį peną”; ir dabar taip sakoma apie aukštąją mokyklą]

alter ego – [Ciceronas]pažod.antrasis “aš”; artimas bičiulis [toks artimas, kad gali jį pavaduoti]

altissima flumina minimo sono labuntur – [Curtius] giliosios upės labai tykiai teka.

amantes – amentes – [Terentius] įsimylėjusieji – be galvos.

amare et sapere vix deo conceditur – [Publilius] mylėti ir protauti gali tik dievas.

amare juveni fructus est, crimen seni – [Publilius] jaunam mylėti dera, senam – nusikalstama [nedera]

ambages narras – [Terentius] kalbi išsisukinėdamas; neišsisukinėk.

amici optima vitae supellex – [Ciceronas] draugai geriausias gyvenimo papuošalas.

amicum laedere ne joco quidem licet – draugo negalima įžeisti net ir juokaujant.

amicus amico [sum] – [Plautus] draugui esu draugas.

amicus certus in re incerta cernitur – [Ciceronas] tikrą draugą pažinsi nelaimėje.

amicus humani generis – žmonių giminės draugas.

amicus stultorum similis efficietur – draugaudamas su kvailiais, pats tapsi panašus į juos.

anguilla est, elabitur – [Plautus] išslysta kaip ungurys.

apage Satanas ! – atstok, šėtone ! [kai norima griežtai atmesti kokį gundantį pasiūlymą]

aposse ad esse – nuo to, kas galima, prie to, kas esama [kas realu]

apparet id etiam caeco – [Livius] tai aišku net aklam.

apriori – iš anksto; nepatikrinus; nepriklausomai nuo patirties [spręsti, daryti išvada]

aquas in mare fundere – [Ovidius] vandenį į jūrą pilti, t.y. dirbti nenaudingą darbą.

aqua vitae – pažod. gyvybės vanduo, degtinė.

aquilam cornix provocat – varna erelį kursto.

aquila non captat muscas – erelis musių negaudo, t.y. didelis žmogus nepasineria į smulkmenas.

argumentum ad crumenam – argumentas, pagrįstas įrodančiojo pinigine.

ars bene vivendi – menas gerai gyventi.

asinus ad lyram – [Terentius]pažod.asilas prie lyros; netalentingas žmogus.

aspera nec terrent – sunkumai negąsdina.

audentes deus ipse juvat – [Ovidius] drąsiems ir pats dievas padeda.

audiatur et altera pars – [Seneca] tebūnie išklausoma ir antroji pusė [pvz., ginčyjantis teisme]

audi, cerne, tace, si vis cum vivere pace – klausyk, stebėk, tylėk, jei nori ramiai gyventi.

aura academica – palaidas studentiškas gyvenimas.

aurea ne credas quaecumque nitescere cernis – netikėk, kad tatai auksas, ką matai žibant;plg.liet. ne visa auksas, kas auksu žiba

aurea praxis, sterilis theoria – praktika – auksinė, teorija – bevaisė.

auri sacra fames – [Vergilius] nepasotinamas aukso troškimas.

aurora Musis amica – aušrinė – mūzų draugė, t.y. rytmečio laikas geriausias protiniam darbui.

aut amat aut odit mulier,nihil est tertium – moteris arba myli, arba neapkenčia, trečio kelio nėra.

aut bene, aut nihil – arba gerai, arba
nieko.

aut Caesar, aut nihil – pažod. arba Cezaris, arba nieko; arba viskas arba nieko; arba pasieksiu viršūnes, arba nieko iš manęs nebus.

avarita – scelerum mater – gobšybė – nuodėmių motina.

ave, Caesar, morituri te salutant ! – [ Seutonius] būk sveikas, Cezari, pasiryžę mirti tave sveikina ! [tokiais žodžiais prieš kovą gladiatoriai sveikindavo imperatorių]

averbis ad verbera – nuo žodžių prie smūgių.

ave, vita! – būk sveikas gyvenime!

ave, vita, moriturus te salutat! – būk sveikas, gyvenime, pasiryžęs mirti tave sveikina [J.Janonis]barba non facit philosophum – barzda filosofu nepadaro, t.y. žmogaus išvaizda nerodo žmogaus rimtumo bei mokslingumo.

beatus ille, qui procul negotiis – [Horatius] laimingas, kurs neturi rūpesčių.

bellum omnium contra omnes – karas visų su visais [anglų filosofo Hobso, gyv. 1588-1679 m., aforizmas, charakterizuojantis jo laikų visuomeninę santvarką]

bellum pacis est causa – [Sallustius] karas – taikos priežastis.

beneficia non obtruduntur – malonė prievarta nesiūloma.

bene habere corpore simul et animo curandum est – reikia rūpintis, kad būtų gera kartu ir kūnui, ir sielai.

bene vixit is, qui potuit, cum voluit, mori – [Publilius] laimingai gyveno tas, kurs galėjo numirti tada, kai panorėjo.

bis ille miser est, qui felix fuit – dvigubai nelaimingas tas, kas anksčiau buvo laimingas.

bis pueri senes – seni žmonės dvigubi vaikai; seni žmonės suvaikėja.

boni pastoris est tondere pecus, non deglubere – [Seutonius] geras piemuo avis kerpa, bet ne kailį lupa.cacatum, non est pictum – priterliota, o ne nupiešta [apie prastą paveikslą]

caecus claudo pede commodat – [Ausonius] neregys šlubiui padeda eiti.

calamitas nulla sola – nelaimė niekada nesti viena; nelaimė viena niekada nevaikščioja.

calumniare audacter, semper aliquid haeret – šmeižk drąsiai, visada kas prilips.

canis timidus vehementius latrat, quam mordet – [Curtius] bailus šuo smarkiau loja negu kanda.

canities non affert sapientiam – žili plaukai nerodo išminties.

carum, quod rarum – brangu, kas reta.

casta ad virum matrona parendo imperat – [Publilius] dora žmona, paklusdama vyrui, jį valdo.

casus belli – karo pretekstas; karo priežastis; formali dingstis karui pradėti.

cave canem! – saugokis šuns! [užrašas prie romėnų vartų]

cavendi nulla est dimittenda occasio – [Publilius] nereikia praleisti nė vienos progos saugumui užtikrinti;

plg. liet.atsarga gėdos nedaro.

cedant arma togae ! – [Ciceronas] tenusileidžia ginklai togai; tenusileidžia karas taikai! ; tebūnie taika! [toga – romėnų viršutinis drabužis, nešiojamas taikos metu]

cedendum multitudini – reikia nusileisti daugumai.

cena comesa venire – [Varro] ateiti po pietų, t.y. pavėluoti.

charta non erubescit – [Ciceronas] popierius nerausta [iš gėdos]; popierius nesigėdina [rašyk ką nori].

cibi condimentum est fames – [Ciceronas] alkis – maisto prieskonis.

ciconia exsul hiemis – Publilius] garnys – žiemos tremtinys.

citato loco [C.l.] – cituotoje vietoje; minėtoje [knygos, dokumento] vietoje.

citius, altius, fortius! – greičiau, aukščiau, stipriau! [olimpinių žaidynių šūkis].

civiliter mortuus – pilietiškai miręs, t.y. asmuo, kuriam atimtos visos teisės.

claude os, aperi oculos – užčiaupk burną, atverk akis.

coacta juramenta robur non habent – prievarta duotos priesaikos negalioja.

cogitationis poenam nemo patitur – niekas neturi būti baudžiamas už [savo] mintis.

cogito, ergo sum – mąstau, vadinasi, egzistuoju [prancūzų filosofo Dekarto, gyv. 1596-1650 m., žodžiai]

cogit rogando, cum rogat potentior – galingesniojo prašymas lygus įsakymui.

cognosce te ipsum – pažink pats save.

comparatio non est ratio – palyginimas dar nėra įrodymas.

compressis manibus sedere – [Livius] sėdėti rankas sudėjus; nieko neveikti.

concordet sermo cum vita – [Seneca] tesiderina kalba su gyvenimu.

conjugium sine prole est quasi dies sine sole – santuoka be vaikų – tarytum diena be saulės.

conscientia – mille testes – [Quintilianus] sąžinė – tūkstantis liudininkų.

consuetudo est altera natura – [Ciceronas] įpratimas – antras prigimimas.

consultor homini tempus utilissimus – [Publilius] laikas – geriausias patarėjas žmogui.

consumitur annulus usu – [Ovidius] ir žiedas nešiojamas sudyla.

contra naturam – prieš prigimtį.

contra torrentem bracchia dirigere – [Juvenalis] plaukti prieš srovę.

contra vim mortis non est medicamen in hortis – prieš mirties jėgą soduose vaistų nėra.

contra vim non valet jus – prieš smurtą įstatymai negalioja.

convenienter naturae vivere – [Ciceronas] gyventi pagal gamtos dėsnius.

cornix cornici nunquam oculos effodit – [Macrobius] varna varnai niekada akių nekerta.

cornu abundantiae – gausybės ragas.

corona laurea – [Ciceronas] laurų vainikas.

corvo rarior albo – [Juvenalis] retesnis už baltą varną; retenybė.

corvus corvo oculos non eruit – varnas varnui akių nekerta.

credo -pažod.aš tikiu; įsitikinimai; pažiūros.

crescentem sequitur cura pecuniam – [Horatius] augantį turtą vejasi rūpesčiai.

cribro aquam haurire – rėčiu vandenį semti, t.y. dirbti bepramišką darbą.

cristae ei surgunt – [Juvenalis] jam auga skiauterė, t.y. jis apie save geros nuomonės.

crocodili lacrimae – krokodilo ašaros, t.y. veidmainiškas verksmas.

crudelis est in re adversa objurgatio – žiauru barti žmogų atsidūrusį
calvior – [Apulejus] plikesnis už moliūgą; plg. liet. plikas kaip tilvikas.

cui dolet, meminit – [Ciceronas] kas kenčia tas atsimena.

cui nasci contigit, mori restat – kam buvo lemta gimti, tam reikia ir mirti.

cui prodest? – kam naudinga?

cuique suum – kiekvienam, kas kam priklauso.

cuivis dolori remedium est patientia – [Publilius] kantrybė – vaistas nuo visų skausmų.

cujus est condere, ejus est tollere – kas gali sukurti, tas gali ir sunaikinti.

cujus regio, ejus religio – kieno valdžia, to ir religija.

cujusvis hominis est errare, nullius, nisi insipientis, in errore perseverare – [Ciceronas] kiekvienas žmogus gali suklysti, bet niekas, išskyrus kvailį, neturi užsispyręs klaidos laikytis.

culpa est nil discere velle – [Dionysius] nenorėti nieko išmokti yra nusikaltimas.

culpam majorum posteri luunt – [Curtius] protėvių kaltę išperka palikuonys; dėl protėvių kaltės kenčia palikuonys.

cum argentata quaerimonia accedere – [Plautus] su pasidabruotu skundu ateiti, t.y. papirkti, duoti kyšį.

cum dabit aura viam, praebebis carbasa ventis – kai tik vėjas bus palankus kelionei, tu išskleisi bures.

cum imperas, rege te ipsum – įsakinėdamas valdyk ir pats save.

cum insanientibus furere necesse est – [Petronius] su kvailiais reikia pakvailioti.

cum laude – su pagyrimu [išlaikyti aukštojoje mokykloje egzaminai].

cum licentia superiorum – su vyresniųjų leidimu; vyresniesiems leidus.

cum mula pepererit – [Suetonius] pažod. kai mulas pagimdys, t.y. niekados; plg. liet. kai lazda sužaliuos.

cuncta prius temptanda, sed immedicabile vulnus ense recidendum est, ne pars sincera trahatur – [Ovidius] nepagydomą žaizdą, viską anksčiau išmėginus, reikia išpjauti peiliu, kad sveikoji dalis nebūtų sužalota.

cupido atque ira pessimi consultores – [ Sallustius] aistra ir pyktis – labai prasti patarėjai.

cura furem vocat – [Ovidius] sargyba vagį vilioja.

curriculum vitae – [Ciceronas] gyvenimo kelias; gyvenimo aprašymas; biografija.

cycnea vox – gulbės giesmė, t.y. paskutinė, priešmirtinė graži giesmė; paskutinis gražus talento pasireiškimas.damna damnis continuantur – nuostoliai nuostolius seka; plg. liet. bėda bėdą veja.

da pignus – [Terentius] kertam lažybų.

dat census honores – [Ovidius] turtas teikia garbę.

dat gloria vires – garbė teikia jėgų.

de absentibus et de mortuis boni homines nihil nisi bene loquuntur – apie nesančiuosius ir apie mirusiuosius geri žmonės kalba tik gerai.

debemur morti nos nostraque – [Horatius] mes ir visa, kas mūsų, turime mirti.

debemus morti nos nostraque – [Horacijus] mes ir visa, kas mūsų, turime mirti.

debitum naturae reddere – [Nepos] grąžinti gamtai skolą, t.y. mirti.

decet imperatorem stantem mori – karžygiui dera sutikti mirtį stačiam.

decipit frons prima multos – pirmas žvilgsnis daugelį apgauna.

de facto – faktiškai; iš tikrųjų.

de gustibus non (est) disputandum – dėl skonio nesiginčyjama.

de gustibus et de coloribus non est disputandum – dėl skonio ir dėl spalvos nesiginčijaama.

de jure – juridiškai; teisiškai; pagal įstatymus [naujai susikūrusios valstybės pripažinimas]

deliberando discitur sapiens -[Publilius] išminties mokomasi mąstant.

deliberando saepe perit occasio – [Publilius] besvarstant dažnai prarandama proga.

delirium tremens – baltoji karštligė [nuo girtavimo]

de mortuis aut bene aut nihil – [Diogenes] apie mirusiuosius gerai, arba nieko.

de nihilo nihil fit – [Lucretius] iš nieko niekas neatsiranda.

depugnato proelio venis – [Plautus] tu ateini, kai mūšis baigtas.

diabolus non est tam ater ac pingitur – velnias ne toks juodas, kaip vaizduojamas.

dicere non est facere – pasakyti – dar nereiškia padaryti.

dic mihi, quis amicus tuus sit, et ego dicam, quis sis – pasakyk man, kas tavo draugas, ir aš pasakysiu, kas tu esi.

dictum – factum – [Terentius] pasakyta – padaryta.

dies levat luctum – [Ciceronas] laikas švelnina liūdesį.

difficile est custodire, quod multis placet – sunku išsaugoti tai, kas daugeliui patinka.

difficile est prospicere futura – ateitį numatyti sunku.

digitum transversum non discedere – [Ciceronas] nė per nago juodymą nenusileisti.

dignus est, quicum in tenebris mices – [Ciceronas] su juo ir patamsyje nepavojinga, t.y. jis visiškai padorus žmogus.

dilatio maximum irae remedium est – geriausias vaistas nuo pykčio – pyktį atidėti.

disce parvo esse contentus – išmok mažu pasitenkinti.

diu apparandum est bellum, ut vincas celerius – [Publilius] kad greičiau nugalėtum, ilgai ruoškis karui.

diuturna quies vitiis alimenta ministrat – [Dionysius] ilgas poilsis teikia peno ydoms.

divide et impera! – skaldyk ir valdyk! [senovės romėnų užkariautojų politinis principas]

dixi et animum levavi – pasakiau, ir širdį nuraminau; pasakiau ir man palengvėjo.

docendo discimus – mokydami mokomės.

doctrina multiplex, veritas una – mokslas – daugialypis, tiesa – viena.

dolor animi gravior est, quam corporis – [Publilius] sielos skausmas yra didesnis už kūno skausmą.

domi manendum est, cui cuncta sint prospera – kam viskas sekasi, tam reikia likti namie [neieškoti laimės svetur]

domi suae quilibet rex – kiekvienas savo namuose karalius.

do, ut des – duodu, kad ir tu man duotum.

duabus seliis sedere – [Seneca] ant dviejų kėdžių sėdėti.

dulce est desipere in loco – [Horatius] malonu ir pakvailioti tinkamu laiku.

dulce et decorum est pro patria mori – [Horatius]
ir garbinga mirti dėl tėvynės.

dulce pomum cum abest custos – gardus obuolys, kai nėra sargo.

dum caput dolet, cetera membra dolent – kol galvą skauda, tol skauda ir visą kūną.

dum spiro, spero – [Ovidius] kol kvėpuoju, tol vilties nenustoju.

duobus litigantibus tertius gaudet – kai du ginčijasi, trečias džiūgauja; plg. liet. kai du pešasi, trečias laimi.

duo cum faciunt idem, non est idem – [Terentius] kai du daro tą pat, išeina ne tas pat [gaunami skirtingi rezultatai]

dura lex, sed lex – žiaurus įstatymas, bet vis dėlto įstatymas.

dura necessitas – žiauri būtinybė.

ebrietas est voluntaria insania – [Seneca] girtuokliavimas – savanoriška beprotybė.

ecce homo! [sk. ekce homo] – štai žmogus!

echino asperior – dygesnis už ežį.

eduobus malis minus eligendum est – iš dviejų blogybių reikia pasirinkti mažesnę.

ego spem pretio non emo – [Terentius] vilties už pinigus aš neperku.

ego tu sum, tu es ego, unius animi sumus – aš esu tu, tu esi aš, mudu esame vienodos dvasios [vienodų pažiūrų]

ei morbo nomen est avaritia – [Ciceronas] tos ligos vardas – gobšumas.

ejus dentes vel silicem comedere possunt – jo dantys net akmenį gali sugriaužti.

elephanti corio circum tectus est – [Plautus]pažod.dramblio oda aptrauktas; storžievis.

eloquentiae satis, sapientiae parum – [Sallustius] iškalbingumo pakanka, bet išminties mažoka.

emori potius, quam servire – [Ciceronas] geriau mirti negu vergauti.

enumerat miles vulnera, pastor oves – karys skaičiuoja žaizdas, piemuo – avis.

equi donati dentes non inspiciuntur – dovanotam arkliui į dantis nežiūrima.

equo ne credite, Teucri Symbol;! – [Vergilius] netikėkite arkliu, trojėnai!

eripit interdum, modo dat medicina salutem – [Ovidius] kartais medicina suteikia sveikatą, kartais atima.

errare humanum est – [Seneca] klysti yra žmogiška.

error in bello mors est – karo metu klaida – mirtis.

esse oportet ut vivas, non vivere ut edas – reikia valgyti, kad gyventum, o ne gyventi, kad valgytum.

est modus in rebus – [Horatius] viskam yra saikas.

et ab hoste doceri – ir iš priešo mokomasi.

et alii – ir kiti.

et cetera [etc.] – ir kita; ir taip toliau.

et gaudium et solacium in litteris est – [Plinius M.] moksle yra ir džiaugsmo, ir paguodos.

etiam oblivisci qui sis interdum expedit – kartais net naudinga pamiršti, kas esi.

etiam sanato vulnere cicatrix manet – ir išgydžius žaizdą, lieka randas.

etiam sine lege poena est conscienta – sąžinė baudžia ir be įstatymų.

etiamsi omnes, ego non – nors ir visi sutinka, o aš ne.

et tu, Brute, contra me! – ir tu, Brutai, prieš mane ! [šitaip pasakė Cezaris savo bičiuliui Brutui, kad ir šis tarp jo žudikų]

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2808 žodžiai iš 9317 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.