Marketingas
5 (100%) 1 vote

Marketingas

MARKETINGAS

Marketingas – tai įmonių veiklos organizavimo ir valdymo sistema, kuria stengiamasi atsižvelgti Į visą rinkoje vykstančių procesų kompleksą. Pasitaiko ir abstraktesnių apibrėžimų, išryškinančių ne tiek marketingo veiksmus, kiek jų pasekmes:

Marketingas – tai neapibrėžtumo mažinimo procesas; tai pirkėjo formavimas; tai paklausos ir pasiūlos balansavimo formavimas; tai vartotojų poreikių tenkinimas per mainus; ir M.

Taigi marketingą galima apibūdinti įvairiai, tačiau beveik kiekviename apibrėžime vienaip ar kitaip paminimi du momentai: pirma, marketingas orientuotas tenkinti vartotojų poreikius, antra, šie poreikiai tenkinami per mainus. Kartais apibrėžime dar akcentuojama galimybė realizuoti pardavėjo tikslus, kiti marketingo bruožai.

Vystantis marketingo mokslui, atsirado ir išryškėjo keletas prekybinių koncepcijų.

Svarbiausios iš jų yra:

1. Prekės koncepcija

2. Pardavimo koncepcija

3. Marketingo koncepcija

Visos jos išsirutuliojo viena iš kitos, perimdamos daugelį ankstesniosios teiginių. Tačiau naujos koncepcijos atsiradimas nereiškė, kad ankstesnioji yra visiškai paneigta. Kiekviena verslo įmonė vadovaujasi tam tikra marketingo koncepcija, kurią galima būtų apibūdinti kaip į vartotoją orientuota tikslinė Įmonės (firmos) ar žmogaus filosofija.

JAV mokslininkas R Kotleris (Kotler) išskiria šias marketingo koncepcijas: gamybos, prekių, pardavimo, marketingo, socialinio marketingo. Taigi kokia šių koncepcijų esmė? Gamybos k o n c e p ei j a (production conception) – tai įmonės valdymo orientacija, teigianti, jog vartoto/a/ palankūs prekėms, kurios plačiai paplitusios, nebrangios, todėl tobulintina jų gamyba ir pateikimas.

Įgyvendinant šią koncepciją, didėja gamybos mastai, galima organizuoti masinę gamybą, o kartu mažėja gamybos kaštai ir prekės kaina.

Prekės koncepcija (product conception) – tai firmos valdymo orientacija,

teigianti, jog pačios prekės savybės garantuoja jos perkamumą.

Tai reiškia, kad firmos siūlomosios prekės yra pirkėjams būtinai reikalingos. Juos pilnai patenkina prekės kokybė ir kaina. Rinka turi pakankamai informacijos apie analogiškas konkurentų prekes, žino jų savybes. Tačiau, laikantis šios koncepcijos, svarbūs pirkėjų požiūrio pasikeitimai į siūlomą prekę, nes gali atsirasti alternatyvių gaminių, galinčių pakeisti seną prekę. Pardavimo koncepcija (selling conception) – tai tokia firmos valdymo orientacija, kai manoma, kad prekės bus pakankamai gerai perkamos tik firmai deramai stengiantis.

Laikydamasi šios koncepcijos, firma vadovaujasi nuostata, kad tam tikrais veiksmais pardavimo apimtis įmanoma gerokai padidinti. Tai nereiškia, kad paneigiamas prekės koncepcijos teiginys, kad prekės savybės turi būti geros. Šiuo atveju nesiekiama išskirtinės kokybės. Ši koncepcija tinka menkos paklausos prekėms.

Marketingo koncepcija (marketing conception) – tai firmos valdymo orientacija maksimalų firmos produkcijos suderinimą su pirkėjų poreikiais.

Ši koncepcija susijusi su visapusišku vartotojų poreikių ištyrimu. Visa firmos gamybinė ir prekybinė veikla turi būti orientuota j šių poreikių tenkinimą. Be to, pripažįstama galimybė šiuo poreikius keisti firmai palankia kryptimi. Tokių pastangų rezultatas – palanki vartotojų nuomonė, užtikrinanti pakartotinus pirkimus.

Visuomenės raida marketingo koncepcijai kelia naujų reikalavimų, verčia ją pačią keistis. Todėl formuojasi socialinio – etinio marketingo koncepcija. Jai pradžią davė visuomeninių 1 organizacijų iškeltas teiginys, kad tenkinant individualius poreikius, galima pakenkti visos visuomenės interesams. Vartotojai gali pageidauti tokių prekės savybių, kurios patenkins jų individualius interesus, bet pakenks visai visuomenei. Pavyzdžiui, prekių pardavinėjimas patogioje, bet negreit suyrančioje vienkartinėje taroje; ji teršia gamtą, kartu blogina ir visuomenės gyvenimo sąlygas.

Socialinio – etinio marketingo koncepcija (sociatethial marketing conception) – tai firmos orientacija derinti savo veiksmus su pirkėjo poreikiais ir visuomenės interesais.

Tai reiškia, kad, tenkinant individualius poreikius, galima patenkinti visos visuomenės

interesus. Šios koncepcijos tikslas – garantuoti Ilgalaikę kiekvieno vartotojo ir visos

visuomenės gerovę. Pavyzdžiui, chemijos pramonė gamina vis daugiau ir įvairesnių buities ir cheminių prekių, galinčių turėti neigiamą poveikį gamtai. Aštrėjant ekologinėms problemoms, palankesnio požiūrio susilauks tos firmos, kurių prekės mažiau kenkia gamtai. Tai skatina firmas socialinio-etinio marketingo koncepciją taikyti praktikoje vis plačiau.

Marketingo veiklai svarbūs visų interesai – ir pirkėjų, ir pardavėjų bei gamintojų. Tačiau tikslai gali būti labai skirtingi. Marketingo pagrindiniai tikslai – siekti maksimalaus vartojimo, poreikių tenkinimo, prekių ir paslaugų pasiūlos. Pats bendriausias marketingo strateginis tikslas -padidinti firmos galimybes gauti stabilų ir didelį pelną. Taigi kiekviena įmonė, siekdama svarbiausio tikslo – pelno, turi kuo geriau tenkinti vartotojų poreikius. Siekiant šio tikslo, iškyla daug konkrečių uždavinių, sprendžiamų marketingo priemonėmis. Sąlyginai galima išskirti

tris marketingo uždavinių grupes:

1. Poreikių analizės ir rinkos savybių tyrimo uždaviniai prieš darant

sprendimus.

2. Primos gaminamos produkcijos priderinimo prie poreikių struktūros uždaviniai.

3. Pirkėjų poreikių struktūros formavimo uždaviniai.

Pagal šiuos uždavinius yra tokios pagrindinės marketingo funkcijos: tirti vartotojų poreikius ir galimybes Juos patenkinti; organizuoti vartotojų poreikius atitinkančių prekių sukūrimą, gamybą ir pardavimą; pateikti prekes vartotojui; stimuliuoti prekių pardavimą; planuoti ir kontroliuoti marketingo veiksmus.

Visos šios funkcijos yra konkrečios, ir kiekviena jų realizuojama tam tikrais veiksmais. Kai kada gali būti išskirtos ir abstraktesnės funkcijos, kurių elementai yra daugelyje marketingo veiksmų, pavyzdžiui, rizikavimas, būdingas daugeliui marketingo operacijų.

Taigi užsimojus tenkinti vartotojų reikmes ir sukūrus produktus, kurie tas reikmes tenkins, belieka sudaryti tai, ką vadybos ir marketingo specialistai vadina „marketingo deriniu“, kurio pagrindiniai elementai yra keturi marketingo veiksmų kertiniai akmenys:

1) produktas;

2) kaina;

3) populiarinimas

4) pardavimų vieta.

Tai ir yrą bendroji marketingo samprata

MARKETINGO TIPAI IR JO APLINKA

Marketingas visada artimai susijęs su situacija rinkoje. Pasikeitus paklausai, keičiasi ir marketingo pobūdis. Šiandieninėje literatūroje ir praktikoje išskirti šie aštuoni marketingo tipai:

1. Konversinis marketingas – susijęs su negatyvia paklausa.

Negatyvi paklausa (negative demand) – tai tokia situacija, kai visa rinka ar didesnė jos dalis atmeta siūlomąją prekę ar paslaugą.

Šiuo atveju marketingo uždavinys – išsiaiškinti paklausos negatyvumo priežastis ir bandyti surasti prekei rinką ar jos dalį, neišreiškiančią neigiamo požiūrio į prekę.

2. Skatinamas marketingas – susijęs su paklausos nebuvimu.

Paklausos nebuvimas (no demand) – tai tokia situacija, kai visa rinka ar jos didesnė dalis nesuinteresuota preke.

Šiuo atveju dėl įvairių priežasčių prekė neparduodama, t.y. trūksta informacijos, reklamos ir negalima panaudoti dėl jos pačios savybių.

3. Plėtotinis marketingas – kai jau pasireiškia prekės ar paslaugos potenciali paklausa.

Potenciali paklausa (potentcial demand) -tai situacija, kai daugelis pirkėjų pirktų prekę, tenkinančią atsiradusį poreikį, bet tokių prekių rinkoje dar nėra.

Šiuo atveju reikia sukurti ir gaminti prekę, kurios pageidauja vartotojas. Potenciali paklausa gali būti ir tada, kai pageidaujamos prekės nėra tam tikroje rinkoje dėl jos izoliuotumo, todėl reikia pabandyti įveikti kliūtis, trukdančias patekti prekei į rinką. Plėtojančio marketingo uždavinys – potencialią paklausą paversti realia.

4. Remarketingas – reikalingas tada, kai paklausa mažėja.

Mažėjanti paklausa (decreasing demand) -tai situacija, kai ankstesniu laikotarpiu prekių buvo nuperkama daugiau negu šiuo metu.

Remarketingo uždavinys – išsiaiškinti prekių paklausos mažėjimo priežastis, parinkti ir įgyvendinti efektyviausius jos atstatymo būdus, pavyzdžiui, padidinti reklamos rezultatyvumą.

5. Sinchromarketingas – susijęs su varijuojančia paklausa.

Varijuojanti paklausa (unstable demand) -tai situacija, kai smarkiai skiriasi tos pačios prekės pirkimas skirtingais laikotarpiais arba tos pačios firmos skirtingų prekių pirkimas. Laiko požiūriu labai varijuoja sezoninių prekių ir kai kurių paslaugų (pavyzdžiui, pramogų, transporto) paklausa. Varijuojanti paklausa – organizaciniu požiūriu nepatogi situacija. Sinchromarketingo pagrindinis uždavinys – iš dalies išlyginti paklausą, pasitelkiant net kainų reguliavimą, skirtingas prekių ir paslaugų pardavimo sąlygas.

6. Palaikantis marketingas – taikomas, kai yra pakankama paklausa.

Pakankama (pilna) paklausa (normal.demand) – tai situacija, kai pasiūla savo apimtimi ir struktūra visiškai atitinka paklausą.

Marketingo požiūriu tai palankiausia situacija, kai tereikia palaikyti susidariusią pusiausvyra Ši pusiausvyra yra nestabili, nes ir pasiūlą, ir paklausą veikia daugelis veiksnių.

7. Demarketingas – būtinas, kai paklausa perteklinę.

Perteklinė paklausa (excess/overdemand)

– tai situacija, kai paklausa labai smarkiai viršija pasiūlą, o pastarąją padidinti nėra galimybių.

Demarketingas yra būtinas esant perteklinei paklausai, kurią dažniausiai sąlygoja ypatingas tam tikrų prekių populiarumas ir pan. Jei pasiūlą padidinti neįmanoma (pavyzdžiui: išteklių specifikos), tai demarketingu reguliuojama paklausa. Tada didinamos kainos ir pati.

8. Stabdantis marketingas (unwholesome demand) – kai prekių didelė paklausa visuomenės požiūriu yra nepageidautina. Tada pagrindinis uždavinys – sukurti ir įgyvendinti tokių prekių poreikio mažinimo programą. Dažnai tuo užsiima vyriausybė ar visuomeninė organizacijos Visa firmos marketingo veikla susijusi su vartotojų poreikių tenkinimu ir pelno gavimu

Todėl tenkindama vartotojų poreikius, firma priima atitinkamus sprendimus dėl prekės gamybos kainos nustatymo, pateikimo pirkėjui ir rėmimo (skatinimo). Šios keturios sprendimų grupės laikomos pagrindiniais marketingo programos elementais.

Marketingo programa (marketingprogram) tai visuma tarpusavyje susijusių veiksmų ir sprendimų, įgalinančių patenkinti vartotojų poreikius ir pasiekti firmos tikslus.

Į marketingo programą įeina visi jo veiklai būdingi sprendimai, kiekvienas programos elementas apima tam tikrą jų dalį.
programos elementas – prekė (produktam suprantamas kaip veiksmai ir sprendimai, apimantys atitinkančio poreikius naujo produkte sukūrimą ir gamybą, jo pavadinimo, prekinio ženklo, garantijų, įpakavimo ir kitus klausimus Elementas – kaina apima visus veiksmus ir sprendimus, susijusius su prekės kainos nustatyti v ir reguliavimu, nuolaidų ir kitų kainos formų taikymu. Marketingo programos elementas – prekinis pateikimas (paskirstymas) apima visus veiksmus, susijusius su pateikimo (paskirstymo) parinkimu ir prekių perkėlimu į vartotojui patogią vietą jam patogiu laiku ir forma. Elementas rėmimas (skatinimas, populiarinimas) apima veiksmus ir sprendimus, kuriais siekiam; informuoti perspektyvius pirkėjus apie prekes ir įtikinti juos tas prekes (produktus) pirkti.

Pagrindinis visų marketingo programos elementų bruožas – priklausymas firminei kompetencijai. Planuodama marketingo veiklą, firma remiasi visais elementais, suderiu tarpusavyje prekės, kainos, pateikimo ir rėmimo strategiją.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1596 žodžiai iš 5269 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.