Marketingo planas – tiksliųjų mokslų cd rinkinys
5 (100%) 1 vote

Marketingo planas – tiksliųjų mokslų cd rinkinys

TURINYS

SANTRAUKA 3

ĮVADAS 5

1. SITUACINĖ ANALIZĖ 8

1.2 MAKROAPLINKA 8

1.2 MIKROAPLINKA 9

1.3. VADOVĖLIŲ, KVYGŲ SWOT ANALIZĖ 11

1.4. CD SWOT ANALIZĖ 12

2. MARKETINGO STRATEGIJA 13

2.1 STRATEGINIAI TIKSLAI 13

2.2 TAKTINIAI TIKSLAI 13

2.3 TAKTINĖ MARKTINGO STRATEGIJA 14

3. TIKSLINĖ RINKA 18

4. MARKETINGO KOMPLEKSAS 21

4.1 PREKĖ 21

4.1.1. KONKURENCINIAI PRANAŠUMAI 21

4.1.2. BRANDAS 22

4.1.3. ĮPAKAVIMAS 23

4.2 SKATINIMAS 24

4.2.1. REKLAMOS TIKSLAI 24

4.2.2. INFORMAVIMAS 24

4.2.3. POZICIONAVIMAS 25

4.2.4. SKATINIMAS 26

4.2.5. MEDIA PLANAS 26

4.3 PASKIRSTYMAS 29

4.3.1. VEIKSNIAI, TURINTYS ĮTAKOS PASKIRSTYMO STRATEGIJAI 29

4.3.2. CD PASKIRSTYMO SISTEMA 30

4.3.4. CD PATEIKIMAS PREKYBOS OBJEKTUOSE 31

4.3.5. PASKIRSTYMO KAŠTAI 31

4.4 KAINA 33

4.4.2. PAKLAUSOS ĮTAKA KAINAI 33

4.4.3. PASIŪLOS ĮTAKA KAINAI 35

4.4.4. APLINKOS ĮTAKA KAINAI 35

4.4.5. NUOLAIDŲ SISTEMA 36

5. MARKETINGO TYRIMAI 37

5.1 MARKETINGO TYRIMO TIKSLAI 37

5.2 MARKETINGO TYRIMO METODAS 37

5.3 TYRIMO REZULTATAI 38

5.4 TYRIMO BIUDŽETAS 38

6. MARKETINGO PLANO ĮGYVENDINIMAS IR KONTROLĖ 39

IŠVADOS 41

PRIEDAI 43

SANTRAUKA

Mūsų pasirinkta prekė – tiksliųjų mokslų CD rinkinys. Šis marketingo planas – tai dokumentas, fiksuojantis mūsų marketingo strategijos logiką, kurio pagalba priimami sprendimai ir pateikiami geriausi jų variantai, padedantys realizuoti šią prekę.

Šiame plane buvo apžvelgti pagrindiniai marketingo strategijos elementai. Pirmiausia buvo atlikta situacinė aplinkos analizė. Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas svarbiausiems mikroaplinkos ir makroaplinkos rodikliams, kurie vienaip ar kitaip gali turėti įtakos mūsų prekei. Svarbiausias šios dalies elementas – konkurencinė analizė, kurioje aptariami pagrindinių konkurentų pranašumai ir trūkumai, jų užimamos rinkos pozicijos ir t.t.

Kita svarbi plano struktūrine dalis – marketingo planavimas, kurią sudaro 3 pagrindiniai aspektai: marketingo tikslai, tikslinės rinkos ir marketingo kompleksas. Tikslu yra nusakomi įmones užsibrėžti rezultatai, išreikšti kiekybiniais terminais. Nagrinėdami tikslines rinkas, stengėmės apibūdinti potencialius prekės vartotojus, numatyti galimus pakitimus jų elgsenoje. Daugiausia informacijos, susijusios su mūsų prekės įvedimu i rinką, buvo pateikta marketingo komplekso dalyje. Čia detaliau išaiškinome, prekės, skatinimo, paskirstymo ir kainodaros strategijas.

Preke: Pateikiamas detalus prekes brando apibūdinimas, išskiriami jos ypatumai. Didžiausias dėmesys atkreipiamas i prekės konkurencinį pranašumą.

Skatinimas: Aprašomi pagrindiniai skatinimo politikos aspektai. Pateikiamas media planas, pagrindiniai reklamos kanalai, nurodomi galimi reklamos kampanijos kaštai

Paskirstymas: Remiantis įvairiais veiksniais, įvertinamos paskirstymo kanalų alternatyvos ir pasirinkamos labiausiai tinkamos. Apžvelgiama, kas įeina i paskirstymo kaštus.

Kainodara: Aprašomas kainos nustatymo metodas bei taikoma nuolaidų sistema.

Marketingo tyrimai: Apibūdinama tyrimo metodika (tikslai, tyrimo metodas, matavimo skalė ir pateikiama apklausos formos pavyzdys ir analizė).

Pabaigoje apžvelgėme marketingo plano įgyvendinimo ir kontrolės procesus. Nurodėme, kada bus imtasi tam tikrų veiksmų (tvarkaraštis) ir kokie metodai bus diegiami siekiant užtikrinti plano įgyvendinimą bei vertinant plano sėkmę.

Prieduose pateikėme papildomą informaciją: marketingo tyrimo anketą, finansinius skaičiavimus, reklamos pavyzdžius ir pan.

Manome, jog tokia mūsų pasirinkta marketingo plano struktūra pakankamai tiksliai atvaizduoja mūsų marketingo strategijos logiką.ĮVADAS

Išsilavinimas – svarbi visų laikų vertybė. Kiekvienas žmogus iš paskutiniųjų stengiasi įgyti kokį nors išsilavinimą, nes be jo šiandien neįmanoma nei susirasti darbo, nei susikurti materialiai savarankišką ir saugią ateitį.

Norint įgyti išsilavinimą kiekvienas privalo į jį investuoti, t.y. pirkti daug įvairių mokymosi priemonių, knygų, vadovėlių ir pan. Pavyzdžiui, moksleiviai kasmet vidutiniškai išleidžia nuo 100 iki 200 Lt. privalomiems vadovėliams pirkti, nes mokyklose vis dažniau jaučiamas jų stygius.

Be to, pastaruoju metu dėl vykstančių pertvarkymų švietimo srityje, išryškėjo profilinio mokymo tendencijos, kas praktiškai reiškia, kad reikalaujama tam tikrų disciplinų gilesnio nagrinėjimo/studijavimo palyginus su kitomis disciplinomis. Todėl poreikis specializuotai mokslinei medžiagai pastaruoju laikotarpiu dar labiau išaugo ir reikalauja dar didesnių materialinių investicijų iš besimokančiųjų pusės.

Nors kol kas Lietuvoje eilinis moksleivis ar studentas reikiamos mokslinės medžiagos ieško vadovėliuose, knygose, kitose specializuotose leidiniuose. Bet dėl aukščiau išvardintų priežasčių besimokantys vis dažniau ieško kitų alternatyvių analogiškos informacijos gavimo šaltinių. Moksleiviai ir studentai kopijuoja vienas nuo kito knygas, vadovėlius, ieško informacijos internete ir pan.

Išanalizavus Lietuvos mokslinės medžiagos rinkos situaciją ir ištyrus pradinę informaciją apie vartotojus, jų poreikių įvairovę, priėjome prie išvados, kad šiuo metu egzistuoja palankios sąlygos mūsų siūlomai prekei įeiti į rinką ir tuo padėti išspręsti daugelio besimokančiųjų problemas susijusias su informacijos paiešką bei
jos įsigijimu.

Mūsų siūloma prekė yra kompaktinių diskų rinkinys, kuriame yra sukaupta tiksliųjų mokslų medžiaga lietuvių kalba. Rinkinys skirtas studentams bei moksleiviams, jų pedagogams, aukštųjų, aukštesniųjų bei profesinių mokyklų dėstytojams.

Jo turinį apsprendžia įvairių vartotojų poreikis tokio tipo medžiagai, todėl pagrindą sudarys ne tik standartinė mokyklinė medžiaga, bet ir pagilintos tiksliųjų disciplinų žinios, gautos iš patikimiausių ir naujausių mokslinių šaltinių ir padedančios praplatinti akiratį bei geriau suvokti kai kurių disciplinų esmę.

Lietuvos CD mokslinės medžiagos rinkoje dažniausiai siūlomi CD su panašaus pobūdžio medžiaga yra pateikiami ne lietuvių, o kitomis užsienio kalbomis (anglų, rusų), todėl galime teigti, kad mūsų prekė turės rinkoje inovacinį pobūdį.

Nors tiesioginių konkurentų kol kas neturėsime, tačiau egzistuoja vadinamieji siūlomos prekės pakaitalai: knygos, vadovėliai, spauda (mokslinio pobūdžio leidiniai), interneto šaltiniai. Tokiu būdu būtina įvardinti pagrindinius siūlomos prekės privalumus.

Prekės privalumai (lyginant su pakaitalais):

· sutaupo laiką informacijos paieškai (interneto atveju) ir surinkimui (dažniausiai literatūros sąraše pateikiami keli šaltiniai, o CD jau pateikiamas visas kompleksas reikalingos informacijos);

· priimtina kaina palyginus su knygų kainomis (dažniausiai neužtenka įsigyti vienos knygos, kaip informacijos šaltinio);

· patogumas naudoti;

· ilgas naudojimo laikotarpis.

Taigi, apžvelgus susiklosčiusią situaciją Lietuvos mokslinės medžiagos ir CD rinkose, o taip pat ištyrus pradinę bei antrinę informaciją apie vartotojus, jų poreikių įvairovę, pajamas ir pan., priėjome prie išvados, kad susiklosčiusiomis sąlygomis yra tikslinga pasiūlyti rinkai savo naują prekę ir tikėtis, jog jinai bus palankiai priimta vartotojų.

Numatytas strateginis marketingo tikslas ateinantiems trejiems metams – užimti 15% vadovėlinės medžiagos pardavimų rinkos. Šiam tikslui pasiekti, bus naudojamos visi marketingo komplekso elementai, o kad sekti šio tikslo vykdymą yra nustatyti šie taktiniai (vidutinio laikotarpio) marketingo tikslai:

1. Per pirmuosius veiklos metus (2003-2004) įsiskverbti į numatytą vadovėlinės medžiagos rinką ir užimti 5% dalį šios rinkos pardavimų.

2. Naudojant reikiamas reklamos bei kitas marketingo strategijas per pirmuosius veiklos metus (2003-2004) pasiekti 25% žinomumą mūsų numatytoje tikslinėje rinkoje.

Taigi šio marketingo plano tikslas – detaliai pateikti savo prekės koncepciją, veiksmus, reikalingus šios idėjos įgyvendinimui, atliktų tyrimų rezultatus ir tuo galiausiai įrodyti, jog šis CD rinkinys gali būti pelningai realizuojamas Lietuvos rinkoje.1. SITUACINĖ ANALIZĖ

Norėdami sėkmingai integruoti savo naują prekę į rinką, turime nuolat stebėti ir analizuoti aplinką, joje vykstančius pokyčius ir į juos reaguoti.

1.2 MAKROAPLINKA

Analizuojant įmonės makroaplinką, reikia atkreipti dėmesį į šiuos pagrindinius veiksnius:

Ų Ekonominė aplinka:

Kadangi didesnė dalis potencialių mūsų prekės pirkėjų – moksleivių ir studentų – yra remiama tėvų ir mažai turi papildomų finansinių šaltinių, jų pajamos bus nagrinėjamos kaip tėvų pajamos. Nuspręsta taikyti į šeimas,turinčias vidutines pajamas (t.y. 700 – 1400 Lt./mėn.), kurios sudaro apie 74 % visų Lietuvos gyventojų.

Ų Socialinė-kultūrinė aplinka:

Atsižvelgę į šalies demografinius rodiklius, galime nustatyti savo vartotojų skaičių. Remiantis antriniais duomenų šaltiniais, pagal Lietuvos statistikos departamento 2001 metų duomenis:

– moksleivių skaičius bendrojo lavinimo mokyklose (7-12 klasės) – 49 946;

– gimnazistų skaičius – 22 387;

– aukštųjų mokyklų studentų skaičius – 84 345;

– aukštesniųjų mokyklų studentų skaičius – 38 397;

– profesinių mokyklų studentų skaičius – 51 962.

Iš viso – 247037 tiesioginių vartotojų (be mokytojų, dėstytojų bei kitų besidominčių šia preke asmenų), kas sudaro apie 15.5 % Lietuvos gyventojų. Tokiu būdu, galima teigti, kad šios prekės potencialių klientų grupė bus nemaža.

Pagal demografinius duomenis Vilnius – didžiausias Lietuvoje miestas, kuriame, remiantis LR statistikos departamentu, 2002 metų pradžioje gyveno 553 tūkstančiai gyventojų, o visoje Vilniaus apskrityje – 848 tūkstančiai gyventojų (Vilniaus miestas yra lengvai pasiekiamas iš bet kurios vietos visame Vilniaus rajone). Remiantis 2001 metų statistikos duomenis, 10 000 gyventojų vidutiniškai tenka 2289 moksleiviai ir studentai, todėl Vilniaus apskrityje galimų pirkėjų yra – 186 tūkstančiai. Todėl prekybai pradėti ir buvo pasirinktas Vilniaus miestas, pirmaisiais veiklos metais remsimės regionine geografinės veiklos strategija, tačiau vėliau pereisime prie šalies rinkos strategijos.

Pastaruoju metu pastebimas išsilavinimo lygio kilimas ir tarnautojų skaičiaus didėjimas, kas be abejo turi teigiamos įtakos mokslinio ir švietimo pobūdžio informacijos paklausai. Tuo pačiu išauga poreikis greitam ir patogiam šio pobūdžio informacijos gavimui.

Ų Politinė – teisinė aplinka:

Marketingo veiklai teisės aktai, reguliuojantys santykius su pirkėjais, partneriais ir konkurentais. Iš jų paminėtini prekių kokybę, jų saugą,
įpakavimą, ženklinimą, kainų nustatymą, prekių gabenimą, reklaminę veiklą reglamentuojantys dokumentai.

Ų Mokslinė – technologinė aplinka:

Šios aplinkos vystymosi tendencijos turi įtakos visiems marketingo komplekso elementams:

Ž Prekė. Naujos technologijos leidžia didinti CD privalumų skaičių, palyginus su prekėmis-pakaitalais. Jau dabar jų dėka į CD galima įtalpinti daug informacijos, gerai susisteminti medžiagą, organizuoti greitą jos paiešką ir pan. Tikimasi, jog ateity įvairių kompiuterinių technologijų vystymas ir programų kūrimas teigiamai atsilieps produkto savybių tobulinimui.

Ž Kaina. Supaprastėja atsiskaitymo už pirktas prekes operacijos, pvz.: ateity gali atsirasti galimybė realizuoti savo prekes elektroninės prekybos būdu.

Ž Rėmimas. Atsiranda naujos medios priemonių pasirinkimo alternatyvos, galimybė kurti vaizdingesnę, įdomesnę, veiksmingesnę reklamą.

1.2 MIKROAPLINKA

Analizuojant įmonės mikroaplinką, išskiriami šie svarbiausi faktoriai:

Ų Pirkėjai (vartotojai):

Mūsų įsivaizduojamą tikslinę rinką sudarys 2 segmentai, į kuriuos vartotojai bus suskirstyti pagal jų poreikį tiksliųjų mokslų studijavimui:

· asmenys, kuriems reikalingi tiksliųjų mokslų pagrindai – vidurinių mokyklų moksleiviai, humanitarinių mokslų krypties gimnazistai ir pan.;

· asmenys, kuriems reikalingos gilesnės šių mokslų žinios – realinių gimnazijų bei licėjų moksleiviai, tiksliųjų mokslų studentai, tiksliųjų mokslų mokytojai, dėstytojai ar kiti specialistai.

Ų Tarpininkai (didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonės):

Tikslingiausia mums būtų savo prekę siūlyti kartu su prekėmis-pakaitalais, t.y. knygynų, supermarketų ar prekybos centrų vietose/lentynose, skirtose mokyklinei ir kitokio pobūdžio mokslinei literatūrai.

Ų Konkurentai:

Tai svarbiausias mikroaplinkos elementas. Išanalizavus Lietuvos rinką, pastebėta, jog panašių prekių kol kas nėra (dažniausiai siūlomi CD ar panašaus pobūdžio sukaupta medžiaga yra pateikiama ne lietuvių, o kitomis užsienio kalbomis), todėl mūsų prekė rinkoje turės inovacinį pobūdį.

Nors tiesioginių konkurentų kompaktiniai diskai neturi, tačiau egzistuoja vadinamieji siūlomos prekės pakaitalai: knygos, vadovėliai, spauda (mokslinio pobūdžio leidiniai), interneto šaltiniai. Remiantis antriniais duomenų šaltiniais, pagrindinių konkurencinių prekių užimamos rinkos dalys sudaro:

Ž Knygos, vadovėliai, mokslinio pobūdžio leidiniai – 80 %;

Ž CD užsienio kalbomis – 5 %;

Ž Internetas – 7%;

Ž Kiti šaltiniai – 8 %.

Kadangi pagrindinės konkurencinės prekės yra vadovėliai, todėl į juos būtina atkreipti didžiausią dėmesį. Šių prekių gamybą, t.y. leidimą ir realizaciją vykdo gana didelis skaičius leidybinių firmų, iš kurių nė viena neužima dominuojančios padėties.

Pardavimų skatinimui konkurentai netaiko aktyvios reklamos veiksmų, bet naudoja nuolaidų sistemą. Ji padeda realizuoti užsigulėjusių prekių atsargas. Specialią prekių rinkinio kainos nuolaidą taikoma CD užsienio kalbomis realizacijai. Kadangi šie trumpalaikio poveikio skatinimo veiksmai teigiamai įtakoja konkurentų pardavimus, todėl ir mes naudosime šias skatinimo politikos priemones.

Be abejo, yra naujų konkurentų atėjimo į rinką galimybės. Tačiau, kad neprarasti užimamos padėties rinkoje, mes stengsimės išryškinti savo prekės privalumus, periodiškai modifikuoti ją, norint išsiskirti iš galimų konkurentų ir užsitikrinti sau vartotojų lojalumą.

1.3. VADOVĖLIŲ, KVYGŲ SWOT ANALIZĖ

Privalumai: Trūkumai:Ų Didelis pasirinkimas;

Ų Nereikia kompiuterio norint eksploatuoti prekę;

Ų Didelis vartotojų lojalumas.

Ų Paprastai vieno šaltinio nepakanka

Ų Kompiuterių, interneto ir CD populiarėjimas;

Ų Greitas nusidėvėjimas;

Ų Maža informacijos talpa.

Galimybės: Pavojai:

Ų Leidybos kaštų mažinimas;

Ų Galimybės didinti vadovėlių pasirinkimą.

Ų Didėjanti konkurencija;

Ų Prarandamas vartotojų lojalumas.

1.4. CD SWOT ANALIZĖ

Privalumai: Trūtumai:Ų Sutaupo laiką informacijos paieškai;

Ų Priimtina kaina palyginus su

konkurencingom prekėm;

Ų Patogumas naudoti;

Ų Ilgas naudojimo laikotarpis;

Ų Didelė informacijos talpa.

Ų Nežinomas brandas;

Ų Mažas CD pasirinkimas;

Ų Kompiuterio būtinumas norint eksploatuoti prekę.

Galimybės: Pavojai:Ų Augantis mokslinio tipo informacijos

poreikis;

Ų Inovacinio pobūdžio prekė;

Ų Mokslinė-techninė pažanga padės dar labiau ištobulinti prekės savybes.

Ų Naujų konkurentų atsiradimo galimybė;

Ų Daug prekės pakaitalų;

Ų Nelegalaus kopijavimo pavojus.Taigi atlikus CD mokslinės medžiagos mikroaplinkos ir makroaplinkos analizę, priėjome išvados, kad turime pakankamai palankias galimybes eiti su mūsų preke į rinką ir tikėtis užkariauti ten stiprias pozicijas.2. MARKETINGO STRATEGIJA

2.1 STRATEGINIAI TIKSLAI

Pristatomo produkto
strategija apima nuosekliai išdėstytą ir tarpusavyje suderintą marketingo veiksmų visumą. Ši visuma būtinai turi būti nukreipta pasiekti numatytus ilgalaikius marketingo tikslus. Sudarydami marketingo tikslus atsižvelgiame į nustatytus įmonės strateginius tikslus, todėl visų pirma labai svarbu juos pristatyti.

Mūsų ilgalaikiai strateginiai tikslai yra šie:

1. Per ateinančius 3 metus užimti ne mažiau kaip 15% vadovėlinės mokymo medžiagos rinkos.

2. Per ateinančius 2 metus pradėti kompaktiniais diskais prekiauti ne tik Vilniuje, bet taip pat ir Kaune bei Klaipėdoje, o taip pat sudaryti sąlygas būti prieinamiems klientams ir kituose mažesniuose Lietuvos miestuose interneto prekybos pagalba.

3. Po trejų veiklos metų gauti ne mažiau kaip 100 tūkstančių litų bendrojo veiklos pelno.

Atsižvelgiant į šiuos tikslus, o taip pat atsižvelgiant į tą faktą, kad mūsų prekė yra visiškai nauja, ir šiuo metu neturi realios tiesioginės konkurencijos, parinkta diversifikacinė įmonės augimo strategija. Sukurtas visiškai naujas produktas, o rinkoje mūsų veikla bus koncentruota į naujų klientų paiešką.

Remiantis aukščiau paminėtais strateginiais įmonės tikslais, nustatyti marketingo tikslai bei marketingo strategijos. Skiriame strateginius bei taktinius marketingo tikslus.

2.2 TAKTINIAI TIKSLAI

Numatytas strateginis marketingo tikslas ateinantiems trejiems metams – užimti 15% vadovėlinės medžiagos pardavimų rinkos (jis sutampa su pirmuoju įmonės strateginiu tikslu). Šiam tikslui pasiekti, bus naudojamos visi marketingo komplekso elementai, o kad sekti šio tikslo vykdymą yra nustatyti šie taktiniai (vidutinio laikotarpio) marketingo tikslai:

3. Per pirmuosius veiklos metus įsiskverbti į numatytą vadovėlinės medžiagos rinką ir užimti 5% dalį šios rinkos pardavimų.

4. Naudojant reikiamas reklamos bei kitas marketingo strategijas per pirmuosius veiklos metus pasiekti 25% žinomumą mūsų numatytoje tikslinėje rinkoje.

2.3 TAKTINĖ MARKTINGO STRATEGIJA

Remiantis šiais patvirtintais marketingo taktiniais tikslais, formuojama taktinė (vidutinio laikotarpio) marketingo strategija. Šią bendrąją marketingo strategiją sudaro dvi dalys: pirmoji dalis – bendroji marketingo strategija, ir antroji dalis – išsamiai aptarsim planuojamą marketingo strategiją pagal šią, plačiai pripažįstamą struktūrą :

1. Tikslinės rinkos pasirinkimo strategija;

2. Pozicionavimo strategija;

3. Marketingo komplekso strategija.

· Bendroji marketingo strategija

Nustatydami bendrąją marketingo strategiją, atsižvelgėme į mūsų produkto specifiką, o taip pat į strateginius įmonės bei marketingo tikslus. Remiantis visais šiais anksčiau minėtais faktoriais, numatėme, kad mūsų bendroji marketingo strategija bus orientuota į geografinį, įmonės aktyvumą rinkoje ir konkurencinį veiksnius.

Geografinis veiksnys ypatingai svarbus mūsų įmonėje, kadangi pradedant prekybą ir išbandant rinką visų pirma orientuosimės į gausiausią mūsų tikslinės rinkos geografinės sankaupos vietą – Vilniaus miestą. Pagal demografinius duomenis Vilnius – didžiausias Lietuvoje miestas, kuriame, remiantis LR statistikos departamentu, 2002 metų pradžioje gyveno 553 tūkstančiai gyventojų, o visoje Vilniaus apskrityje – 848 tūkstančiai gyventojų (Vilniaus miestas yra lengvai pasiekiamas iš bet kurios vietos visame Vilniaus rajone). Remiantis 2001 metų statistikos duomenis, 10 000 gyventojų vidutiniškai tenka 2289 moksleiviai ir studentai, todėl Vilniaus apskrityje galimų pirkėjų yra – 186 tūkstančiai. Todėl prekybai pradėti ir buvo pasirinktas Vilniaus miestas, pirmaisiais veiklos metais remsimės regionine geografinės veiklos strategija, tačiau vėliau pereisime prie šalies rinkos strategijos.

Kitas labai svarbus faktorius, lemiantis mūsų marketingo strategiją yra įmonės aktyvumas rinkoje. Atsižvelgiant į tai, kad sukūrėme naują produktą, kuris yra praktiškai nežinomas, o taip pat geografiškai remsimės regionine veiklos strategija, vykdysime didelio aktyvumo marketingo strategiją. Mums pasirinkta rinka yra labai svarbi, o jai užkariauti sutelksime visus pagrindinius įmonės išteklius.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2630 žodžiai iš 8698 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.