Marketingo savarankiškas darbas
5 (100%) 1 vote

Marketingo savarankiškas darbas

TURINYS

ĮVADAS 2

1. AB Vilniaus banko misija 3

2. AB Vilniaus banko tikslai 5

3. AB Vilniaus banko perspektyvų tyrimas 5

3.1. Makroaplinkos apibūdinimas 6

3.2. AB Vilniaus banko rinkos ir vartotojai 8

3.3. AB Vilniaus banko marketingo komplekso elementų apibūdinimas 11

3.3.1. Prekės (paslaugos) ir kainos 11

3.3.2. Vieta ir prekių paskirstymas (pardavimas) 15

3.3.3. Prekių (paslaugų) rėmimas 17

3.4. SWOT apibūdinimas 19

3.5. AB Vilniaus banko tikslinės rinkos 20

4. AB Vilniaus banko marketingo tikslai 20

5. AB Vilniaus banko marketingo strategija 21

5.1. Konkuravimo būdo strategija 21

5.2. Marketingo strategija pagal tikslinę rinką 22

5.3. Marketingo strategija pagal pozicionavimą 22

5.4. Marketingo strategija pagal marketingo komplekso elementus 24

IŠVADOS 26

LITERATŪRA 28

ĮVADAS

Kiekvienos įmonės vienas pagrindinių tikslų – ilgalaikio pelno siekimas. Įsitvirtinus rinkos ekonomikai, vis sudėtingiau užsidirbti pelną, vien intuityviai, sureagavus į momentinius svyravimus, pasinaudojus vartotojų nepatyrimu, infliacija ir pan. Rinkos procesas neišvengiamai šalina iš gaunančiųjų pelną sąrašo tuos, kurie nenaudoja savo nuosavybės pagal visuomenės keliamus reikalavimus. Ilgalaikį pelną galima pasiekti tik optimaliai valdant įmonę bei organizuojant jos veiklą. Tai susiję su kuo galima mažesnės ir patrauklesnės savikainos formavimu bei maksimaliais pardavimais. Pardavimų dydis tiesiogiai priklauso nuo įmonės marketingo strategijos. Tenkinti vartotojų poreikius ir siekti įmonės marketingo tikslų yra viena iš pagrindinių sąlygų siekiant ilgalaikio pelno. Įmonės marketingo veiklos planavimas visų pirma leidžia susieti ir suderinti įvairius veiksmus į vieningą visumą, siekiant geresnio bendro rezultato. Įmonė neatsiejamai susijusi su vykdoma marketingo strategija, sprendimų visuma, apibrėžiančią įmonės svarbiausius marketingo tikslus ir veiksmus bei priemones tiems tikslams pasiekti.

Šiame darbe nagrinėjama AB Vilniaus bankas veiklos ypatumai, tikslai, atliekama vidinės bei išorinės aplinkos analizė. Toliau bandoma parengti tokią marketingo strategiją, kurios dėka geriausiai pavyktų įgyvendinti įmonės iškeltus tikslus bei pasiekti laukiamus rezultatus.

1. AB Vilniaus banko misija

Misija – tai vienas ar keli sakiniai, kuriais nusakomas įmonės egzistavimo pagrindinis tikslas ir jos veiklos prasmė. Misijos paskirtis – tik nusakyti įmonės veiklos kryptį ir raidos principus.

Vilniaus bankas buvo įregistruotas Lietuvos Respublikos įmonių rejestre 1990 m. kovo 2 d. kaip akcinė bendrovė. Bankas turi licenciją, išduota Lietuvis banko, atlikti visas banko operacijas, nustatytas Lietuvos Respublikos komercinių bankų įstatyme ir Vilniaus banko statute.

Centrinė banko būstinė yra įsikūrusi Gedimino pr. 12, Vilniuje. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bankas turėjo 18 filialų.

Bankas 1995 metais įsteigė du banko padalinius, teikiančius naujas paslaugas Lietuvoje: Finansų maklerio departamentas ir Lizingo kompanija. 2002 metais buvo įsteigtos dar dvi naujos banko įmonės: AB VB Būsto kreditų ir obligacijų bankas ir UAB VB Nekilnojamas turtas.

Šiandien AB Vilniaus banko grupę sudaro Vilniaus bankas bei penkios dukterinės jo bendrovės: UAB VB Lizingas, UAB VB Vilfima, UAB VB Rizikos kapitalo valdymas, UAB VB Gyvybės draudimas ir UAB VB Investicijų valdymas, AB VB Būsto kreditų ir obligacijų bankas, UAB VB Nekilnojamas turtas.

Bankas priima indėlius, teikia paskolas, atlieka pinigų pervedimą ir dokumentinius atsiskaitymus, keičia valiutą savo klientams, išduoda debeto ir kredito korteles, finansuoja prekybos operacijas, investuoja ir prekiauja vertybiniais popieriais bei atlieka kitas operacijas (išskyrus operacijas tauriaisiais metalais), nustatytas Komercinių bankų įstatyme.

Banko akcijos yra įtrauktos į Nacionalinės vertybinių popierių biržos Nelistinguojamų vertybinių popierių prekybos sąrašą. Didžiausiais banko akcininkas yra SEB, kuriam priklauso 98,91 procento.

AB Vilniaus banko valdymo organai yra pateikti principinėje organizacinėje valdymo schemoje 1 pav.Akcininkų susirinkimas

Banko taryba

Banko valdyba

Valdybos pirmininkas – prezidentasPrezidento patarėjai

Sekretoriatas

Teisininkų grupė

Prevencijos departamentas

Personalo departamentas

Vidaus audito departamentas

Marketingo grupė

Mažmeninės Kredito Verslo Finansų

bankininkystės tarnyba bankininkystės tarnyba

tarnyba tarnyba

1 pav. Bendrovės organizacinė valdymo schema.

Pagrindinės banko veiklos kryptys – tradicinė bankininkystė, elektroninė bankininkystė, lizingas, investicijų valdymas, gyvybės draudimas, finansų maklerio paslaugos, investicinė bankininkystė, rizikos kapitalo valdymas.

AB Vilniaus bankas yra lyderis tarp Lietuvos bankų. 2002 metų liepos mėnesį Euromoney paskelbė AB Vilniaus banką geriausiu Lietuvos banku, geriausiu vertybinių popierių prekybos įmone ir kartu geriausia skolos nuosavybės vertybinių popierių prekybos bendrove. Gegužės mėnesį Global Finance žurnalas paskelbė AB Vilniaus banką vienu geriausių Centrinės ir Rytų Europos bankų. Bankas buvo nominuotas visus kartus nuo to laiko, kai pradėtos vertinti Baltijos šalys.

Trečiojo 2003 metų
ketvirčio pabaigoje AB Vilniaus banko turtas pasiekė beveik 7,2 mlrd. litų. Per devynis 2003 m. mėnesius banko turtas išaugo daugiau nei 11 procentų. 2003 metų trečiąjį ketvirtį AB Vilniaus banko klientų indelių suma viršijo 4,8 mlrd. litų, o bankui patikėti indeliai padidėjo 349,9 mln. litų, arba 7,8 procento. Preliminariais duomenimis, per šį laikotarpį bankas uždirbo 85,3 mln. litų neaudituoto grynojo pelno.

Trumpai apžvelgus įmonės veiklą, apibrėžiame, kad įmonės misija yra:

 Išlaikyti įmonės vaidmenį rinkoje;

 Būti ne tik patikimu, bet ir naujovišku verslo partneriu, teikiančiu šiuolaikiškas paslaugas ir padedančiu savo klientams tapti geriausiems profesinėje veikloje.

Konkretesnės veiklos gairės apibrėžiamos formuojant įmonės tikslus.

2. AB Vilniaus banko tikslai

Įmonės tikslai – tai išmatuojamasis kokybiniais ir kiekybiniais rodikliais nusakytos užduotys, kurias numatoma įvykdyti per tam tikrą laiką.

AB Vilniaus banko pagrindiniai tikslai, numatyti keleriems ateinantiems metams, paremti SEB grupės integracija ir pagrindinėmis vertybėmis – profesionalizmu, pasišventimu, pagarba klientui ir tęstinumu. Tai universalus bankas, teikiantis visas bankininkystės paslaugas ir pagrindinį dėmesį skiriantis ilgalaikiams ryšiams su klientais. Tarptautinė SEB grupė – geras pagrindas tolesnei plėtrai ir efektyviai veiklai. Tikslai artimiausiu metu yra:

 Nuolat gerinti technologiją ir organizavimą, siekiant aptarnauti klientus kokybiškai ir greitai;

 Ir toliau didinti banko ir grupės turtą;

 Suformuoti vidinius įmonės finansinės ir buhalterinės apskaitos mechanizmus, leidžiančius nuolatos sekti ir vertinti paslaugų pelningumą;

 Ir toliau vykdyti visus Lietuvos banko nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus.

3. AB Vilniaus banko perspektyvų tyrimas

Perspektyvų tyrimas – tai įmonės savybių ir susiklosčiusių aplinkybių tyrimas, norint nustatyti ar įmonės nustatyti tikslai yra realūs, kokios aplinkybės yra palankios ar nepalankios nustatytiems tikslams pasiekti.

Toliau savarankiškame darbe bus nagrinėjama įmonės makroaplinka, rinka ir vartotojai, analizuojami įmonės marketingo komplekso elementai, t.y. atliekamos paslaugų ir kainų, paslaugų paskirstymo (pardavimo), paslaugų rėmimo bei SWOT analizės.

3.1 Makroaplinkos apibūdinimas

Makroaplinka apibūdinama kaip faktoriai ir jėgos, kurie įtakoja visų ekonomikos šakų ūkinius subjektus. Makroaplinkai priklauso šie faktoriai:

1. politiniai – teisiniai;

2. ekonominiai;

3. socialiniai – kultūriniai;

4. technologiniai.

Pastaruosius faktorius galima apibūdinti sekančiomis situacijomis.

1. Politinis – teisinis faktorius susideda iš:

 Tarptautinės politinės situacijos – ji svarbi įmonėms, eksportuojančioms savo produkciją arba importuojančioms žaliavas, turinčios filialus užsienyje arba bendras įmones su užsienio firmomis. Politiniai ir ekonominiai santykiai su užsienio šalimis gali tiesiogiai ar netiesiogiai įtakoti įmonės veiklą.

 Vidinė politinė šalies situacija – svarbu įvertinti skirtingų politinių partijų programines nuostatas su įmonės veikla susijusiais klausimais. Esant ženklesniems šių nuostatų skirtumams, įmonės strategijos įgyvendinimą gali įtakoti rinkimų rezultatai, naujos vyriausybės sudėtis ir pan.

 Santykių su šalies valdžios institucijomis – didžiausią įtaką jaučia įmonės, kurių kapitale dalyvauja valstybė ar savivaldybė. Privataus kapitalo įmonės jaučia daug mažesnę įtaką, tačiau tokią įtaką strateginiams sprendimams gali būti netiesioginė, pavyzdžiui, galimybė gauti naudingus valstybinius užsakymus.

 Teisinio reglamentavimo – visų įmonių veiklą tiesiogiai ar netiesiogiai įtakoja atskiros įstatyminės normos, reglamentuojantys bendras organizacijos veiklos sąlygas, mokesčius, darbo santykius ir pan. Šiuo metu svarbu įvertinti galimus šių normų pokyčius šaliai integruojantis į Europos Sąjungą ir kitas tarptautines struktūras.

AB Vilniaus bankas glaudžiai bendradarbiauja su užsienio šalimis. 1993 metais įsijungė į pasaulinę tarpbankinę sistemą SWIFT. 1995 metais iš Pasaulio banko bei Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko gautos pirmos didelės ilgalaikio kredito linijos smulkiam ir vidutiniam verslui skatinti. Taip pat pradėta AB Vilniaus banko ir ABN AMRO banko (Olandija) pirmoji Lietuvoje bankų dvynių programa, kuria finansavo Europos Sąjungos PHARE padalinys. 1997 metais tapo Tarptautinės mokamųjų kortelių organizacijos Europay International nariu. 2000 metais bankas tapo Euroclear korespondentu Lietuvoje. O nuo 2003 metų bankas ketina plėsti SEB grupės veiklą Ukrainoje.

Taigi tarptautiniai ekonominiai santykiai su užsienio šalimis visada gali netiesiogiai įtakoti bendrovės veiklą, pavyzdžiui , nuvertėjus užsienio valiutai, bus investuojama į tas užsienio šalis, kur ekonominė padėtis yra stabili. Taip pat įtaką bendrovės veiklai daro ir bendra Lietuvos ekonominė padėtis.

2. Ekonominis faktorius susideda iš:

 Ekonominio augimo;

 Infliacijos;

 Užimtumo;

 Palūkanų normos;

 Valiutų kursų svyravimo;

 Investicijų klimato;

 Gamybos faktorių kainos.

Šiuo metų bendrovei pagrindinė problema yra banko informacinės sistemos modernizavimas. Todėl iki šių
pabaigos bus patobulintas verslo modeli, lemsiantis geresnį klientų aptarnavimą ir spartesnę bankinių paslaugų plėtrą. Taigi AB Vilniaus bankas Lietuvos stojimą į Europos Sąjungą pasitiks modernizavęs savo veiklą.

Didžiausio Vilniaus banko grupės istorijoje modernizavimo projekto partnerėmis pasirinktos stambiausios Lietuvos bei užsienio šalių IT ir telekomunikacijų įmonės. Bendradarbiavimo sutartys pasirašytos su bendrovėmis Hewlett-Packard, IBM, Sun Microsystems, Cygate, Omnitel, Lietuvos telekomas, Alna, Baltic Amadeus, Compservis atvirosios sistemos ir kt.3. Socialinis – kultūrinis faktorius susideda iš:

 Gyventojų galutinio vartojimo pokyčių;

 Gamtosaugos problemos;

 Švietimo;

 Sveikatos apsaugos;

 Kultūros.

Gyventojų galutinio vartojimo pokyčius formuoja įvairūs pokyčiai: demografiniai, gyventojų pajamų augimas ir paskirstymas, žmonių požiūris į darbą, laisvalaikį, gyvenimo būdo pokyčius ir t.t. Esant žemam pragyvenimo lygiui bei dideliam nedarbo lygiui, daugelis gyventojų vasaros metu ar atostogų metu išvažiuoja dirbti į užsienį bei naudojasi užsienio bankų paslaugomis. Todėl sumažėja paslaugų paklausa šiuo metu. Pagerėjus ekonominiai situacijai ir sumažėjus nedarbo lygiui, manoma, kad žmonės neišvyks į užsienį ir daugiau naudosis tokių bendrovių, kaip AB Vilniaus bankas, paslaugomis.

4. Technologinis faktorius susideda iš:

 Valstybės technologijų politikos;

 Naujų technologinių galimybių.

Technologijoms tenka svarbus vaidmuo plėtojant įmonės ilgalaikius konkurencinius pranašumus rinkoje. Svarbu įvertinti konkurentų techninių pasiekimų savo veikloje strategijas ir galimybes. Reikia analizuoti naujų technologinių procesų plitimo ir atnaujinimo greitį. Bendrovė Šiuo metu vykdė įrengimų ir kompiuterinės sistemos modernizaciją, nes naujų konkurentų, kurie būtų apsirūpinę modernia įranga ir kompiuterine sistema, atsiradimas galėjo sukelti bendrovei didelių problemų, tokių kaip rinkos dalies praradimas, per lėtas klientų aptarnavimas ir pan.

3.2. AB Vilniaus banko rinkos ir vartotojai

Pagrindinės banko teikiamos paslaugos – priimti indėlius, teikti paskolas, atlikti pinigų pervedimą, keisti valiutą, išduoti debeto ir kredito korteles, investuoti ir prekiauti vertybiniais popieriais. Taip pat bendrovė teikia draudimo, lizingo, investavimo, rizikos kapitalo valdymo ir finansų maklerio paslaugas. Bendrovė kasmet sudaro šimtus tūkstančių paslaugų teikimo ir platinimo sutarčių.

AB Vilniaus bankas užima 37,2 procentus Lietuvos rinkos. Banko klientai yra privatūs ir verslo klientai. Čia paslaugomis naudojasi tiek stambios įmonės, tiek smulkios, tiek ir pavieniai asmenys. Paslaugos yra teikiamos Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir kituose didžiuosiuose miestuose.

Lietuvoje vidaus rinką yra pasidalinę Lietuvos bankai. Pagrindiniai banko konkurentai – kiti Lietuvoje veikiantys bankai, tokie kaip Hansa bankas, Nord/LB, Snoras ir kiti. 1 grafike matome Lietuvos bankų rinkos pasiskirstymą pagal turtą 2003 metais.

Lietuvoje iki 2003 metų buvo uždirbta apie 18 mln. litų. Didžiausią rinką pagal turtą užimą rinkos lyderis AB Vilniaus bankas. Jo rinkos dalis pagal turtą yra 6,685 mln. litų, kas sudaro 37,2 proc. visos rinkos. Antrą vietą rinkoje užima Hansa bankas, kurio rinkos dalis pagal turtą yra apie 4,399 mln. litų, t.y. 24,5 proc. visos rinkos. Trečioje vietoje yra bankas Nord/LB , kurio rinkos dalis pagal turtą siekia 2,121 mln. litų. Jo užimama rinkos dalis – 11,8 proc. Ketvirtoje vietoje Snoras su uždirbtu turtu, siekiančiu 1,150 mln. litų ir jo rinkos dalis – 6,4 proc. Kiti, smulkesni, bankai užima likusią rinkos dalį, t.y. 20,1 proc. visos rinkos.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1895 žodžiai iš 6189 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.