Marketingo strategijos parengimas ab klaipėdos baldai
5 (100%) 1 vote

Marketingo strategijos parengimas ab klaipėdos baldai

TURINYS

Įvadas…………………………………………………………………………………………………………………………….3

1. AB „Klaipėdos baldai“ misija…………………………………………………………………………………….4

2. AB „Klaipėdos baldai“ tikslai……………………………………………………………………………………..4

3. AB „Klaipėdos baldai“ situacijos analizė……………………………………………………………………..4

3.1. Rinkos analizė…………………………………………………………………………………………………….4

3.2. Makroaplinkos analizė…………………………………………………………………………………………7

3.3. Mikroaplinkos analizė…………………………………………………………………………………………8

3.4. Vidinės aplinkos analizė……………………………………………………………………………………11

3.5. SWOT analizė…………………………………………………………………………………………………..12

4. AB „Klaipėdos baldai“ marketingo tikslai…………………………………………………………………..12

5. AB „Klaipėdos baldai“ marketingo strategija……………………………………………………………..13

5.1 Rinkos aprėpimo strategija vidaus ir globalioje rinkoje……………………………………….13

5.2 Pozicionavimo strategija vidaus ir globalioje rinkoje………………………………………….14

5.3 Konkurencinio pranašumo pasiekimo strategija vidaus ir

globalioje rinkoje……………………………………………………………………………………………..15

5.4 Marketingo komplekso elementų strategija vidaus ir

globalioje rinkoje………………………………………………………………………………………………16

Išvados…………………………………………………………………………………………………………………………19

Literatūra……………………………………………………………………………………………………………………..20

ĮVADAS

Žodis „strategija“ kilo iš graikų kalbos žodžio „strategos“ ir reiškia „generolo menas“. Visais amžiais strategija padėjo išspręsti daugelį karinių ir civilinių problemų .

Organizacijos strategiją sudaro detalus , išsamus kompleksinis planas pasirinktai misijai bei iškeltiems tikslams įgyvendinti. Strategijos kūrimas – tai sistemingas ir kruopštus pasiruošimas ateičiai , todėl būtina sutelkti dėmesį svarbiausiems klausimams spręsti , sprendimams priimti ir realizuoti.

Marketingo startegija sudaro esminį starteginio įmonės valdymo aspektą , be kurio pats įmonės valdymas negali būti pakankamai efektyvus. Starteginis marketingas fokusuoja dėmesį į sprendimo apie tinkamą prekės , rinkos ir pateikimo laiko parinkimą.

Šiame darbe nagrinėsime Lietuvos įmonę „Klaipėdos baldai“.

Klaipėdos baldai“ akcine bendrove tapo 1993 metais. Pagrindinė AB „Klaipėdos baldai“ veikla – baldų gamyba ir realizavimas. Šiuo metu bendrovė specializuojasi miegamojo , biuro bei vaikų kambario baldų gamyboje. Įmonės baldfai gaminami iš įvairaus pluošto medienos.

Bendrovėje sukurta ir sertifikuota Aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal ISO 14001 standartą. Įmonėje veikia Kokybės vadybos sitema pagal ISO 9001:2000 standartą.

AB „Klaipėdos baldai“ pripažinta Nacionalinio kokybės prizo nugalėtoja stambių šalies įmonių grupėje.

Įmonė baldus eksportuoja į užsienio šalis. Vien į Švediją 2003m. eksportuota 59,1 proc. produkcijos.

Didžiąją dalį gamybos žaliavos bendrovė importuoja iš Europos Sąjungos šalių.

Bendrovės gaminamų produktų kainos nesikeičia ir išlieka stabilios jau keletą metų. AB „Klaipėdos baldai“ užimama nemaža baldų gamybos rinkos dalis leidžia bendrovei pritraukti daugiau pirkėjų patraukliomis kainomis ir kokybiška produkcija.

Šio darbo tikslas : parengti marketingo strategiją įmonėje „Klaidpėdos baldai“.

Darbo uždaviniai:

1. Įvardinti įmonės misiją.

2. Aprašyti įmonės tikslus.

3. Ištirti įmonės situacijos analizę.

4. Nustatyti AB „Klaipėdos baldai“ marketingo tikslus

5. Parinkti įmonės marketingo strategiją keliais aspektais :

5.1. Rinkos aprėpimo strategiją vidaus ir globalioje rinkoje.

5.2. Rinkos pozicionavimo strategiją vidaus ir globalioje rinkoje.

5.3. Konkurencinio pranašumo pasiekimo strategiją vidaus ir globalioje rinkoje.

5.4. Marketingo komplekso elementų strategiją vidaus ir globalioje rinkoje.

1. AB “KLAIPĖDOS BALDAI“ MISIJA

Sudaryti gyventojams palankias darbo ir poilsio sąlygas,gaminant aukštos kokybės baldus konkurencine kaina.

2. AB „KLAIPĖDOS BALDAI“ TIKSLAI

Įmonės strateginiai tikslai ateinantiems metams :

– Išlaikyti ir stiprinti esamas pozicijas –
užimamą Lietuvos miegamojo baldų rinkos dalį per trejus padidinti nuo 15 % iki 18 % ;

– Metinę baldų pardavimų apimtį padidinti iki 125 mln. Lt ;

– Per metus gamybos kaštus sumažinti 3 % ;

– Per metus grynąjį pelną padidinti 5 %;

– Per metus darbo našumą pakelti 7 % ;

– Įsitvirti užsienio rinkose ;

– Modernizuoti ir tobulinti esamus technologinius procesus ;

– Tobulinti bendrovės valdymą.

3. AB “KLAIPĖDOS BALDAI“ SITUACIJOS ANALIZĖ

3.1. RINKOS ANALIZĖ

Rinkos apibūdinimas. Nagrinėjama rinka – Lietuvos baldų rinka.

Rinkos apibrėžimas prekės aspektu: miegamojo baldai. Rinkos apibrėžimas geografiniu aspektu : Lietuvos rinka .

Rinkos dydis ir augimo tempai. Remiantis statistikos departamento duomenimis , Lietuvos baldų rinka auga. Tai lemia bendras šalies ekonomikos lygio kilimas , statybų rinkos augimas . Statybų rinką išplėtė būsto programos įgyvendinimas , palūkanų paskoloms būsto įsigijimui mažėjimas.

Pardavimai taip pat kiekvienais metais didėja . Pagal SD duomenis, 2000 m. baldų pardavimai sudarė 573 mln. Lt , 2001- 686 mln. Lt , o 2002 m. pasiekė 898 mln.Lt ir sudarė 3,3 % visos pramonės parduodamos produkcijos . Atsižvelgiant į tai , kad miegamojo baldai Lietuvoje sudaro apie 16% , galima teigti , kad miegamojo baldų 2002m. buvo parduota už 143,68 mln.Lt . Dauguma Lietuvos gyventojų ( 53 % ) baldus yra įsigiję daugiau kaip prieš 10 metų , tai rodo , kad šiuo metu turimi baldai yra seni , o tai sudaro nemažą rinkos potencialą.

Rinkos tendencijos. Baldų paklausos didėjimą iššaukia šiuo metu vykstantis kultūros vertybių perkainojimas – dalis jaunų ir vidutinio amžiaus žmonių pirmenybę teikia konkuruojančioms vertybėms: karjerai , materialiniam apsirūpinimui , tarp jų ir moderniam būsto apstatymui. Todėl galima teigti , kad ateityje didės ir miegamojo baldų paklausa.

Esminiai sėkmės veiksniai. Vienas iš svarbiausių veiksnių – klientai ir jų norai . Atlikta vartotojų apklausa rodo , kad pirkdami miegamojo baldus vartotojai labiausiai vertina kokybę – pirmenybę teikia 32% respondentų , 30 % vartotojų teikia pirmenybę kainai , 28% – baldų dizainui , 10% – suteikiamoms papildomoms paslaugoms .

Rinkos pelningumas. Pagal M.Porter penkių konkurencinių jėgų modelį , rinkos pelningumą apsprendžia penkios jėgos :

– Rinkoje jau esantys konkurentai ,

– Potencialūs konkurentai , kurie gali įeiti į rinką

– Prekių pakaitalai ,

– Tiekėjų derėjimosi galia ,

– Pirkėjų derėjimosi galia.

Lietuvos miegamojo baldų rinkos pelningumo analizė pateikiama 1 lentelėje.

1 lentelė. Miegamojo baldų rinkos pelningumą įtakojančių konkurencinių jėgų analizė

Jėga Įtakos pelningumui įvertinimas

1 2

Rinkos vidaus konkurencijos intensyvumo veiksniai – Rinkoje esančių miegamojo baldų gamintojų koncentracija yra didelė. Tai mažina šakos pelningumą.

– Egzistuojančių konkurentų gamybiniai pajėgumai yra gana skirtingi , ir tik kelios bendrovės gali gaminti labai didelius užsakymus. Dėl to šakos pelningumas didėja.

– Baldų rinkos augimo tempai spartūs , todėl esamų konkurentų grėsmė vidutinė, ir tai didina šakos pelningumą.

– Prekių diferenciacija nėra didelė , todėl tai didina esamų konkurentų grėsmę ir mažina šakos pelningumą.

– Išėjimo iš rinkos barjerai šioje pramonės šakoje yra vidutiniai , todėl šakos pelningumas mažėja.

– Miegamojo baldų rinkoje produkcijos sandėliavimo kaštai bei fiksuoti kaštai yra vidutiniai . Tai silpnina šakos pelningumą.

Naujų konkurentų įėjimo į rinką grėsmės veiksniai – Prekės diferenciacija yra nedidelė , todėl naujų konkurentų atėjimo grėsmė didėja. Dėl to šakos pelningumas mažėja.

– Pradinio kapitalo poreikis šakoje yra gana didelis , nes reikia gamybinių patalpų , įrengimų , žaliavų ir medžiagų bei darbuotojų. Tai mažina naujų konkurentų atėjimo grėsmę ir didina šakos pelningumą

– Priėjimas prie paskirstymo kanalų yra gana sudėtingas ( reikalingi tarpininkai prekės pardavimui ). Tai mažina naujų konkurentų atėjimo grėsmę ir didina šakos pelningumą.

– Valstybiniai ir teisiniai barjerai šioje šakoje yra vidutiniai. Todėl šakos pelningumas mažėja.

– Prekės gamybos procese egzistuoja masto ekonomija. Tai mažina naujų konkurentų atėjimo grėsmę ir didina šakos pelningumą.

Prekių – pakaitalų grėsmės veiksniai – Kadangi miegamojo baldų rinkoje pakaitalų nėra , todėl klientų persiorientavimo į pakaitalus galimybė maža , ir tai didina šakos pelningumą.

– Galimas produkto moralinis nusidėvėjimas yra mažas , todėl šakos pelningumas didėja.

Tiekėjų derėjimosi spaudimą lemiantys veiksniai

1 – Alternatyvių tiekėjų skaičius Lietuvos miegamojo baldų rinkoje yra didelis , todėl tai mažina tiekėjų derėjimosi spaudimą ir didina šakos pelningumą.

– Tiekiamų prekių pakaitalų galimybė yra nedidelė , tai stiprina tiekėjų derėjimosi galią ir mažina šakos pelningumą

– Svarbiausias miegamojo baldų gamybos pramonėje yra pagrindinės žaliavos – medienos ar medžio drožlių plokščių – tiekėjas. Šiam tiekėjui šakos svarba yra didelė , tai mažina jo derėjimosi
galią ir didina šakos pelningumą.

– Tiekėjo pakeitimo kaštai yra vidutiniai , todėl šakos pelningumas didėja

2

Pirkėjų derėjimosi spaudimą lemiantys veiksniai – Pirkėjų koncentracija ir organizuotumas yra vidutinis , tai silpnina jų derėjimosi grėsmę ir didina šakos pelningumą.

– Prekės diferenciacija yra nedidelė , todėl pirkėjų derėjimosi galia didesnė , ir dėl to šakos pelningumas mažėja.

– Pirkėjo perėjimo kaštai miegamojo baldų rinkoje yra žemi . Tai mažina šakos pelningumą.

– Pirkėjų jautrumas kainai yra didelis , tai išryškina pirkėjų derėjimosi galią ir mažina šakos pelningumą.

– Perkamos prekės santykinė dalis vartotojo pirkinių krepšelyje yra maža – tai didina pirkėjų derėjimosi galią ir mažina šakos pelningumą.

2 lentelė. Lietuvos miegamojo baldų rinkos pelningumo analizės suvestinė

Penkios jėgos Grėsmė žema , nes Grėsmė vidutinė , nes Grėsmė aukšta , nes

Esami konkurentai 1. Įvairaus lygio konkurentų gamybiniai pajėgumai

2. Dideli baldų rinkos augimo tempai.

3. Vidutiniai išėjimo iš rinkos barjerai

4. Vidutiniai fiksuoti bei sandėliavimo kaštai 1. Didelė baldų gamintojų koncentracija

2 Nedidelė prekės diferenciacija

Potencialūs konkurentai 1.Egzistuoja masto ekonomija

2. Dideli kapitalo poreikiai 1. Vidutiniai valstybinio ir teisinio reguliavimo barjerai

2. Vidutinio sudėtingumo priėjimas prie paskirstymo kanalų 1. Nedidelė prekės diferenciacija

Prekių pakaitalai 1. Maža pirkėjų persiorientavimo į pakaitalus galimybė

2. Menkas galimas prekės moralinis nusedėvėjimas

Tiekėjai 1. Didelis tiekėjų skaičius

2. Tiekėjui šakos svarba yra didelė 1. Vidutinė tiekiamų prekių pakaitalų galimybė

2. Vidutiniai tiekėjo pakeitimo kaštai

Pirkėjai 1. Maža perkamos prekės santykinė dalis vartotojo pirkinių krepšelyje 1. Vidutinė pirkėjų koncentracija ir organizuotumas

1. Nedidelė prekės diferenciacija

2. Maži pirkėjo perėjimo kaštai

3. Didelis pirkėjų jautrumas kainai

Suma , viso : 7 9 6Ši analizės suvestinė parodo , kad Lietuvos miegamojo baldų rinkos pelningumas yra vidutinis. Didžiausią grėsmę rinkoje kelia ir rinkos pelningumą mažina :

– didelė miegamojo baldų gamintojų koncentracija ,

– nedidelė prekės diferenciacija ,

– maži pirkėjo perėjimo kaštai ,

– didelis pirkėjų jautrumas kainai.

3.2. MAKROAPLINKOS ANALIZĖ

Priimant sprendimus AB „Klaipėdos baldai“ turi atsižvelgti į išorinės aplinkos veiksnius , t.y. įvertinti ekonominę , socialinę – kultūrinę , politinę –teisinę , gamtinę ir mokslinę-technologinę aplinkas.

Ekonominė aplinka. Bendrojo vidaus produkto augimas turėtų paspartinti vidaus paklausos , tame tarpe ir paklausos baldams , didėjimą. Pagal statistikos duomenis žmonių perkamoji galia išaugo , todėl tai turi atsiliepti baldų rinkos augimui.

Bendroji baldų pardavimų apimtis Lietuvoje didėja . Vienas svarbiausių baldų paklausos kitimų indikatorių yra statybų rinka. Statybų rinkos didėjimui turi įtakos būsto programos įgyvendinimas , palūkanų paskoloms būsto įsigijimui mažėjimas.

Tyrimai rodo , kad vidutinis baldų pirkimo periodiškumas Lietuvoje yra 16m., tuo tarpu ES šalyse 2-3 metai. Didžioji dalis šalies gyventojų ( apie 53 % visų namų ūkių ) baldus pirko prieš 10metų , todėl jų turimi baldai yra seni ir tai rodo nemažą baldų rinkos potencialą.

Socialinė – kultūrinė aplinka. Statistikos departamento duomenimis , Lietuvos gyventojų skaičius nuolat mažėja ( mažas gimstamumas , didelė emigracija ), tai daro neigiamą įtaką baldų paklausos augimui šalyje.

Kultūrinės aplinkos įtaka baldų paklausai siejama ir su vartojimo tradicijomis. Lietuviai taupūs ir gana konservatyvūs. Ši situacija mažina miegamojo baldų šalyje paklausą. Šiuo metu vyksta kultūros vertybių perkainojimas – dalis jaunų ir vidutinio amžiaus žmonių pirmenybę teikia konkuruojančioms vertybėms:karjerai,materialiniam apsirūpinimui , tarp jų ir moderniam būsto apstatymui.

Politinė-teisinė aplinka. Politikės ir teisinės aplinkos įtaka Lietuvos baldų rinkos paklausai pasireiškia baldų kaina. Ypač svarbūs yra kainų ir prekybos reguliavimo įstatymai bei mokesčių politika. Vietinė baldų rinka apsaugota importo muitais ( 25-30% ). Jie netaikomi tik iš ES šalių importuojamiems baldams bei tiems baldams , kurie turi EURO1 prekės kilmės sertifikatą.

Gamtinė aplinka. Šios aplinkos įtaka pasireiškia per energetinių išteklių ir baldų žaliavų kainų kitimą. Jų nuoseklų mažėjimą sąlygojo labai padidėjusi medienos pirkėjų koncentracija.

Mokslinė – technologinė aplinka. Tobulėjančios informacinės technologijos sudaro palankias sąlygas ne tik susipažinti su baldais virtualioje aplinkoje , bet ir supaprastina atsiskaitymo už juos operacijas.

Makroaplinkos tyrimui buvo atlikta SPACE analizė.

Pagal šį metodą sudaroma matrica , kurioje įvertinami du apibendrinti aplinkos parametrai ir du organizaciniai parametrai bei numatomas optimalus strategijos tipas. Išoriniai parametrai – tai aplinkos
stabilumas ir verslo srities patrauklumas. Organizacijos parametrai – konkurencijos pranašumas ir finansinė padėtis.

Aplinkos stabilumas. Šiuo metu infliacijos lygis Lietuvoje yra žemas , o vartotojų poreikis baldams išaugęs. Konkuruojančių prekių kainų lygis yra artimas AB „Klaipėdos baldų“ kainų lygiui , todėl konkurencija aštri ir laikui bėgant tarp baldų gamintojų lyderių ji didės. Technologiniai pokyčiai šioje pramonės šakoje nežymūs , o pakaitalų atėjimo į rinką tikimybė maža. Miegamojo baldų kainos nėra elastingos , nes sumažinus prekės kainą , nebus gaunamas ryškus pardavimų padidėjimas.

Pagal tai galima teigti , kad aplinkos stabilumui didžiausią įtaką turės konkuruojančių prekių kainų lygis.

Verslo srities patrauklumas. AB „Klaipėdos baldams“ ši verslo sritis yra patraukli , nes įmonės pelnas kasmet didėja , rinkos dalis auga , finansinė padėtis stabili , o apsirūpinimas resursais nėra sudėtingas . Naujų konkurentų įėjimo į rinką galimybės ribotos , nes būtina turėti prekių pateikimo kanalus.

Konkurencinis pranašumas. AB „Klaipėdos baldai“ turi konkurencinį pranašumą prieš kitas baldus gaminančias įmones aukšta prekių kokybe , užimama didžiausia rinkos dalimi bei daugumą ( 76% ) pirkėjų tenkinančia prekės kaina. Vertikali integracija yra stipri , nes įmonė gamina platų baldų asortimentą.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 2076 žodžiai iš 6769 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.