Marketingo tyrimai dribsniu rinka
5 (100%) 1 vote

Marketingo tyrimai dribsniu rinka

TURINYS

ĮVADAS…………………………………………………………….

………………………………………………………..3

1. Marketingo tyrimo rūšys ir

metodai……………………….……………………………………………

….5

2. Pasiūlos ir paklausos

analizė……………………….……………………………………………

…………….8

3. Prekybos centrų ir anketų

palyginimas…………..…………………………………………………….

…17

3.1Prekybos centrų analizė

2. Anketų analizė

IŠVADOS……………………………………………………………

………………………….………………………….24

LITERATŪROS

SĄRAŠAS………………………………………………………………………..

……………….25

PRIEDAI………………………………………………………………………

ĮVADAS

Dribsniai yra maistingi produktai , vartojami be papildomo kulinarinio

apdorojimo. Juos gerai priima organizmas . Jie yra vartojami pusryčiams

,pietums, vakarieniai su pienu jogurtu , vandeniu, sultimis. Dribsnių yra

labai įvairių rūšių: avižiniai, miežiniai, ryžių, kviečių, kukurūzų,

žirnių o taip pat ir su įvairiai priedais. Kukurūzų dribsniai ypač su

įvairiais priedais yra labai mėgiami vaikų. Dribsnius su priedais

dažniausiai perka sveiką gyvenimo būdą propaguojantys vartotojai.

Mes tyrėme dribsnių paklausą ir pasiūla didžiuosiuose prekybos

centruose: Rimi, IKI, Media.

Darbo aktualumas: Šiuolaikiniame versle labai svarbūs marketingo tyrimai,

nes jie padeda susipažinti su pirkėjų rinka bei jų poreikiais , gauti

informacijos apie konkurentus, kad būtų galima į rinką išleisti tinkamą

naują arba modifikuotą produktą. Tyrimų duomenys padeda tvirčiau

įsitvirtinti rinkoje bei užimti didesnę jos dalį.

Tyrimo tikslas – nustatyti paklausos pasiūlos tarpusavio ryšius.

Tyrimo objektas – Kauno dribsnių rinka.

Tyrimo apimtis – didieji Kauno prekybos centrai.

Hipotezės – Rimi centre dribsniai labiausiai atitinka vartotojų poreikius.

Vartotojai labiausiai perka Kellog’s dribsnius.

Tiriamieji klausimai:

1. Nustatyti dribsnių kainas ir jas įtakojančius veiksnius;

2. Išsiaiškinti dribsnių asortimentą bei didžiausius tiekėjus.

3. Palyginti dribsnių kainas bei asortimentą tarpusavyje;

4. Nustatyti kokius dribsnius vartotojai dažniausiai perka;

5. Nustatyti kokiuose prekybos centruose labiausiai perkami dribsniai;

6. Išsiaiškinti kas įtakoja vartotojo pasirinkimą perkant dribsnius;

7. Pateikti darbo išvadas.

Tyrimo metodas: Darbe naudota mokslinės ir publicistinės literatūros

analizė, anketavimas, interneto svetainės.

Terminai: Marketingo tyrimai – marketingo sprendimams reikalingos

informacijos paieška, rinkimas, apdorojimas ir interpretavimas.

Dribsniai- ploni lapeliai, gauti iš šutintų, trintų ir iš džiovintų

avižinių bei kitų aukščiausios rūšies kruopų.

Rinka- tai pirkėjo ir pardavėjo sąveika.

1. MARKETINGO TYRIMO RŪŠYS IR METODAI

Marketingo tyrimo rūšį nusako tyrimo pobūdis, jo kryptingumas,

tikslai,bei tyrimo objektas. Pagal tyrimo kryptingumą yra trys marketingo

tyrimo rūšys:

Žvalgybinis tyrimas . Išaiškina ir apibrėžia marketingo tikslus , prasmę,

problemas, galimybes. Jis dažniausiai atliekamas pradinėse tyrimo

stadijose, kol dar nėra visiškai aišku

• kiek ir kokio tyrimo reikia. Šioje stadijoje tyrimas vyksta pagal gana

lankstų ir nelabai suformuotą planą, stengiantis įgyti pradinių

žinių apie problemą ir kai kuriuos jos požymius.Žvalgybinio tyrimo

metu gali paaiškėti, kokie tyrimo rezultatų iškraipymo pavojai

kyla(arba ne) dėl senėjimo ar kitų reiškinių, išsiaiškinti tyrimo

atlikimo sunkumus antrinių ir pirminių duomenų šaltinius .

• Išvadų darymas. Įvertina veiksmų kryptį. Tai toks tyrimas, kuris

padeda įvertinti pasirinktą veiklos būdą ir duoda pagrindą padaryti

išvadas dėl šio būdo tinkamumo ir tobulinimo krypčių.. Tyrime turi

būti aiškiai apibrėžtas jo tikslas , aiškus ir suformuluotas jo

vykdymo planas, numatytos jo imčių atrinkimo procedūros , duomenų

rinkimo ir jų apdorojimo metodai. Tyrimu turi būti aiškiai parodomas

ryšys tarp pageidaujamos informacijos ir svarstomų veiklos

alternatyvų.

• Veiklos vertinimo(grįžtamo ryšio) tyrimai. išsiaiškina , kas buvo

numatyta ir kas vyksta. Šios rūšies tyrimai nėra kokia nors

vienkartinė akcija , kurią įvykdžius, tyrimo darbas atitinkamas

užbaigtu . Tai tyrimo procesas , padedantis kontroliuoti, kaip

vykdomi marketingo planai , kaip ir kiek sutampa realiai gaunami ir

numatyti
veiklos rezultatai. Šie tyrimai apima ne tik marketingo

komplekso elementus , bet ir kitus rodiklius, kaip pardavimo apimtys ,

rinkos dalies dydis, pelnas, investuotam kapitalui tenkančios

įplaukos.

Norint išanalizuoti tyrimo klausimus, mes sudarėme tolimesnius šio darbo

etapus:

I etapas (02.03.10)

• Antriniai duomenys – spauda, televizija, internetas, mokslinė literatūra;

• Pirminiai duomenys – anketavimas, stebėjimas;

• Tyrimo metodas – priežastinis.

Pirmas žingsnis šiame etape – buvo stebėjimas. Mes pasirinkome

didžiausius Kauno prekybos centrus: Media, IKI, Rimi. Stebėjimo būdu

surinkome pradinius tyrimo duomenis apie dribsnių asortimentą, kainas,

tiekėjus, gamintojus, importuotojus, prekinius ženklus. Iš šių duomenų

sužinojome apie dribsnių pasiūlą. Kadangi mūsų darbo tikslas – pasiūlos bei

paklausos tarpusavio sąveika, tai paklausos analizei nusprendėm naudoti

apklausos metodą. Apklausa yra vienas iš pirminių duomenų būdų.

• Apklausos būdas leido gilintis ir neretai surasti atsakymą į

priežastinio ryšio klausimą ,,Kodėl’’ Apklausos tyrimas leidžia

surinkti informaciją ir jos pagalba surasti atsakymus į dažnai

kylančius klausimus , kodėl žmonės vienaip ar kitaip vertina

dribsnius, lojalūs arba ne tai pačiai dribsnių rūšiai, tyrimas leidžia

sužinoti kodėl kurią prekę mėgsta ar jos nemėgsta, kodėl perka vienoj

vietoj, o ne kitoj.

• ,,Kaip’’ . Tai yra faktų rinkimo ir konstravimo klausimas. Svarbu yra

sužinoti kaip pirkėjas vertina vienos ar kitos rūšies ar firmos prekę

ir kaip ją naudoja nusipirkęs.

• ,,kas’’. Aktualu yra žinoti kokia bus numatoma demografinė situacija ,

kokio amžiaus gyventojų grupės labiausiai perka dribsnius. Tyrinėjant

galimas pirkėjų grupes, bei išskiriant rinkos segmentus, svarbi yra

informacija apie amžių , pajamas , užsiėmimą , materialinę padėtį,

išsilavinimą bei kitus veiksnius.

Mūsų pasirinktas apklausos tipas – anketavimas, kuris buvo atsitiktinio

pobūdžio.

Antrinių duomenų analizė suteikė papildomos informacijos. Spaudos bei

interneto pagalba sužinojome apie dribsnių rinką veikiančius veiksnius,

apie jų kokybei keliamus rodiklius. Televizijoje rodoma reklama supažindino

su kai kurių firmų populiariausiomis rūšimis ir naujais produktais.

Mokslinės literatūros pagalba apibrėžėme svarbiausias sąvokas.

II etapas (02.03.22)

• Anketavimui pasirinkome – draugus, kaimynus, studentus, atsitiktinai

pasirinkti žmonės;

• Apklaustų respondentų kiekis 100;

• Tyrimo vienetų parinkimas – netikimybinis.

Mūsų pasirinktas apklausos tipas – anketavimas. Anketa – tai

suformuluotas klausimų rinkinys informacijai iš respondentų gauti. Anketų

patikimumui bei netikslumams patikrinti, mes pirmiausia atlikome bandomąjį

tyrimą. Po šio bandomojo tyrimo pakoregavome anketas, kurias vėliau

išdalinome respondentams.

III etapas (02.04.02)

• Duomenų rinkimo metodas – anketavimas;

• Anketos pateikimas pasirinktiems ar atsitiktinai sutiktiems

respondentams;

• Anketų išdalinimas respondentams bei jų surinkimas.

IV etapas (02. 04.10)

• Gautų duomenų suvedimas į kompiuterį bei jų apdorojimas Excel programoje;

• Rezultatų pateikimas procentine išraiška;

• Kiekybinė bei kokybinė duomenų analizė.

Visi marketingo tyrimai skirstomi į kiekybinius ir kokybinius tyrimus.

Tai yra vienas kitą papildantys tyrimo metodai. Jeigu, tiriamam marketingo

klausimui nereikia kiekybinio įvertinimo, o jo atsakymui pakanka kokybinio

pobūdžio informacijos, tai galima taikyti kokybinio tyrimo metodus.

Kokybiniai tyrimų metodai, nebūtinai visada yra tyrimų alternatyva. Juos

galima naudoti kaip kiekybinių tyrimų papildymą. Kokybinių metodų

charakteristika: nėra iki galo išbaigti, dinamiški ir lankstūs. Gilinamasi

į suvokimo problemą Išaiškinami vartotojų kūrybiškumas, jausmai emocijos,

požiūriai. Didesnė duomenų bazės įvairovė, pateikiami racionalūs pavyzdžiai

ar pavieniai atsakymai . Didesni marketingo veiklos ir kūrybinių idėjų

ištekliai. Kiekybinių tyrimų charakteristika: matuojama statistiškai ir

skaitmenimis. Grupių, imčių palyginimai. Tyrimas gali būti pakartotas

ateityje ir lyginami rezultatai. Dominuoja individų atsakymų ir elgesio

pavyzdžių srautai. Mažiai priklauso nuo tyrimo vykdytojų meistriškumo ir

orientacijos.

Vartotojų tyrimai. Kiekviename versle tikslus geriausia pasiekti tada ,

kai gerai žinomi vartotojų norai, reikmės ir kiek įmanoma geriau šias

reikmes ir norus tenkinti. Todėl kiekviename versle labai svarbu turėti

nuolatinį ryšį su vartotojais ir gauti informaciją iš jų ir apie

juos.Informacija iš vartotojų gamintojui reikalinga net ir tada , kai

gamintojas neturi tiesioginio ryšio su vartotojais. Ir pats neparduoda

jiems savo prekės ar paslaugos.

V etapas (02.04.22)

• Išvadų ir metodų pateikimas.


2. PASIŪLOS IR PAKLAUSOS ANALIZĖ

Rinkos tyrimo paskirtis – atskleisti atitinkamo produkto galimybes

bei rizikas. Atliekant marketingo tyrimus, atskleidžiamos bei nustatomos

tam tikros rinkos galimybės, tokiu būdu pastebimi dribsnių rūšių panašumai

rinkoje. Rinkos tyrimo paskirtis – atskleisti atitinkamo produkto

galimybes bei rizikas. Atliekant marketingo tyrimus, atskleidžiamos bei

nustatomos tam tikros rinkos galimybės, tokiu būdu pastebimi dribsnių rūšių

panašumai rinkoje.

Šiame darbe mes tyrėme pasiūlos bei paklausos rinką. Pasiūlos ypatumus

nustatėme iš tiriamų parduotuvių: RIMI, IKI, Media tinklo. O dribsnių

paklausos rezultatus sužinojome iš anketų. Be to, mes nustatėme

pagrindinius dribsnių rinką įtakojančius veiksnius:

• Konkurencija, kainos;

• Vartotojų poreikių tenkinimas;

• Technikos pažangumas;

• Teisinė, ekonominė valstybės politika;

• Socialinė šalies politika;

• Kruopų, grūdų kainų kitimas.

Kaip jau minėjome ankščiau dribsnių paklausos analizei naudojome

anketavimą. Anketų sudarymui, atlikome vartotojų segmentaciją, kuri padėjo

detaliai ištirti mūsų produkto paklausą. Ši segmentacija nurodoma žemiau.

Vartotojų segmentacija:

1. Demografinis:

• Pagal amžių: a) 13-16;b) 17-24;c) 25-35;d) 36-60;

• Pagal lytį : a) vyrai; b) moterys;

• Pagal gyvenimo būdą: a) aktyvus gyvenimo būdas b) nesportuojantys

žmonės;

2. Socialinis:

• Pagal pajamas: a) iki 400lt.; b) 400-800lt.; c) 800-1200lt.; d) 1200

ir daugiau.

• Pagal socialinę padėtį: a)moksleivis;b) studentas;c) darbininkas;d)

tarnautojas;

e) verslininkas; f) pensininkas.

• Pagal šeimos dydį: a) du šeimos nariai; b) trys šeimos nariai; c)

keturi šeimos nariai; d) kita.

3. Pagal vartotojo elgseną:

• Vartotojas vertina kokybę;

• Vertina patogumą;

• Vertina sveiką mitybą;

• Ar kaina atitinka naudos efektyvumą;

• Vertina skonį;

• Vertina priedus;

• Vartotojas lojalus tam tikrai dribsnių rūšiai;

• Vertina draugų ar pažįstamų nuomonę;

• Vertina priedus.

4. Pagal dribsnių vartojimo dažnį:

• Daugiau kaip kartą per savaitę;

• Kartą per dvi savaites;

• Kartą per mėnesį

• Kita.

5. Pagal dribsnių pirkimo vietą:

• VP tinklas;

• IKI;

• RIMI;

• Kita.

PASIŪLOS ANALIZĖ

Pasiūlos analizei mums reikėjo nustatyti :

• dribsnių asortimentą,

• prekinius ženklus,

• tiekėjus,

• kainas,

• bei pagrindinius gamintojus pasirinktuose prekybos centruose.

RIMI prekybos centre didžiąją dribsnių dalį sudaro užsienio produkcija.

Šiame prekybos centre didžiausias asortimentas yra kukurūzų dribsnių ( apie

35 proc.). Pagrindinis vyraujantis prekės ženklas yra “Kellogs”, “Hahne” ir

“Nordic”. Išsamesnis šių prekių asortimentas pateiktas žemiau nurodytame

grafike.

[pic]

1.Pav. Dribsnių asortimentas

Viena iš pagrindinių kilmės šalių yra Vokietija. Taip pat gana didelę

produkcijos dalį užima skandinaviška produkcija. Be kukurūzų dribsnių čia

galima rasti kvietinių, miežinių, grikių bei mišrių t.y. keturių ar penkių

javų grudų dribsnių. Nemaža dribsnių asortimento dalis yra su papildomais

priedais (vitaminais, įvairiais vaisiais, mineralais). Iš siūlomo

asortimento, lietuviška produkcija užima tik labai nedidelę dalį pasiūlos.

Dažniausiai siūlomi yra avižiniai lietuviški dribsniai.

.

[pic]

2 Paveikslas Gamintojų pasiskirstymas

Visas siūlomas dribsnių asortimentas prekybos centruose yra aukščiausios

rūšies, kuris atitiko šiuos dribsnių kokybės reikalavimus. Šie duomenys

pateikti žemiau nurodytoje lentelėje.

|REIKALAVIMų rodikliai |NORMOS |

|1. Kvapas |Be aitraus pelėsio ar kito |

| |pašalinio kvapo |

|2. Skonis |Be kartaus, rūgštaus ar kito|

| |pašalinio skonio |

|3. Drėgmės kiekis,ne daugiau kaip, % |125 |

|4. Šiukšlinės priemaišos ne daugiau kaip, % |0,35 |

|tarp jų: mineralai |0,03 |

|kenksmingos |0,05 |

|organinės |0,05 |

|5. Peleningumas ne daugiau kaip, % |2,1 |

|6. Rūgštingumas ne daugiau kaip, mg KOHg 100g |90 |

|produkto | |

|7. Aruodiniai kenkėjai |Neleidžiama |

|8. Metalo priemaišos 1kg dribsnių ne daugiau |3,0 |

|kaip,mg | |

1. lentelė. Dribsnių kokybės rodikliai

Labiausiai pasitaikantis dribsnių išfasavimo dydis yra 500 g.
Taip

pat yra ir 250g, 400g bei 1000g pakuotės.

Įpakavimas yra kelių rūšių:

• kartoninės dėžutės;

• permatomi maišeliai su dėžute;

• nepermatomas maišelis.

Pakuotė – tai talpa arba kitas prekės apvalkalas, atliekantis prekės

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1834 žodžiai iš 6113 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.