Mašinų remonto dalyko projektas
5 (100%) 1 vote

Mašinų remonto dalyko projektas

Kursiniuose ir diplominiuose darbuose paprastai skaičiuojamos TP ir remonto sąnaudos. Jų skaičiavimai atlikti. Reikia žinoti mašinų, parko sudėtį, planuojamą išdirbį metams, tarp remontinius terminus bei mašinų išdirbį planuojamo laikotarpio pradžioje.

Traktorių – automobilių planuojamas išdirbis daugumoje atvejų vidutiniškai sudaro 1/3 kapitalinio remonto išdirbio. O javų nuėmimo kombainams sudaro 90 – 150 nuimto ploto fizinių ha.

1.1 MTP sudėtis:

Ntr = 2n + 4

Ntr = 2 • 5 + 4 = 14

Naut = (30 – n ) + 2

Naut= (30 – 5 ) + 2 = 27

Njk= 0,6n + 6

Njk= 0,6 •5 + 6 = 9

Npl = n + 8

Npl = 5 + 8 = 13

Nkult= 0,8n + 7

Nkult= 0,8 • 5 + 7 = 11

Nsėj = 1,1n + 8

Nsėj = 1,1 • 5 + 8 = 13,5

1.2 MTP techninė būklė:

Traktoriai: 65% – MTЗ – 80

Priimu = 15

15% – T-150K

Priimu = 3

20% – T-25

Priimu = 4

Automobilių: 15% – KAMAЗ-5320

Priimu = 3

85% – ГAЗ – 53 Б

Priimu = 20

Javų kombainų: 65% – ДOН – 1500

Priimu = 8

35%– SK – 5 – HИBA

Priimu = 4

Plūgai ПН – 3 – 35

Priimu = 17

Kultivatoriai KПС – 4

Priimu = 15

Sėjamosios СЗ – 3,6

Priimu = 18

1lentelė. Traktorių TP ir remontų periodiškumas

Traktoriaus

markė Matavimo

vienetai KR ER TP – 3 TP – 2 TP – 1

MTЗ – 80 kg 64800 21600 10800 2700 675

T-150K kg 124800 41600 20800 5200 1300

T-25 kg 17400 5800 2900 720 180

Traktoriai:

MTЗ – 80 – 1,9 • ER = 1,9 • 21600 = 41040 kg

T-150K – 2,4 • ER = 2,4 • 441600 = 99840 kg

T-25 – 2,2 • ER = 2,2 • 5800 = 12760 kg

2 lentelė. Automobilių TP ir remontų periodiškumas

Automobilio

markė Matavimo

vienetai KR ER TP – 1

KAMAЗ-5320 km 330000 12000 4000

ГAЗ – 53 Б km 105000 5500 1400

Automobiliai:

KAMAЗ-5320 – 0,2 • ER = 0,2 • 330 000 = 66 000 km

ГAЗ – 53 Б – 0,3 • ER = 0,3 • 105 000 = 31 500 km

3 lentelė. Javų kombainų TP ir remontų periodiškumas

Javų kombaino

markė Matavimo

vienetai KR ER TP – 1

ДOН – 1500 ha 1200 400 150

SK –5 -HИBA ha 1200 400 150

Javų kombainai:

ДOН – 1500 – 0,7 • ER = 0,7 • 400 = 280 ha

SK – 5 HИBA – 0,5 • ER = 0,5 • 400 = 200 ha

4 lentelė. Traktorių parko techninė būklė

Markė Traktorių skaičius Išdirbis po paskutinio remonto arba TP

KR ER TP – 3 TP – 2 TP – 1

MTЗ – 80 26 41040 19440 8640 540 675

T-150K 6 99840 16640 20800 – 1300

T-25 8 12760 1160 2900 20 180

5 lentelė. Automobilių parko techninė būklė

Automobilio markė Automobilių skaičius Rida po paskutinio remonto ir TP

KR TP – 2 TP – 1

KAMAЗ-5320 2 66000 6000 2000

ГAЗ – 53 Б 10

31500 4000 1000

6 lentelė. Javų nuėmimo kombainų parko techninė būklė (ha)

Kombaino

markė Kombainų keikis Nuimta javų po paskutinio remonto ir TP

KR ER TP – 1

ДOН – 1500 12 280 400 130

SK – 5 – HИBA 6 200 400 50

Plūgams, kultivatoriams ir sėjamosioms yra skaičiuojami tik einamieji remontai. Jų skaičius bet kurios rūšies žemės ūkio mašinai apskaičiuojamas pagal formulę:

NER= 0,8 • Nžūm (vnt)

NER pl.= 0,8 • 17 = 14 (vnt)

NER kult.= 0,8 • 15 = 12 (vnt)

NER sėj= 0,8 • 14 = 14 (vnt)

2. Remontų ir TP kiekio nustatymas

Traktoriams, automobiliams ir kombainams remontai ir TP kiekis nustatomas, atsižvelgiant į mašinos išdirbį po paskutinio remonto ir TP tarpremontinius išdirbius ir planuojamąjį išdirbį metams.

Planuojami išdirbiui:

Traktoriai

MTЗ – 80 – 3800 kg

T – 150K – 7200 kg

T – 25 –1100 kg

Automobiliai

KAMAЗ-5320 – 57000 Km

ГAЗ – 53 Б – 30000 Km

Javų kombainai

ДOН – 1500 – 150 ha

SK – 5 HИBA – 110 ha

Duotos markės mašinai kapitalinių remontų skaičius surandamas pagal formulęWp – vienos mašinos planuojamas išdirbis metams (traktoriams – sunaudotų degalų kg, automobiliams – nuvažiuotų km. skaičiumi, javų nuėmimo kombainams – nuimto ploto fiziniais ha).

Wk – mašinos išdirbis po paskutinio kapitalinio remonto.

Mk – kapitalinių remontų periodiškumas.

Kapitalinio remonto nepriimu

Kapitalinio remonto nepriimu

Kapitalinio remonto nepriimu

Kapitalinio remonto nepriimu

Kapitalinio remonto nepriimu

Kapitalinio remonto nepriimu

Kapitalinio remonto nepriimu

Einamųjų remontų skaičius, bet kurios rūšies mašinai (išskyrus automobilius) nustatomas pagal formulę:We – mašinos išdirbis po paskutinio einamojo remonto.

Me – tarpremontinis mašinos išdirbis iki einamojo remonto.

Priimu vieną einamąjį remontą

Nepriimu einamojo remontoNepriimu einamojo remonto

Priimu vieną einamąjį remontą

Nepriimu einamojo remonto

Techninių priežiūrų Nr. 3 skaičius, kiekvienos markės traktoriui nustatomas pagal formulę:W3 – traktoriaus išdirbis po paskutinio TP-3.

M3 – TP-3 periodiškumas.

Techninių aptarnavimų Nr.2 skaičius kiekvienos markės traktoriui ir automobiliui apskaičiuojamas pagal formulę:

Techninių priežiūrų Nr.:1 skaičius kiekvienos markės traktoriams apskaičiuojamas pagal

formulę:

Automobiliams

Javų kombainams7 lentelė. Traktorių remontų ir TP kiekio skaičiavimo suvestinė

Traktoriaus

markė Traktoriaus

kiekis KR

kiekis ER

kiekis TP – 3

kiekis TP – 2

kiekis TP –1

kiekis

MTЗ – 80 15 ─ 15 ─ – 60

T – 150K 3 ─ ─ 3 – 15

T – 25 4 ─ ─ 4 – 24

Viso: 22 ─ 15 7 – 99

8 lentelė. Automobilių remontų ir TP kiekio skaičiavimo suvestinė

Automobilio

markė Automobilių

keikis KR

kiekis TP – 2

kiekis TP –1

kiekis

KAMAЗ-5320 3 ─ 15 27

ГAЗ – 53 Б 20 ─ 120 320

Viso: 23 ─ 135 347

9 lentelė. Javų nuėmimo kombainų remontų ir TP kiekio skaičiavimo suvestinė

Javų kombaino

markė Javų kombainų

kiekis KR

kiekis ER

kiekis TP –1

kiekis

ДOН – 1500 8 ─ 8 8

SK – 5 HИBA 4 ─ ─ 4

Viso: 12 ─ 8 12

3. Remontų ir TP darbo sąnaudų skaičiavimas

Remonto darbo sąnaudomis vadinamas laikas per kurį darbininkas gali atlikti visus darbus susijusius su objekto remontu ar pagaminimu. Darbo sąnaudos yra vertinamos žmogaus darbo valandomis (ž.h).

Remonto darbo sąnaudos kiekvienai tos pačios markės mašinai yra skirtingos. Jos priklauso nuo mašinos techninės būklės, priežiūros sąlygų, eksploatacijos ir mašinų laikymo, o taip pat nuo specifinių kiekvienos remonto įmonės sąlygų, kadrų klasifikacijos, darbų organizavimo ir įrengimų techninės būklės. Sprendžiant remonto planavimo klausimus darbų organizavimą, ruošiant remonto technologinius procesus yra vadovaujamasi vidutiniais mašinų agregatų, mazgų ir detalių remonto darbo sąnaudų normatyvus.

Remiantis remonto įmonių patirtimi ir taikomi kursiniame ir diplominiame projektavime.

Automobiliams einamieji remontai neatliekami tačiau jiems yra skaičiuojama nuo jų ridos kilometrais einamojo darbo sąnaudos. Kiekvienos markės automobiliui einamojo darbo sąnaudos apskaičiuojamos pagal formulę.

Ta = Wp • N • Te / 1000 (ž.h )

Wp – automobilio planuojama rida km.

N – tos markės automobilių skaičius

Te – einamojo remonto darbo sąnaudos 1000 ridos km.

KAMAЗ-5320 Te = 12 (ž.h)

ГAЗ – 53 Б Te = 7,7 (ž.h)

TaKAMAZ = 57000 • 3 •12 / 1000 = 2052

TaGAZ = 30000 • 20 • 7,7 / 1000 = 4620

Traktoriams be paskaičiuotų kapitalinių remontų, TP – 3, TP – 2, TP – 1 dar atliekama sezoninės techninės priežiūros kompleksinis diagnozavimas ir gedimų laike eksploatacijos šalinimas.

10 lentelė. Traktorių remontų ir TP darbo sąnaudų skaičiavimo suvestinė

Traktoriaus

markė Traktorių

kiekis Remonto ir TP

rūšis Remonto ir TP

kiekis Darbo sąnaudos

vieno bendras

MTЗ – 80 15 ER 15 90 1350

TP – 2 – – –

TP – 1 60 2 120

T.ap 30 13 390

KD – 8 120

GLE – 17,4 261

T – 150K 3 TP – 3 3 25 75

TP – 2 – – –

TP – 1 15 3,6 54

T.ap 6 15 90

KD – 10 30

GLE – 31,5 94,5

T – 25 4 TP – 1 24 1 24

T.ap 8 5 40

KD – 5 20

GLE – 6,7 26,8

Viso: 3030

T Traktorių = 3030 (ž.h)

11 lentelė. Automobilių remontų ir TP darbo sąnaudų skaičiavimo suvestinė

Automobilio

markė Automobilio

skaičius ER

kiekis TP – 2

kiekis Darbo sąnaudos TP – 1

kiekis Darbo sąnaudos

vieno bendras vieno bendras

KAMAЗ 5320 3 2052 15 21,5 322,5 27 4,4 118,8

ГAЗ – 53 Б 20 4620 120 13,5 1620 320 3,5 1140

Viso: 3678 1942,5 1258,8

T Automobilių = 9873,3(ž.h)

Kombaino

markė Kombainų

skaičius ER

kiekis Darbo sąnaudos TP – 1

kiekis Darbo sąnaudos KD

kiekis PTP

kiekis GLE

kiekis

vieno bendras vieno bendras

ДOН-1500 8 8 202 1616 8 1,73 13,9 56 120 323,2

SK – 5 HИBA 4 ─ ─ ─ 4 1,73

6,9 28 60 ─

Viso: 1616 20,8 84 180 323,2

12 lentelė. Javų nuėmimo kombainų remontų ir TP darbo sąnaudų skaičiavimo suvestinė

T Javų nuėmimo kombainų = 2223,8 (ž.h)

13 lentelė. Žemės ūkio mašinų remontų ir TP darbo sąnaudų skaičiavimo suvestinė

ŽŪM

markė ŽŪM

skaičius ER

kiekis Darbo sąnaudos PTP

kiekis Darbo sąnaudos GLE

kiekis

vieno bendras vieno bendras

ПН – 3 – 35 17 14 16 224 17 4 68 33,6

KПC –4 15 12 50 600 15 6 90 90

СЗ – 3,6 18 14 55 770 18 3,5 63 115,5

Viso: 1594 221 239,1T Žemės ūkio mašinų = 2054,1 (ž.h)

Toliau surandame bendras traktorių, automobilių, kombainų ir žemės ūkio mašinų remontų ir TP darbo sąnaudas.

T=Ttrakt.+Tauto.+Tkomb.+Tžūm (ž.h)

T= 3030 + 9873,3 + 2223,8 + 2054,1 = 17080,2 (ž.h)

Toliau skaičiuojamos darbo sąnaudos papildomų darbų atlikimui. Papildomus darbus sudaro remonto dirbtuvėse, dirbtuvių įrengimų remontas, įtaisų, įrankių gamyba ir remontas, detalių atstatymas ir gamyba, gyvulininkystės fermų įrengimų remontas ir keitimo fondų mazgų remontas. Papildomų remontų darbų sąnaudos apskaičiuojamos pagal formulę.

Tpd = T • 40 / 100

Tpd = 17080,2 • 40 / 100= 6832,08

Toliau skaičiuojame sumines remontų ir TP darbo sąnaudas

TS = T + Tp.d (ž.h)

TS = 17080,2 + 6832,08 = 23912,28 (ž.h)

4. Remonto ir TP metinio plano sudarymas

Norint laiku ir kokybiškai suremontuoti mašinas, bei kitų faktorių, labai didelę reikšmę turi tinkamai ir laiku planuojami remonto darbai. Tinkamai suplanavus remonto dirbtuvių darbą,metų bėgyje galima tiksliai užsiplanuoti atsarginių dalių, remonto medžiagų poreikį, nustatyti reikalingų darbininkų
paskirstyti remonto lėšas, ritmiškai vykdyti remonto darbus.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1215 žodžiai iš 4045 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.