Metinės inventorizacijos atlikimas
5 (100%) 1 vote

Metinės inventorizacijos atlikimas

TURINYS

ĮVADAS 4

1. INVENTORIZACIJOS ESMĖ IR REGLAMENTAVIMAS 5

2. ĮMONĖS TURTO INVENTORIZACIJA 8

2.1. Ilgalaikio turto inventorizacija 8

2.2. Atsargų inventorizacija 10

2.3. Pinigų inventorizacija 11

2.4. Skolų inventorizacija 12

3. METINĖS INVENTORIZACIJOS ETAPAI UAB „MEZGINIAI” 13

3.1. Pasirengimas inventorizacijai 13

3.2. Inventorizacijos atlikimas ir įforminimas 13

3.3. Inventorizacijos rezultatai ir jų registravimas apskaitoje 14

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 17

INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS 18

PRIEDAI 19

ĮVADAS

Kiekviena įmonė turi įvairių rūšių turto – pastatų, įrengimų, atsargų, pinigų ir pan., priklausomai nuo įmonės veiklos pobūdžio. Kiekviena įmonė turi tiksliai žinoti, kokio dydžio turtu ji disponuoja. Turto savininkai yra suinteresuoti, kad jis būtų saugus. Viena iš saugumo kontrolės priemonių yra turto patikrinimas natūra. Toks tikrinimas vadinamas inventorizacija (iš lotynų kalbos žodžio „inventorium” – sąrašas, aprašas). Turto išsaugojimo ir naudojimo užtikrinimu rūpinasi ne vien tik savininkas ar samdytas įmonės vadovas, tam tikslui yra sukurta daugybė kontrolės sistemų. Tai – Valstybinė bei vietos savivaldybių kontrolės tarnybos, Valstybinė mokesčių inspekcija ir jos skyriai, Vidaus reikalų sistemos tarnybos, Valstybinė saugumo tarnyba ir kt. Turto natūroje inventorizavimas padeda užkirsti kelią darbuotojų nesąžiningumui, piktnaudžiavimui bei turto grobstymui.

Metinę inventorizaciją įmonėje privaloma atlikti, nes Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymas reikalauja finansinės atskaitomybės duomenis pagrįsti inventorizacijos duomenimis. Jeigu prieš mokestinių metų pabaigą neatliekama inventorizacija, gali būti neteisingai apskaičiuotas pelno mokestis.

Šio darbo tikslas – metinės inventorizacijos rezultatų pateikimas apskaitoje. Siekiant užsibrėžto tikslo, bus analizuojama:

1) inventorizacijos esmė ir reglamentavimas;

2) įmonės turto rūšių inventorizacija;

3) metinės inventorizacijos atlikimo eiga;

4) rezultatų išvedimas.

Pateikiama ir analizuojama UAB „Mezginiai” metinė inventorizacija. Ši įmonė pradėjo savo veiklą prieš metus. UAB „Mezginiai” mezga įvairius gaminius ir juos parduoda. Įmonė nėra didelė – dirba 9 žmonės, darbų apimtys taip pat kol kas nedidelės. Pagrindinis turtas – mezgimo ir siuvimo mašinos bei atsargos: siūlai ir gatava produkcija. 1. INVENTORIZACIJOS ESMĖ IR REGLAMENTAVIMAS

Inventorizacija – tai įmonės turto patikrinimas ir faktiškai rastų likučių palyginimas su apskaitos duomenimis. Lietuvių kalbos žodyne pateikiamos dvi žodžio „inventorizacija” reikšmės:

1) įmonės turto surašymas;

2) materialinių gėrybių, lėšų ir sąskaitų patikrinimas.

Turtas natūra tikrinamas dėl kelių priežasčių: siekiant garantuoti turto saugumą, nustatyti materialinių vertybių faktišką kiekį ir kokybę, ir šių materialinių vertybių likučių atitikimą tikrinamo laikotarpio apskaitos duomenims, taip pat nustatyti saugomų materialinių vertybių trūkumus arba pertekliaus dydį, įsitikinti ar nėra pasenusių, nekokybiškų, užsigulėjusių, bereikalingų materialinių vertybių. Be to, inventorizacijos pagalba reikia kontroliuoti materialiai atsakingus asmenis.

Pagrindinis dokumentas, reglamentuojantis inventorizacijos atlikimą, yra LR Vyriausybės 1999 06 03 nutarimu Nr.719 patvirtinta Inventorizacijos tvarka (toliau – Tvarka), pakeista ir papildyta 2004 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 876 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“. Taip pat inventorizacijos būtinumą nustato LR Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 14 straipsnis, kuriame teigiama: „Iki metinės atskaitomybės sudarymo buhalterinėje apskaitoje turi būti nurodytos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos. Buhalterinės apskaitos duomenys turi būti patvirtinti ilgalaikio turto, prekinių bei materialinių vertybių, atsiskaitymų, piniginių ir kitų lėšų inventorizacijų duomenimis.”

Teisės aktų reikalavimai yra privalomi visiems LR ūkio subjektams, tačiau inventorizacijos rezultatus įforminti pagal Tvarkos reikalavimus privaloma tik sekančioms įmonėms:

1) akcinėms bendrovėms;

2) uždarosioms akcinėms bendrovėms;

3) kooperatinėms bendrovėms;

4) žemės ūkio bendrovėms;

5) investicinėms bendrovėms;

6) valstybės įmonėms;

7) savivaldybių įmonėms;

8) viešosioms įstaigoms;

9) visuomeninėms organizacijoms;

10) visų tipų įmonių ir organizacijų junginiams (asociacijoms, federacijoms, susivienijimams, konfederacijoms);

11) LR įsteigtoms užsienio valstybių įmonėms, jų susivienijimams, filialams ir atstovybėms;

12) Biudžetinėms įstaigoms.

Tvarkos reikalavimai neprivalomi, o tik rekomenduojami sekančioms įmonėms:

1) Individualioms (personalinėms) įmonėms;

2) Tikrosioms ūkinėms bendrijoms;

3) Komanditinėms (pasitikėjimo) ūkinėms bendrijoms;

4) Biurams (kontoroms).

Tai reiškia, kad inventorizacijos rezultatai gali būti įforminami surašant laisvos formos dokumentą – inventorizacijos aktą ar pažymą.

Pagal atlikimo dažnumą inventorizacijos gali būti planinės ir neplaninės. Metinė inventorizacija yra laikoma planine, t.y. atliekama pagal iš anksto sudarytą planą. Pagal tikrinimo mastą
inventorizacijos gali būti ištisinės, dalinės arba atrankinės. Metinė inventorizacija būna tik ištisinė. Jos metu patikrinamas visas įmonės turtas esantis įmonėje ir pas trečiuosius asmenis, turtas priimtas saugoti, perdirbti bei mokėtinos skolos. Inventorizuojami šie objektai:

• ilgalaikis nematerialusis turtas;

• ilgalaikis materialusis turtas;

• finansinis turtas (investicijos, gautinos skolos, vertybiniai popieriai);

• atsargos (žaliavos, medžiagos, kuras, pašarai, pagaminta produkcija, nebaigta gamyba, nebaigta statyba);

• pinigai (kasoje, atsiskaitomojoje sąskaitoje ir kt.);

• trumpalaikiai ir ilgalaikiai įmonės įsipareigojimai;

• kiti objektai.

Kaip teigia D. Budvytienė: „Kai kurių autorių, rašančių apskaitos klausimais, darbuose inventorizacija sutapatinama su revizija. Tai nėra tapatūs dalykai, nes Dabartinės lietuvių kalbos žodyne revizija ir inventorizacija apibūdinamos skirtingai. …revizija – veikimo tikrinimas: tikrinama, ar veikla atitinka įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, ar atliktos ūkinės operacijos teisingai įformintos ir pan. …inventorizacijos su revizija sutapatinti nereikėtų, nes atlikti dokumentinę reviziją reikia specialių žinių, o suskaičiuoti paskirus turto vienetus ir surašyti duomenis į specialius blankus galima pavesti ir tiems įmonės darbuotojams, kurie nėra apskaitos specialistai.”(psl.11) Tuo tarpu, LR Vyriausybės patvirtintoje Inventorizacijos tvarkoje nurodoma, kad turi būti inventorizuojami ilgalaikis nematerialusis turtas, investicijos, skolos, kurių inventorizacija vykdoma atliekant dokumentų, pagrindžiančių tokio turto registravimą apskaitoje, reviziją.

Už tai, kad atskaitomybės duomenys būtų pagrįsti inventorizacijos duomenimis, atsako vyriausiasis finansininkas. Jis turi garantuoti, kad buhalteriniai įrašai būtų teisingi, kad būtų laiku teikiama tiksli informacija mokesčių tarnyboms, valstybinei statistikai, kreditoriams ir pan. Už inventorizacijos atlikimą laiku atsako ir įmonės vadovas. Nes kaip tik jo įsakymu pradedamas pasirengimas inventorizacijai. Tvarkos 9 punkte teigiama, kad „įmonės vadovas arba savininkas įstatymų nustatyta tvarka atsako už inventorizacijos organizavimą ir atlikimą laiku, inventorizavimo duomenų išsaugojimą, sutikrinimo žiniaraščiuose nustatytų trūkumų išieškojimą, kartu su vyriausiuoju finansininku – teisingų inventorizacijos rezultatų bei neišieškotų trūkumų ir pertekliaus įtraukimą į apskaitą”.

Norminiai aktai nenustato terminų, per kiek laiko turi būti atlikta inventorizacija. Metinė inventorizacija gali būti atliekama ir prasidėjus kitiems kalendoriniams metams. Kai norima jos duomenis maksimaliai priartinti prie atskaitomybės duomenų. Tokiu atveju imami ne vėlesni nei gruodžio 31 dienos buhalterinės apskaitos duomenys, o inventorizacija turi būti atlikta per 2-3 pirmąsias metų savaites. Įmonės, kurioms pagal jų veiklą reglamentuojančius norminius aktus privalomas auditas arba kurios atlieka auditą savo iniciatyva, metinės inventorizacijos teminus turi suderinti su auditą atliekančia įmone, nes LR audito įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 2 punkte auditoriui suteikta teisė reikalauti, kad audituojamoje įmonėje būtų atlikta inventorizacija, o 20 nacionaliniame audito standarte, patvirtintame Visuotiniame Lietuvos auditorių rūmų susirinkime 2003 m. vasario 28 d., inventorizacija yra numatyta kaip vienas iš audito įrodymų.2. ĮMONĖS TURTO INVENTORIZACIJA

2.1. Ilgalaikio turto inventorizacija

2-ajame Verslo Apskaitos Standarte (VAS) „Balansas” ilgalaikis turtas apibrėžiamas: „Ilgalaikis turtas – turtas, kuris naudojamas įmonės ekonominei naudai gauti ilgiau nei vienerius metus, ir kurio įsigijimo vertė ne mažesnė už įmonės nusistatytąją”. Įmonės ilgalaikį turtą sudaro:

1. Materialusis turtas

1.1. Nekilnojamasis turtas

1.1.1. Žemė

1.1.2. Pastatai ir statiniai

1.1.3. Gamtiniai ištekliai

1.1.4. Kitas nekilnojamas turtas

1.2. Kilnojamasis turtas

1.2.1. Transporto priemonės

1.2.2. Įvairūs įrengimai

1.2.3. Įmonės baldai

1.2.4. Kitas kilnojamasis turtas

2. Nematerialusis turtas

2.1. Prestižas

2.2. Patentai, licencijos

2.3. Autorinės teisės

2.4. Prekių ženklai

2.5. Plėtros darbai

2.6. Kompiuterinės programos

2.7. Kitas nematerialusis turtas

3. Finansinis turtas

3.1. Investicijos

3.2. Gautinos sumos

3.3. Nuosavos akcijos

3.4. Kitos investicijos

Šio turto inventorizacija atliekama vadovaujantis Tvarkos 18 – 27 ir 48 – 49 punktų nuostatomis.

Pagrindiniai ilgalaikio materialiojo turto inventorizacijos reikalavimai yra sekantys:

1) Kiekvienas ilgalaikio materialiojo turto objektas turi būti apžiūrėtas, įskaitant jo atskiras dalis;

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1257 žodžiai iš 4167 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.