Mikroekonomikos
5 (100%) 1 vote

Mikroekonomikos

Ribotumas ir pasirinkimas.Pagrindinė ekonomikos problema

1.Kuris iš išteklių mažiausiai ribotas?

b)oras

2.Mikroekonomika nagrinėja:

c)profesinių sąjungų įtaką darbuotojų atlyginimams

3.Kadangi riboti ištekliai gali būti naudojami alternatyviai:

b)ekonomikos sistema privalo turėti išteklių paskirstymo būdą

4.Automobilių gaimtojai gamina mašinas tol, kol:

a)papildoma nauda, gauta pardavus mašinas, viršija papildomus mašinos gamybos kaštus

5.Studentas, mąstydamas apie dvi papildomas mokymosi valandas:

b)įvertina papildomus mokymosi kaštus ir palygina juos su papildoma mokymosi nauda

6.Alternatyvieji naujo Universiteto stadiono statybos kaštai:

b)yra labiausiai vertinamos prekės ir paslaugos, kurias buvo galima pagaminti panaudojus išteklius,skirtus stadiono statybai

7.Daygumą kainų:

d)lemia rinkos sąlygos

8.Ekonomikos modelis:

d)yra visa,kas paminėta

9.Kuris iš šių teiginių yra teisingas ribinės analizės pavyzdys?

d)firma stato naują įmonę, jei iš jos gauta papildoma nauda viršys papildomus kaštus

10.Laisvoji gėrybė yra ta:

c)kurios alternatyvieji kaštai lygūs nuliui

11.Investicijas į žmogiškąjį(intelektinį)kapitalą sudaro visi išvardyti elementai,išskyrus:

b)kompiuterio įsigijimą, kad būtų galima našiau dirbti

12.Neefektyvią gamybą rodo taškas:

a)a

13.Grafikas rodo, kad ekonomika negali funkcionuoti taške:

c)c

14.Rinkai išdėstant išteklius, prekės ir paslaugos paskirstomos atsižvelgiant į tai:

b)kam priklauso ištekliai

15.Ekonomikoje investicijos reiškia,kad:

b)didinamas pagrindinis kapitalas

16.Pagrindinė prekių ir paslaugų ribotumo priežastis yra:

a)išteklių ribotumas

17.Kapitalą,kaip gamybos veiksnį, sudaro visi elementai išskyrus:

c)pinigus

18.Rinka paskirsto išteklius,kei:

e)riboti ištekliai yra parduodami tiems,kas už juos moka brangiausiai

19.Alternatyvieji mokymosi kaštai apima visa, išskyrus:

b)išlaidas maistui

20.Gamybos galimybių kreivė leidžiasi žemyn,nes:

b)negalima pagaminti vienų prekių daugiau nesumažinant kitų gamybos, jei ekonomika yra efektyvi

21.Visi paminėti veiksniai lemia ekonomikos augimą,išskyrus:

e)vartojimo reikmenų gamybos didinimas

22.Kas atsitinka,kai veikia mažėjančio rezultatyvumo dėsnis ir kai pastoviai didinamos vieno veiksnio sąnaudos, kitų veiksnių sąnaudoms nekintant?

b)mažėja gamybos apimties prieaugis

23.Ekonomistai apibūdina alternatyviuosius kaštus kaip:

a)geriausią alternatyvą, kurios netenkame arba aukojame

24.Kas neperkelia gamybos galimybių kreivės?

b)pinigų pasiūlos padvigubinimas

25.Gamybos galimybių kreivės išgaubtumas teikia informaciją apie:

a)alternatyviuosius kaštus ekonomikoje

26.Ekonominio efektyvumo sąvoka pirmiausia susijusi su:

b)maksimalios gamybos apimties, turint ribotus išteklius,pasiekimu

27.Ekonomika kaip mokslas egzistuoja nes:

d)ištekliai yra riboti,materialūs žmonių poreikiai –ne

28.Ribotumo problema:

b)egzistuoja nes materialūs poreikiai viršyja turimus gamybos išteklius

29.Gamybos galimybių kreivė iliustruoja pagrindinį principą,kad:

a)jei ekonomikoje yra naudojami visi ištekliai,vienos prekės gamybos apimtį galima padidinti tik sumažinant kitos prekės gamybos apimtį

30.Brėždami gamybos galimybių kreivę darome:

d)visas paminėtas prielaidas

31.Tipins gamybos galimybių kreivės pasvirimas:

b)didėja judant kreive į pietryčius

32.Pagrindinis vartojimo prekių ir gamybos priemonių skirtumas yra tas, kad:

b)vartojimo prekės tiesiogiai tenkina vartotojų poreikius, o gamybos priemonės-netiesiogiai

33.darbo pasidalijimas reiškia,kad:

a)darbuotojai specializuojasi atlikdami įvairias gamybos užduotis

34.Specializacijai būdingi tam tikri trūkumai arba problemos, kurios apima:

d)visa,kas paminėta

(2)Paklausa ir pasiūla

1. Rinkos dalyvių pagrindiniai tikslai yra?

b) (vartotojų- pasitenkinimas turimomis prekėmis ir paslaugomis, verslininkų- pelnas, vyriausybės- visuotinė gerovė)

2.Jei sumažėjus vartotojo pajamoms X produkto paklausa padidėja,galime teigti,kad X produktas yra:

d)nepatraukli prekė

3.Pusiausvyros kaina rinkos ekonomikoje susidaro tame taške,kuriame:

b)pasiūlos kreivė kerta paklausos kreivę

4.Kai rinkos ekonomikoje yra perteklius,firma turi:

a)sumažinti kainas

5.Jei prekių kaina ir namų ūkio pajamos didėja ta pačia prporcija,tai paklausos kiekis:

a)nesikaičia

6.Jei prekė nepatraukli,tada pajamoms didėjant, o kitiems veiksniams nesikeičiant:

d)sumažėja prekės pusiausvyros kaina

7.pasiūlos kreivė persikelia į dešinę,jei:

a)patobulinama gamybos technologija

8.Padidėjus pasiūlai,pasiūlos kreivė persikelia:

d)į dešinę

9.Kuris iš šių teiginių,esant pusiausvyros kainai neteisingas?

b)gėrybė neribota

10.Padidėjus vieno pakaito pasiūlai:

d)mažėja kito pakaito pusiausvyros kaina ir pardavimo apimtis

11.Jei pasiūla ir paklausa didėja,tai:

b)pardavimo apimtis padidėja,o kaina gali didėti arba mažėti

12.Jei pasiūla didėja, paklausa mažėja,tai:

c)pardavimo apimtis gali didėti arba mažėti, o kaina mažėja

13.Jei pepsi-colos kaina mažėja,galima tikėtis,jog:

d)coca-colos paklausa sumažės

14.Sumažėjus paklausai:

a)mažėja vartotojų paklausos kiekis, esant kiekvienai alternatyviajai kainai

15.Jei tobulinama nauja kompaktinių plokštelių gamybos technologija ir naujos firmos eina į šią šaką, tai:

d)pasiūlos
kreivė persikelia į dešinę

16.Kai kaina didesnė negu pusiausvyros,tai:

c)pasiūlos kiekis didesnis už paklausos kiekį

17.jei didėja produkto paklausa tai:

c)pasiūlos kiekis taip pat didėja

18.Pasiūlos kiekio sumažėjimą rodo:

a)judėjimas iš vieno pasiūlos kreivės taško į kitą toje pačioje kreivėje

Qd= 100-2P

Qs= 10+4P

19.Kokia pusiausvyros kaina ir kiekis?

b)P= 15,0Lt ir Q=70

20.Esant pateiktoms paklausos ir pasiūlos kreivėms,kai sumažėja pasiūla:

d)rinkos kaina padidėja,o gamybos apimtis sumažėja

21.A prekės pusiausvyros kiekis lygus:

b)2

22.A prekės pusiausvyros kaina lygi:

c)6Lt

23.Jei paklausa pasikeičia nuo P= 8-Qd iki P= 6-Qd, tai galime daryti išvadą,kad:

b)paklausa mažėja

24.Pasikeitus paklausai naujas pusiausvyros kiekis yra:

a)1,3

25.Pasikeitus paklausai nauja pusiausvyros kaina yra:

b)4,6Lt

26.Pasiūlos kreivė rodo,kad:

c)kainai didėjant siūlomas didesnis X prekės kiekis

27.Pasiūlos kreivės persikėlimas iš S1 padėties į S2 padėtį rodo,kad:

b)mažėja pasiūla

28.Pasiūlos persikėlimą iš S1 Į S2 padėtį gali lemti:

b)darbo užmokesčio,mokamo X produktą gaminantiems darbuotojams,padidinimas

29.X produkto paklausos kreivės persikėlimas į dešinę lemia:

c)pajamų sumažėjimas, jei X prekė yra nepatraukli

30.jei A ir B prekės yra komplektinės ir B prekės kaina mažėja ,tai:

b)A prekės paklausa padidėja, o B prekės paklausos kiekis taip pat padidėja

31.Jei A ir B prekės yra tobuli pakaitai, tai padidėjus A prekės kainai:

b)B prekės paklausos kreivė persikelia į dešinę

(4)Vartotojo elgsenos teorija

1.Mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis teigia,kad prekės ribinis naudingumas mažėja,kai:

a)jos vartojama daugiau

2.jautienos vartojimo nesumažina:

a)avienos kainos padidėjimas

3.Deimantai brangesni už vandenį,nes:

e)jie teikia didesnį ribinį naudingumą

4.jei dvi prekės teikia tą patį ribinį naudingumą vartotojui, maximizuojančiam bendrąjį naudingumą,tai:

c)vartotojas linkęs užmokėti tą pačią kainą užkievieną prekę

5.Optimalaus pirkimo taisyklė teigia,kad norėdamas maksimizuoti bendrojo naudingumo,matuojamo pinigais, ir bendrųjų išlaidų skirtumą, vartotojas perka papildomus vienetus tol,kol:

a)ribinis naudingumas yra didesnis už kainą arba lygus jai

6.Deimanto ir vandens paradoksas rodo,kad:

b)kaina labiau susijusi su ribiniu naudingumu negu su bendruoju naudingumu

7.jei pusiausvyrą pasiekęs vartotojas per mėnesį 40 Lt išleidžia jautienai ir 20 Lt paukštienai, tai:

b)paskutinis litas, išleistas jautienai pirkti, teikia tokį pat ribinį naudingumą, kaip ir paskutis litas išleistas paukštienai

8.Nepatrauklių prekių paklausos kreivės:

d)nuolydis gali būti teigiamas

9.Kylant prekės kainai,pakeitimo efektas:

d)sumažina šios prekės vartojimą ir padidina kitų panašių prekių vartojimą

10.Bendrasis naudingumas:

d)parodo bendrąjį namų ūkio patiriamo pasitenkinimo lygį

11.Normaliomis aplinkybėmis deimantų santykinė kaina didesnė negu vandens,nes:

b)vandens vartojimas teikia santykinai mažą ribinį naudingumą

12.tarkime,kad prekė A kainuoja 3lt, o B-2LT.vartotojas visas savo pajamas išleidžia pirkdamas keturis A prekės vienetus ir šešie B prekės vienetus. Ketvirto A prekės vieneto ir šešeto B prekės vieneto ribiniai naudingumai lygūs.Remdamiesi šiais duomenimis galime teigti,kad:

b)vartotojas, siekdamas patirti didžiausią bendrąjį naudingumą,pirks mažiau A prekės vienetų ir daugiau B

13.Kuris iš šių veiksnių neturi įtakos produkto paklausos pokyčiui?

c)produkto kainos pokytis

14.Vartotojas pasiekė pusiausvyrą,kai:

d)kiekvieno paskutinio vartotojo išleisto lito prekei ar paslaugai pirkti ribiniai naudingumai vienodi

15.pajamų ir pakeitimo efektai paaiškina,kodėl:

b)produkto paklausos kreivė leidžiasi žemyn

16.Pakeitimo efektas rodo,kad:

c)mažesnė produkto kaina skatina vartotoją pirkti didesnį produkto,kuris santykinai atpigo,kiekį

17.bendrąjį naudingumą galima surasti:

d)sudedant kiekvieno suvartoto vieneto ribinius naudingumus

18.Tarkime,kad X prekės ribinio nausingumo ir kainos santykis yra didesnis už Y prekės.Norėdamas maximizuoti naudingumą vartotojas turi pirkti:

c)didesnį X prekės ir mažesnį Y prekės kiekį

19.Siekdamas maximizuoti pasitenkinimą ir turėdamas ribotas pinigines pajamas vartotojas pasirenka tokį prekių derinį:

d)kuris yra biudžeto linijos ir abejingumo kreivės lietimosi taške

20.Bendrasis vartotojų patiriamas naudingumas, suvartojus 50 arbūzų,lygus:

e)a0gc plotui 750lt

21.Bendrosios vartotojų išlaidos,prkant 50 arbūzų,lygios:

d)b0gc plotui 500lt

22.Vartotojų premija, nupirkus 50 arbūų,lygi:

c)abc plotui 250lt

23.50-to arbūzo naudingumas vartotojui lygus:

a)0b atstumui 10lt

24.kai bendrasis naudingumas didėja,tai:

c)ribinis naudingumas teigiamas

25.Tarkime,kad Jonas visas savo pajamas išleidžia alui ir picai.Paskutinės picos ribinis naudingumas lygus 10, o paskutinio alaus butelio -15. Alaus butelio kaina 3lt.Jei Jonas maximizuoja bendrąjį naudingumą,tai picos kaina lygi:

c)2lt

26.Žmogus nustato,kad jis patiria atitinkamai 6,12 ir 9 naudingumo vienetus iš paskutinių perkamų A,B ir C prekių vienetų.Kokios yra A ir B prekių vienetų kainos,jei pirkdamas šiuos prekių kiekius jis maximizuoja bendrąjį naudingumą, o C vieneto kaina lygi 12lt?

a)8lt ir
grafike nubrėžtos biudžeto linijos iliustruoja X prekės kainos sumažėjimą ir y prekės kainos padidėjimą?

c)c

28.Kuriame grafike nubrėžtos biudžeto linijos iliustruoja X prekės kainos padidėjimą ir Y prekės kainos sumažėjimą?

d)d

29.Kuriame grafike nubrėžtos biudžeto linijos iliustruoja proporcingą abiejų prekių kainų padidėjimą?

a)a

30.Kuriame grafike nubrėžtos biudžeto linijos iliustruoja X prekės kainos sumažėjimą?

b)b

31.Pateikta abejingumo kreivė ir biudžeto linija,Individas:

c)abejingas A ir B deriniams,nors A derinys mažiau kainuoja

32.Pradžioje X prekės kaina lygi 2lt,o piniginės pajamos -6lt.Y prekės kaina lygi:

a)1lt

33.kokie yra X ir Y prekių paklausos kiekiai, kai X prekės kaina lygi 2lt?

b) x= 1,5 ir y = 3

dabar sumažinkime X prekės kainą iki 1lt

34.X prekės kainos sumažėjimo pakeitimo efektas lygus:

a)1 vnt.

35.Pinigų kiekis,kurį reikia paimti iš vartotojo norint išskirti pakeitimo efektą,lygus:

b)2lt

36.Kainų sumažėjimo bendrasis efektas lygus:

c)0,5

37.Pajamų efektas lygus:

c) -0,5

38.jei piniginės pajamos padidėja, o A ir B produktų kainos taip pat padidėja,tai biudžeto linija:

c)gali persikelti į dešinę arba į kairę

39.Abejingumo kreivė rodo visus galimus:

a)dviejų produktų derinius,kuriems vartotojas abejingas

40.Jei vartotojo pajamos lygios 45lt,tai:

b)y prekės kaina lygi 9lt, X prekės kaina – 5lt

41.Sumažėjus X ir y prekių kainoms,o pajamoms nekintasnt:

b)biudžeto linija persikelia į dešinę

42.biudžeto linijos pasvirimas lygus:

a)Px/Py

43.Sumažėjus X prekės kainai:

c)sumažėja biudžeto linijos pasvirimas

44.Brėžiant biudžeto liniją daroma prielaida,kad:

c)piniginės pajamos pastovios

45.Kokios yra vartotojo pajamos taške B?

d)900lt

46.Kiek X prekės vienetų pirks vartotojas turėdamas 900lt?

b)50

47.Kokia yra ribinė pakeitimo norma taške A?

a)1/2

48.Kokios yra vartotojo pajamos C taške?

b)500lt

(3)Paklausos ir pasiūlos elastingumas

1. Kurių prekių ar paslaugų paklausos kreivė yra neelastingiausia?

c)insulino diabetikams

2.Pagrindinis veiksnys, lemiantis prekės ar paslaugos elastingumą kainai ,yra:

c)pakaitų buvimas

3.Bendrosios pajamos mažėja,kai:

d)kai yra kitos priežastys

4.Elastingumo teorija parodo:

c)procentinio kiekio pakitimo ir procentinio kainos pakitimo santykį

5.kai žmogus atleidžamas iš darbo ir negali susirasti kito darbo, jo perkamų prekių paklausos:

b)kreivė persikelia į kairę

6.Jei įstatymų leidėjai nori padidinti pajamas didindami apyvartos mokestį,tai jį turi padidinti prekėms:

a)kurių paklausa neelastinga

7.Produkto paklausa yra neelastinga:

c)jei nėra puikių pakaitų

8.Jei pasiūla neelastinga,tai:

b)procentinis pasiūlos kiekio pokytis mažesnis už procentinį kainos pokytį

9.Jei prekės paklausa didėja,tai:

c)kiekis nesikeičia,kai pasiūla absoliučiai neelastinga

10.Jei prekės kaina perpus sumažėja, o įsigytas jos kiekis didėja,tai galima daryti išvadą,jos:

d)nė vienas iš paminėtų teiginių nėra teisingas

11.jei kokios nors prekės paklausos elastingumas lygus 1,7tai galime sakyti,jog šios prekės paklausa yra:

c)elastinga

12.Jei tarpmiestinių pasikalbėjimų kaina sumažėja 20%, o jų paklausa padidėja 35%,tai telefoninių pokalbių paklausa yra:

d)elastinga

13.Jei kaina padidėja 10%,o paklausos kiekis sumažėja 12%,tai paklausos elastingumas kaina lygus:

c)12:10=1,2

14.Jei dviejų prekių kryžminis paklausos elastingumas teigiamas,galime daryti išvadą,jog dvi prekės yra:

d)pakaitai

15.Jei automobilis ir benzinas yra komplektinės prekės,tai kuris iš šių teiginių klaidingas:

a)kryžminis benzino ir automobilių paklausos elastingumas yra teigiamas

16.Jei kaina padidėja nuo 80 iki 90 litų,o paklausos kiekis sumažėja nuo 250 iki 200 ,tai:

b)elastingumo koeficientas didesnis už vienetą

17.Nepatraukliosios prekės:

d)paklausos elastingumo pajamos koeficientas neigiamas

18.Kryžminis paklausos elsatingumas:

d)matuoja vienos prekės paklausos kiekio jautrumą kitos prekės kainos kitimui

19.‘Švyturio‘ alaus paklausos elastingumo kainai koef lygus 2,5.galime būti tikri,kad kainai sumažėjus 20%,paklausos kiekis padidės:

d)50%,

20.Bendrosios vartotojų išlaidos didėja,kai:

d)paklausa neelastinga, o kaina didėja

21.tarkime, kad Jūs esat atsakingas už transporto paslaugų tiekimą ir norite padidinti pajamas.jei viešojo transporto paslaugų paklausos elastingumas kainai lygus 0,64 kokia geriausia strategija?

d)padidinti kainą

22.tarkime,kad Jūs esat degalinės vadovas.Ekonometriniais skaičiavimais užsiimanti frima apskaičiuoja,kad benzino paklauso elastingumo kainai koef yra 0,78.Jeigu benzino kainą padidinsime 10%,galite tikėtis,kad:

a)benzino pardavimo apimtis sumažės 7,8%,

23.Judant žemyn tiesios linijos paklausos kreive:

b)paklausos elastingumas mažėja,o kreivės pasvirimas nekinta

24.Jei X produkto paklausa neelastinga,tai kainai padidėjus 4%,produkto paklausos kiekis:

b)sumažės mažiau negu 4%,

25.Tiesios linijos paklauso kreivė yra:

b)elastinga,kai kaina didelė ir neelastinga,kai kaina maža

26.Produkto pasiūlos kreivei persikėlus į kairę pusę, pusiausvyros kaina padidėja daugiau,kai:

c)produkto paklausa neelastingesnė

27.Judant žemyn tiesios linijos paklausos kreive paklausos elastingumas kainai:

c)pastoviai mažėja

28.Kuris teiginys yra
teisingas?

b)nors tiesios linijos paklausos kreivės pasvirimas vienodas visuose paklausos kreivės taškuose, tačiau prekės kainai mažėjant paklausos elastingumas mažėja

29.Politika,nukreipta prieš narkotikus ir mažinant heroino pasiūlą:

b)padidina nusikaltimų skaičių gatvėse, nes narkotikų paklausa neelastinga

P(kaina lt) 5 4 3 2 1

Q(kieki vnt) 10 13 15 19 25

30.Paklausos elastingumas kainai intervale tarp 4 ir 5 yra:

b)1,8

31.Paklausa elastingiausia,kai kaina kinta nuo:

d)4 iki 5 lt

32.X produkto paklausos kiekiui padidėjus nuo 28000 iki 32000 vnt., produkto paklsusa yra:

b)santykinai neelastinga

33.tarp kokių grafike pažymėtų taškų paklausa elastingiausia?

a)A ir B

34.kai bendrosios pajamos lygios 16000 lt,tai paklausa yra:

c)vienetinio elastingumo

(5)Gamybos teorija

1. Gamybos funkcija parodo gamybos apimties ir?

b) (gamybos išteklių kiekio ryšį);

2. Ribinis produktas lygus?

a) (bendrojo produkto pokyčiui, pasamdžius vieną papildomą darbuotoją);

3. Jei padvigubinus visus išteklius gamybos apimtis padidėja daugiau kaip du kartus, tai?

c) pasireiškia masto ekonomija

4. Esminis trumpojo laikotarpio bruožas yra tas, kad?

c) firma neturi pakankamai laiko pakeisti įmonės dydį

5. Ribinis produktas sutampa su vidutiniu produktu?

a)kai vidutinis produktas maksimalus

6.Kuris iš pateiktų teiginių apie ryšį tarp bendrojo produkto (BP), vidutinio produkto (VP) ir ribinio produkto (RP) yra neteisingas?

a)vidutinis produktas didėja tol, kol didėja bendrasis produktas

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2673 žodžiai iš 8904 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.