Mokesčiai
5 (100%) 1 vote

Mokesčiai

MOKESČIAI

Referatas


KLAIPĖDA, 2006 m.

ĮVADAS

Pasaulyje kiekvienas žmogus ar įmonė moka mokesčius. Mokestis – mokesčių mokėtojui nustatyta piniginė prievolė valstybei. Lietuvos mokesčių sistema apima mokesčius, mokamus į valstybės (savivaldybių) biudžetus bei fondus. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme yra nurodyti šie mokesčiai ir valstybės rinkliava:

1. pridėtinės vertės mokestis;

2. akcizai;

3. gyventojų pajamų mokestis;

4. nekilnojamo turto mokestis;

5. žemės mokestis;

6. mokestis už valstybinius gamtos išteklius;

7. naftos ir dujų išteklių mokestis;

8. mokestis už aplinkos teršimą;

9. konsulinis mokestis;

10. paveldimo turto mokestis;

11. privalomojo sveikatos draudimo įmokos;

12. įmokos į Garantinį fondą;

13. valstybės rinkliava;

14. loterijų ir azartinių lošimų mokestis;

15. mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą;

16. valstybinio socialinio draudimo įmokos;

17. pelno mokestis;

18. baltojo cukraus virškvočio mokestis;

19. kvotinio cukraus gamybos mokestis;

20. papildomas cukraus gamybos mokestis;

21. muitai;

22. atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą;

23. mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise;

24. socialinis mokestis.

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) yra atsakinga už nurodytų mokesčių, išskyrus muitus, administravimą Lietuvos Respublikoje. Už muitų administravimą yra atsakinga Lietuvos Respublikos muitinė. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos yra centrinis mokesčių administratorius, o teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos – vietos mokesčių administratoriai. VMI pagrindiniai uždaviniai yra padėti mokesčių mokėtojams įgyvendinti savo teises ir atlikti pareigas, įgyvendinti mokesčių įstatymus ir užtikrinti, kad mokesčiai į biudžetą būtų sumokėti.

Taigi šio darbo tikslas yra sužinoti, kokius mokesčius moka juridiniai, kokius fiziniai asmenys ir smulkiau aptarti penkis mokesčius.

Darbo uždaviniai:

1. Aptarti akcizus ir jų tarifus;

2. Aptarti pelno mokestį;

3. Aptarti socialinį mokestį;

4. Aptarti konbsulinį mokestį;

5. Aptarti žemės mokestį.

DĖSTYMAS

Akcizai

Mokesčio mokėtojai:

1. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkai;

2. Importuotojai;

3. Kiti asmenys, įsigiję ar importavę prekes be akcizų, bet panaudoję jas kitiems tikslams, ar asmenys, pagaminę prekes ne akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje.

Mokesčio objektas:

1. Etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai;

2. Apdorotas tabakas;

3. Kuras.

Akcizų tarifai:

Alui – 7 litų už 1 procentą faktinės alkoholio koncentracijos, išreikštos tūrio procentais, akcizo tarifas, kuris nustatomas už produkto hektolitrą;

Mažoms alų gaminančioms įmonėms 100 tūkst. dekalitrų per metus realizuoto alaus taikomas 50 procentų mažesnis akcizo tarifas;

Vynui iš šviežių vynuogių – 150 litų už produkto hektolitrą;

Kitiems fermentuotiems gėrimams

1. kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne didesnė kaip 8,5 procento tūrio – 40 litų už produkto hektolitrą;

2. kitiems fermentuotiems gėrimams iki 2003 m. gruodžio 31 d. imtinai – 130 litų už produkto hektolitrą, nuo 2004 m. sausio 1 d. – 150 litų už produkto hektolitrą.

Tarpiniams produktams

1. 1) kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne didesnė kaip 15 procentų tūrio: iki 2003 m. gruodžio 31 d. imtinai – 250 litų už produkto hektolitrą, nuo 2004 m. sausio 1 d. – 150 litų už produkto hektolitrą;

2. kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra didesnė kaip 15 procentų tūrio: iki 2003 m. gruodžio 31 d. imtinai – 370 litų už produkto hektolitrą, nuo 2004 m. sausio 1 d. – 230 litų už produkto hektolitrą.

Tarpiniams produktams, kurie atitinka Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą vaisių ir uogų vynų apibūdinimą, taip pat tarpiniams produktams, pagamintiems iš midaus:

1. 1) kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne didesnė kaip 15 procentų tūrio –150 litų už produkto hektolitrą;

2. 2) kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra didesnė kaip 15 procentų tūrio – 230 litų už produkto hektolitrą;

Etilo alkoholiui – 3200 litų už gryno etilo alkoholio hektolitrą;

Midaus trauktinėms – 1200 litų už gryno etilo alkoholio hektolitrą.

Cigaretės apmokestinamos taikant kombinuotą akcizo tarifą (specifinis – 42,6 lito už 1000 cigarečių ir vertybini – 10 procentų nuo maksimalios mažmeninės kainos).

Cigarams ir cigarilėms taikomas 30 litų už kilogramą produkto akcizo tarifas.

Rūkomajam tabakui – 30 litų už kilogramą produkto akcizo tarifas.

Variklių benzinui, jo pakaitalams ir priedams – taikomas 1250 litų už toną produkto akcizo tarifas. Variklių benzino ir biologinės kilmės žaliavų mišiniams, pagamintiems laikantis Biokuro įstatymo, taikomas toks pat nustatytas akcizo tarifas, bet sumažintas dalimi, proporcingai atitinkančia biologinės
kilmės žaliavų dalį (procentais) tonoje produkto.

Žibalui, jo pakaitalams ir priedams taikomas 720 litų už toną produkto akcizo tarifas.

Gazoliams, jų pakaitalams ir priedams taikomas 860 litų už toną produkto akcizo tarifas.

Šildymui skirtiems gazoliams (buitiniam krosnių kurui) – 80 litų už toną produkto akcizo tarifas. Gazolių ir biologinės kilmės žaliavų mišiniams, pagamintiems laikantis Biokuro įstatymo, taikomas gazoliams nustatytas akcizo tarifas, sumažintas dalimi, proporcingai atitinkančia biologinės kilmės priemaišų dalį (procentais) tonoje produkto.

Skystajam kurui (mazutams), atitinkančiam Vyriausybės nustatytus požymius, jo pakaitalams bei priedams taikomas 45 litų už toną produkto akcizo tarifas. Nenurodytam skystajam kurui (mazutams), jo pakaitalams ir priedams taikomas 860 litų už toną produkto akcizo tarifas, o jeigu šis kuras skirtas šildymui ir šiam kurui taikomos akcizų lengvatos – 80 litų už toną produkto akcizo tarifas.

Skirtiems naudoti kaip degalai (variklių kuras) naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams, jų pakaitalams bei priedams taikomas 200 litų už toną produkto akcizo tarifas.

Mokesčio apskaičiavimo reikalavimai Akcizai skaičiuojami už:

1. prekes, kurioms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas panaikintas (t.y. išgabentas prekes, už kurias akcizai nesumokėti, išskyrus prekes, išgabentas taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą. Akcizai neskaičiuojami už akcizais apmokestinamas prekes, kurioms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas panaikintas, jeigu jos pagal šio Įstatymo nuostatas atleidžiamos nuo akcizų;

2. sandėlyje sunaudotas prekes, už kurias akcizai nesumokėti, išskyrus, kai šios prekės panaudotos kitoms prekėms, kurios pagal šį Įstatymą yra akcizų objektas, gaminti arba šio Įstatymo nustatytiems tikslams, kuriems naudojamos prekės atleidžiamos nuo akcizų;

3. sandėlyje prarastas prekes, už kurias akcizai nesumokėti. Akcizai neskaičiuojami už prarastas prekes, kurių kiekis neviršija Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytų natūralios netekties normų, ir prekes, prarastas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, jeigu tai įrodyta Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;

4. iš sandėlio išsiųstų prekių kiekį, prarastą gabenimo, joms taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, metu. Akcizai neskaičiuojami už parastą prekių kiekį, neviršijantį Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytų natūralios netekties dėl prekių transportavimo normų, taip pat už prekes, prarastas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, jeigu tai įrodyta Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, taip pat už išsiųsto ir faktiškai gauto kiekio skirtumus, kurie neviršija teisės aktų nustatytų leistinų matavimo prietaisų paklaidų.

Mokesčių deklaravimas

Laikotarpis – kalendorinis mėnuo. Deklaraciją ir jos priedus pateikti privaloma iki kito mėnesio 15 d. Deklaruojama ten, kur registruotas sandėlis (speciali tvarka degalinėms).

Pelno mokestis

Pelno mokestį moka:

1) Lietuvos vienetas – juridinis asmuo, įregistruotas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2) Užsienio vienetas – užsienio valstybės juridinis asmuo ar organizacija, kurių buveinė yra užsienio valstybėje ir kurie įsteigti arba kitokiu būdu organizuoti pagal užsienio valstybės teisės aktus, taip pat bet kuris kitas užsienyje įsteigtas, įkurtas ar kitaip organizuotas apmokestinamasis vienetas.

Pelno mokesčio nemoka:

1) biudžetinės įstaigos;

2) Lietuvos bankas;

3) pelno nesiekiantys vienetai – vienetai, kurių veiklos tikslai nėra pelno siekimas ir kurie pagal jų veiklą reglamentuojančius teisės aktus gauto pelno neturi teisės skirstyti savo steigėjams ir (arba) dalyviams.

4) valstybė ir savivaldybės, išskyrus kur susiję su dividendų apmokestinimu;

5) valstybės ir vietos savivaldos institucijos, įstaigos, tarnybos ar organizacijos;

6) valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas”.

Lietuvos vieneto mokesčio bazė yra visos Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse uždirbtos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje ir ne Lietuvos Respublikoje. Į Lietuvos vieneto pajamas taip pat įskaitomos jo kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviosios pajamos (Pozityviosios pajamos – visos kontroliuojamojo vieneto, įregistruoto ar kitaip organizuoto valstybėse arba zonose pajamos ar jų dalis, įskaitomos į Lietuvos kontroliuojančiojo vieneto pajamas proporcingai Lietuvos vieneto turimų akcijų (dalių, pajų), balsų ar teisių į kontroliuojamojo vieneto pelną skaičiui) arba jų dalis pelno.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1329 žodžiai iš 4315 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.