Mokesciai kuriuos moka verslininkas
5 (100%) 1 vote

Mokesciai kuriuos moka verslininkas

TURINYS

Įvadas 2

Mokesčiai 3

Konsulinis mokestis 5

Prekyviečių mokestis 10

Atskaitymai nuo pajamų pagal LR kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą 11

Paveldimo ar dovanojamo turto mokestis 13

Azartinių lošimų mokestis 16

Išvados 18

Literatūros sąrašas 19

Įvadas

Mokesčiai – vienas seniausių taikomų finansinių institutų atsiradęs kartu su valstybe. Pagrindinė mokesčių paskirtis – užtikrinti valstybės gyvavimui reikalingų pinigų išteklių sukaupimą. Lietuvoje mokesčiais yra surenkama daugiausia valstybės pajamų.Todėl yra labai svarbu sukurti darnią ir veiksmingą, įstatymų pagrįsta mokesčių sistemą. Šiame referate susipažinsime su visais mokesčiais ir penkis iš jų aptarsime smulkiau. Sužinosime, kada, kiek ir nuo ko priklauso mokesčių dydžiai.

MOKESČIAI

Akcizai

Cukraus mokestis

Fizinis pajamų mokestis

Gyventojų pajamų mokestis

Juridinių asmenų pelno mokestis

Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis

Konsulinis mokestis

Atskaitymai nuo pajamų pagal LR kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą

Baltojo cukraus virškvočio mokestis

Įmokos į Garantinį fondą

Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis

Kvotinio cukraus gamybos mokestis

Azartinių lošimų mokestis

Mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą

Mokestis už aplinkos teršimą

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

Naftos ir dujų išteklių mokestis

Palūkanos už valstybės kapitalo naudojimą

Papildomas cukraus gamybos mokestis

Paveldimo ar dovanojamo turto mokestis

Pelno mokestis

Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

Prekių apyvartos mokestis

Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaita

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos

Valstybės rinkliava

Valstybinio socialinio draudimo įmokos

Žemės mokestis

Žyminis mokestis

Konsulinis mokestis

Konsulinis mokestis įvestas 1994 m. birželio 23 d. įstatymui vietoj konsulinės rinkliavos. Šis mokestis, skirtingai nuo daugelio kitų, yra individualiai atlygintino pobūdžio, t. y. Jo ėmimas siejamas su atitinkamų paslaugų, teikiamų valstybės institucijų, apmokėjimu.

Konsulinį mokestį moka užsienio ir LR juridiniai asmenys, užsienio valstybių ir LR piliečiai, asmenys be pilietybės už LR užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento, LR diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų užsienyje jiems teikiamas konsulines paslaugas, atliekamus notarinius veiksmus ar išduodamus juridinę galią turinčius dokumentus.

Tuo pačiu konsulinio mokesčio objektas yra atitinkamų valstybės institucijų teikiamos konsulinės paslaugos, atliekami notariniai veiksmai, juridinę galią turinčius dokumentų išdavimas. Pagal įstatymą konsulinis mokestis imamas už tokių dokumentų išdavimą kaip:

• Pasas

• Vizos

• Pilietybės dokumento išdavimą

• Civilinės būklės aktų įforminimą ir dokumentų išdavimą

• Dokumentų legalizavimą

• Atliekamus notarinius veiksmus ir konsulines paslaugas globos, rūpybos, teisės į palikimą bei kitais turtiniais klausimais

• Kitas konsulines paslaugas, nustatytas valstybiniais susitarimuose, LR įstatymuose ir Vyriausybės nutarimuose

Be to, yra atvejų, kuomet už atitinkamų dokumentų išdavimą ar kitų veiksmų atlikimą konsulinis mokesti neimamas. Pavyzdžiui šis mokestis nėra imamas už:

• Vizų išdavimą užsieniečiams, turintiems diplomatinius pasus

• Vizų įforminimą vaikams iki 16 metų amžiaus

• Vizų išdavimas užsieniečiams, vykstantiems į šeimos nario ar artimo giminaičio laidotuves (kai pateikiama patvirtinta telegrama)

• Dokumentus, susijusius su alimentų išieškojimu

• Pareikalavimą

• Legalizavimą

Konsulinis mokestis yra mokamas pagal mokesčių tarifus, nustatytus Vyriausybės nutarimu.Tarifai (su nedidelėmis išimtimis) nustatomi tvirta pinigų suma (eurais) už atitinkamas paslaugas, pavyzdžiui:

I. Už notarinių veiksmų atlikimą imamas konsulinis mokestis:

1) Pilietybės dokumentų įforminimas ir išdavimas:

• teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimo išdavimas- 10 eurų;

• prašymų atsisakyti Lietuvos Respublikos pilietybės įforminimas- 60 eurų.

2) Dokumentų pareikalavimas iš Lietuvos Respublikos įstaigų, dokumentų legalizavimas:

• dokumentų pareikalavimas- 5 eurai;

• pakartotinis dokumentų pareikalavimas- 10 eurų;

• dokumentų legalizavimas:

– Lietuvos Respublikos piliečiams- 1 euras už vieno dokumento legalizavimą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, 5 eurai už vieno dokumento legalizavimą Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose;

– Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Nepriklausomų Valstybių Sandraugos šalių piliečiams- 10 eurų už vieno dokumento legalizavimą;

– kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės- 15 eurų už vieno dokumento legalizavimą.

3) Sandorių patvirtinimas:

• sutarčių, kurias galima įvertinti konkrečia pinigų suma, patvirtinimas – 1 procentas sutartyje nurodytos sumos, bet ne mažiau kaip 20 eurų;

• kitų sutarčių patvirtinimas – 20 eurų;

• įgaliojimo patvirtinimas – 10 eurų;

• testamento patvirtinimas – 20 eurų.

4) Paveldimo turto aprašo surašymas ir šio turto saugojimas- 1 procentas šio

turto sumos, bet ne mažiau kaip 35 eurai;

Pastaba. Be to, paveldėtojai apmoka kilnojamojo ir nekilnojamojo turto saugojimo išlaidas (patalpų nuomos, sargų samdymo, transporto, komandiruočių, pašto, kanceliarijos ir kitas).

• paveldėjimo teisės liudijimo išdavimas:

 jeigu palikimo suma ne didesnė kaip 5600 eurų- 115 eurų;

 jeigu palikimo suma didesnė kaip 5600 eurų:

sutuoktiniui, tėvams, vaikams, vaikaičiams – 1 procentas bendros palikimo sumos, bet ne mažiau kaip 115 eurų;

kitiems įpėdiniams- 5 procentai bendros palikimo sumos, bet ne mažiau kaip 560 eurų;

• nuosavybės teisės į dalį sutuoktinių bendro turto paliudijimas- 1 procentas šio turto vertės, bet ne mažiau kaip 35 eurai.

5) Dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumo paliudijimas – 5 eurai (už puslapį).

6) Parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas – 5 eurai.

7) Dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimas (už puslapį) :

• iš užsienio kalbų į lietuvių kalbą – 5 eurai;

• iš lietuvių kalbos į užsienio kalbas – 5 eurai.

8) Fakto, kad pilietis yra gyvas, ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas – 10 eurų.

9) Dokumentų, pinigų ir vertybinių popierių saugojimas diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje:

• dokumentų paketo saugojimas – 10 eurų per mėnesį,

Pastaba. Mokestis imamas už visą priimto saugoti dokumentų paketo saugojimo laiką ir negrąžinamas, jeigu paketas atsiimamas anksčiau. Trumpiausias saugojimo laikas – mėnuo.

• pinigų, vertybinių popierių, kitų vertybių saugojimas – 1 procentas bendros sumos per mėnesį.

Pastaba. Jeigu pinigai, vertybiniai popieriai, kitos vertybės priimami saugoti daugiau nei 6 mėnesiams, išankstinis mokestis imamas už 6 mėnesius ir negrąžinamas, jeigu vertybės atsiimamos anksčiau.

10) Pinigų, vertybinių popierių, kitų vertybių perdavimas nurodytiems asmenims:

• iki 115 eurų vertės – 15 eurų;

• daugiau kaip 115 eurų vertės – 20 eurų.

11) Dokumentų pateikimo laiko patvirtinimas – 15 eurų.

12) Vykdomieji įrašai pagal konsulinių įstaigų patvirtintus skolos dokumentus – 1 procentas ieškomos sumos, bet ne mažiau kaip 15 eurų.

13) Jūrinio protesto akto priėmimas – 35 eurai.

14) Vekselių ar čekių protestavimas – 1 procentas juose nurodytos sumos, bet ne mažiau kaip 15 eurų.

15) Globėjo paskyrimo akto surašymas – 25 eurai.

16) Globojamo turto valdymo ataskaitos patvirtinimas -1 procentas valdomo turto vertės.

17) Kitos paslaugos:

• testamento surašymas – 30 eurų;

• įgaliojimo ar pareiškimo surašymas – 25 eurai;

• konsulinių pažymų, kad asmuo nėra susituokęs, kad asmuo yra arba nėra Lietuvos Respublikos pilietis, pažymų, kad asmuo yra arba nėra teistas, taip pat asmens tapatybės nustatymo pažymų išdavimas- 25 eurai;

• pažymų, išduodamų vietoj prarastų vairuotojo pažymėjimų ir transporto priemonės registracijos liudijimų, išdavimas- 25 eurai;

• pažymu, kad pasas keistas (išduotas) Lietuvos Respublikos ambasadoje ar konsulinėje įstaigoje, išdavimas- 25 eurai;

• pažymų apie asmens gyvenamąją vietą išdavimas- 25 eurai;

• pažymų, kad asmuo gyvena užsienio valstybėje, išdavimas- 25 eurai;

• pažymų apie asmens gaunamas pajamas išdavimas- 25 eurai;

• pažymu, kad pasas ar asmens tapatybes pažymėjimas gražintas ambasadai ar konsulinei įstaigai (gavus kitos valstybes pilietybe), išdavimas- 25 eurai;

• pažymų, kad asmuo neteko ar atsisakė Lietuvos Respublikos pilietybės, išdavimas- 25 eurai;

• pažymų, kad asmens, kuris kreipėsi į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, prašymas netenkintinas, išdavimas- 25 eurai;

• pažymų, kad dokumentai buvo pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai, išdavimas arba spaudo „Dokumentas buvo pateiktas“ įdėjimas- 25 eurai.

18) Ypatinga tvarka suteiktos konsulinės paslaugos:

1. skubiai suteiktos konsulinės paslaugos:

• per 24 valandas – 20 eurų papildomai

• per 48 valandas -15 eurų papildomai

2. paslaugos, teikiamos ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, o kitose patalpose, švenčių, poilsio dienomis, naktį – dvigubas atitinkamos paslaugos tarifas (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius.

Konsulinis mokestis turi būti sumokėtas prieš teikiant konsulines paslaugas ar atliekant notarinius veiksmus vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtinta konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarka (atsižvelgiant į vietos sąlygas diplomatinėje atstovybė ar konsulinė įstaiga gali imti mokestį ir teikdami konsulines paslaugas ir atlikdami notarinius veiksmus). Mokestis sumokamas bet kuria konvertuojama valiuta arba litais tiek grynais pinigais, tiek mokamuoju pavedimu LR diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų atidarytas sąskaitas, o surinktas konsulinis mokestis yra pervedamas į vyriausybės biudžetą per 20 dienų ketvirčiui pasibaigus.

Už užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento teikiamas paslaugas konsulinis mokestis turi būti sumokamas litais.

Nustatyta tvarka konsulinis mokestis grąžinamas, kai jo buvo sumokėta daugiau nei reikia, kai atsiskaityta kreiptis dėl atitinkamų
atlikimo ar paslaugų teikimo. Prašymus dėl konsulinio mokesčio grąžinimo turi būti pateiktas Valstybiniai mokesčių inspekcijai arba diplomatiniai atstovybei, konsulinei įstaigai per Mokesčių administravimo įstatyme nustatytą terminą.

Klaidingai paimtas arba nepaimtas konsulinis mokestis išieškomas iš tos įstaigos, dėl kurios kaltės mokestis buvo klaidingai paimtas ar apskritai nepaimtas.

Prekyviečių mokestis

Prekyviečių mokestis įvestas nuo 1994 m. sausio 1 d. Prekyviečių įstatymu, priimtu 1993 m. lapkričio 23 d.

Prekyviečių mokestį moka įmonės (juridiniai asmenys), miesto (rajono) valdybos sprendimu eksploatuojančios prekyvietes, kuriose išskirtos vietos prekiauti ne žemės ūkio produkcija ir ne maisto prekėmis. Taigi šio mokesčio nemoka įmonės, eksploatuojančios prekyvietes, kuriose prekiaujama ne žemės ūkio produkcija bei maisto prekėmis.

Prekyviečių mokesčio objektas yra ne pati prekyvietė, bet prekyvietės plotas (kv. m.) arba įrengtos prekybos vietos, kioskų ir automobilių stovėjimo vietos, skirtos prekiauti ne žemės ūkio produkcija ir ne maisto prekėmis. Konkretus apmokestinimo objektas nustatomos miesto (rajono) valdybos sprendimu.

Prekyviečių mokestis mokamas pagal tarifus, kurių konkretų dydį (LT/mėn.) nustato miesto (rajono) valdyba vadovaudamasi įstatymo nustatytais rekomendaciniais dydžiais. Kaip įtvirtinta įstatyme, miesto (rajono) valdyba gali įstatymo nustatyta mokesčio tarifą didinti (mažinti) iki 70% priklausomai nuo:

• prekių struktūros

• prekybos intensyvumo

• prekyvietės darbo laiko

• kitų veiksnių

Prekyviečių mokestį pagal Finansų ministerijos nustatytą formą apskaičiuoja patys mokesčio mokėtojai ir mokesčio apyskaitą už mėnesį pateikia valstybiniai mokesčių inspekcijai iki sekančio mėnesio 10 d. Pats mokesti turi būti sumokėtas per 20 dienų mėnesiui pasibaigus.

Laiku nesumokėjus mokesčio Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka yra skaičiuojami delspinigiai. Nustačius, kad mokesčio apyskaitoje nurodyta sumažinta mokesčio suma, iš kaltininko yra išieškoma mokesčio nepriemoka arba bauda. Jeigu tikrinimo metu nustatoma, kad ne žemės ūkio produkcija ir ne maisto produktais yra prekiaujama vietose, skirtose prekiauti nurodytomis prekėmis, mokesčio mokėtojui skiriama bauda, lygi 50% jo mėnesinių pajamų iš prekyvietės eksploatavimo. Jei mokestis nesumokamas per 3 mėnesius ir nėra galimybės išieškoti ne ginčo tvarka, miesto (rajono) valdyba turi spręsti klausimą dėl įmonės registracijos panaikinimo ir sąskaitos uždarymo banko įstaigoje.

Prekyviečių mokestis yra mokamas į savivaldybės biudžetą, kurios teritorijoje yra prekyvietė, t. y. jis priklauso savivaldybės biudžeto pajamoms.

Atskaitymai nuo pajamų pagal LR kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą

Siekiant sukaupti lėšas, reikalingas automobilių kelių tinklui plėsti, modernizuoti it jo funkcijos užtikrinti yra tvirtinama speciali programa, finansuojama iš specialios valstybės biudžeto sąskaitos.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1855 žodžiai iš 3701 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 1,45 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.