Mokomojo pulko strategija
5 (100%) 1 vote

Mokomojo pulko strategija

TURINYS

ĮVADAS 3

TEORINĖ DALIS 4

ANALITINĖ DALIS 14

1. SITUACIJOS ANALIZĖ 14

• Makroaplinkos analizė 14

• Šakos analizė 15

• Organizacijos analizė 17

2. SSGG (SWOT) ANALIZĖ 17

• Stiprybės 17

• Silpnybės 17

• Galimybės 18

• Grėsmės 18

3. STRATEGIJOS FORMULAVIMAS 18

• Strateginės alternatyvos 18

• Alternatyvų įvertinimas 18

• Strategijos parinkimas 19

PROJEKTINĖ DALIS – STRATEGINĖS ALTERNATYVOS ĮGYVENDINIMAS 19

1. VEIKSMŲ SĄRAŠAS (vizija, misija, strateginiai tikslai) 19

2. VEIKSMŲ ATLIKIMO PLANAS 20

IŠVADOS 21

LITERATŪROS SĄRAŠAS 22

ĮVADAS

Žodis strategija turi karinę kilmę, nes kilo iš graikų kalbos žodžio strategos ir reiškia generolo menas. Strategija padėjo išspręsti daugelį karinių ir civilinių problemų. Šiais laikais betkokios organizacijos strategiją sudaro detalus, išsamus, kompleksinis planas pasirinktiems tikslams ir misijai įgyvendinti. Tai yra ypač svarbu, nes spartus technologijų progresas, naujų galimybių atsiradimas ir padidėjusi rizikos grėsmė dažnai priverčia organizacijų vadovus keisti ne tik strateginius tikslus, bet ir viziją ar misiją. Būtina prisiminti, kad strategiją vysto aukščiausia valdžia, o jos realizavime turi būti numatytas visų valdymo lygių dalyvavimas. Strateginio plano kūrimas – sistemingas ir kruopštus pasiruošimas ateičiai, todel būtina sutelkti dėmesį esminių klausimų sprendimui, misijos ir tikslų pasirinkimui bei sprendimų priėmimui ir jų realizavimui. Žinoma, tai padaryti nėra taip paprasta, todėl organizacijos strateginis planavimas užima pakankamai daug laiko.

Kadangi savo ateitį sieju su tarnybą Krašto apsugos sistemoje, kursiniam darbui pasirinkau Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomąjį pulką. Šiame darbe pabandysiu išanalizuoti šios valstybinės, ne pelno siekiančios organizacijos veiklą bei sukurti jos strateginį veiklos planą.

TEORINĖ DALIS

Strateginis valdymas yra nuolatinis, dinaminis ir nuoseklus procesas, kuriuo remdamasi organizacija laiku prisitaiko prie išorinės aplinkos pokyčių ir efektyviau išnaudoja savo turimą potencialą. Kaip strateginio valdymo proceso rezultatas parengiama ir įgyvendinama strategija— sprendimų visuma, apibrėžianti organizacijos svarbiausius ateities tikslus ir veiksmus bei priemones tiems tikslams pasiekti. Strategija susiejama su organizacija, kuri plačiąja reikšme suprantama kaip žmones bendrai veiklai jungianti sistema, turinti savo funkcionavimo tikslus ir priemones tiems tikslams įgyvendinti.

Strateginio valdymo bendrieji principai ir specifika priklauso nuo organizacijos:

• veiklos pobūdžio (produkciją gaminančios ir paslaugas teikiančios organizacijos);

• finansavimo šaltinių (komercines ir nekomercines organizacijos);

• nuosavybes {valstybines ir privačios organizacijos);

• Dydžio (mažos ir didelės organizacijos)

• diversifikacijos {diversifikuotos ir nediversifikuotos organizacijos).

Strategijos esmę plačiau atskleidžia tokie momentai:

• strategija turi tam tikrame konkretizacijos lygyje apibrėžtą. tikslinę orientaciją;

• neatsiejama Strategijos dalis yra veiksmai ir priemonės jai įgyvendinti;

• strategija susiejama su tam tikru vidutinės trukmės (3-7 metai) perspektyviniu laiko periodu;

• strategija formuojama atsižvelgiant į organizacijos išteklinį potencialą, kuris lemia organizacijos silpnybes ir stiprybes;

• strategija kuriama atsižvelgiant j organizacijos išorinės aplinkos situaciją, kuri lemia ir organizacijos galimybes ir grėsmes jai;

• strategija yra tuo efektyvesne, kuo didesnį indelį įneša į pridėtinės vertės

kūrimą organizacijoje;

• strategija yra tuo efektyvesne, kuo didesnį konkurencini pranašumą įgyja organizacija.

Skiriamos trys strateginio valdymo stadijos:

1) strateginė analizė, apimanti retrospektyvinio periodo organizacijos išorinės aplinkos ir išteklių analizę ir prognozavimą perspektyviniam periodui;

2) Strategijos kūrimas, apimantis organizacijos strategijos tikslinės orientacijos apibrėžimą, strateginių sprendimų alternatyvų parengimą, ir įvertinimą ir galutinių strateginių sprendimų parinkimą.;

3) Strategijos įgyvendinimas, apimantis užduočių vykdytojams rengimą, resursų paskirstymą ir biudžetinį planavimą, apskaitos ir kontroles procedūras.

Minėtos strateginio valdymo proceso stadijos yra susipynusios tarpusavyje ir susijusios tiesioginiais bei grįžtamaisiais ryšiais.

Strateginis valdymas siejasi su strateginiu planavimu organizacijoje. Strateginio planavimo prasmė yra vadovybės daromų veiksmų ir sprendimų visuma, padedanti organizacijai įgyvendinti ilgalaikius tikslus. Strateginis planavimas – įrankis valdymo sprendimams priimti, naujovėms idiegti ir pokyčiams realizuoti. Strateginio planavimo procese išskiriamos 4 pagrindines strateginės veiklos rūšys:

1) išteklių paskirstymas;

2) prisitaikymas prie aplinkos;

3) vidinė koordinacija;

4) strateginis įžvalgumas.

Išteklių paskirstymo procesas apima ribotų išteklių (naftos ir jos produktų, pažangių technologijų, kompetetingo, mokančio dirbti personalo) paskirstymą. Prisitaikymas prie aplinkos aprėpia visus strateginio pobūdžio veiksmus, kurie gerina organizacijos santykius su aplinka. Vidinė koordinacija atspindi organizacijos stipriąsias ir silpnąsias sąvybes ir leidžia
pasiekti efektyvaus vidinių operacijų vyksmo, kokybiško darbo, gaminių ir t.t. Strateginis įžvalgumas – sisteminis mąstymas, įgyvendinamas formuojant personalą, sugebantį mokytis iš praeityje sukauptų strateginių sprendimų, pažangios patirties ir klaidų. Esmingiausios valdymo funkcijos, kurių dėka strateginiai veiksmai tampa realiai igyvendinami, yra šios:

• misijos pasirinkimas ir tikslų suformulavimas;

• aplinkos įvertinimas ir analizė;

• organizacijos stipriųjų ir silpnųjų vietų vadybinis patikrinimas;

• strateginių alternatyvų analizė ir strategijos pasirinkimas;

• strateginio plano realizavimas;

• strateginio plano įgyvendinimo kontrolė;

• strateginio plano įvertinimas;

• strateginio plano ir organizacijos struktūros patikrinimas;

• vadovų komandos sudarymas.

Bendriausia reikšme planavimas (vadyboje) yra valdymo ciklo funkcija, kurios realizacijos rezultate apibrėžiami organizacijos tikslai ir nustatomi veiksmai bei priemonės tiems tikslams įgyvendinti. Planavimas it kitos valdymo ciklo funkcijos: organizavimas (vykdytojų parinkimas, funkcijų delegavimas, grupių sudarymas ir t.t.), vadovavimas (motyvacija, komandavimas, komunikacijos ir t.t.), kontrole (plano vykdymo matavimas, nukrypimų nustatymas, plano koregavimas ir t.t.) sudaro uždarą valdymo ciklą.

Loginiu požiūriu, planavimas yra pirminė valdymo funkcija. Jis sudaro pagrindą kitoms trims funkcijoms. Tik parengus planą atsiranda galimybe parinkti vykdytojus, parengti struktūrą, deleguoti funkcijas ir paskirstyti užduotis, motyvuoti vykdytojus ir jiems vadovauti, užtikrinti bendravimą tarp vykdytojų, vertinti JŲ darbo kokybę. Planavimas turi specifinį ryšį su kontrole ir yra neatsiejamas nuo jos. Planavimas ir kontrole yra tiek glaudžiai susiję tarpusavyje, jog jie laikomi valdymo proceso Siamo dvyniais. Nors kontrole didžiausią dėmesį kreipia j nukrypimus nuo nustatytu standartų, bet kartu kontrole turi ypatingai siesis su planavimo procese apibrėžtais tikslais. Pagrindinis kontroles tikslas yra užtikrinti planų įgyvendinimą.

Planavimas yra intelektinis procesas, kuris leidžia sukurti veiksmų planą. Planavimas susideda iš šių žingsnių sekos:

• proceso inicijavimas. Planavimas nevyksta savaime, o turi būti inicijuotas. Proceso inicijavimas gali būti dvejopas. Jį gali inicijuoti organizacijos aukštesnio rango vadovai, pavesdami pavaldiniams sudaryti planus, kurie detalizuoja aukštesnio lygio planą. Planavimą gali pradėti taip pat funkciniai darbuotojai tiesiogiai be vyresnybes nurodymo, kai jie diagnozuoja galimybes arba grėsmes, tiesiogiai susijusias su jų funkcijomis;

• planavimo prielaidų apibrėžimas. Planavimo prielaidos siejasi su ateities situacijos, kurioje bus realizuojamas planas, įvertinimu. Šios prielaidos gali apimti tiek vidinę, tiek ir išorinę organizacijos aplinka. Formuojant veiksmų planą, nėra galimybių įvertinti visus vidinius ir išorinius veiksnius, kurie gali veikti būsimo piano įgyvendinimą. Todėl apibrėžiant planavimo prielaidas, koncentruojamasi j svarbiausius veiksnius, galinčius nulemti plano sėkmę arba nesėkmę

• tikslų formulavimas. Tikslai konkrečiai apibudina, kas turi būti pasiekta, ir apibrėžia tolesnių veiksmų parinkimo kryptį;

•alternatyvu identifikavimas. Siame žingsnyje identifikuojami alternatyvus budai, kurie užtikrina apibrėžtą tikslų įgyvendinimą. Visuomet rekomenduojama išryškinti alternatyvas, kurios nėra tiesiogiai matomos. Tačiau jau šiame žingsnyje patartina atmesti akivaizdžiai blogas alternatyvas, kad būtų sutaupytas laikas alternatyvu analizės stadijoje;

• Alternatyvų įvertinimas. Kiekviena alternatyva yra analizuojama stengiantis įvertinti silpnuosius ir stipriuosius aspektus, atsižvelgiant suformuluotus tikslus ir planavimo prielaidas;

• geriausios alternatyvos parinkimas. Siame žingsnyje padaromas galutinis sprendimas dėl geriausios alternatyvos, užtikrinančios apibrėžtų. tikslų įgyvendinimą.. Sprendimo kokybe priklauso nuo to, kaip kruopščiai buvo atlikti ankstyvesni žingsniai;

• atraminių planų kūrimas. Aprobavus planą, būtina parengti išvestinius arba atraminius planus, kurie detalizuoja ir sukonkretina bendrąjį planą. Kiekvieno atraminio piano kūrimas inicijuoja nauja planavimo ciklą, apimantį visus apibudintus planavimo proceso žingsnius. Bendrasis ir atraminiai planai yra papildomi biudžetiniais planais, kurioj pagrindu paskirstomi finansiniai ištekliai ir kurie sukuria bazę planams įgyvendinti;

• plano įgyvendinimas. Jis realizuojamas per kitas valdymo funkcijas: organizavimą ir kontrolę.

Planavimas yra traktuojamas kaip formalizuotas procesas. Planavimo formalizacija reiškia, kad visi išvardyti planavimo proceso žingsniai yra griežtai ir tiksliai aprašyti procedūromis ir taisyklėmis. Tam tikra reikšme formalizuotas planavimo procesas yra analogiškas matematinio uždavinio sprendimo algoritmui. Kaip žinoma, algoritmas yra uždavinio sprendimo žingsnių seka, kuriame numatytos visos galimos uždavinio sprendimo procese situacijos ir veiksenai, kurie turi būti atlikti kiekvienoje situacijoje. Formalizuojant planavimo procesą., taip pat turi būti numatytos galimos tokio proceso situacijos ir apibrėžtos kiekvienos situacijos taisykles bei procedūros. Kadangi organizacijos piano parengimas yra labai sudėtingas procesas,
formalizuoti jį tik pagal analogiją matematiniam algoritmui neįmanoma. Tačiau pagal galimybės planavimo procesas visuomet yra apibudintas procedūrų ir taisyklių visuma.

Priešpaskutinis planavimo proceso žingsnis rodo, kad organizacijai yra būdinga planą. hierarchija, kurioje skiria-mi strateginiai planai (3—7 metams), vidutines trukmės planai (2—3 metams), einamieji planai (vieniems metams) ir operatyviniai planai (ketvirčiams, mėnesiams ir t.t.) Kiekvienas iš nurodytų planų, išskyrus pirmąjį, yra traktuojamas kaip atraminis planas aukštesnio lygio planams. Jn kūrimo ir įgyvendinimo procesas realizuojamas pagal anksčiau apibudintį planavimo proceso žingsnių seką. Nepaisant to, kad visiems minėtiems planams rengti gali būti panaudojama ta pati žingsnių seka, šių žingsnių sudėtis ir turinys yra skirtingi kiekvienam planą. hierarchijos lygiui. Kylant hierarchijos pakopomis aukštyn, planavimo procesas darosi vis sudėtingesnis. Kartu sudėtingėja ir planavimo formalizavimas.

Vienas iš strateginio valdymo svarbiausių momentų, užfiksuotų jau šios sąvokos apibrėžime, yra jo traktavimas kaip proceso, kuriuo remiantis organizacija laiku prisitaiko prie išorinės aplinkos pokyčių. Todėl strateginio proceso organizacijoje svarbi grandis yra išorinės aplinkos strateginė analizė.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1538 žodžiai iš 4982 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.