Monės analize marketingo požiūriu
5 (100%) 1 vote

Monės analize marketingo požiūriu

SANTRAUKA

Dailidėnaitė K. UAB “Venitas” naujos prekės kūrimo ir įvedimo į rinką procesas: Bakalauro baigiamasis darbas/ Vadovė asist.doktor. M.Alimienė.- Kaunas: KTU, 2004.- 75 p.

Besikeičianti situacija rinkoje lemia naujų prekių pateikimo į rinką būtinumą. Atsižvelgdama į greitai kintančius vartotojų skonius, technologijas ir konkurencinę būklę įmonės negali pasikliauti vien esamomis prekėmis. Visos prekės anksčiau ar vėliau pasensta, todėl įmonės privalo surasti naujų prekių, kurios pakeistų senstančias. Vartotojai nori ir tikisi naujų, patobulintų prekių, todėl naujų prekių kūrimas yra pagrindinė įmonės augimo ir gyvavimo sąlyga.

Bakalauro darbo objektas – naujos prekės kūrimo ir įvedimo į rinką procesas.

Bakalauro darbo tikslas yra detaliai išanalizuoti naujos prekės kūrimo bei įvedimo į rinką procesą UAB “Venitas” pavyzdžiu ir atlikti šio proceso marketinginių sprendimų teorinį bei praktinį tyrimą.

Pirmoje darbo dalyje analizuojama UAB “Venitas” situacija rinkoje: pateikiama bendra įmonės charakteristika ir jos organizacinė valdymo struktūra; aprašomos įmonės parduodamos prekės bei jų pardavimų kitimas; nagrinėjama įmonės taikoma kainodaros, paskirstymo ir rėmimo politika; pateikiama įmonės mikroaplinkos analizė.

Antroje dalyje analizuojami teoriniai naujų prekių kūrimo ir pateikimo į rinką sprendimo būdai.

Trečioje darbo dalyje, pritaikius teorinius naujų prekių kūrimo bei įvedimo į rinką sprendimus, detaliai aprašomas UAB “Venitas” naujos prekės kūrimo bei įvedimo į rinką procesas.

Ketvirtoje dalyje pateikiamos atlikto tyrimo išvados.

Atliekant šį darbą naudota literatūra lietuvių, anglų ir rusų kalbomis, UAB “Venitas” suteikti duomenys bei informacija internete.

Teorinių naujų prekių kūrimo ir pateikimo į rinką sprendimo būdų bei atlikto tyrimo praktinių rezultatų iliustravimui, darbe pateikta 22 paveikslai, 9 lentelės bei 5 priedai.

SUMMARY

Dailidėnaitė K. The new product development and introduction to the market in the case of “Venitas” company: The final paper/ The manageress of the work asist.doktor. M.Alimienė.- Kaunas: KTU, 2004.- 75 p.

The volatile situation in the market determines the necessity to launch new products. Considering the quickly changeable consumer preferences, technologies and competition state, company cannot depend only on the current products. Sooner or later, all products are getting old, therefore companies must create new products, to replace the old ones. Consumers want and expect new, improved products, consequently new product development is fundamental condition for the development and existence of the company.

The subject of the final paper is the new product development and introduction to the market process.

The aim of this paper is to make a detailed analysis of the new product development and its introduction to the market process using the case of “Venitas” company. Furthermore, the aim of this paper is also to conduct theoretical and practical research of the marketing decisions of this process.

In the first part of the paper there had been made a study of the “Venitas” company current situation in the market: there are presented general characterization of the company and the organizational management structure, products and the variation of the sales, pricing, distribution and promotion policies, micro environment of the company.

In the second part of the paper there had been conducted the new products development and introduction to the market decisions methodological research.

In the third part of the paper there had been made a detailed analysis of the new product development and introduction to the market in the case of “Venitas” company, applying methodological research made in the second part of the paper.

In the fourth part of the paper there had been made some general research findings.

This paper was written using Lithuanian, English, Russian literature, “Venitas” company’s data and Internet.

In order to make methodological research and practical results more coherent, in this paper there are 22 figures, 9 tables and 5 appendixes.

TURINYS

ĮVADAS 7

1. SITUACIJOS ANALIZĖ 8

1.1. BENDRA UAB “VENITAS” CHARAKTERISTIKA 8

1.2. UAB „VENITAS“ VALDYMO IR ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA 8

1.3. ĮMONĖS PARDUODAMOS PREKĖS 9

1.4. LIETUVOS BEI EUROPOS SĄJUNGOS VAISIŲ IR DARŽOVIŲ RINKA 13

1.5. UAB “VENITAS” PARDUODAMOMS PREKĖMS TAIKOMA KAINODAROS POLITIKA 15

1.6. ĮMONĖS PARDUODAMŲ PREKIŲ PASKIRSTYMO POLITIKA 17

1.7. UAB “VENITAS” TAIKOMA RĖMIMO POLITIKA 19

1.8. UAB „VENITAS“ MIKROAPLINKA 20

2. TYRIMO METODIKA 22

2.1. PREKĖS GYVAVIMO CIKLAS 22

2.2. PREKĖS GYVAVIMO CIKLO STADIJOSE NAUDOJAMOS MARKETINGO STRATEGIJOS 23

2.3. NAUJŲ PREKIŲ SAMPRATA 25

2.4. NAUJŲ PREKIŲ KŪRIMO PROCESAS 28

2.4.1. NAUJŲ PREKIŲ KŪRIMO PROCESO ETAPAI 29

2.4.2. NAUJŲ PREKIŲ KŪRIMO STRATEGIJOS FORMAVIMAS 31

2.4.3. IDĖJŲ GENERAVIMAS 34

2.4.4. IDĖJŲ ATRANKA IR PATIKRINIMAS 38

2.4.5. KOMERCINĖ ATRINKTŲ IDĖJŲ ANALIZĖ 40

2.4.6. PREKĖS SUKŪRIMAS 41

2.4.7. PREKĖS TESTAVIMAS 42

2.4.8. PREKĖS PATEIKIMAS RINKAI 43

2.4.9. PREKĖS SĖKMĖS RINKOJE KONTROLĖ 46

3. TYRIMAI IR JŲ REZULTATAI 48

3.1. UAB
“VENITAS” NAUJŲ PREKIŲ KŪRIMO STRATEGIJOS FORMAVIMAS 48

3.1.1. NAUJŲ PREKIŲ KŪRIMO TIKSLŲ IŠSKYRIMAS, APIBRĖŽIANT RINKAS, KURIOMS GALI BŪTI SIŪLOMA NAUJA PREKĖ 48

3.2. NAUJŲ PREKIŲ KŪRIMO STRATEGIJOS NUSTATYMAS 48

3.3. IDĖJŲ GENERAVIMAS 49

3.3.1. IDĖJŲ GENERAVIMO ŠALTINIAI: IŠORINIAI, VIDINIAI 49

3.3.2. IDĖJŲ GENERAVIMO METODŲ PARINKIMAS 50

3.3.3. SUGENERUOTŲ IDĖJŲ SĄRAŠAS 51

3.4. IDĖJŲ ATRANKA IR PATIKRINIMAS 52

3.4.1. ATRANKOS VYKDYTOJAI 52

3.4.2. IDĖJŲ ATRANKOS KRITERIJŲ IŠSKYRIMAS 52

3.4.3. IDĖJŲ ATRANKOS BŪDO PARINKIMAS 53

3.4.4. NAUJOS PREKĖS KONCEPCIJOS KŪRIMAS 54

3.4.5. KONCEPCIJOS TESTO PARENGIMAS 55

3.4.6. RESPONDENTŲ PARINKIMAS 55

3.4.7. APKLAUSOS SĄLYGŲ NUSTATYMAS BEI EIGOS PARENGIMAS 56

3.4.8. APKLAUSOS PRAVEDIMAS IR REZULTATŲ APIBENDRINIMAS 56

3.5. KOMERCINĖ ATRINKTŲ IDĖJŲ ANALIZĖ 58

3.5.1. ATRINKTŲ IDĖJŲ ĮGYVENDINIMO SĖKMĖS PROGNOZĖ 58

3.6. BANDOMASIS MARKETINGAS 59

3.6.1. BANDOMŲJŲ PAVYZDŽIŲ TESTAVIMAS 59

3.6.2. RINKOS TESTAVIMO METODO PARINKIMAS 61

3.7. PREKĖS ĮVEDIMAS Į RINKĄ 62

4. IŠVADOS 65

LITERATŪRA 67

PRIEDAI 68

ĮVADAS

Marketingas yra prekių kūrimo, pasiūlos ir mainų socialinis ir valdymo procesas, orientuotas į pavienių asmenų ar jų grupių poreikių patenkinimą.

Pagrindinis marketingo tikslas – taip pažinti ir suprasti klientą, kad prekė visiškai atitiktų jo poreikius ir pati save parduotų. Rinkos veikėjo užduotis – išsiaiškinti, kokios reikmės slypi už kiekvienos prekės, ir prekiauti ne tos prekės savybėmis, o jų teikiama nauda.

Efektingai sukurtas prekės sumanymas – pirmasis žingsnis planuojant marketingo kompleksą. Siaurąja prasme prekė – tai materialinių fizinių savybių, surinktų į atpažįstamą formą, rinkinys.

Besikeičianti situacija rinkoje lemia naujų prekių pateikimo į rinką būtinumą. Atsižvelgdama į greitai kintančius vartotojų skonius, technologijas ir konkurencinę būklę įmonė negali pasikliauti vien esamomis prekėmis. Vartotojai nori ir tikisi naujų, patobulintų prekių. Ir konkurentai kiek įmanydami stengsis, kad juos aprūpintų tomis naujovėmis. Vadinasi, kiekvienai įmonei dera turėti savą naujų prekių kūrimo programą. Kai naujų prekių kūrimą lemia pokyčiai rinkoje, sakoma, kad naujovių kūrimas orientuotas į paklausą. Kai naujų prekių kūrimą sąlygoja įmonės vidinių galimybių pokyčiai, sakoma, kad naujovių kūrimas orientuotas į pasiūlą. Naujovės orientuotos į paklausą yra pirminės. Mat ir tuo atveju, kai naujovė orientuota į pasiūlą, siūlomą prekę turi pripažinti vartotojas. Moraliai pasenusių prekių eliminavimas ir naujų prekių pateikimas į rinką yra sudedamoji gaminio marketingo dalis.

Įsigalint marketingo ideologijai, metodams ir priemonėms, vartotojų poreikiai vis labiau išaukštinami ir išryškinami, o tai verčia nuolat ir sparčiai tobulinti ir plėtoti gamybos technologijas, kurios pajėgtų sukurti augančius vartotojų poreikius tenkinančių prekių. Vienų poreikių tenkinimas gimdo naujus ir dėl to galima sakyti, kad prekių ir paslaugų kūrimas ir tobulinimas – tai nuolat atsinaujinanti ir neišsenkanti problema. Naujų prekių kūrimas yra pagrindinė įmonės augimo ir gyvavimo sąlyga. Naujovių kūrimas leidžia padidinti rinkos dalį, siekti pardavimo apimčių ir pelno augimo tikslų, apriboti naujų konkurentų atėjimą į rinką.

DARBO TIKSLAS: detaliai aprašyti naujos prekės kūrimo bei įvedimo į rinką procesą ir atlikti šio proceso marketinginių sprendimų tyrimą.

TYRIMO OBJEKTAS: naujų prekių kūrimo ir įvedimo į rinką procesas.

DARBO UŽDAVINIAI:

1. UAB “Venitas” situacijos analizė.

2. Teorinių naujų prekių kūrimo ir pateikimo į rinką sprendimo būdų tyrimas.

3. UAB “Venitas” naujos prekės kūrimo procesas.

1. Situacijos analizė

1.1. Bendra UAB “Venitas” charakteristika

UAB “Venitas” įkurta 1993 m. Įmonės gyvavimo pradžioje jos veikla buvo orientuota į tarptautinę rinką, kadangi dauguma pirkimo ir pardavimo operacijų buvo atliekama už Lietuvos ribų, tačiau vėliau įmonė pradėjo orientuotis taip pat ir į Lietuvos rinką. Pati pirma įmonės veikla buvo televizorių importas ir eksportas. Įmonė importuodavo televizorius bei detales, reikalingas jų surinkimui, iš tokių šalių, kaip Kinija, Turkija ir Olandija. Kai kurias detales (tokias, kaip kineskopai) ji pirkdavo Lietuvoje. Surinktus bei importuotus televizorius UAB “Venitas” eksportuodavo į Rusiją bei parduodavo vietinėje rinkoje. Įmonės veikla neapsiribojo vien tik televizorių gamyba bei perpardavimu. Jos veikla buvo ir tebėra labai įvairiapusė.

2000 m. UAB “Venitas” buvo priversta nutraukti savo veiklą, susijusią su televizorių gamyba bei perpardavimu, kadangi pasiūla rinkoje labai padidėjo, atsirado tokių konkurentų, su kuriais įmonė buvo nepajėgi konkuruoti, be to ir vartotojų poreikiai bei reikalavimai tapo aukštesni. Kaip pavyzdį galima paminėti tai, kad importuotų iš Kinijos televizorių kokybė buvo labai prasta, jie dažnai gesdavo, ir įmonei tapo nebepelninga juos parduoti, nes jie buvo dažnai grąžinami su garantiniais raštais.

Nuo 2000 m. pagrindine UAB “Venitas” veiklos šaka tapo gyvulių (galvijų ir kiaulių) eksportas į Latviją. Gyvuliai buvo
Lietuvoje, tokiose bendrovėse, kaip ŽŪB “Minija” (Plungėje) bei ŽŪB “Bariūnai” ir eksportuojami Latvijos gyvulių skerdimo įmonėms.

2001 m. UAB “Venitas” išplėtė savo veiklą ir pradėjo šviežių daržovių ir vaisių importą-eksportą: importuoja iš Olandijos, Vokietijos, Ispanijos bei Italijos ir eksportuoja į Latviją, Estiją, Lenkiją bei Rusiją, taip pat parduoda ir vietinėje rinkoje.

Kadangi šiuo metu gyvulių eksportas į Latviją yra laikinai sustabdytas, tolesniuose skyriuose bus nagrinėjama įmonės veikla, susijusi su daržovių bei vaisių pardavimu.

1.2. UAB „Venitas“ valdymo ir organizacinė struktūra

UAB „Venitas“ yra palyginti nedidelė įmonė, todėl jos valdymo ir organizacinė struktūra yra ganėtinai siaura. Įmonėje veikia tik didžiausio būtinumo skyriai – pardavimo padalinys ir prekių paskirstymo centras (žr. 1.1 paveikslą). Šiuo metu įmonėje dirba 25 žmonės.

Įmonei sugalvojus vykdyti gėrimo gamybą (bei gamybą apskritai), bus būtina reorganizuoti valdymo ir organizacinę struktūrą. Įmonei reikės įkurti sekančius padalinius: gamybos, marketingo ir pan.

1.1 pav. UAB „Venitas“ organizacinė valdymo struktūra

Kaip matyti iš 1.1 paveikslo, įmonės vadovui tiesiogiai pavaldūs yra prekių paskirstymo centro vadovas, pardavimų vadovas, buhalterė bei sekretorė.

Prekių paskirstymo centro vadovas atsakingas už sandėliavimo proceso planavimą bei centre dirbančių žmonių darbo kokybės kontrolę bei priežiūrą. Prekių paskirstymo centre dirba 11 žmonių: 7 darbininkai (2 budintys sandėlio prižiūrėtojai ir 5 pakavimo linijos darbininkai), mechanikas, elektrikas ir 2 valytojos.

Pardavimų vadovas atsakingas už tiekėjų paiešką, sutarčių su jais pasirašymą bei pardavimo vadybininkų ir vairuotojų ekspeditorių darbo kokybės kontrolę. Taip pat į pardavimo vadovo pareigas įeina pardavimo apimčių prognozavimas. Pardavimų vadybininkai atsakingi už klientų paiešką, užsakymų priėmimą, sutarčių pasirašymą bei klientų aptarnavimą po pardavimo. Vairuotojai ekspeditoriai privalo laiku pristatyti krovinį klientams bei jį iškrauti. Pardavimų skyriuje dirba 3 pardavimų vadybininkai ir 7 vairuotojai ekspeditoriai.

1.3. Įmonės parduodamos prekės

Šiuo metu UAB “Venitas” pagrindinė veikla – šviežių daržovių bei vaisių importas-eksportas ir pardavimas Lietuvos rinkoje. Įmonė taip pat užsiėmė gyvulių eksportu į Latviją, tačiau ši veikla šiuo metu yra laikinai sustabdyta.

Įmonės parduodamos prekės yra šviežios daržovės bei vaisiai – tai gamybinės paskirties prekės-žaliavos (pramonės produktai).

Marketingo požiūriu žaliavos gali turėti dvi savo būsenas, kurios yra svarbios rengiant marketingo priemones. Pirma, žaliavos gamtoje ir antra, žaliavos, jau paimtos į ūkinę apyvartą [3,154].

Pagal savo kilmę žaliavos yra skirstomos į natūralias gamtos ir ūkiuose gaminamas žaliavas. UAB “Venitas” parduodami vaisiai ir daržovės pagal kilmę priskiriami prie ūkiuose gaminamų žaliavų, kadangi jie yra žmonių gamybinės veiklos rezultatas.

Palyginti su kitomis verslo prekėmis, UAB “Venitas” parduodamos prekės turi kai kurių ypatumų. Joms rūšiuoti, sandėliuoti ir gabenti reikia didelių sandėliavimo erdvių, krovimo ir gabenimo pajėgumų. Be to, daržovės ir vaisiai turi dvejopą vartojimo paskirtį: jie gali būti parduodami prekybos centruose kaip galutinio vartojimo prekės, o kitu atveju tos pačios prekės gali būti parduodamos kaip tolesnės, tarkime, sulčių ar uogienės gamybos žaliava.

UAB “Venitas” parduodami vaisiai ir daržovės atitinka Europos Sąjungoje (ES) taikomus kokybės reikalavimus. Naudojant vieningus kokybės reikalavimus ES siekiama, kad į rinką nepatektų netinkamos kokybės produktų, vaisių ir daržovių kokybė atitiktų vartotojų reikalavimus. Kokybės reikalavimai reglamentuoja produkto dydį, kokybę, žymėjimą, pakavimą ir pateikimą rinkai [20].

UAB “Venitas” importuojamos ir parduodamos prekės: cukinijos, cikorijos, žiediniai bei gūžiniai kopūstai, artišokai, morkos, agurkai, saldžiosios paprikos, pomidorai, porai, salotos, lapiniai salierai, šparagai, špinatai, bananai, persikai, nektarinai, obuoliai, kriaušės, abrikosai, citrusai bei kivi vaisiai.

Modernių pakavimo linijų dėka, įmonė siūlo platų vaisių ir daržovių asortimentą įvairiose pakuotėse.

UAB „Venitas“ vaisių ir daržovių pardavimo vidutinė metinė apyvarta – 30333 tonos. 2003 metais 30% įmonės parduotų prekių sudaro bananai, 20% citrusiniai vaisiai, likę 50% – įvairūs vaisiai ir daržovės (žr. 1.2 paveikslą).

1.2 pav. Įmonės pardavimų pasiskirstymas pagal prekių rūšis 2003 m.

Per pastaruosius trejus metus įmonės importuojamų obuolių kiekis išaugo daugiau kaip 2 kartus. Daugiausia obuolių įvežama iš Lenkijos. Jie yra pigesni (didmeninė kaina – apie 0,65 Lt/kg), tačiau išauginti naudojant daug cheminių priemonių. Desertinių obuolių, importuojamų iš Italijos, Vokietijos, Olandijos, didmeninė kaina yra 1,2–2,4 Lt/kg. Įmonė desertinius obuolius eksportuoja į Latviją, Estiją, Rusiją.

UAB “Venitas” 2001 – 2003 metų pardavimo apimtys natūrine išraiška parodytos 1.3 paveiksle.

1.3 pav. UAB “Venitas” vaisių ir daržovių pardavimo

apimtys

1.3 paveiksle aiškiai matyti įmonės parduodamų prekių pardavimo apimčių augimas. Palyginus 2001m. ir 2002m. pardavimų apimtis, matome, kad procentinis pasikeitimas yra 11,54%, o 2002m. ir 2003m. jis yra jau 24,14%.

Vaisių ir daržovių tiekimas bei pardavimas labai priklauso nuo sezoniškumo, kas dažnai sąlygoja trumpalaikius pardavimo apimčių svyravimus. Sezoniškumo įtaką galima pastebėti 1.4paveiksle.

1.4 pav. UAB “Venitas” parduodamų vaisių ir daržovių pardavimo kitimas 2003 m.

1.4 paveiksle galima matyti, kad didžiausios vaisių ir daržovių pardavimo apimtys 2003 metais buvo žiemos bei pavasario laiku, o mažiausios – vasaros gale. Įmonės vadovybė, prognozuodama pardavimo apimtis, turi atsižvelgti į sezoniškumo įtaką.

Šiuo metu įmonė dirba pelningai. Per 2000-2003 metų laikotarpį UAB “Venitas” gavo 124300 litus pelno. Pelno pasiskirstymas šiuo laikotarpiu pateiktas 1.1 lentelėje.

1.1 lentelė

UAB “Venitas” pelno pasiskirstymas 2000 – 2003 m.

Pelnas, Lt 2000 2001 2002 2003

20700 18900 35800 48900

Kaip matyti iš 1.1 lentelės ir 1.5 paveikslo, UAB “Venitas” pelnas 2001 metais šiek tiek sumažėjo, tačiau jau 2002 metais labai išaugo. Tokį pelno kitimą įtakojo 2001 metais pradėtas vaisių ir daržovių pardavimas.

1.5 pav. UAB “Venitas” pelno pasiskirstymas 2000-2003 metais

Visas gautas pelnas panaudotas investicijoms. 2000 metais investuota į paskirstymo centro patalpų remontą, 2001 metais 4 krovininių automobilių bei vaisių ir daržovių pakavimo linijai įsigyti UAB ”Venitas” paėmė kreditą, 2002 metais investuota į bananų nokinimo kamerų įrengimą prekių paskirstymo centre.

UAB ”Venitas” veiklos sąnaudų procentinis pasiskirstymas pateiktas 1.6 paveiksle.

1.6 pav. UAB “Venitas” 2003 m. veiklos sąnaudų pasiskirstymo struktūra

Kaip matyti iš 1.6 paveikslo, didžiausią dalį įmonės veiklos sąnaudų sudaro vaisių ir daržovių supirkimas bei prekių transportavimas.

1.4. Lietuvos bei Europos Sąjungos vaisių ir daržovių rinka

Iki 2002 metų pabaigos UAB “Venitas” orientavosi tik į užsienio šalių rinką, daugiausiai eksportavo į Latviją. 2003 metų pradžioje įmonė pradėjo importuotų vaisių ir daržovių pardavimą Lietuvos rinkoje. Šiuo metu svarbiausias UAB “Venitas” tikslas – įsitvirtinti Lietuvos rinkoje.

1.7 paveiksle galima aiškiai matyti, kad vaisių ir daržovių importas Lietuvos rinkoje eksportą viršija net penkis kartus. Taip yra todėl, kad lietuviškų prekių eksportą riboja nepakankamas žemės ūkio ir maisto produktų konkurencingumas bei prekybos patirties ir tradicijų stoka. Lietuva iš esmės yra daržovių importuotoja, eksporto kiekiai yra gana maži.

Nemažai daržovių pasiūlą lemia valstybės vidaus ir užsienio ekonominė politika, eksporto ir importo struktūra. Čia susiduria dvi jėgos, t.y. Lietuvos ir kitų valstybių užsienio prekybos interesai. Po 1993 m. daržovių importas į Lietuvą išaugo: importuojamos šiltnaminės daržovės (pomidorai, agurkai ir paprika) ir lauko daržovės (svogūnai, morkos, burokėliai, lapinės daržovės). Pagrindinės šalys, iš kurių įvežamos daržovės, yra Olandija, Ispanija ir Lenkija. Nedideli daržovių kiekiai įvežami iš Baltijos šalių, Italijos, Prancūzijos, Danijos bei Ukrainos ir Baltarusijos.

1.7 pav. Daržovių ir vaisių importas ir eksportas Lietuvoje 2003 m.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2664 žodžiai iš 8854 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.