Monės finansinės būklės analizė
5 (100%) 1 vote

Monės finansinės būklės analizė

VILNIAUS UNIVERSITETAS

KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS

FINANSŲ IR APSKAITOS KATEDRA

Verslo vadybos ir administravimo studijų programos studentas

ĮMONĖS FINANSINĖS BŪKLĖS ANALIZĖ

Kursinis darbas

Tikrino doc. E. Buškevičiūtė

Kaunas 2003

Turinys

Įvadas…………………………………………………………………………………………………………………….3

1. Finansų analizės reikšmė ir uždaviniai………………………………………………………………….5

2. Įmonės finansinės veiklos įvertinimo metodai……………………………………………………….7

3. Finansinių koeficientų reikšmė, privalumai, trūkumai ir pasirinkimas…………………….11

4. Finansiniai koeficientai ir jų grupės……………………………………………………………………15

4.1. Pelningumo koeficientai………………………………………………………………………….16

4.2. Mokumo (likvidumo) rodikliai…………………………………………………………………17

4.3. Finansų struktūros rodikliai……………………………………………………………………..18

4.4. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) koeficientai………………………….19

5. Darbo našumo analizė……………………………………………………………………………………….20

6. Turto pelningumo piramidinė analizė………………………………………………………………….25

7. Kapitalo pelningumo piramidinė analizė……………………………………………………………..28

8. Pardavimų pelningumo analizė…………………………………………………………………………..29

9. SWOT analizė………………………………………………………………………………………………….31

Išvados…………………………………………………………………………………………………………………33

Literatūra………………………………………………………………………………………………………………35

Įvadas

Temos aktualumas. Verslas, kaip viena iš visuomenės veiklos sričių, turi išskirtinę reikšmę, todėl būtina deramai įvertinti ūkinių – komercinių procesų metu atsirandančios informacijos teikiamą naudą, mokėti deramai ją formuoti, kaupti, apdoroti bei panaudoti praktinėje veikloje.Viena iš svarbiausių sėkmingo verslo plėtojimo sąlygų – deramas informacijos, ypač apskaitinės, reikšmės įvertinimas ir sugebėjimas tinkamai pasinaudoti jos teikiamomis galimybėmis .

Įmonės finansinė analizė- tai finansinės veiklos tyrimas, naudojant mokslo ir praktikos sukurtus būdus. Finansinės veiklos duomenys tyrinėjami, norint objektyviai atsakyti į klaisimus: verslo rezultatai per tiriamąjį laikotarpį, kodėl tokie rezultatai ir kokie jie galėjo būti, efektyviau panaudojus resursus. Analizė visuomet tiria veiklos pasekmes per tam tikrą praėjusį laikotarpį ir vertina tiriamojo objekto finansinę būklę iki tam tikros datos. Įmonės savininkai ir vadybininkai nori žinoti, ne tik kas įvyko ir kodėl įvyko, bet ir kaip analizės rezultatais pasinaudoti pagrįstiems sprendimams priimti, kad ateityje išvengtų neigiamų reiškinių ir didintų kapitalo efektyvumą. Darant finansinį sprendimą jau nebe taip svarbi yra retrospektyvi analizė. Svarbiau yra rizika ir būsimi pinigų srautai.

Darbo tikslas: finansinės būklės įvertinimo tikslas- tirti ir vertinti įmonės finansų srautų tendencijas, finansinį stabilumą(būklę), išteklių naudojimą, neigiamų nuokrypių priežastis, tirti vidaus ir aplinkos veiksnių įtaką rezultatams, taip pat veiklos gerinimo galimybes.

Darbo uždaviniai:

Sukurti finansinę informacijos sistemą, atitinkančią įmonės strategiją.

Faktinę padėtį palyginti su kitais rodikliais.

Padėti kurti finansų valdymo ir apskaitos politiką.

Darbo objektas: įmonės finansinės būklės įvertinimo teoriniai metodai.

Tyrimo metodai:

Finansinių ataskaitų ( balanso, pelno/nuostolio ) vertikalioji ir horizontalioji analizė.

Pinigų srautų analizė.

Finansinių koeficientų analizė.

Darbo našumo analizė.

Turto, kapitalo, pardavimų pelningumo analizė.

SWOT analizė.

Darbo atlikimo etapai:

Literatūros paieška.

Literatūros analizė.

Duomenų paieška.

Duomenų apdorojimas.

Susistemintos informacijos pateikimas.

Rezultatai:

Apibūdinta finansų analizės reikšmė ir uždaviniai.

Išnagrinėti pagrindiniai įmonės finansinės būklės įvertinimo metodai, jų esmė.

Didesnis dėmesys skirtas finansiniams koeficientams, nes jų pasirinkimas svarbus tam tikriems ekonomikos sektoriams, išskyriau pagrindinies finansinių koeficientų grupes.

Svarbią reikšmę turi ir darbo našumas, jo analizė, t.y. darbuotojų išdirbis atsižvelgiant į laiko trukmę.

Pelningumo analizės ( turto, kapitalo, pardavimų ) parodo įtaką įmonės pelningumo kitimui.

SWOT analizė išskiria įmonės privalumus ir trūkumus marketinginiu atžvilgiu.

1. Finansų analizės reikšmė ir uždaviniai

Siekdami pažinti gamtos ir visuomenės reiškinius bei procesus, žmonės nuo neatmenamų laikų juos
analizuoja. Visuomeniniai, kaip ir ekonominiai procesai dažnai analizuojami suskaidant tiriamąjį objektą į elementus bei aiškinantis jo sudedamųjų elementų tarpusavio ryšius. Iš esmės analizė – glaudžiai susijusių ir vienas nuo kito priklausomų daiktų, procesų, reiškinių tyrimas, skirstymas į jų sudedamąsias dalis, jų pagrindinių požymių bei savybių išskyrimas. Analizuodamas žmogus pažįsta objekto detales ir struktūrą. Sintezė — priešingas analizei procesas, kurios metu mintimis nustatomi ryšiai, jungiami objektai, jų dalys bei požymiai. Sintezė gali būti sumavimo ir apibendrinimo procesas. Pažinimo procese analizė ir sintezė tarpusavyje yra glaudžiai susijusios ir sudaro vienovę. Analizė padeda pažinti atskirus elementus, o sintezė, remdamasi analizės duomenimis, sujungia šiuos elementus ir pateikia daikto, reiškinio, proceso visumą, sistemą. Ekonominiams reiškiniams pažinti mes naudojame ir analizę ir sintezę.

Ekonominė analizė plačiąją prasme apima visas ūkio grandis ir struktūras, t.y. tiek materialinę gamybą, tiek nematerialinę sferą. Analizės metodai ir organizavimas yra įvairūs, priklauso nuo ūkio sistemos hierarchijos. Yra makroanalizė ir mikroanalizė. Makroanalizė tai ūkio funkcionavimo rezultatų analizė: šakų, pošakių, teritorijų. Mikroanalizė — tai ūkio pagrindinių grandžių (įmonių, kompanijų, akcinių bendrovių ir pan.) veiklos analizė.

Terminas “ekonominė analizė” jau gana seniai vartojamas įvairių pasaulio šalių ekonominėje literatūroje. Tačiau šiame kurse, atsižvelgdami į tyrimo objektą, dažniausiai naudosime terminą “finansinė analizė”.

Finansinė analizė yra vienas iš objektyviausių būdų tinkamai įvertinti informaciją. Tai didžiausia jos reikšmė ir privalumas. Daugelis autorių teigia, kad atskleisti vidinius ir perspektyvinius rezervus bei valdyti sudėtingus ūkinius procesus bei reiškinius ir yra finansinės analizės esmė.

Taigi, finansų analizės tyrimo objektas yra įmonių finansinė veikla bei jos rezultatai, parodomi alternatyviuose projektuose, apskaitos, atskaitomybės medžiagoje ir kituose informacijos šaltiniuose.

Analizuojant įmonių finansinę veiklą, išsiaiškinamas planuotų užduočių (pvz. verslo plano) įvykdymas, lyginant faktinius rodiklius su projektiniais, taip pat jos pasikeitimo priežastys, įvertinamos bei apskaičiuojamos finansinių rezultatų didinimo galimybės taip pat pagrindžiami esami ir būsimi valdymo sprendimai.

Retrospektyvinės analizės metu nustatoma ir įvertinama esama ekonominė situacija, o perspektyvinės analizės — priimamų valdymo sprendimų ir būsimųjų projektų prasmė ir efektyvumas.

Finansinė analizė susijusi su apskaita, kontrole, planavimu ir prognozavimu. Ji siekia objektyviai įvertinti įmonės ekonominę būklę ir finansinius rezultatus, kad galima būtų parengti ir priimti valdymo sprendimus.

Reikia pažymėti, kad rinkos ekonomikos sąlygomis ūkio subjektų finansinė veikla yra labai dinamiška, rizikinga, todėl, analizuojant ją, tai reikia nuolat atsiminti ir analizę atlikti laiku. Tik savalaikė ir objektyvi analizė sudaro galimybę vadovams parengti įvairius alternatyvinės veiklos modelius ir priimti racionalesnius valdymo sprendimus tam tikram laikotarpiui.

Finansų analizė reikšminga ne tik įmonės finansinės būklės aiškinimo ir valdymo gerinimo priemonė, bet ir kaip įmonės veiklos savikontrolės forma. O tiksliau — analizė yra tarsi planavimo ir kontrolės tarpusavio ryšio laidas.

Finansinė analizė — tai ne manipuliavimas skaičiais. Geras analitikas visada išmano, kokiam rodikliui reikia skirti daugiau dėmesio, kaip jį interpretuoti. Dažnai vienas kokybinis rodiklis būna svarbesnis negu keli kiekybiniai. Kad įmonė sėkmingai plėtotų savo veiklą, ji turi siekti gerinti svarbiausius rodiklius (mokumą, pelningumą, efektyvumą ir kt.). Atitinkamame veiklos etape įmonė turi iš daugelio rodiklių išskirti svarbiausią, jam skirti daugiau dėmesio. Pažymėtina ta aplinkybė, kad daugelis rodiklių kinta ir nustatyti jų pasikeitimo priežastis ir veiksnius nėra lengva.

Kuris rodiklis yra svarbiausias įmonei atitinkamu momentu, taip pat yra labai sunku nustatyti.

Pagrindiniai finansų analizės uždaviniai

Finansų analizės esmę geriausiai apibūdina jos tikslas ir uždaviniai.

Plačiąją prasme finansinės analizės tikslas yra teikti objektyvią informaciją vartotojams, padėti įmonių vadovams didinti veiklos efektyvumą. Šiam tikslui pasiekti keliami konkretūs uždaviniai.

1. Sukurti finansinės informacijos sistemą, atitinkančią įmonės politiką.

Informacija gali būti įvairaus patikimumo, tikslumo ir pakankamumo, tačiau ji turi realiai ir objektyviai atspindėti ūkio būklę. Informacija gali tapti nepatikima jau pradiniame jos formavimo etape arba kiekvienu jos apdorojimo momentu. Kad informacija išliktų patikima, visos jos judėjimo ir apdorojimo operacijos turi būti kontroliuojamos.

2. Objektyviai įvertinti ūkio subjektų finansinės veiklos rezultatus.

Finansų analitikas privalo objektyviai ir kiek galima tiksliau įvertinti esamą padėtį, projektų kokybę, jų realumą.

3. Palyginti faktinę padėtį su planais, projektinėmis užduotimis, standartais ar kitais parametrais.

Norint įvertinti kiekvieną ekonominį reiškinį, reikia jį apibūdinančius rodiklius
su kokiomis nors pasirinktomis bazėmis, kad galima būtų stebėti reiškinio kitimo tendencijas arba nustatyti nukrypimus nuo pasirinktos bazės. Taip galima stebėti ekonominių reiškinių vystymosi dinamiką, vertinti juos, nustatyti jų įtaką kitiems ekonominiams reiškiniams.

Tokie baziniai palyginimo dydžiai gali būti prognozės duomenys, planai, normatyvai, praėjusio laikotarpio duomenys, vidutiniai šakiniai rodikliai.

Lyginama iš faktinių duomenų atimant bazinius ir, žinoma, tik tokius dydžius, kurie tarpusavyje palyginami. Priklausomai nuo to, ar dydžiai vienodi, ar skirtingi, naudojami absoliučių ar santykinių nukrypimų rodikliai.

4. Susisteminti analitinę medžiagą, pateikti išvadas ir alternatyvius pasiūlymus įmonės finansinei veiklai gerinti.

5. Padėti įmonių vadovams kontroliuoti ūkinę ir finansinę veiklą.

6. Nustatyti pelningiausias veiklos sritis.

Apskritai, reikia pasakyti, jog finansų analizės uždaviniai gali būti skirtingi, priklausomai nuo analizės tikslo ir vartotojo.

2. Įmonės finansinės veiklos įvertinimo metodai

Analizuojant įmonės finansinę veiklą bus naudojami tokie įvertinimo metodai:

• Finansinių ataskaitų horizontalioji, vertikalioji, pinigų srautų analizė;

• Santykinių finansinių rodiklių analizė;

• Veiksnių įtakos finansiniams rezultatams analizė (darbo išteklių panaudojimo, Diu Ponto analizė, kapitalo pelningumo įtaka, pardavimų pelningumo analizė);

• Įmonės SWOT analizė (netradicinis įmonės veiklos įvertinimo metodas).

Finansinių ataskaitų horizontalioji, vertikalioji, pinigų srautų analizė

Naudojant horizontalią ir vertikalią analizę ir analizuojant finansinių ataskaitų rodiklius svarbu surasti tam tikrų rodiklių tarpusavio ryšių.Tiksliai nustačiu šiuos ryšius – “sukuriami” nauji rodikliai, kuriuos analizuojant nustatoma naujos priežastys ir veiksniai, galintys nulemti įmonės veiklos efektyvumą.

Horizontalioji analizė – dvejų ar daugiau metų finansinių ataskaitų duomenų palyginimas. Ši analizė padeda nustatyti atitinkamų metų rodiklių dinamiką. Galima lyginti ne tik absoliučius balanso arba pelno (nuostolio) ataskaitos eilučių dydžius, bet ir santykinius dydžius arba jų procentus. Kitaip tariant, atliekant horizontaliąją analizę nustatomas nuokrypis nuo bazinio rodiklio. Šios analizės trūkumas yra tai, kad kaip bazinių rodiklių negalima baudoti neigiamų dydžių arba lygių nuliui.Viena iš horizontaliosios analizės atmainų yra trendo analizė, kuomet analizuojami kelių ar keliolikos periodų duomenų sekos ir nustatomi dydžių kitimo tendencijos, dėsningumai, daromos prognozės.(9 p.74)

Vertikalioji analizė atliekama tada, kai kiekvienas finansinės ataskaitos rodiklis lyginamas su bendruoju baziniu tos ataskaitos rodikliu, o gautas dydis išreiškiamas procentais. Ši analizės rūšis dar vadinama struktūrine analize. Analizuojant keleto metų finansinių ataskaitų rodiklius, galima nustatyti jų pasikeitimų priežastis.Dažniausiai kitiems kitiems daliniams rodikliams apskaičiuoti baziniai dydžiai yra bendra aktyvų, pasyvų, pelno pardavimų suma ir pan. Taigi kiekvienas dalinis rodiklis sudaro tam tikrą bazinio (pagrindinio) rodiklio procentą. Jeigu atliekama keleto metų analizė, tai ne tik nustatoma, kaip keitėsi daliniai rodikliai, bet ir kokios tų pasikeitimų priežastys. Vertikaliąją analizę galima vadinti rodiklių lyginamųjų svorių skaičiavimu. Tokia informacija yra labai vertinga priimant sprendimus visuose veiklos valdymo lygiuose, visuose planavimo, projektavimo ir t.t. etapuose. Gerai atlikta vertikalioji rodiklių (lyginamųjų svorių) analizė parodo ne tik tam tikrų rodiklių vietą bendroje rodiklių sistemoje, bet ir apibūdina įmonės ūkinę-finansinę būklę.(1 p.18; 9 p.74)

Horizontalioji ir vertikalioji analizė taikoma balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitose užfiksuotos imonės kelerių metų finansinei būklei įvertinti. Taikant šiuos būdus, siekiama išsiaiškinti finansavimo šaltinių, iš jų – nuosavo kapitalo, turto bei jų elementų – dinamiką, taip pat struktūrinius jų pakitimus ir šių pokyčių priežastis, bendros nuosavybės formavimo dėsningumus, išsiaiškinti pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių tarpusavio ryšius, jų dinamiką. Šio analizės būdo naudojimas leis išsiaiškinti bendrovės vadovo ir specialistų kapitalo bei turto valdymo sprendimus, formuojant balansines proporcijas, sprendimų kokybę.(1 p.328; 9 p.74)

Įmonės pinigų judėjimas atspindimas Pinigų srautų ataskaitoje, kurią nuo 1994 metų privalo rengti visos didelės Lietuvos įmonės. Iš Pinigų srautų ataskaitos sužinome apie ūkio subjekto gautus ir išleistus pinigus tokiomis kryptimis, kaip bendroji įmonės veikla, investicinė veikla ir finansinė veikla (3). Šioje ataskaitoje atvaizduojamos visos įmonės ūkinės operacijos, kuriose naudojami pinigai. Įmonė gauna grynųjų pinigų iš tokių šaltinių, kaip grynasis pelnas, debitorinio įsiskolinimo sumažėjimas, atsargų sumažėjimas, kreditorinio įsiskolinimo padidėjimas, ilgalaikio turto pardavimas, įsiskolinimo padidėjimas ir pan. Įmonėje sumažėja grynųjų pinigų tuomet, kai sumažėja kreditorinis įsiskolinimas, padidėja debitorinis įsiskolinimas, įsigyjamas ilgalaikis turtas ar vertybiniai popieriai, sumažėja įmonės įsiskolinimas, išperkami
vertybiniai popieriai, išmokami dividendai ir pan.

Duomenys apie pinigų srautus yra svarbūs akcininkams, vadybininkams, investitoriams bei kreditoriams. Akcininkams ir vadybininkams pinigų srautų analizė parodo įmonės plėtros poveikį likvidumui, galimybę išmokėti dividendus ir vykdyti kitus finansinius įsipareigojimus. Investitoriams ir kreditoriams svarbu, ar į įmonę ateis teigiami pinigų srautai, ar ji išmokės dividendus, grąžins paskolas bei palūkanas ir apskritai, ar įmonės vadybininkai sugeba efektyviai valdyti pinigų srautus.(1 p.112)

Atskirai norėčiau paryškinti pinigų srautų analizės reikšmę pinigų srautų valdymo procese. Svarbu ne tik kontroliuoti pinigų srautus bet ir mokėti juos analizuoti, stebėti, kokia įmonės veikla žymiai sumažino, o kuri padidino pinigų kiekį. Europos direktyvoje nurodoma, kad pagal pinigų srautus galima prognozuoti būsimą padėtį rinkoje. Netgi žymus pinigų srauto padidėjimas yra nepakankamas geros įmonės veiklos įrodymas. Net ir didelio pinigų srauto gali nepakakti skolų padengimui, dividendų išmokėjimui. Be to galbūt artimoje ateityje įmonė planuoja ženklias investicijas? Jei neužteks bendrovės turimų vidinių resursų, teks pasinaudoti išoriniu finansavimu, o tai turi tam tikras ribas. Pernelyg didelis išorinis finansavimas – pavojaus signalas bet kuriai įmonei. Pinigų srautų ataskaitos duomenų pagalba nagrinėjama įmonės finansinė būklė. Tai parodo realias įmonės finansavimosi galimybes, realią kreditų grąžinimo galimybę.

Svarbiausias pinigų srautų ataskaitos duomenų uždavinys – parodyti, kuri įmonės veikla kiek atnešė (prarado) pinigų. Jei suformuluoti dar konkrečiau – kokios ūkinės – gamybinės operacijos nulėmė pinigų srautus ir kokios to priežastys. Galų gale, nustačius, kokie pinigų srautai buvo sukurti (išleisti) tam tikroje veikloje, galima spręsti apie įmonės iškeltų sau tikslų siekimą – ar įmonė ištikima savo nustatytai veiklos krypčiai, užfiksuotai įstatuose. Norint objektyviai įvertinti pinigų srautus reikia nustatyti jų lyginamąjį svorį visose įmonės veiklose, stebėti ir analizuoti pinigų srautų keitimosi dinamiką (horizontalioji analizė – kaip rodiklis keičiasi laiko atžvilgiu). Dinamikos analizė padeda išaiškinti, kokie buvo teigiami ir neigiami veiksniai, lėmę tokius pinigų srautus. Pernelyg staigus pinigų srautų padidėjimas reikalauja gilesnės analizės, kodėl taip atsitiko. Įmonės pinigų srautų dinamiką pravartu lyginti su kitomis panašiomis tos pačios šakos įmonėmis (jų dydžiai turi būti panašūs, nes įmonės dydis taip pat lemia pinigų srautus).

Siekiant padidinti pinigų srautų analizės informatyvumą, tikslinga ją modifikuoti pagal atskiras įmonės veiklas. Taip pat svarbu perprasti tam tikrus dėsningumus, kuriuos galima pastebėti įmonei esant tam tikrose gyvavimo stadijose. Įmonei plečiantis reikalingi didesni pinigų srautai, jų poreikis „praryja“ grynuosius pinigus, lėšas, gautas iš pagrindinės veiklos; artėjant bankrotui pastebimi kiti dėsningumai. Ypač nuosekliai ir apgalvotai turi būti sprendžiami uždirbtų pajamų, grynų pinigų ir įsipareigojimų santykio klausimai. Dažnai firmos uždirbtas pajamas skuba investuoti ir paversti aktyvais, o atėjus laikui vykdyti įsipareigojimus staiga pritrūksta pinigų. Taigi tarp grynųjų pinigų ir pajamų turi būti išlaikytas reikiamas santykis, kuris leistų nekliudomai vykdyti įsipareigojimus. Tam būtina atlikti pinigų srautų analizę.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2517 žodžiai iš 8331 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.