Monės finansų analizė
5 (100%) 1 vote

Monės finansų analizė

TURINYS

Įvadas

2

1. Finansinės veiklos analizės teorinė apžvalga

3

2. Trumpa įmonės veiklos apžvalga

5

3. UAB „ Eurema“ finansinės būklės analizė 2003 – 2004 m.

7

3.1 UAB „ Eurema“ finansinių ataskaitų vertikali ir horizontali

analizė 7

3.2 UAB „ Eurema“ ekonominės veiklos finansinių rodiklių analizė

15

3.2.1.UAB „ Eurema“ pelningumo rodiklių analizė

15

3.2.2. UAB „ Eurema“ mokumo rodiklių analizė

16

3.2.3.UAB „ Eurema“ turto panaudojimo efektyvumo koeficientai

18

4. Išvados 19

Literatūra 20

PriedaiĮVADAS

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą , šalies įmonėms atsiveria naujos

galimybės, tačiau norėdamos išlikti konkurencingos ES rinkoje, mūsų

bendrovės privalės perimti geriausiai Europos kompanijų savybes. Norint

sėkmingai konkuruoti arba bendradarbiauti su užsienio įmonėmis būtina

sugebėti tiksliai ir teisingai įvertinti savo įmonės dabartinę būklę ir

perspektyvas. Verslininkui, kuris nuolat siekia, kad jo firma patektu į

ekonomiškai kylančių gretas, reikia įsisavinti ne tik šiuolaikinius verslo

organizavimo ir vadybos, bet ir apskaitos, finansinės analizės ir

prognozavimo pagrindus, t.y. veiklos planus bei pasiektus rezultatus

pagrįsti finansiniais vertės kriterijais, kurie  yra  universalūs ir

suprantami kiekvienam investuotojui. Finansų rinkos teorijoje tokiais

kriterijais laikomi pelningumas ir rizika. Todėl didelis dėmesys finansų

valdymo ir strategijos programoje skiriamas šių kriterijų vertinimo metodų

ir šiuolaikinių valdymo instrumentų įsisavinimui. Tokios žinios ir įgūdžiai

padės ne tik valdyti įmonės pinigų srautus, tačiau ir būti aktyviu finansų

rinkos dalyviu, sugebančiu pelningai ir saugiai naudotis finansiniais

ištekliais, kuriuos siūlo rinka.  

Organizacijos finansų strategija ir valdymas reiškia sugebėjimą

tinkamai planuoti ir valdyti finansinius išteklius. Tam reikia mokėti

racionaliai pagrįsti tokius finansinius sprendimus: 

1. Kiek ir kada investuoti  į ilgalaikį materialųjį turtą?

2. Kiek ir kada investuoti į finansinį turtą?

3. Kiek ir kada reikia skolintis?

4. Kokiais finansiniais instrumentais naudotis, norint sumažinti

riziką?

Finansinės analizės suteikia informaciją naudingą numatant ateityje

paskolų gavimą, pelno paskirstymą, nepanaudotų rezervų finansinei įmonės

būklei gerinti. Informacija apie įmonės finansinės būklės pasikeitimus

naudinga, įvertinant investicijas, finansavimą ir veiklos aktyvumą per

ataskaitinį laikotarpį. Visa tai svarbu šiuolaikiniam verslui.

Šio darbo tikslas – išanalizuoti UAB „ EUREMA“ finansinę būklę 2003-

2004 metais:

1. Atlikti UAB „EUREMA“ finansinių ataskaitų analizę.

2. Įvertinti pagal pasirinktus ( pelningumo, mokumo, turto apyvartumo)

finansinius rodiklius įmonės finansinę būklę.

Pateikti analizės rezultatai įmonei leis ne tik peržiūrėti susistemintą

nagrinėjamo laikotarpio ekonominę informaciją, bet ir gauti objektyvų

finansinės būklės įvertinimą.

1. FINANSINĖS IR VEIKLOS ANALIZĖS TEORINĖ APŽVALGA

Finansinė analizė yra vienas iš objektyviausių būdų tinkamai įvertinti

informaciją. Tai didžiausia jos reikšmė ir privalumas. Be to, finansinė

analizė padeda geriau suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus, o

svarbiausia – priimti optimalius valdymo sprendimus. Taigi finansinė

analizė padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti

esamą padėtį ir ateities perspektyvas. Visa tai labai svarbu šiuolaikiniam

verslui. Jos informacija padeda patikrinti ar praeityje priimti sprendimai

tikslūs, taip pat pagrįsti esamus ir būsimus valdymo sprendimus.

Retrospektyvinės analizės metu nustatoma ir įvertinama esama ekonominė

situacija, o perspektyvinės analizės- priimamų valdymo sprendimų ir būsimų

projektų prasmė ir efektyvumas. Finansinės analizės esmę nusako 1

paveikslas, iš kurios matyti, kad ji susijusi su apskaita, kontrole,

planavimu ir prognozavimu. Ji siekia objektyviai įvertinti įmonės ekonominę

būklę ir finansinius rezultatus, kad galima būtų parengti ir priimti

valdymo sprendimus. Tokia informacija padeda pažinti ir įvertinti ūkinius

procesus ir reiškinius, parengti lanksčius valdymo sprendimus, taip pat

numatyti finansinius rodiklius. Taigi finansinės analizės reikšmę galima

traktuoti kaip ūkinių procesų pažinimo priemone.1 PAV.

[pic]Finansinėje analizėje visą naudojamą informaciją galima klasifikuoti

pagal vartotojų kontingentą – įmonių vadovus labiausiai domina įmonės

plėtimosi perspektyvos, pelningumas, veiklos efektyvumas, strategija
,

investitorius-įmonės likvidumas, pelno, dividendų dydis, bankus ir

kreditorius domina įmonių finansinis pastovumas, mokumas. Finansinės

analizės vartotojai yra beveik tie patys, kaip ir apskaitos informacijos

vartotojai. Visus juos galima suskirstyti į dvi dideles grupes- vidaus ir

išorės vartotojus. Visi finansinės analizės vartotojai turi teisę gauti

norimą informaciją.

Finansinės veiklos ir jos rezultatų analizė yra sudėtingas procesas.

Priklausomai nuo atskirų vartotojų keliamų tikslų bei supratimo ji

klasifikuojama į tam tikras rūšis pagal įvairius požymius.

Perspektyvinė analizė apima įvairių projektų vertinimą, siekiant priimti

taktinius bei strateginius sprendimus, ūkio subjektų atžvilgiu. Operatyvinė

analizė kartais dar vadinama išankstinė, nes ji atliekama, nesibaigus visai

savaitei ar mėnesiui, naudojantis laukiamais duomenimis. Tuo siekiama iš

anksto diagnozuoti finansinius rezultatus ir pakoreguoti planus ar priimti

naują veiksmų programą. Retrospektyvinė analizė- praeityje gautų finansinių

rezultatų įvertinimas.

Dažniausiai minimos trys finansinės analizės rūšys- horizontalioji,

vertikalioji ir santykinė analizės.

Horizontalioji analizė atliekama tada, kai finansinių ataskaitą

dydžiai lyginami su praėjusio laikotarpio ar užduočių duomenimis, o

nukrypimas išreiškiamas absoliučiais arba santykiniais dydžiais. Ši

analizė parodo finansinių rodiklių dinamiką, tačiau neišryškina priežasčių,

dėl kurių įvyko rodiklių pakitimai. Ji dažnai taikoma analizuojant įmonės

balanso, pelno (nuostolio) ataskaitų duomenis. Vertikalioji analizė

atliekama tada, kai kiekvienas finansinės ataskaitos rodiklis lyginamas su

bendruoju baziniu tos ataskaitos rodikliu, o gautas dydis išreiškiamas

procentas. Ši analizė dar vadinama struktūrinė analizė. Bendras bazinis

rodiklis gali būti įmonės balanso aktyvų, pasyvų, pelno, kaštų, pardavimų

suma. Atliekant keleto metų finansinių rodiklių finansinę analizę, galima

nustatyti rodiklių pakitimų priežastis.

Santykinė analizė dar vadinama koeficientų analizė. Šie koeficientai

išreiškia finansinių ataskaitų bei kitos informacijos duomenų tarpusavio

ryšius. Gali būti išskiriamos veiklos efektyvumo rodiklių, pelningumo

rodiklių, likvidumo ir mokumo rodiklių, kapitalo, rodiklių grupės.

Ankščiau paminėtiems finansų analizės uždaviniams spręsti reikia surinkti

daug įvairios patikimos informacijos, kuri priklauso nuo vartotojo analizės

tikslų. Įmonėje atliekant finansinę analizę, vienas svarbiausių šaltinių

yra finansinės atskaitomybės dokumentai. Dabartiniu metu Lietuvoje

išoriniams informacijos vartotojams pateikiami tokie finansinės

atskaitomybės dokumentai:

• balansas;

• pelno(nuostolio)ataskaita;

• nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita;

• piniginių srautų ataskaita;

• aiškinamasis raštas;Svarbiausiais įmonės veiklos rezultatų įvertinimo rodiklis yra pelnas.

Jis dažniausiai yra kitų rodiklių apskaičiavimo pagrindas. Per ataskaitinį

laikotarpį gautas finansinis rezultatas pirmiausia domina investitorius,

kreditorius ir kitus finansinių ataskaitų vartotojus. Rodikliai, pateikti

pelno nuostolio atskaitoje, padeda investitoriams įsitikinti, ar jie savo

ribotas lėšas patikėjo geriausiems jų vartotojams, nes nuo vadovų

sugebėjimo priklauso veiksmingas investicijų panaudojimas. Pelno(nuostolio)

ataskaitoje pateikiami pagrindiniai elementai – pajamos ir sąnaudos.

Pajamos ir sąnaudos, pelno(nuostolio) ataskaitoje pateikiamos įvairiai. Tai

priklauso nuo įmonės veiklos pobūdžio. Taigi, finansinė atskaitomybė sudaro

informacinį pagrindą analizei.

Svarbiausi bendri finansinių rezultatų analizės uždaviniai:

▪ Įvertinti įmonės finansinę būklę, jos pakitimus per analizuojamą

periodą.

▪ Išsiaiškinti svarbiausius veiksnius, turinčius įtaką rezultatinių

finansinių rodiklių pakitimams, apskaičiuoti finansinių rodiklių

didinimo ar mažinimo galimybes.

▪ Išskirti neigiamus veiksnius, sąlygojančius finansinius

rezultatus.

▪ Aiškinti bei nurodyti tai, kas gali kenkti įmonės veiklos

tęstinumui.

2. TRUMPA UAB „EUREMA“ VEIKLOS APŽVALGA

UAB „EUREMA“ įsteigta 1996.02.05. Bendrovės įstatinis kapitalas 124000

litų; įstatinis kapitalas padalytas į 12400 paprastųjų vardinių akcijų.

Kapitalas suformuotas visiškai. Vienos akcijos nominali vertė 10Lt. UAB

„Eurema“ yra TŪB „Žaibas“ kontroliuojama įmonė.

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius 2004 metais 46 žmonės.

Bendrovės UAB „EUREMA“ apyvarta per 2004 metus – 1948141 litų.

Bendrasis 2004 metų pelnas – 205191 litų.

Uždarosios akcinės bendrovės „EUREMA“ 2004 metų

finansinės atskaitomybės duomenys apskaityti pagal kaupimo principą, metinė

finansinė atskaitomybė parengta, atsižvelgiant į įmonės tęsiamos veiklos

principą.

Apskaita bendrovėje tvarkoma, laikantis įmonės besitęsiančios veiklos,

piniginio įkainojimo, apskaitos
pastovumo, pajamų ir sąnaudų kaupimo,

periodiškumo principų.

Bendrovės veiklos pobūdis – gamybinis. Įmonės veikla:

Automobilių priežiūra ir remontas 50.20,

Variklinių transporto priemonių pardavimas 50.1.,

Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir

pagalbinių reikmenų

pardavimas 50.3.,

Variklinių transporto priemonių ir jų variklių dalių

bei pagalbinių reikmenų

gamyba 34.3.

Variklinių transporto priemonių kėbulų gamyba;

priekabų ir puspriekabių

gamyba 34.2.,

Bendrieji patarimai ir konsultacijos, teisinių

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1333 žodžiai iš 4441 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.