Monės įvaizdžio kūrimas
5 (100%) 1 vote

Monės įvaizdžio kūrimas

Turinys

Įvadas ………………………………………………………………………………………………………..2

Kainų politikos esmė ir tikslai ………………………………………………………………………4

Įvaizdžio kūrimas ………………………………………………………………………………………..7

Rinka ir įvaizdis ………………………………………………………………………………………….7

1. Išorinis įvaizdis …………………………………………………………………………..8

2. Vidinis įvaizdis …………………………………………………………………………..9

Įvairių kainų politikos metodų taikymo prielaidos …………………………………………10

Konkurencinė situacija rinkoje ……………………………………………………………………13

Išvados …………………………………………………………………………………………………….15

Literatūra …………………………………………………………………………………………………16

Įvadas

Prekė patenka vartotojui per mainų procesą. Santykis, kuriuo prekės mainomos viena į kitą ir kuris išreikštas pinigais, yra kaina. Tarpininkaujant kainai, vyksta prekių mainai. Todėl kaina yra pagrindinis viso prekinio ūkio reguliatorius. Prekių kainų svyravimai nulemia tai, kad gamyba vyktų remiantis paklausa. Rinkos kainos lygis rodo, ar prekės gamybą reikia padidinti, ar sumažinti. Kaina yra tarsi barometras, rodantis prekės trūkumą ar jos perteklių, palyginti su visuomenės poreikiu rinkoje. Firmai dirbant rinkos sąlygomis, kaina yra vienas iš jos bendrosios politikos elementų. Tai svarbus kiekvienos firmos rodiklis, nes pagrindinė jos funkcija – garantuoti įplaukas iš prekių pardavimo. Be to, kaina labai svarbi ir prekių vartotojams, todėl ji nulemia santykius tarp firmos bei prekių rinkos.

Firmos taip pat turi rūpintis savo įvaizdžiu ir prestižu, reputacija todėl, kad tai atsispindi per jos parduodamu ar gaminamu prekių kaina. Įvaizdis ar prestižas – tai nuomonių ir vaizdinių apie prekę arba nuomonę visuma. Tai taip pat įsitikinimų, idėjų ir įspūdžių visuma apie objektą. Kitaip sakant „ įvaizdis yra prestižo reikalas“. Įvaizdis ar prestižas susiformuoja kiekvieno žmogaus galvoje. Trumpai tariant „ Visi ir kiekvienas turi savo įvaizdį“. Bet kokia prekė, žmogus, miestas ar kompanija turi savo įvaizdį, nepriklausomai nuo to ar patinka jis, ar ne. Tai, kas šauna į galvą pagalvojus apie kažkokį žmogų, šalį, prekę, įmonę ir yra įvaizdis. Ką jūs jaučiate, kai girdite pokalbį apie Niujorką ar Paryžių? Skirtumas tas, jog skirtingi šių miestų įvaizdžiai. Įvaizdis ir nusako į kurį miestą keliautumėte pailsėti, kokį pirktumėte gėrimą ar kokią kompaniją pasirinktumėte jums iškilusios problemos sprendimui. Paprasčiausiai įvaizdis, prestižas ar reputacija – pagrindinė pergalės ar pralaimėjimo biznyje ir visuomenėje priežastis.

Prisiminkime, kaip per vieną naktį smuko įvairių pramonės šakų reputacija, kuomet buvę superžvaigždės tapdavo žvaigždėmis. Machinacijų, taupomųjų bankų klaidingo valdymo, ginklų tiekėjų sukčiavimo bei skandalų tarp politikų ir televizijos informacijos skleidėjų dėka buvo naikinamas pavienių žmonių ir įmonių turtas. Jų reputacija, prestižas ir įvaizdis žlugdavo akimirksniu.

Paskutiniais metais visuomenės akyse itin smuktelėjo aviakompanijų, automobilių pramonės įmonių, bankų, juristų, draudimo įvaizdis ir prestižas. Taip atsitiko dėl šios priežasties – negalima aukoti savo reputacijos dėl trumpalaikio pelno. Sėkmė priklauso ir nuo aplinkinių nuomonės – tai yra sėkmingo bei pelningo biznio pagrindas.

Frazė – „ Man nerūpi tai, ką mano apie mane kiti „ – parodo apie žmogaus pasitikėjimą savimi, tačiau toks požiūris gali priversti jūsų kompaniją žlugti.

Tyrimai parodė, kad apie vieną žmogų ištikusias problemas, nesėkmes sužino mažiausiai 20 žmonių. Siekiant sukurti pelningai veikiančią įmonę, jūs turite žinoti, ką apie jūsų teikiamas paslaugas ar gaminamą produkciją galvoja jus supantis žmonės, nes įmonės įvaizdžiui ir prestižui gali pakenkti bet koks atsitiktinumas. Pavyzdžiui, jei žmogus susiduria su nekokybiškais produktais ar paslaugomis – jis būtinai pasidalins savo bėdomis su draugais, pažįstamais ir kolegomis. Tuo pačiu būdu sklinda informacija apie gerą paslaugų ar prekių kokybę.

Kiekviena firma privalo rengti savo kainų politiką, išmokti savarankiškai nustatyti rinkos kainas, gaminamai ir parduodamai produkcijai.

Kainų politikos esmė ir tikslai

Kaina atspindi visą kainodaros veiksnių sistemą: sąnaudų dinamiką, darbo rezultatų rodiklius, infliaciją, pasiūlos ir paklausos santykį, rinkos monopolizavimą ir pan. Kainų politika logiškai sujungia firmos tikslus, galimybes ir lėšas. Marketingo specialistų ir kainodaros bei kainų politikos ekspertų manymu, kainų nustatymas yra neatskiriama reprodukcijos proceso dalis visu prekių gyvavimo laikotarpiu. Taigi kainų politika –
tai vadovavimas kainų nustatymo veiklai. Ji apima pagrindinius principus ir taisykles, kurias firma naudoja siekdama gauti maksimalų pelną ir garantuodama prekių konkurencingumą rinkoje.

Kainodarai keliami uždaviniai turi atitikti pagrindinį firmos pelną. Pirmiausia nustatomi tikslai, kurių siekia firma, įgyvendindama konkrečią kainų politiką. Turėdama visus būtinus duomenis apie savo gamybos bei cirkuliacijos kaštus ir nustačiusi rinkos kainų lygį , firma pradeda rengti savąją kainų politiką. Firmos tikslai glaudžiai susiję su jos padėtimi rinkoje, mokslinės bazės lygiu, finansine būkle, konkurencijos sąlygomis ir rinkos monopolizavimu.

Firmos tikslai gali būti įvairūs: siekti didžiausio pelno artimiausiu laikotarpiu; nustatyti konkurencingo lygio kainas, išsaugant vidutinę pelno normą, arba, nustačius žemesnes kainas, siekti minimalaus pelno, išsaugant rinkos pozicijas ir taip toliau. Įvairius per kainų politiką įgyvendinamus tikslus galima sugrupuoti taip:

1. Siekti kainų lygio, garantuojančio firmai viršpelnį.

2. Gauti ne maksimalias, o tam tikras tvirtas pajamas (gamybos kaštai plius vidutinė pelno norma).

3. Išvengti kaltinimų dėl konkrečios šakos monopolizavimo arba kitų juridinių ieškinių.

4. Padidinti savo dalį rinkoje arba padidinti savo pajamų augimo spartą netgi tada, kai sumažėja firmos tiesioginės pajamos.

5. Bandant maksimaliai padidinti pajamas, vengti viešosios nuomonės apie firmą pablogėjimo.

6. Stengtis išvengti bankroto einamuoju laikotarpiu.

7. Vengti konfliktų su darbininkais.

8. Pirmiausia didinti savo prestižą, o ne pajamas.

Šiems tikslams įgyvendinti pasirenkama reikalinga kainų politika. Pavyzdžiui, jei firmos svarbiausias tikslas yra didinti realizacijos apimtį, tai ji gali pasirinkti žemesnių už konkurento kainų politiką. Galima siekti ir kelių tikslų. Kai kada jie gali netgi prieštarauti vienas kitam. Rengdama savo kainų politiką firma gali, pavyzdžiui, nuspręsti:

1. Siekti, kad kainos būtų žemesnės nei konkurentų.

2. Laikytis rinkos kainų, t.y. kartoti konkurentų kainas.

3. Garantuoti “prestižinę” kainą, t.y. aukštesnę negu konkurentų, tuo pabrėžiant itin gerą prekės kokybę.

4. Nustatyti tokias pat kainas kaip ir kurio nors konkretaus konkurento.

5. Kainų kaita garantuoti tam tikrą pelno procentą nuo investuoto kapitalo.

6. Bandyti padidinti produkcijos gamybą, realizuojant ją žemomis kainomis, nereaguojant į konkurentų kainų politikos.

7. Laikytis kainų, neleidžiančių naujiems konkurentams prasiskverbti į rinką.

8. Kaitaliojant gamybą (gamybos ir realizacijos apimtį, gaminamos produkcijos asortimentą ir t.t.) siekti kainų ir pelno stabilumo.

9. Garantuoti rinkos ir gamybos struktūros stabilumą, minimaliai pertvarkant gamybinius įrengimus.

10. Laikytis tokių kainų, kurios leistų gauti maksimalų pelną iš visų firmos gaminamų prekių ir paslaugų visumos, o ne iš kiekvienos prekės ar paslaugos atskirai.

11. Nustatyti tokias kainas, kurios padėtų išstumti konkurentus iš vidaus ar pasaulinės rinkos.

12. Nustatyti žemas kainas, įskaitant ir dempingines, siekiant prasiskverbianti į rinką.

Rengiant kainų politiką, gali atsirasti ir kitokių tikslų, tada bus imamasi ir kitokių priemonių jiems įgyvendinti. Kainų politiką firma gali ruošti ilgam laikotarpiui arba atvirkščiai – dažnai keisti. Tikslingiausias yra lankstus požiūris į kainodarą, leidžiantis gerai prisitaikyti prie pakitusių sąlygų. Gali susidaryti tokia situacija, kai firma bus priversta laikytis nevienodos kainų politikos įvairioms prekių rūšims. Kai kuriais atvejais nebus laikomasi jokios politikos, o tiktai nustatomos rinkos kainos. Tačiau jos rengimu ir įgyvendinimu bus susirūpinta pradėjus gaminti ir realizuoti naują produkciją.

Rengiant kainų politiką, vienodai svarbūs tiek vidiniai veiksniai, kuriuos gali sureguliuoti pati firma (savos gamybos bendrosios politikos tikslai, kainų nustatymo firmoje organizavimas, išleidžiamų prekių charakteristikos, gamybos kaštai ir t.t. ), tiek ir išoriniai (prekių paklausa, konkurencija, prekių diferencijavimo mastas ir t.t.).

Kiekviena kainų politika yra dviejų etapų. Pirmasis – tai užsibrėžto tikslo (arba kelių) pasirinkimas, antrasis – kainos nustatymas arba jos suderinimas su pirkėju, t.y. numatyto tikslo realizavimas. Paprastai kiekviena firma prieš nuspręsdama gaminti prekę visada prognozuoja apytikrę jos kainą. Ir tik tada, kai tikimasi žemesnės kainos už esamas, arba kai manoma, kad prekė bus pagaminta tomis pačiomis sąnaudomis, bet geresnės kokybės, nusprendžiama pradėti ją gaminti.

Jeigu kainos nustatomos pagal gamybos kaštus, tai firmai sumažėja “manevravimo” rinkoje galimybės.

Nustatant prekės kainų dydį, reikia nustatyti ne tik minimalią kainą, kuria prekė gali būti siūloma rinkoje, bet rasti tokią kainą, kuri rodytų optimalią pusiausvyrą tarp to, kiek už šią prekę norėtų sumokėti pirkėjas, ir firmos kaštų, reikalingų jai pagaminti. Pirmiausia reikia atsižvelgti į paklausą, t.y. įvertinti, kiek pirkėjas gali ir nori užmokėti. Nustačius pusiausvyros kainą, būtina išanalizuoti visas savo gamybines, komercines bei administracines išlaidas ir pasistengti jas maksimaliai sumažinti. Prekės savikainos kalkuliacijos negalima tiesiogiai naudoti nustatant
kainą, tačiau į ją reikia atsižvelgti, sprendžiant prekių gamybos klausimus, nustatant pagal rinkos sąlygas išankstinę gamybos kainą.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1403 žodžiai iš 4615 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.