Monės sąnaudų struktūra ir valdymo problemos įmonėje
5 (100%) 1 vote

Monės sąnaudų struktūra ir valdymo problemos įmonėje

ĮMONĖS SĄNAUDŲ STRUKTŪRA IR VALDYMO PROBLEMOS ĮMONĖJE

APSKAITOS KURSINIS DARBASTURINYS

ĮVADAS 3

1. SĄNAUDŲ PRIPAŽINOMO SAMPRATA IR JŲ KOREGAVIMAS 4

1.1 Pajamų ir sąnaudų perdirbimo įmonėse pripažinimas 5

1.2 PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PRIPAŽINIMAS 6

1.3. SĄNAUDŲ KOREGAVIMAS 8

2.IŠLAIDOS IR SĄNAUDŲ PANAŠUMAI IR SKIRTUMAI 8

3. PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ SUVESTINĖ 10

3.1 Sąnaudų pripažinimas 10

3.2 Veiklos sąnaudų sudėtis ir apskaita 11

4 UAB „Riklaiva“ ĮMONĖS STRUKTŪRA IR VALDYMO PROBLEMOS 17

IŠVADOS 20

LITERATŪRA 22

ĮVADAS

Sąnaudos — ekonominės naudos sumažėjimas dėl turto sunaudojimo, turto

pardavimo, turto netekimo arba turto vertės sumažėjimo ar įsipareigojimų

prisiėmimo per ataskaitinį laikotarpį, kai dėl to sumažėja nuosavas

kapitalas, išskyrus tiesioginį jo mažinimą.

Šiame darbe tikimasi sužinoti bei atskleisti, kas sudaro sąnaudų

struktūra ir kokias funkcijas atlieka sąnaudos. Kokių priemonių imtis, kad

būtų sumažintos sąnaudos įmonėje.Nagrinėjama tema aktuali, nes sąnaudos našta tenka ne tik įmonei, bet

ir vartotojui, prekių ir paslaugų pirkėjui.

Mano darbo objektas — sąnaudų struktūra ir valdymo problemos įmonėje.

Šio darbo tikslas — išsiaiškinti sąnaudų struktūra ir valymo problemas

įmonėje.

Darbo uždaviniai:

1. Supažindinti su įmonių patiriamomis sąnaudomis

2. Išanalizuoti sąnaudų struktūra

3. Išsiaiškinti kaip įmonėje pripažįstamos sąnaudos

4. Apžvelgti veiklos sąnaudas

5. Apžvelgti pardavimo sąnaudas

Sąnaudų pripažinimo kriterijus remiasi palyginimo, bei kaupimo

principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios

pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Veiklos sąnaudos parodo

per ataskaitinį laikotarpį patirtas išlaidas, susijusias su tipine įmonės

veikla.

Kiekviena įmonė imasi veiklos todėl, kad gautų kiek galima didesnę

ekonominę naudą. Ji nustatoma pasitelkus pelno, uždirbto per tam tikrą

laikotarpį, rodiklį. Pastarajam įtaką daro du veiksniai. Pirma, pajamos,

gautos pardavus prekes ar suteikus paslaugas, antra, sąnaudos, patirtos

uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas.

1. SĄNAUDŲ PRIPAŽINOMO SAMPRATA IR JŲ KOREGAVIMAS

Kuo 1994 m. sausio 1 d. įvedus naująjį sąskaitų planą ir patvirtinus

naujas finansinės atskaitomybes formas (pelno (nuostolio) ataskaitą, pelno

paskirstymo ataskaitą, finansines būklės pakitimų (pinigų srautų) ataskaita

bei paaiškinamojo rašte nuostatas atsirado būtinybė aiškiai skirti pajamų

ir sąnaudų apskaitoje pripažinimo kategorijas ir tvarką. Metinės finansinės

atskaitomybės sudarymo tvarka bei pajamų ir sąnaudų pripažinimo apskaitoje

tvarka yra patvirtinta Vyriausybės 1993 m. spalio 27 d. nutarimu „Nr. 804.

(1;p 180)

Nežiūrint į tai, kad jau sukanka 5 metai, kaip turi būti taikomas

naujasis sąskaitų planas ir sudaroma finansinė atskaitomybė bei

įgyvendinamos to nutarimo nuostatos, dėl tikslaus pajamų ir sąnaudų

apibrėžimo bei jų praktinio įgyvendinimo iki šiol išlieka ne mažai

ginčytinų dalykų. Pavyzdžiui, BAPĮ 2 straipsnyje yra nuoroda apie pajamų ir

sąnaudų kaupimo principo taikymą, tačiau kituose teisės aktuose tas

principas būna ir kitaip traktuojamas.

Pajamų apskaitai sąskaitų plane yra skirta 5 klasė, o sąnaudų 6 klasė.

Nurodymuose dėl sąskaitų plano naudojimo yra nurodyta, kad 5 klasės

sąskaitos, jas uždarant, koresponduoja su 39 sąskaita (D 5 klasės

sąskaitos, K 39 sąskaita). Analogiška metodika yra ir dėl 6 klasės sąskaitų

taikymo — jas uždarant 6 klasės sąskaitos koresponduoja su 39 sąskaita (D

39, K 6 klasės sąskaitos). Tačiau paaiškinimuose prie atskirų sąskaitų

naudojimo yra sutinkama visai kitokiu korespondencijų, pvz., yra nurodoma,

kad savikainos formavimo sąskaita gali būti debetuojama (D 10) atlikus

formavimo darbus, kredituojant 6 klasės sąskaitas (K 61, 629, 649). O tai

jau reiškia, kad šiuo atveju išnyksta kaupimo principo reikalavimai. (3;p

230)

Metodiniu apskaitos organizavimo ir atskaitomybės sudarymo požiūriu tai

gali privesti prie tam tikrų klaidų. Juk jeigu apskaitos darbuotojas,

pamiršęs arba ir nežinodamas į pelno (nuostolio) ataskaitą įrašys 5 ir 6

klasės sąskaitų duomenis, suregistruotus kaupimo principu, neatėmęs

perkeltų į kitas sąskaitas sumų, jo pelno (nuostolio) ataskaitos rodikliai

bus iškraipyti. Ir jeigu tas iškraipymas lems sąnaudų padidėjimą (jei nebus

eliminuotos į kitas sąskaitas iškeltos sąnaudų sumos), tai bus nustatytas

žymiai mažesnis pelnas bei paskaičiuotas mažesnis pelno mokestis. Tada, tai

nustačius, bus perskaičiuotas pelnas, pelno mokestis, nustatytos baudos ir

delspinigiai. (8;p 260)

1.1 Pajamų ir sąnaudų prekybos įmonėse pripažinimas

Pajamų pripažinimo tvarka. Prekybos, įmonėms yra svarbu sukaupti

tikslią ir objektyvią informaciją apie uždirbtas pajamas.
Pajamos

uždirbamos iš pagamintos produkcijos pardavimo ir paslaugų teikimo per

ataskaitinį laikotarpį. (2; p 315)

Pajamos ir sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis pajamų ir sąnaudų

pripažinimo tvarka, kuri reglamentuojama atskiruose standartuose. 10 VAS

„Pardavimo pajamos“ apibrėžiama:

• Pardavimo pajamos – ekonominės naudus padidėjimas dėl prekių

pardavimo ir paslaugų teikimo per ataskaitinį laikotarpį,

pasireiškiantis įmonės turto padidėjimu arba įsipareigojimų

sumažėjimu, kai dėl to padidėja nuosavas kapitalas, išskyrus

papildomus savininkų įnašus. (2;p 315)

Pajamų ir sąnaudų pripažinimas glaudžiai susijęs su jau žinomais –

įmonės veiklos tęstinumo, pajamų ir sąnaudų kaupimo, palyginimo principais.

Visais atvejais turi būti laikomasi apskaitos pastovumo principo. Pardavimo

pajamos už parduotą produkciją pripažįstamos pardavimo dieną, vadovaujantis

kaupimo principu: apskaitoje registruojamos ir pateikiamos finansinėje

atskaitomybėje nepriklausomai nuo pinigų gavimo laiko. Suteiktų paslaugų

pajamos pripažįstamos, kai paslauga suteikta. Prekių pardavimas ar paslaugų

atlikimas turi būti įformintas dokumentais, kuriuose pažymima, kaip

keičiasi įmonės turtas ir nuosavas kapitalas bei įsipareigojimai.

Pajamos laikomos uždirbtomis ir įregistruojamos apskaitoje, kai

produkcijos pardavėjas:

➢ užbaigė visus esminius produkcijos gamybos darbus;

➢ perdavė pirkėjui visą su šia produkcija susijusią riziką, esamą

bei busimą naudą. Rizikos perdavimas – momentas, kada pardavėjas

ima nebevaldyti ir nebekontroliuoti prekių, o pirkėjas tampa

atsakingas už prekes ir gauna prekių nuosavybės teikiamą naudą.

Tačiau negalima pamiršti egzistuojančios tikimybės, kad

produkcija neatitinkanti kokybės reikalavimų, gali būti

grąžinta, gali prireikti nenumatytų papildomų sąnaudų, susijusių

su produkcijos pardavimu. (6; p112)

Praktinėje veikloje pajamų pripažinimas yra gana sudėtingas. Pasitaiko

išskirtinių atvejų, kai pajamos pripažįstamos vėliau, negu prekės buvo

parduotos. Pavyzdžiui, pardavus sudėtingas stakles, pardavėjas įsipareigoja

jas sumontuoti pas klientą. Šiuo atveju pajamos bus pripažintos užbaigus

staklių montavimo darbus ir pasirašius darbų priėmimo perdavimo aktą. Tam

tikrais atvejais pajamos gali būti pripažintos dar prekių nepardavus.

Pavyzdžiui, toks pajamų pripažinimas gali būti taikomas žemės ūkio

gamyboje, brangiųjų metalų gavyboje. Šiose šakose pajamos pripažįstamos,

kai nuimamas derlius ar iškasami metalai. Toks pajamų pripažinimas susijęs

su rinkos kainų stabilumu bei iš anksto žinomomis pardavimo kainomis. Kai

kada pajamos gali būti pripažintos dar gaminant numatomas parduoti prekes.

Pavyzdžiui, toks pajamų pripažinimo būdas gali būti taikomas vykdant

ilgalaikes sutartis, susijusias su didelių objektų statyba, sudėtingų

įrenginių montavimu, naujomis technologijomis. Tokios pajamos pripažįstamos

pagal faktiškai atliktų darbų procentą. (1;p 200)

Per ataskaitinį laikotarpį gautos įplaukos, kurios nelaikomos

pajamomis, pavyzdžiui, gautas apmokėjimas avansu, yra parodomos balanse

kaip įmonės įsipareigojimai (debitorinis įsiskolinimas). Pajamomis laikomas

tik įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamos

trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, taip pat pridėtinės vertės mokestis,

kadangi tai nėra įmonės gaunama ekonominė nauda ir šios sumos nedidina

nuosavo kapitalo.

Sąnaudų pripažinimo tvarka. Nustačius per ataskaitinį laikotarpį

uždirbtas pajamų sumas, apskaitoje reikia tiksliai pripažinti patirtas

sąnaudas, uždirbant šias pajamas. Tai labai svarbu, nes nuo to, ar sąnaudos

pripažįstamos, ar ne, tiesiogiai priklauso pelno dydis. (6; p112)

Pripažįstant tiek pajamas, tiek sąnaudas, labai svarbu nustatyti

ataskaitinį laikotarpį. Uždirbtų pajamų suma turi būti lyginama su

patirtomis sąnaudomis per tą patį ataskaitinį laikotarpį. Palyginus per

ataskaitinį laikotarpį uždirbtų pajamų ir jas uždirbant patirtų sąnaudų

sumas, apskaičiuojamas įmonės veiklos rezultatas – pelnas arba nuostolis.

Reikia gerai įsidėmėti, kad turto išlaidos, nesusijusios su ataskaitinio

laikotarpio pajamų uždirbimu, registruojamos turto dalyje.

1.2 PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PRIPAŽINIMAS

Pagal šio principo tvarką, kuri yra reglamentuojama teisiniuose aktuose

(pagrindiniame iš jų LR Vyriausybės 1993 m. spalio 27 d. (nutarime Nr. 804)

– yra nustatyta, kad pajamos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje

tuo laikotarpiu, kada jos uždirbtos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo

laiko.

Buhalterinių sąskaitų naudojimo požiūriu pajamos yra apskaitomos 5

klasės sąskaitose, detalizuojant jas pagal rūšis: pardavimo, kitos veiklos,

finansines ir investicines bei pagautę.

Pajamų pripažinimo tvarka yra labai sudėtinga, be to, reikalauja labai

didelio tikslumo, nes nuo to priklauso finansinių rezultatų
Ypač tai yra sudėtinga ir labai svarbu dėl to, kad, pavyzdžiui,

pardavimas pasireiškia ir tiesioginiu būdu, ir per prekybos tinklą, ir per

tarpininkus (konsignacija) bei vykdant sutartinius įsipareigojimus. Todėl

ir pats pajamų pripažinimas yra apskaitomas kiekvienu atveju pagal

skirtingą metodiką.

Plačiau pajamų pripažinimas ir jų teisinis pagrindimas bus nagrinėjamas

prie 5 sąskaitų klasės operacijų apskaitos. (1;p 200)

Pagal šio principo taikymo tvarką, kuri yra reglamentuota teisiniuose

aktuose (pagrindiniame iš jų LR Vyriausybės 1993 m. spalio 27 d. nutarime —

žiūr. priede), yra nustatyta, kad sąnaudos yra pripažįstamos ir

registruojamos apskaitoje tuo laikotarpiu, kada jos buvo patirtos pajamoms

uždirbti.

Sąnaudų pripažinimo kriterijus remiasi palyginimo principu, kad sąnaudos

turi būti adekvačios uždirbtoms pajamoms. Tačiau šitas kriterijus turi

keletą išimčių:

✓ jis gali būti taikomas tiktai produkcijos, prekių ir patarnavimų

realizavimo atveju. Tai reiškia, kad realizacijos procese galima

palyginti tiktai kiekybinius rodiklius — jei gauta pajamų už 100

vienetų, tai

tiek (100) galima nurašyti ir į realizavimo sąnaudas, žinoma, pagal įmonės

savikainą. Patarnavimų realizavimo atveju į sąnaudas gali būti įkelta

tiktai tų atliktų patarnavimų vertė, už kuriuos yra pateikiama užsakovui

sąskaita, už tuos patarnavimus, kuriuos užsakovas priėmė.

Parduotų prekių, produkcijos ir patarnavimų vertė pagal įmonėje

susiklosčiusią savikainą yra apskaitoma 6 klasės 60 sąskaitoje. (1;p 200)

„Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina“. O už tas prekes ir

patarnavimus uždirbtos pajamos yra apskaitomos 5 klasės 50 sąskaitoje

„Pardavimai ir paslaugos“.

Tačiau dar kartą norisi akcentuoti, kad šiuo atveju palyginimo principas

gali ir turi būti įgyvendintas tiktai lyginant kiekybinius rodiklius, nes

vertinis (suminis) palyginimas yra neįmanomas, nes pajamos negali būti

lygios sąnaudoms. Pajamos yra fiksuojamos pardavimo kainomis, o sąnaudos –

savikainos kainom. (1; p 200)

tiek (100) galima nurašyti ir į realizavimo sąnaudas, žinoma, pagal įmonės

savikainą. Patarnavimų realizavimo atveju į sąnaudas gali būti įkelta

tiktai tų atliktų patarnavimų vertė, už kuriuos yra pateikiama užsakovui

sąskaita, t. y. už tuos patarnavimus, kuriuos užsakovas priėmė.

Parduotų prekių, produkcijos ir patarnavimų vertė pagal įmonėje

susiklosčiusią savikainą yra apskaitoma 6 klasės 60 sąskaitoje „Parduotų

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1805 žodžiai iš 5993 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.