Monių steigimas ir valdymo organizavimas
5 (100%) 1 vote

Monių steigimas ir valdymo organizavimas

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

REFERATAS

Įmonių steigimas ir valdymo organizavimas

Atliko: VN/04 gr. studentė

Rasa Dubinskienė

Tikrino: dėst. K. Lukaševičius

Kaunas

2002

2

Užduoties pagrindas

1. Vardas, pavardė Rasa Dubinskienė

2. Bilieto Nr. 571961

3. Užduoties pavadinimas Uždarosios akcinės bendrovės “Domantė” steigimas

4. Pagrindinės užduoties sąlygos:

4.1. Steigėjų skaičius 2

4.2 Akcininkų skaičius 2

4.3.Įstatinio kapitalo dydis 610 000 Lt

4.4. Akcijos nominali vertė 100 Lt

4.5. Akcijų skaičius pagal rūšis 6100 vnt. Paprastųjų vardinių akcijų

4.6. Akcijų skaičius pagal akcininkus Liuda Meškienė – 3050 vnt.

Jolanta Meškauskienė – 3050 vnt.

4.7. Bendras akcijų skaičius 6100 vnt.

4.8. Valdymo organų sistema: Visuotinis akcininkų susirinkimas

Valdyba

Administracijos vadovas

Parengtų dokumentų sąrašas

1) Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymas.

2) UAB “Domantė” Steigimo sutartis.

3) Steigiamojo visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas.

4) Valdybos rinkimų biuletenis.

5) Valdybos rinkimų balsų skaičiavimo protokolas.

6) Prašymas dėl bendrovės ir jos įstatų įregistravimo.

3

7) Registravimo duomenys.

8) UAB “Domantė” įstatai.

9) Revizoriaus darbo reglamentas.

10) Administracijos darbo reglamentas.

11) Valdybos darbo reglamentas.

12) Bendrovės vidaus darbo taisyklės.

13) Darbuotojų darbo apmokėjimo ir motyvacijos nuostatai.

14) UAB “Domantė” Generalinio Direktoriaus darbo nuostatai.

Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymas

Bendrosios nuostatos

Šis įstatymas reglamentuoja akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių steigimą, reorganizavimą ir likvidavimą, valdymą ir veiklą, akcininkų teises ir pareigas. Kai šio įstatymo nuostatos taikomos ir akcinei bendrovei, ir uždarajai akcinei bendrovei, vartojamas žodis “bendrovė”.

1) Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė.

a) Bendrovė yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Ji gali būti įsteigta LR įstatymų nedraudžiamai ūkinei veiklai.

b) Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo.

c) Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal savo bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo sumokėti už akcijas.

4

d) Akcinės bendrovės įstatinis kapitalas negali būti mažesnis kaip 150000 litų. Jos akcijos gali būti platinamos viešai viešai, vadovaujantis vertybinių popierių viešąja apyvartą reglamentuojančiais teisės aktais.

e) Uždarosios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas negali būti mažesnis kaip 1000 litų. Joje negali būti daugiau kaip 100 akcininkų. Uždarosios akcinės bendrovės akcijos negali būti platinamos viešai, jei kituose įstatymuose nenustatyta kitaip.

f) Bendrovė turi turėti savo pavadinimą, kuriame būtų privalomi žodžiai “uždaroji akcinė bendrovė”, “akcinė bendrovė”

g) Bendrovė privalo turėti bent vieną sąskaitą Lietuvos Respublikos įregistruotame banke ir savo antspaudus.

h) Bendrovė gali būti steigiama ribotam ir neribotam laikotarpiui. Bendrovės veiklos laiką galima pratęsti atitinkamai keičiant jos įstatus.

2) Steigėjai:

Bendrovės steigėjai yra Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, valstybė ar savivaldybė, šio įstatymo nustatyta tvarka sudarę bendrovės steigimo sutartį (aktą). Akcinės bendrovės steigėjų skaičius neribojamas. Uždarosios akcinės bendrovės skaičius negali viršyti 100 žmonių. Kiekvienas bendrovės steigėjas turi įsigyti bendrovės akcijų ir tapti jos akcininku.

2) Akcininkai:

Akcininkai yra Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių fiziniai ar juridiniai asmenys, taip juridinio asmens teisių neturinčios įmonės, valstybė ar savivaldybė, kurie įstatymų nustatyta tvarka turi įsigiję bent po vieną bendrovės akciją. Šiame įstatyme Lietuvos juridiniams asmenims priskiriama ir Lietuvos valstybė bei savivaldybės.

5

Kiekvienas akcininkas bendrovėje turi tokias teises, kokias suteikia jam nuosavybės teise priklausančios bendrovės akcijos. Esant toms pačioms aplinkybėms visi akcininkai turi vienodas teises ir pareigas.

UAB “Domantė”

Steigimo sutartis

Du tūkstančiai antrųjų metų lapkričio mėnesio penkta

diena, Kaunas

Mes, Lietuvos Respublikos pilietė Liuda Meškienė, asmens kodas 4611005111, gyvenanti Avirės g. 9. Kaunas, Lietuvos respublika,paso Nr. LG 670052,išduotas 1995 11 11, Kauno Žaliakalnio pasų poskyris (25), ir Lietuvos Respublikos pilietė Jolanta Meškauskienė, asmens kodas 4700517349, gyvenanti Žukausko g. 27. Kaunas, Lietuvos Respublika, paso Nr. LG 470051, išduotas 1995 10 10 Kauno Žaliakalnio pasų poskyris (25), susitarėme:

Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, bei žemiau nurodytomis sąlygomis steigiame uždarąja akcinę bendrovę “Domantė”.

1. Steigėjai

1.1. Liuda Meškienė, asmens kodas 461005111,gyvenanti, Avirės g.9 , Kaunas, Lietuvos Respublika,paso Nr. LG 670052, išduotas 1995 11 11, Kauno Žaliakalnio pasų poskyris (25).

1.2. Jolanta Meškauskienė, asmens kodas 4700517349, gyvenanti Žukausko g. 27, Kaunas, Lietuvos Respublika, paso Nr. LG 470051, išduotas 1995 10 10 Kauno Žaliakalnio pasų poskyris (25).

6

2. Bendrovės pavadinimas, buveinės adresas, steigimo būdas

2.1. Bendrovės pavadinimas – UAB “Domantė”.

2.2. Bendrovės buveinės adresas: Laisvės al. 51a, Kaunas, Lietuvos Respublika.

2.3. Bendrovės rūšis – uždaroji akcinė bendrovė.

2.4. Bendrovės steigimo būdas – steigiama uždaru būdu, tik steigėjai gali įsigyti jos akcijų ,akcijų cirkuliacijos sfera yra uždara.

3. Bendrovės statusas bei veiklos tikslai

3.1. Bendrovė yra juridinis asmuo, todėl turi savo atsiskaitomąsias sąskaitas banke, bei savarankišką finansinę atskaitomybę.

3.2. bendrovės veiklos trukmė yra neribota.

3.3. Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės,todėl ji atsako savo turtu pagal prievoles. O akcininkai pagal prievoles bendrovės atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.

3.4. Bendrovės veiklos tikslas yra pelno siekimas, vystant prekybinę ir gamybinę veiklą, papildomas darbo vietų kūrimas, konkurencijos didinimas, mažinant kainas prekių bei paslaugų.

4. Bendrovės įstatinis kapitalas, akcijos

4.1. Steigėjų įstatinio kapitalo dydis yra 610 000 (šeši šimtai dešimt tūkstančių) Lt., o paprastos vardinės akcijos siekia 6 100 (šeši tūkstančiai šimtas) vnt. Vienos akcijos nominali vertė 100(vienas šimtas) Lt. Vienos emisijos kaina 100 (vienas šimtas) Lt.

7

4.2. Bendrovės akcijos yra nematerialios paprastosios akcijos, kurių nuosavybės teisių įrodymu iki steigiamojo akcininkų susirinkimo yra akcijų pasirašymo sutartis. O po susirinkimo – įrašai vertybinių popierių sąskaitose, kurios bus tvarkomos bendrovės administracijos.

4.3. Įstatinio kapitalo dydis gali būti reguliuojamas. Tai priklauso nuo visuotinio akcininkų susirinkimo balsų skaičiaus.

4.4. Liuda Meškienė, asmens kodas 461005111,gyvenanti , Avirės g. 9, Kaunas, Lietuvos Respublika, paso Nr. LG 670052, išduotas 1995 11 11, Kauno žaliakalnio pasų poskyris (25),įneša piniginį įnašą 305 000Lt (tris šimtus penkis tūkstančius) ir įsigyja 3 050 (tris tūkstančius penkiasdešimt) vnt. paprastųjų vardinių akcijų.

4.5. Jolanta Meškauskienė, asmens kodas 4700517349, gyvenanti Žukausko g. 27, Kaunas, Lietuvos Respublika, paso Nr. LG 470051, išduotas 1995 10 10 Kauno Žaliakalnio pasų poskyris (25) įneša piniginį įnašą 305 000 (trisšimtus penkis tūkstančius) Lt. Ir įsigyja 3 050 (tris tūkstančius penkiasdešimt) vnt paprastųjų vardinių akcijų.

5.Steigėjų teisės ir pareigos

5.1 Iki steigiamojo akcininkų susirinkimo visi steigėjai turi lygias teises. Jos išsamiai išdėstytos Bendrovės įstatuose.

5.2. Visi steigėjai padengia bendrovės steigimo išlaidas.

5.3. Steigėjai gali gauti steigimo kaštų kompensaciją jai tai yra juridiškai pagrysti galiojančiais dokumentais.Steigėjų ginčai dėl kompensavimo yra sprendžiami teismo keliu.

5.4 Akcininkai turi teisę reikalauti, kad steigėjai atlygintų nuostolius dėl pareigų nevykdymo arba nesąžiningo bendrovės steigimo reikalų tvarkymo. Ginčai dėl nuostolių atlyginimo sprendžia teismas.

8

5.5. Steigimo metu iškilę ginčai sprendžiami tarpusavio susitarimu, o nepavykus susitarti , Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais.

6.Sutarties įsigaliojimas

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos.

6.2. Sutartis gali būti papildyta, pakeista, nutraukta raštu visų steigėjų susitarimu. Per 4 mėnesius nuo sutarties pasirašymo datos, jei įmonė nebus užregistruota, sutartis tampa nebegaliojančia.

6.3. Sutartis laikoma nebegaliojančia po steigiamojo akcininkų susirinkimo. Nuo tos dienos bendrovės veikla yra reguliuojama steigiamąjame akcininkų susirinkime patvirtintais bendrovės įstatais, o reikalus tvarko akcininkų susirinkime išrinkta valdyba.

6.4. Sutartis pasirašyta keturiais egzemplioriais, kurie turi vienodą juridinę galią: vienas paliekamas notarų biure, du atiduodami steigėjams, vienas – įmonių steigimo rejestrų tarnybai.

7.Steigėjų rekvizitai ir parašai:

Lietuvos Respublikos pilietė Lietuvos Respublikos pilietė

Liuda Meškienė (parašas) Jolanta Meškauskienė (parašas)

Aš, Kauno miesto notarų biuro Nr. 16 notarė Dalė Dargytė, patvirtinu šią sutartį. Šalių asmens tapatumas nustatytas pagal asmens dokumentą – pasą.

A.V.
Registro Nr. 01

Valstybinis mokestis ( ) litų

Notaras (parašas)

9

UAB “Domantė”

Steigiamojo akcininkų susirinkimo

Protokolas Nr. 1

2002 11 05

Kaunas

Įstatinio kapitalo suma – 610 000 Lt.

Vienos akcijos nominali vertė – 100 Lt.

Bendras akcijų (balsų) skaičius – 6100

Susirinkime dalyvauja:

1.Liuda Meškienė – turinti 3 050 vnt, akcijų

1. Jolanta Meškauskienė – turinti 3 050 vnt, akcijųDarbotvarkė:

UAB “Domantė” steigimas.

UAB “Domantė” valdybos rinkimai.

UAB “Domantė” revizoriaus rinkimai.

1. Svarstyta: UAB “Domantė” steigimas.

2. Balsavimas: vienbalsiai nutarta už UAB “Domantė” įsteigimą

3. Balsavimo rezultatai:

Už – 6100 balsų

Prieš – 0 balsų

Susilaikė – 0 balsų

2.Svarstyta: UAB “Domantė” valdybos rinkimai.

10

Pasiūlyta: į valdybos narius užregistruoti: Astą Patianikienę, Editą Meškytę, Liną Maselskytę.

Tvirtinamas balsų skaičiavimo protokolas.

Balsavimas: vienbalsiai nubalsuota už skaičiavimo protokolo tvirtinimą.

Balsavimo rezultatai:

Už – 6100 balsų

Prieš – 0 balsų

Susilaikė – 0 balsų

Nutarta: Patvirtinti UAB “Domantė” valdybos rinkimų balsų skaičiavimo protokolą.

2. Svarstyta: UAB “Domantė” revizoriaus rinkimai, atlyginimo dydis. Pasiūlyta: Revizore išrinkti Rasą Morozovienę ir skirti 2000 litų pareiginį atlyginimą.

3. Balsavimas: vienbalsiai nubalsuota už Rasos Morozovienės kandidatūrą. Prieštaravimų ir pastabų nebuvo pareikšta

Balsavimo rezultatai:

Už – 6100 balsų

Prieš – 0 balsų

Susilaikė – 0 balsų

Akcininkas Liuda Meškienė

Akcininkas Jolanta Meškauskienė

11

UAB “Domantė” steigiamojo akcininkų susirinkimo, įvykusio 2002 lapkričio 5 dieną, Kaunas

Valdybos narių rinkimų biuletenis

Akcijų balsų skaičius – 3050

Akcijų, suteikiančių balsų, skaičius – 9150

Skirta balsų “už”

1. Asta Patianikienė 3100

2. Edita Meškytė 3050

3. Lina Maselskytė 3000

UAB “Domantė” steigiamojo akcininkų susirinkimo

Valdybos rinkimų balsų skaičiavimo protokolas

2002 lapkričio 5d.

Kaunas

Pagal UAB “Domantė” įstatus į valdybą turi būti išrinkti 3 nariai. Kandidatai buvo:

1. Asta Patianikienė

2. Edita Meškytė

3. Lina Maselskytė

12

Buvo paruošta biuletenių, kuriuose buvo 9150 rinkimų balsų. Kandidatai gavo balsų:

1. Asta Patianikienė už 3100

2. Edita Meškytė už 3050

3. Lina Maselskytė už 3000

Visos siūlytos kandidatės vienbalsiai yra išrinktos į valdybą, t.y. 3 iš 3.

Akcininkas Liuda Meškienė (parašas)

Akcininkas Jolanta Meškauskienė (parašas)

UAB “Domantė”

Kauno miesto savivaldybės įmonių rejestrui

Prašymas

2002 11 05

Prašome įregistruoti UAB “Domantė .

1. Pilnas bendrovės pavadinimas:

Uždaroji akcinė bendrovė “Domantė”

2. Bendrovės rūšis:

Uždaroji akcinė bendrovė

3.Buveinės adresas:

Laisvės alėja 51a, Kaunas, Lietuvos Respublika

13

4. Veiklos pobūdis:

– mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse;

– gamyba ir užuolaidų siuvimas.

5. Steigėjai:

Liuda Meškienė,asmens kodas 461005111, gyvenanti Avirės g. 9, Kaunas, Lietuvos Respublika, paso Nr. LG 670052, išduotas 199511 11 Kauno Žaliakalnio pasų poskyris(25).

Jolanta Meškauskienė, asmens kodas 4700517349, gyvenanti Žukausko g, 27, Kaunas, Lietuvos Respublika, paso Nr. LG 470051, išduotas 1995 10 10 Kauno Žaliakalnio pasų poskyris (25).

6. Numatomas ūkinės – komercinės veiklos laikotarpis:

Neribojamas,

7. Valdybos nariai:

Asta Patianikienė, gyvenanti Kalvarijų g. 18, Kaunas

Edita Meškytė, gyvenanti Avirės g. 9, Kaunas,

Lina Maselskytė, gyvenanti T. Ivanausko g. 10, Kaunas

8. Administracijos vadovas:

Jolanta Meškauskienė, asmens kodas 4700517349, gyvenanti Žukausko g. 27, Lietuvos Respublika , paso Nr. LG 470051, išduotas 1995 10 10, Kaunas Žaliakalnio pasų poskyris (25).

9. Įstatinis kapitalas 610 000 litų (šeši šimtai dešimt tūkstančių).

Liuda Meškienė įneša – 305 000 litų (trys šimtai penki tūkstančiai)

Jolanta Meškauskienė įneša – 305 000 litų (trys šimtai penki tūkstančiai).

10. Akcijos nominali vertė – 100 litų.

11. Akcijos: visos akcijos paprastosios vardinės.

Administracijos vadovas: Jolanta Meškauskienė

(parašas)

14

Lietuvos Respublikos įmonių rejestras

Registravimo Duomenys

(pildomas rejestro skyriuje, norint užregistruoti įmonę)

1.Įmonės kodas (*******).

2.Juridinis asmuo – (taip, ne).

3.Įmonės rūšis – uždaroji akcinė bendrovė.

4.Įmonės padalinių skaičius kitoje teritorijoje ( – ).

5.Pilnas pavadinimas – Uždaroji akcinė bendrovė “Domantė”.

6.Įmonės pavadinimo registravimo liudijimo Nr.(******)

7.Liudijimo išdavimo data 2002 10 05.

8.Sutrumpintas pavadinimas Lietuvių kalba – UAB “Domantė”

9.Įsteigimo data 2002 11 05.

10.Įregistravimo data 2002 12 05.

11.Įregistravimo Nr. UAB – 2002 –111.

12.Adresas Laisvės al. 51a, Kaunas, Lietuvos Respublika.

13.Vadovo vardas, pavardė,pareigos (Jolanta Meškauskienė – Administracijos vadovė)

15

UAB “Domantė”

Įstatai

1.Bendroji dalis

1. UAB “Domantė”, toliau vadinama Bendrove, įsteigta yra uždaruoju būdu. Tai akcinio kapitalo bendrovė, kuri veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, nutarimais bei šiais įstatais. Bendrovė yra teisiškai, finansiškai,komerciškai nepriklausoma. Bendrovė yra juridinis asmuo, turi savo atsiskaitomąsias sąskaitas banke, bei savarankišką balansą.

2. Bendrovės pavadinimas: UAB “Domantė”.

3. Bendrovės buveinės adresas: Laisvės alėja, 51a, Kaunas, Lietuvos Respublika. Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės , todėl ji atsako savo turtu už neįvykdytas prievoles . Akcininkai atsako už savo prievoles tik ta suma, kurią privalo sumokėti už akcijas. Bendrovė neatsako už savo akcininkų prievoles.

4. Bendrovės veikla yra neribojama.

5. Bendrovės ūkinių metų pabaiga gruodžio 31 diena.

2. Bendrovės veiklos tikslai ir teisės

Veiklos tikslai: 1) įsteigti papildomų darbo vietų, 2) pelno siekimas, 3) didinti konkurenciją mažinant prekių ir paslaugų kainas.

Bendrovės veiklos rūšys: 1) mažmeninė prekyba audiniais specializuotose parduotuvėse, 2) gamyba ir užuolaidų siuvimas.

Bendrovė vykdydama savo veiklą turi teisę: 1) savarankiškai nustatyti kapitalo ir visų gamybinių išteklių naudojimo kryptis, formas ir būdus. 2) turėti sąskaitų Lietuvos Respublikoje bei kitose valstybės įregistruotose banko įstaigose, 3) pirkti ir

16

kitokiais būdais įgyti turto, jį parduoti , įkeisti, išnuomoti ar kitaip juo disponuoti, 4) pirkti ir kitokiais būdais įsigyti ir nuosavybės teise turėti investicijų ir kredito vertybinius popierius, taip pat juos išleisti, parduoti ar kitaip disponuoti.5) skirti lėšų labdarai, sveikatos apsaugai, kultūrai mokslui, švietimui., taip pat stichinių nelaimių padariniams likviduoti.6) bendrovė gali verstis ūkine veikla ne tik Lietuvos Respublikoje , bet ir už jos ribų. Bendrovė tokia veikla užsiima gavusi reikiamą leidimą. 7) nustatyti teikiamų paslaugų, parduodamų prekių kainas, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus. 8) steigti filialus, būti kitos bendrovės steigėja arba akcininke. 9) jungtis į koncernus, asociacijas ar konsorciumus jei tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymui. 10) sudaryti sutartis , prisiimti įsipareigojimus, skolinti ir skolintis pinigus. Bendrovė skolindamasi pinigų iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti jiems savo turto. Bendrovės fiziniams bei juridiniams asmenims paskolintų lėšų suma negali viršyti bendrovės nuosavo kapitalo. Bendrovei skolinantis iš akcininkų pagal paskolos sutartis, metinė paskolos palūkanų norma negali būti didesnė už praėjusį kalendorinį ketvirtį aukciono būdu išleistų litais Lietuvos Respublikos valstybės iždo vekselių metinės palūkanų normos svertinį vidurkį.

3.Bendrovės kapitalas ir akcijos

1) bendrovė gali turėti nuosavo ir skolinto kapitalo.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2256 žodžiai iš 7500 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.