Namų ūkių pajamos ir išlaidos
5 (100%) 1 vote

Namų ūkių pajamos ir išlaidos

VILNIAUS KOLEGIJA

VERSLO VADYBOS FAKULTETAS

NAMŲ ŪKIŲ PAJAMOS IR IŠLAIDOS

STATISTIKA

SAVARANKIŠKAS DARBAS

VA 01 M

STUDENTË 2002 06 13 VITALIJA BESONOVA

DËSTYTOJA 2002 06 13 J. SALDAUSKIENË

Vilnius

2002

TURINYS

1. Įvadas 2

2. Aprašomoji statistika 2

3. Šeimų pajamų lenelė Nr.1 3

4. Šeimų pajamų vidurkių lentelė N.r. 2 4

5. Pajamų (vidurkio, minimumo, maksimumo,modos, medianos, dispersijos, nuokrypio) apskaičiavimai 5

6. Šeimų išlaidų lenelė Nr.3 7

7. Įšlaidų (vidurkio, minimumo, maksimumo,modos, medianos, dispersijos, nuokrypio) apskaičiavimai

v Išlaidos maisto prekėms 8

v Išlaidos ne maisto prekėms 9

v Išlaidos už butą 10

8. Dinaminė eilutė aprašamoji dalis 11

v Pajamų skaičiavimas 12

v Išlaidų skaičiavimas maisto prekėms 12

v Išlaidų skaičiavimas ne maisto prekėms 12

v Išlaidų skaičiavimas už būtą 12

9. Trendo aprašomoji dalis 13

v Pajamų skaičiavimas 14

v Išlaidų skaičiavimas maisto prekėms 15

v Išlaidų skaičiavimas ne maisto prekėms 16

v Išlaidų skaičiavimas už būtą 17

10. Išvados 18

11. Informacijos šaltiniai 19

Įvadas

Pagrindinis tyrimo objektas – namų ūkis, t.y. vienas asmuo ar asmenų grupė. Kuri gyvena viename bute (name) , turi bendrą biudžetą ir kartu maitinasi. Namų ūkiai atrenkami atsitiktinių imčių metodu. Tokia atranka užtikrina vienodas galimybes visų visuomenės sluoksnių atstovams būti atrinktiems tyrimui.

Šio tyrimo metu surenkama informacija apie namų ūkių narių sudėtį , lytį, pajamas, išlaidas maistui ir nemaisto prekėms.

Mano padarytoje apklausoje dalyvavo 33 namų ūkiai 2002 m. Taip pat remiausi statistikos departamento duomenimis už 2000-2001 m.

DUOMENŲ APRAŠOMOJI STATISTIKA

Namų ūkis – juo laikomas atskirai gyvenantis asmuo arba asmenų grupė, kuri gyvena viename bute (name), turi vieną bendrą biudžetą, kartu maitinasi.

Namų ūkio dydis – tai jį sudarančių žmonių skaičius.

Namų ūkio pajamos – tai tokios pajamos, kurios gaunamos už darbą, iš ūkininkavimo, verslo, amatų, laisvos profesinės veiklos, ir kt. ir bendrai disponuojamos namų ūkyje.

Namų ūkio išlaidos -tam tikra pinigų suma išleidžiama maisto, nemaisto prekėms, už butą, bei kitoms išlaidoms.

Lentelėje Nr.1 pateikti 33 apklaustų šeimų pajamų duomenys.Duomenys yra sugrupuoti pagal juose esančių narių skaičių.

Lentelė Nr. Pajamos

Nr. Šeimos narių skaicius Vyras Žmona Kiti

1 1 600 0 0

2 1 800 0 0

3 1 0 1000 0

4 2 800 850 0

5 2 350 650 0

6 2 0 850 0

7 2 1500 1200 0

8 2 0 850 0

9 2 600 700 0

10 2 980 650 0

11 2 700 350 0

12 2 900 0 0

13 2 0 1600 0

14 2 0 1500 0

15 3 600 800 0

16 3 650 350 0

17 3 1000 850 0

18 3 900 600 0

19 3 550 500 0

20 3 1400 680 0

21 3 700 700 800

22 3 1000 0 300

23 3 650 800 0

24 3 1500 1000 0

25 3 1200 800 0

26 3 0 450 0

27 4 2000 1000 0

28 4 2000 3000 0

29 4 800 750 0

30 4 1100 800 0

31 4 1500 300 0

32 5 2300 800 0

33 6 430 870 0

Tam, kad padaryti kai kuriuos apskaičiavimus, turim apskaičiuoti kiek vidutiniškai pinigų atitenka vienam šeimos nariui per mėnesį: sumuojame kiekvienos šeimos pajamas ir daliname iš šeimoje esančių narių skaičiaus. Lentelėje Nr.2 surašiau gautus skaičius.

Pajamų vidurkis

Lentelė Nr. 2

Nr. Šeimos narių skaicius Vyras Žmona Kiti vidurkis

1 1 600,0 0,0 0,0 600,0

2 1 800,0 0,0 0,0 800,0

3 1 0,0 1000,0 0,0 1000,0

4 2 0,0 850,0 0,0 425,0

5 2 0,0 850,0 0,0 425,0

6 2 900,0 0,0 0,0 450,0

7 2 350,0 650,0 0,0 500,0

8 2 700,0 350,0 0,0 525,0

9 2 600,0 700,0 0,0 650,0

10 2 0,0 1500,0 0,0 750,0

11 2 0,0 1600,0 0,0 800,0

12 2 980,0 650,0 0,0 815,0

13 2 800,0 850,0 0,0 825,0

14 2 1500,0 1200,0 0,0 1350,0

15 3 0,0 450,0 0,0 150,0

16 3 650,0 350,0 0,0 333,3

17 3 550,0 500,0 0,0 350,0

18 3 1000,0 0,0 300,0 433,3

19 3 600,0 800,0 0,0 466,7

20 3 650,0 800,0 0,0 483,3

21 3 900,0 600,0 0,0 500,0

22 3 1000,0 850,0 0,0 616,7

23 3 1200,0 800,0 0,0 666,7

24 3 1400,0 680,0 0,0 693,3

25 3 700,0 700,0 800,0 733,3

26 3 1500,0 1000,0 0,0 833,3

27 4 800,0 750,0 0,0 387,5

28 4 1500,0 300,0 0,0 450,0

29 4 1100,0 800,0 0,0 475,0

30 4 2000,0 1000,0 0,0 750,0

31 4 2000,0 3000,0 0,0 1250,0

32 5 2300,0 800,0 0,0 620,0

33 6 430,0 870,0 0,0 216,7

Tam, kad apskaičiuoti Xmin , Xmax X (Vidurkį), Me (Mediama),Mo (Moda), s (Nuokrypį), D (dispersiją) surašau visus gautus vidurkius iš lentelės N.r. 2 didėjimo tvarka:

150; 216.7; 333.3; 350; 387.5; 425; 425; 433.3; 450; 450; 475; 466.7; 483.3; 500; 500; 525; 600; 616.7; 620; 650; 666.7; 693.3; 733.3; 750; 750; 800; 800; 815; 825; 833.3; 1000; 1250; 1350

· Surašome Xmin ir Xmax:

Xmin=150.0 (L.t.)

Xmax =1350.0 (L.t.)

x = 1/nSxi

· Aritmetinio vidurkio skaičiavimas:

X (Vidurkis- tai reikšmių suma dalijama iš tų reikšmių skaičiaus n )

X= 615.88

· Apskaičiuojame:

· modą

Mo (moda –tai kintamojo reikšmė, dažniausiai pasikartojanti tam tikroje statistinėje eilutėje)

Mo = 425

· medianą

Me (mediana –vidurinis ranžiroutosios statistinės eilutės narys)

Me = 600

· nuokripį

s (Nuokrypis- parodo, kiek vidutuniškai požymo reikšmės yra nutolusios nuo vidurkio
– tai šaknis iš disprsijos)

s = 257.1

· Dispersijos skaičiavimas:

D = (X2)-(X)2D (Dispersija- tai variantų nuokrypių nuo vidurkio kvadratų vidurkinis dydis)

D = 66119.3

Remiantis mano statistikos duomenimis namų ūkio pajamos svyruoja nuo 450 Lt (3 žmogui) iki 2700 Lt (2 žmonėms), taigi žmonės gyvena labai skirtingai. Vienu atveju vienam žmogui tenka 150 Lt, o kitu 1350.0 Lt.

Diagrama N.r. 1 parodo, kaip skiriasi gaunamos pajamos atsižvelgiant į skirtingą šeimų narių skaičių.

Diagrama N.r. 1

Lentelėje Nr. 3 pateikti duomenys apie kiekvienos apklaustos šeimos išlaidas; maisto produktams, ne maisto produktams ir už būtą.

3.lentalė IŠLAIDOS

Nr. Šeimos narių skaičius Maisto Nemaisto Už būtą

1 1 200 200 200

2 1 400 100 200

3 1 300 200 350

4 2 600 250 300

5 2 400 200 200

6 2 350 300 220

7 2 400 1500 250

8 2 500 100 250

9 2 700 375 225

10 2 500 300 130

11 2 600 100 400

12 2 600 100 200

13 2 700 300 300

14 2 600 400 300

15 3 750 300 25

16 3 600 200 150

17 3 800 400 300

18 3 950 100 450

19 3 500 150 400

20 3 1000 1000 500

21 3 1200 150 350

22 3 900 100 300

23 3 600 300 300

24 3 900 400 400

25 3 700 400 350

26 3 200 50 150

27 4 900 500 350

28 4 800 200 300

29 4 1000 200 275

30 4 1000 400 400

31 4 1000 500 300

32 5 1500 1000 400

33 6 870 0 320

1. Apskaičiuojame kiek pinigų maisto produktams išledžiama vienam šeimos nariui per mėnesį.

Surašome visus gautus skaičius didėjimo tvarka:

maistas 66,7; 145,0; 166,7; 175,0’ 200,0; 200,0; 200,0; 200,0; 200,0; 200,0;

225, 0; 233,3; 250,0; 250,0; 250,0; 250,0; 250,0; 250,0; 266,7; 300,0;

300.0; 300,0; 300,0; 300,0; 300,0; 300,0; 300,0; 316,7; 333,3; 350,0;

350,0; 350,0; 400,0; 400;

Xmin= 66.7

Xmax=400

Apskaičiujame:

· X=258,43

· Mo = 300

· Me =250

· D = 5073.6

s = 71.2

Diagrama N.r. 2 parodo, kaip skiriasi išlaidos maistui atsižvelgiant į skirtingą šeimų narių skaičių.

Diagrama N.r. 2

2. Apskaičiuojame kiek pinigų ne maisto prekėms išledžiama vienam šeimos nariui per mėnesį:

125; 100; 100; 66.6; 125; 200; 0; 133.3; 50; 150; 750; 50; 33.3; 50; 100; 50; 33.3; 50; 187.5; 150; 125; 33.3; 20; 50; 100; 50; 133.3; 133.3; 100; 150; 200; 200; 16.6.

Surašome visus gautus skaičius didėjimo tvarka:

Ne masto prekės 0,0; 16,7; 33,3; 33,3; 50,0; 50,0; 50,0; 50,0; 50,0; 50,0;

50,0; 66,7; 100,0; 100,0; 100,0; 100,0; 100,0; 125,0; 125,0; 125,0;

133,3; 133,3; 133,3; 150,0; 150,0; 150,0; 187,5; 200,0; 200,0; 200,0;

200,0; 333,3; 750;

Surašome:

Xmin= 0

Xmax= 750

Apskaičiuojame:

· X= 130,17

· Mo =50

· Me =100

· D = 16718.3

s = 129.2

Diagrama N.r. 3 parodo, kaip skiriasi išlaidos nemaisto prekems atsižvelgiant į skirtingą šeimų narių skaičių.

Diagrama N.r. 3

3. Apskaičiuojame kiek pinigų išlaidų už butą atitenka vienam šeimos nariui per mėnesį:

150; 8.3; 100; 50; 87.5; 200; 53.3; 100; 75; 110; 125; 68.7; 150; 125; 100; 133.3; 166.6; 116.6; 112.5; 65; 75; 100; 80; 200; 100; 100; 133.3; 116.69; 200; 150; 350; 150; 50.

Surašome visus gautus skaičius didėjimo tvarka:

Už butą 8,3; 50,0; 50,0; 53,3; 65,0; 68,8; 75,0; 75,0; 80,0; 87,5;

100,0; 100,0; 100,0; 100,0; 100,0; 100,0; 110,0; 112,5; 116,7; 116,7;

125,0; 125,0; 133,3; 133,3; 150,0; 150,0; 150,0; 150,0; 166,7; 200,0;

200,0; 200,0; 350;

Surašome:

Xmin= 8.3

Xmax= 350

Apskaičiuojame:

· X= 118,24

· Mo =100

· Me =110

· D = 3631.3

s = 60.2

Diagrama N.r. 4 parodo, kaip skiriasi išlaidos už butą atsižvelgiant į skirtingą šeimų narių skaičių.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 783 žodžiai iš 1538 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.