Nuginčijami ir niekiniai sandoriai
5 (100%) 1 vote

Nuginčijami ir niekiniai sandoriai

112131

Įžanga

Priklausomai nuo to ar sandoris yra savaime negaliojantis, ar jį reikia

pripažinti negaliojančiu, sandoriai skirstomi į niekinius (absoliučiai

negaliojančius) ir nuginčijamus. Sandorio negaliojimas reiškia, kad

veiksmai, atliekami pagal sutartį nėra juridiniai faktai, galintys sukelti

tas civilines teisines pasekmes, kurių siekė jo dalyviai.

Negaliojančių sandorių požymiai:

sandoriai, turintys subjektų sudėties požymių;

sandoriai su valios trukūmais;

sandoriai su turinio trūkumais;

sandoriai, turintys formos trūkumus.

Jeigu bent vienas sandorio elementas, neatitinka įstatymo reikalavimų,

sandoris laikomas negaliojančiu. Nuo pat sandorių sudarymo momento

negalioja sandoriai, kurie yra sudaryti neveiksnių asmenų, nepilnamečio iki

keturiolikos metų ir fizinio asmens, pripažinto neveiksniu dėl psichinės

ligos ar silpnaprotystės. Ribotai veiksnūs asmenys ir asmenys, kuriems

veiksnumas apribotas dėl jų veiksmų, sudaro sandorius. Tačiau, kai šiems

sandoriams reikia rūpintojo sutikimo ir jie sudaromi be jų sutikimo,

sandoriai gali būti pripažinti teismine tvarka negaliojančiais pagal

rūpintojo ieškinį. Sandoris taip pat negalioja, kai įstatymas tvirtai

nustato, kad buvo nesilaikoma reikalaujamos rašytinės arba notarinės

sandorio formos.

Sandoryje išreikšta valia turi atitikti jo dalyvių tikrąją valią. Jeigu

sandoris turi valios trūkumų, kurie atsirado dėl įvairių aplinkybių,

pavyzdžiui, suklydus, apgaulės būdu, smurto ar grasinimo būdu, dėl šalies

atstovo piktavališko susitarimo su antrąja šalimi, jis gali būti teismine

tvarka nuginčytas – pripažintas negaliojančiu.

Sandorio turinys turi atitikti įstatymų reikalavimams, jeigu to reikalauja

įstatymai. Negali sutarties turinys prieštarauti valstybės ir visuomenės

interesams, pažeisti svarbiausias įstatymo nuostatas, priešingu atveju jis

bus laikomas negaliojančiu nuo sudarymo momento.

Jeigu negaliojantis sandoris sudarytas, bet nei vienas iš dalyvių jo

neįvykdė, laikoma, kad šis sandoris nesudarytas ir jokių teisinių pasekmių

neatsiranda. O kai negaliojantį sandorį šalys arba viena iš šalių visiškai

arba iš dalies įvykdo, atsiranda negaliojančio sandorio turtinės pasekmės.

Sandorių negaliojimo instituto tikslas – apsaugoti nukentėjusią sandorio

šalį, užtikrinti civilinių teisinių santykių teisėtumą, teisingumą,

sąžiningumą ir protingumą ir išsaugoti civilinių teisinių santykių

stabilumą.[1]

1. Niekiniai sandoriai

LR CK 1.78 straipsnio 1 dalis nurodo, kad sandoris laikomas niekiniu, jeigu

jis vadovaujantis įstatymais, negalioja. Nekreipiant dėmesio į tai yra ar

ne teismo sprendimas pripažinti jį negaliojančiu. Šalys niekinio sandorio

sudarimą gali patvirtinti savo parašu. Tačiau toks šalių patvirtinimas

neturi teisinės reikšmės, kadangi tokio sandorio negaliojimas nepriklauso

nuo jį sudariusių asmenų valios.

CK 1.78 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad sandoris gali būti laikomas

niekiniu tik tada, kai yra įstatymu nustatyti pagrindai. Pavyzdžiui, CK

1.80 ir 1.81 straipsniuose nurodyta, kad čia reglamentuojami sandoriai yra

niekiniai.

Taigi, niekiniai sandoriai yra savaime negaliojantys sandoriai, nes jie

neatitinka įstatymo reikalavimų. Sandorio dalyviai tokį sandorį gali

laikyti nesudarytu ir gali jo nevykdyti. Tais atvejais , kai sandorio

neatitikimas įstatymui nėra akivaizdus ir tai reikia įrodyti, išsiaiškinti,

jo negaliojimas nustatomas teismo sprendimu.

Niekinias laikomi tokie sandoriai:

prieštaraujantys imperatyvioms teisės normoms;

prieštaraujantys viešajai tvarkai ar gerai moralei;

tariami sandoriai;

apsimestiniai sandoriai;

sandoriai, sudaryti nesilaikant įstatymo reikalaujamos sandorio formos.

Imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris

CK 1.80 straipsnis nustato, kad sandoriai negali prieštarauti

imperatyvioms įstatymo normoms. Nors dauguma civilinės teisės normų yra

dispozityvios, tačiau yra gana daug ir imperatyvių. Imperatyvios teisės

normos yra privalomos ir jų savo valia sandorio subjektai negali

keisti.Todėl sandoriai, kurie pažeidžia imperatyvias teisės normas

pripažįstami niekiniais ir negalioja nuo pat sudarymo momento.

Pavyzdžiui, pirkimo – pardavimo sutartis, pagal kurią buvo įsigytos

patalpos nuosavybėn, neatitinka įstatymų. Ieškovas užvaldė minėtą turtą

apgaulės būdu, valstybinės žemės privatizavimo ir registracijos

dokumentuose rasta įstatymo pažeidimų, nes, objektas negalėjo būti

įtrauktas į privatizuotinų patalpų sąrašą. Toks sandoris buvo pripažintas

negaliojančiu (CK 1.80 str.) .[2]

Tokio sadandorio vykdymas yra teisės pažeidimas, kuris sukelia civilinių

padarinių, pažeidėjai gali būti traukiami
baudžiamojon ar administracinėn

atsakomybėn.

CK 6.157 straipsnyje nurodyta, kad šalys negali savo susitarimu pakeisti,

riboti ar panaikinti imperatyvių teisės normų galiojimo ir taikymo,

nesvarbu, kokia teisė – nacionalinė ar tarptautinė – šias normas nustato.

Todėl pripažįstami negaliojančiais sandoriais, kurie pažeidžia ne tik

imperatyvias Lietuvos teisės normas, bet ir imperatyvias tarptautinių

sutarčių, galiojančių Lietuvos Respublikai, nuostatas.

CK 6.394 straipsnio 2 dalis numato,kad jeigu pardavėjas yra žemės sklypo,

kuriame yra parduodamas nekilnojamasis daiktas, savininkas, tai pirkejui

perduodama nuosavybės teisė į tą žemės sklypą arba žemės nuomos arba

užstatymo teisė, atsižvelgiant į tai, ką numato sutartis. Sutartis, kurioje

neaptartos pirkėjo teisės į žemės sklypą, negali būti notaro tvirtinama, o

jeigu patvirtinta,- yra negaliojanti.

Viešajai tvarkai ar gerai moralei prieštaraujantis sandoris

CK 1.81 straipsnio 1 dalis nurodo, kad viešajai tvarkai ar gerai moralei

prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Viešąją tvarką nustato

imperatyvios LR Konstitucijos, administracinės ir kitų teisės šakų normos.

Sandoriai, kurie prieštarauja Konstitucijos nustatytiems principams

negalioja, kadangi Konstitucija yra tiesiogiai taikomas aktas ir ja

remdamasis kiekvienas gali ginti savo teises.[3] Norint pripažinti sandorį

negaliojančiu dėl prieštaravimo gerai moralei, reikia nustatyti, kokia

moralė gera, kokia negera, įvertinti sandorį moralės požiūriu ir tik tada

galima išspręsti sandorio galiojimo klausimą. Esant ginčui visa tai gali

padaryti tik teismas. Vienašališkai viena sandorio šalis negali nustatyti,

kokia moralė yra gera, geras ar negeras moralės požiūriu sandorio turinys,

ir pripažinti sandorį negaliojančiu. Teismas išnagrinėjęs bylą ir nustatęs,

kad sandoris yra niekinis, gali jį pripažinti negaliojančiu savo iniciatyva

(ex officio) neatsižvelgdamas į bylos dalyvių reikalavimus.

Sandoriai, prieštaraujantys viešajai tvarkai ar gerai moralei:

kuriuos sudaryti draudžia įstatymas arba kuriuos galima sudaryti tik esant

tam tikroms sąlygoms. Pavyzdžiui, įsigyti ginklą galima tik gavus Vidaus

Reikalų Ministerijos leidimą.

kai galiojantys įstatymai nedraudžia atlikti tam tikrų veiksmų, tačiau jei

tokie veiksmai pažeidžia viešąją tvarką. Pavyzdžiui, sandoriai, kurių

turinį sudaro nusikaltimas, nepranešimas apie padarytą nusikaltimą.

kuriais įsipareigojama padaryti civilinių teisių pažeidimą, išvengti

mokesčių, apeiti mokesčių įstatymų nuostatas apgaunant mokesčių

administratorius.

kurie kenkia LR interesams;

pagal kuriuos perkamos arba parduodamos valstybės ar savivaldybių

paereigybės, neteisėtai įgyjamos privilegijos, lengvatos, licenzijos,

atsisakoma eiti atitinkamas pareigas;

kuriais Seimo nariai įsipareigoja teikti Seimui įstatymų projektus,

balsuoti už kitų asmenų pateiktus projektus;

kurie pažeidžia teisingumo įgyvendinimą;

kuriais įsipareigojama nesikreipti į teismą ar kitas teisėsaugos

institucijas dėl pažeistų teisių gynimo, pavyzdžiui, liudytojų papirkimas,

įrodymų slėpimas ir kt.

kurie varžo prekybos laisvę (tai numato Europos Bendrijos sutarties 85

str.);

kurie įpareigoja įpareigoja sudaryti fiktyvią santuoką, riboja asmens

laisvę sudaryti santuoką, įpareigoja tėvus atsisakyti su vaikais susijusių

teisių ir pareigų, pažeidžia lytinę moralę, pavyzdžiui, sąvadavimas,

prostitucijos organizavimas.

1.3. Tariamas sandoris

1.86 straipsnis reglamentuoja, kad tarimas sandoris negalioja, kadangi yra

sudaromas, neketinant sukurti teisinių padarinių.Toks sandoris gali

užtraukti jį sudariusierms asmenims atsakomybę.

Tariamas sandoris yra laikomas niekiniu sandoriu. Šalys negali panaudoti

tariamojo sandorio prieš sąžiningus trečiuosius asmenis, kurie, patikėję

esant sandorį, įgijo pagal jį tam tikras teises.[4]

1.4. Apsimestinis sandoris

CK 1.87 straipsnis reglamentuoja apsimestinio sandorio negaliojimą. Toks

sandoris yra laikomas niekiniu. Jis vertintinas pagal tikrąją jį sudariusių

asmenų valią. O tikrojo sandorio, kurį slepia apsimestinis, galiojimas

priklauso nuo jo pobūdžio ir sudarymo aplinkybių. Jis gali būti pripažintas

galiojančiu arba negaliojančiu pagal sandorių galiojimo nuostatas.

Apsimestinės gali būti konkrečios sandorio dalys. Toks sandoris sudaromas

ne su tikrąja sandorio šalimi, o su statytiniu. Teisių ir pareigų pagal

tokį sandorį įgyja tikroji sandorio šalis.

Pavyzdžiui, siekiant apsaugoti turtą nuo galimo konfiskavimo buvo sudaryta

gyventojų lėšų panaudojimo butų statybai sutartis bei sudarytas ginčo buto

su garažu perdavimo-priėmimo aktas.. Šios sutarties pasekoje surašytas

aktas tarp UAB “Vikenta” ir atsakovės yra tariamas

sandoris, sudarytas tik dėl akių. Ieškovė ir atsakovas, leisdami savo įgytą

turtą UAB “Vikenta” įforminti atsakovės vardu, sudarė apsimestinį sandorį,

todėl ginčo sutartis bei buto perdavimo-priėmimo aktas pagrįstai pripažinti

negaliojančiais. Byloje tariamu sandoriu buvo laikomas perdavimo priėmimo

aktas,

Sudarytu susitarimu yra pridengtas realus sandoris dėl pastatyto

nekilnojamojo turto perdavimo asmenims, panaudojusiems lėšas statybai.[5]

Tretieji asmenys gali pareikšti ieškinį dėl apsimestinio sandorio

pripažinimo negaliojančiu. Pavyzdžiui, fiktyvią santuoką pripažinti

negaliojančia pagal CK 3.39 str. gali reikalauti kitas sutuoktinis arba

prokuroras.

Straipsnio 3 dalyje yra nustatyta, kad apsimestinio sandorio šalys negali

panaudoti apsimestinio sandorio sudarymo fakto prieš sąžiningus asmenis,

kurie įgijo teises apsimestinio sandorio pagrindu. Pavyzdžiui, sąžiningas

asmuo perka nekilnojamuosius daiktus iš asmens, kurio vardu, pagal fiktyvų

sandorį, šie yra registruoti. Sandorį pripažinus negaliojančiu, nekilnojamų

daiktų pirkimo -–pardavimo sutarties negalima pripažinti negaliojančia.

Sandoris sudarytas nesilaikant įstatymo reikalaujamos formos

Sandoris, sudarytas nesilaikant įstatymo nustatytos formos, negalioja tik

kai tokį padarinį nustato įstatymas. Dėl rašytinės formos nesilaikymo

sandoris negalioja jei tai yra nurodyta įstatyme. Pavyzdžiui, CK 6.79,

6.91, 6.99 straipsniuose nustatyta, kad rašytinės formos nesilaikymas

laidavimo, garantijos ir rankpinigių sandorius daro negaliojančius.

Sandoriai, kuriems įstatymas nustato privalomą notarinę formą ir kurie

sudaryti jos nesilaikant, negalioja. Notarinę formą nustato CK 2.138

straipsnis (įgaliojimo patvirtinimas), 3.103 straipsnis (vedybų sutartis).

2. Nuginčijami sandoriai

Nuginčijami sandoriai yra tokie, kurie sudarant sukuria, pakeičia arba

panaikina civilines teises ir pareigas, bet įstatyme numatytų asmenų

iniciatyva gali būti teismo pripažįstami negaliojančiais. Jų ypatumas yra

tas, kad tokie nuginčijami sandoriai turi teisinę galią nuo jų sudarymo

momento iki teismo sprendimo, pripažįstančio juos negaliojančiais. Iki šių

sandorių pripažinimo negaliojančiais atrodo, jog jie atitinka įstatymo

reikalavimus. Jų trūkumai yra neakivaizdūs ir juos reikia įrodyti.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1640 žodžiai iš 3273 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.