Nuostatos
5 (100%) 1 vote

Nuostatos

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2004 m. sausio 15 d.

įsakymu Nr. VA-7

MĖNESINĖS PAJAMŲ MOKESČIO NUO A KLASĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS FR0572 FORMOS, JOS FR0572A, FR0572B, FR0572U PRIEDŲ PILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiose Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos (toliau – Deklaracija), priedo FR0572A (toliau – Deklaracijos A priedas), priedo FR0572B (toliau – Deklaracijos B priedas) ir priedo FR0572U (toliau – Deklaracijos U priedas) pildymo ir pateikimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatyta Deklaracijos, Deklaracijos A priedo, Deklaracijos B priedo ir Deklaracijos U priedo užpildymo ir pateikimo mokesčių administratoriui tvarka.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (2003 m. lapkričio 25 d. įstatymo Nr. IX-1848 redakcija, Žin., 2003, Nr. 116-5254) 24 straipsniu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 61-1525) ir kitais teisės aktais.

3. Deklaraciją privalo teikti per mokestinio laikotarpio kalendorinį mėnesį išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas A klasės pajamoms, išmokėję asmenys:

3.1. nuolatiniai Lietuvos gyventojai;

3.2. Lietuvos vienetai;

3.3. užsienio vienetai, vykdantys veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje;

3.4. nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, vykdantys individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje.

4. Mokestį išskaičiuojantys asmenys Deklaracijų neprivalo pateikti, jei:

4.1. per mokestinio laikotarpio mėnesį neišmokėjo jokių išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų A klasės pajamoms;

4.2. per mokestinio laikotarpio mėnesį išmokėjo tik neapmokestinamąsias išmokas, priskiriamas A klasės pajamoms.

5. Deklaracijoje nurodomi duomenys apie apmokestinamąsias išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas A klasės pajamoms išmokėtoms per mokestinio laikotarpio kalendorinį mėnesį.

6. Pildyti galima iš apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų teritorinių skyrių (toliau – AVMI) gautas spaustuviniu būdu pagamintas Deklaracijos ir jos A, B, U priedų formas arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) interneto svetainėje (www.vmi.lt) paskelbtas Deklaracijos ir jos A, B, U priedų formas.

7. Deklaracija ir Deklaracijos A, B bei U priedai turi būti užpildomi laikantis šių reikalavimų:

7.1. pildoma juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu (rašalu);

7.2. raidės ir skaičiai turi būti įrašomi tiksliai į jiems skirtas vietas, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų;

7.3. tekstas rašomas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;

7.4. kai į Deklaraciją įrašomas rodiklis turi mažiau ženklų, negu atitinkamame laukelyje jam yra skirta vietų, tai tuščios vietos (tušti langeliai) gali būti paliekamos tiek dešinėje, tiek kairėje pusėje, išskyrus laukelius, kuriuose įrašomos pinigų sumos. Laukeliuose, kuriuose įrašomos pinigų sumos, tuščios vietos (tušti langeliai) turi būti paliekamos tik kairėje pusėje;

7.5. įrašomos išmokėtų išmokų sumos negali būti apvalinamos, t.y. jos turi būti nurodomos litais ir centais. Tuo atveju, kai pinigų sumą sudaro tik sveiki skaičiai, po kablelio turi būti įrašomi nuliai;

7.6. įrašomos pajamų mokesčio sumos turi būti apvalinamos: 49 centai ir mažiau – atmetami, 50 centų ir daugiau – laikomi litu;

7.7. laukeliai, kurių mokesčių mokėtojas nepildo, turi būti paliekami tušti (nerašyti jokių kryželių, brūkšnelių ar kitokių simbolių);

7.8. pildant Deklaraciją ir A, B, U priedus kompiuteriu, turi būti laikomasi minėtų reikalavimų;

7.9. kompiuteriu išspausdintoje Deklaracijoje ir A, B, U prieduose turi išlikti originalo formos proporcijos (atstumai tarp ženklų, esančių formos kampuose, atstumai tarp šių ženklų ir pildomų laukų).

8. Užpildytą Deklaraciją turi pasirašyti:

8.1. Lietuvos vieneto vadovas arba jo įgaliotas asmuo ir vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ar apskaitos paslaugas teikiančios įmonės įgaliotas asmuo, arba neribotos civilinės atsakomybės vieneto savininkas (jei jis pats tvarko apskaitą), – kai išmokas gyventojams išmoka Lietuvos vienetas;

8.2. nuolatinis Lietuvos gyventojas, – kai išmokas išmoka nuolatinis Lietuvos gyventojas;

8.3. užsienio vieneto įgaliotas asmuo, – kai išmokas išmoka užsienio vienetas, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvoje;

8.4. nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvos Respublikoje, ar jo įgaliotas asmuo, – kai išmokas išmoka nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje.

II. DEKLARACIJOS PILDYMAS

9. Deklaracijos 1-7 laukeliuose turi būti įrašomi duomenys apie mokestį išskaičiuojantį asmenį:

9.1. Deklaracijos 1 laukelyje turi būti įrašomas mokestį išskaičiuojančio asmens mokesčių
mokėtojo identifikacinis numeris (kodas):

9.1.1. kai išmokas gyventojams išmoka Lietuvos vienetas ar užsienio vienetas per nuolatinę buveinę Lietuvoje, turi būti įrašomas tokio vieneto ar nuolatinės buveinės mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas),

9.1.2. kai išmokas gyventojams išmoka nuolatinis Lietuvos gyventojas, turi būti įrašomas jo mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (t.y. jo asmens kodas),

9.1.3. kai išmokas gyventojams išmoka nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje, turi būti įrašomas tokiam gyventojui suteiktas (AVMI registruojant individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje) mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas);

9.2. Deklaracijos 2 laukelyje turi būti įrašomas mokestį išskaičiuojančio asmens savivaldybės, kurioje yra šio asmens buveinė, nuolatinė gyvenamoji vieta (jei mokestį išskaičiuojantis asmuo yra nuolatinis Lietuvos gyventojas) arba gyvenamoji vieta (jei mokestį išskaičiuojantis asmuo yra nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje) arba individualios veiklos vykdymo vieta (jei mokestį išskaičiuojantis asmuo – nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje, gyvenamosios vietos Lietuvoje neturi) kodas. Savivaldybių kodai pateikti Deklaracijos lapo antroje pusėje;

9.3. Deklaracijos 3 laukelyje turi būti įrašomas mokestį išskaičiuojančio asmens pavadinimas (kai išmokas išmoka Lietuvos vienetas ar užsienio vienetas, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikoje) arba vardas ir pavardė (kai išmokas išmoka nuolatinis Lietuvos gyventojas arba nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvos Respublikoje);

9.4. Deklaracijos 4 laukelyje turi būti įrašomas mokestį išskaičiuojančio asmens buveinės (jei mokestį išskaičiuojantis asmuo yra Lietuvos vienetas arba užsienio vieneto nuolatinė buveinė Lietuvoje) arba nuolatinės gyvenamosios vietos (jei mokestį išskaičiuojantis asmuo yra nuolatinis Lietuvos gyventojas), arba gyvenamosios vietos (jei mokestį išskaičiuojantis asmuo yra nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje), arba nuolatinės bazės įregistravimo vietos (jei mokestį išskaičiuojantis asmuo yra nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje, gyvenamosios vietos Lietuvoje neturi) adresas. Tarp miesto ir gatvės pavadinimų, gatvės pavadinimo ir namo numerio turi būti paliekama po vieną tuščią langelį. Namo numeris ir buto numeris atskiriami trumpu brūkšneliu. Adresai rašomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 ,,Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 127-5753) nustatyta tvarka. Adresas gali susidėti iš tokių struktūrinių elementų: savivaldybės pavadinimas, miesto pavadinimas, seniūnijos pavadinimas, miestelio arba kaimo pavadinimas, gatvė, namo, korpuso, buto ar kitos gyvenamosios patalpos numeris. Jei adresas yra savivaldybės centre, adreso sudedamosios dalys yra: miesto pavadinimas, gatvė, namo, korpuso, buto ar kitos gyvenamosios patalpos numeris. Adresų pavyzdžiai:

Kaunas, Savanorių pr. 10 K5-12;

Utena, J.Basanavičiaus g. 10-5;

Elektrėnai, Laisvės g. 10;

Vilnius, Vilniaus g. 12A-6;

Klaipėda, J.Basanavičiaus g. 17-24B.

Jeigu adresas yra ne savivaldybės centre, adreso sudedamosios dalys (savivaldybės, seniūnijos pavadinimas (rašoma, jei tai nėra seniūnijos centras), miestas (miestelis), gatvė, namo numeris, korpuso numeris (jeigu yra), buto numeris (jeigu yra), arba savivaldybė, seniūnija, kaimas, gatvė (jeigu yra), namo numeris, buto numeris (jeigu yra) išdėstomos taip:

Elektrėnų sav., Semeliškės, Ąžuolų g. 15;

Elektrėnų sav., Semeliškių sen., Senųjų Būdų k., Trakų pl. 10;

Elektrėnų sav., Semeliškės, Ąžuolų g. 255 skl.;

Trakų r. sav., Lentvaris, Ąžuolų g. 10-5;

Utenos r. sav., Daugailių sen., Garnių k. 15.

9.5. Deklaracijos 5 laukelyje turi būti įrašomas mokestį išskaičiuojančio asmens telefono numeris;

9.6. Deklaracijos 6 laukelyje turi būti įrašomas fakso numeris (jeigu mokestį išskaičiuojantis asmuo turi faksą).

9.7. Deklaracijos 7 laukelyje turi būti įrašomas elektroninio pašto adresas (jeigu mokestį išskaičiuojantis asmuo turi elektroninį paštą).

10. Deklaracijos 8 laukelyje turi būti įrašoma Deklaracijos pildymo data (nurodomi metai, mėnuo ir diena).

11. Deklaracijos laukelyje ,,Registracijos Nr.“ turi būti įrašomas Deklaracijos registracijos numeris pagal mokestį išskaičiuojančio asmens nusistatytą dokumentų registravimo tvarką.

12. Deklaracijos 9 ir 10 laukeliuose atitinkamai turi būti įrašomi mokestiniai metai ir mėnuo, kurio Deklaracija teikiama.13. Deklaracijos 11 laukelyje turi būti įrašomas darbuotojų skaičius paskutinę ataskaitinio mėnesio darbo dieną. Į šį skaičių neįtraukiami darbuotojai, esantys motinystės (tėvystės) atostogose.

14. Deklaracijos 12 laukelyje turi būti įrašomas Deklaracijos A priedo lapų skaičius (jeigu pridedamas Deklaracijos A priedas).

15. Deklaracijos 13 laukelyje turi būti įrašomas Deklaracijos A priedo eilučių skaičius
pridedamas Deklaracijos A priedas).

16. Deklaracijos 14 laukelyje turi būti įrašomas Deklaracijos B priedo lapų skaičius (jeigu pridedamas Deklaracijos B priedas).

17. Deklaracijos 15 laukelyje turi būti įrašomas Deklaracijos B priedo eilučių skaičius (jeigu pridedamas Deklaracijos B priedas).

18. Deklaracijos 16 laukelyje turi būti įrašomas Deklaracijos U priedo lapų skaičius (jeigu pridedamas Deklaracijos U priedas).

19. Deklaracijos 17 laukelyje turi būti įrašomas Deklaracijos U priedo eilučių skaičius (jeigu pridedamas Deklaracijos U priedas).

20. Deklaracijos 18 laukelyje turi būti įrašoma per ataskaitinį mėnesį išmokėtų su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių A klasės išmokų suma (litais ir centais). Ši išmokų suma įrašoma neatėmus gyventojams pritaikytų pagrindinių arba individualių neapmokestinamųjų pajamų dydžių (toliau – NPD), papildomų neapmokestinamųjų pajamų dydžių (toliau – PNPD), socialinio draudimo įmokų ir pajamų mokesčio.

Pavyzdys

Darbo sutartyje nurodyta, kad darbuotojui mokamas mėnesinis atlyginimas yra 3000 Lt. Įmonėje dirba 4 darbuotojai. Tačiau darbdavys neturėdamas pakankamai lėšų kiekvienam darbuotojui apskaičiuoja išmokėti tik po 1000 Lt. Tokiu atveju 18 laukelyje turi būti įrašoma 4000 Lt suma.

21. Deklaracijos 19 laukelyje turi būti įrašoma pajamų mokesčio suma (litais) išskaičiuota nuo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių A klasės išmokų, išmokėtų per ataskaitinį mėnesį iki ataskaitinio mėnesio 15 dienos (imtinai).

22. Deklaracijos 20 laukelyje turi būti įrašoma pajamų mokesčio suma (litais) išskaičiuota nuo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių A klasės išmokų, išmokėtų po ataskaitinio mėnesio 15 d. iki ataskaitinio mėnesio paskutinės dienos (imtinai).

Pavyzdžiai

1. Įmonė darbuotojams darbo užmokestį moka dalimis. 2004-01-15 išmokėjo 4000 Lt už pirmąją mėnesio pusę (avansą). Šiuo atveju sausio mėnesio Deklaracijos 18 laukelyje turi būti nurodoma 4000 Lt suma, o 19 ir 20 laukeliai nepildomi. Antrąją darbo užmokesčio dalį (5000 Lt) įmonė išmokėjo 2004-02-02 ir nuo visos bendros darbo užmokesčio sumos išskaičiavo 3000 Lt pajamų mokestį. Vasario mėnesio Deklaracijos 18 laukelyje turi būti įrašoma 5000 Lt suma, o 19 laukelyje – 3000 Lt suma.

2. Įmonė darbuotojams darbo užmokestį moka vieną kartą per mėnesį. 2004 m. sausio mėnesio 5000 Lt darbo užmokestį įmonė išmokėjo 2004-02-02, pajamų mokesčio išskaičiavo 1500 Lt. Šiuo atveju 2004 m. vasario mėnesio Deklaracijos 18 laukelyje turi būti nurodyta 5000 Lt, o 19 laukelyje – 1500 Lt sumos.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1890 žodžiai iš 6195 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.