Nušalinimas nuo darbo
5 (100%) 1 vote

Nušalinimas nuo darbo

SOCIALINIŲ MOKSLŲ KOLEGIJOS

VILNIAUS FILIALAS

STUDIJŲ PROGRAMA TEISĖ

IIT GR. STUDENTAS ČESLOVAS ZINKEVIČIUS

Nušalinimas Nuo Darbo

Darbo Teises Referatas

VADOVAS:

2006 -… -…

VILNIUS 2006

Turinys

Įvadas 3

I. NUŠALINIMO NUO DARBO POŽYMIAI IR SĄVOKA 4

1. Nušalinimas nuo darbo – tai darbo sutarties vykdymo sustabdymas 5

2. Nušalinimas nuo darbo vykdomas tik įstatyme numatytais atvejais 6

3. Nušalinimo nuo darbo laikinumas 8

4. Nušalinimas paprastai vykdomas dėl su pačiu darbuotoju susijusių aplinkybių 8

5. Nušalinimo nuo darbo prevencinis pobūdis 9

6. Nušalinimo metu darbuotojui neleidžiama likti darbo vietoje 10

Išvados 12

LITERATŪROS SĄRAŠAS 13

I. NORMINĖ LITERATŪRA 13

II. MOKSLINĖ TEORINĖ LITERATŪRA 13

Įvadas

Vie¬na iš dar¬bo tei¬sė¬je ži¬no¬mų po¬vei¬kio prie¬mo¬nių yra nu¬ša¬li¬ni¬mas nuo dar¬bo. Pra¬džiai, nesigi¬li¬nant į nu¬ša¬li¬ni¬mo nuo dar¬bo są¬vo¬kos tik¬s¬lią ir iš¬sa¬mią for¬mu¬luo¬tę, jį ga¬li¬ma bū¬tų įvar¬din¬ti, kaip lai¬ki¬ną ne¬lei¬di¬mą dar¬buo¬to¬jui dir¬b¬ti su¬lyg¬to dar¬bo. Ši tei¬si¬nė prie¬mo¬nė at¬si¬ra¬do ir bu¬vo pra¬dė¬ta tai¬ky¬ti XX am¬žiaus pra¬džio¬je, bet jos pa¬nau¬do¬ji¬mas la¬biau suak¬ty¬vė¬jo pas¬ku¬ti¬niu me¬tu. Tai paaiškina¬ma tuo, kad vis di¬des¬nis dar¬bo pro¬ce¬so me¬cha¬ni¬za¬vi¬mas, su¬dė¬tin¬gų tech¬no¬lo¬gi¬jų tai¬ky¬mas, išau¬gęs dė¬me¬sys dar¬buo¬to¬jų sau¬gai ir ki¬toms jų tei¬sėms bei ga¬mi¬na¬mos pro¬duk¬ci¬jos, tei¬kia¬mų paslau¬gų var¬to¬to¬jų ap¬sau¬gai rei¬ka¬lau¬ja skir¬ti di¬des¬nį dė¬me¬sį dar¬bo draus¬mei, dar¬buo¬to¬jų svei¬ka¬tai, ga¬mi¬na¬mos pro¬duk¬ci¬jos bei tei¬kia¬mų pas¬lau¬gų sau¬gu¬mui ir ko¬ky¬bei. Nu¬ša¬li¬ni¬mai nuo dar¬bo kaip tik ir pa¬de¬da siek¬ti šių tik¬s¬lų.

Prak¬ti¬ko¬je tai¬kant nu¬ša¬li¬ni¬mus nuo dar¬bo da¬ro¬mų klai¬dų prie¬žas¬tys ga¬na įvai¬rios ir dar¬bo teisės teo¬ri¬jo¬je jos skir¬s¬to¬mos į ob¬jek¬ty¬vią¬sias ir sub¬jek¬ty¬vią¬sias prie¬žas¬tis.

Ob¬jek¬ty¬vio¬mis nušalinimo nuo dar¬bo prak¬ti¬nio tai¬ky¬mo klai¬dų prie¬žas¬ti¬mis ga¬lė¬tu¬me laikyti to¬kias ap¬lin¬ky¬bes:

1. tei¬sės nor¬mos, nu¬ma¬tan¬čios nu¬ša¬li¬ni¬mo nuo dar¬bo at¬ve¬jus, iš¬sk¬lai¬dy¬tos dau¬gelyje šal¬ti¬nių, ku¬rie priim¬ti skir¬tin¬gu lai¬ku ir skir¬tin¬gais tik¬s¬lais;

2. nu¬ša¬li¬ni¬mai nuo darbo tei¬sės nor¬mo¬se mi¬ni¬mi tik epi¬zo¬diš¬kai, frag¬men¬tiš¬kai, iš¬sa¬miai nesureguliuojant vi¬sų ky¬lan¬čių klau¬si¬mų;

3. nu¬ša¬li¬ni¬mas nuo dar¬bo re¬gu¬liuo¬ja¬mas skir¬tin¬gų tei¬sės ša¬kų: dar¬bo, ad¬mi¬nis¬t¬ra¬ci¬nės, baudžia¬mo¬jo pro¬ce¬so tei¬sės nor¬mo¬mis;

4. ne¬pa¬kan¬ka¬mas šio tei¬sės in¬s¬ti¬tu¬to iš¬nag¬ri¬nė¬ji¬mas tei¬si¬nė¬je mok¬s¬li¬nė¬je li¬te¬ra¬tū¬ro¬je.

Sub¬jek¬ty¬vio¬mis prie¬žas¬ti¬mis ga¬li¬ma bū¬tų įvar¬din¬ti to¬kias:

1. dar¬b¬da¬viai ne¬pa¬kan¬ka¬mai ži¬no nu¬ša¬li¬ni¬mo nuo dar¬bo (pareigų) tvar¬ką, pag¬rin¬dus ir jo suke¬lia¬mas ju¬ri¬di¬nes pa¬sek¬mes;

2. nu¬ša¬li¬ni¬mų nuo darbo pai¬nio¬ji¬mas su ki¬to¬mis pa¬na¬šio¬mis tei¬si¬nė¬mis prie¬mo¬nė¬mis;

3. po¬lin¬kis ple¬čia¬mai aiš¬kin¬ti, nu¬ša¬li¬ni¬mus nu¬ma¬tan¬čių nor¬mi¬nių ak¬tų nuos¬ta¬tas ar net¬gi nuša¬lin¬ti dar¬buo¬to¬jus, ne¬sant įs¬ta¬ty¬me nus¬ta¬ty¬to nu¬ša¬li¬ni¬mo nuo dar¬bo pag¬rin¬do, pa¬žei¬di¬nė¬ti ki¬tas su nu¬ša¬li¬ni¬mu nuo dar¬bo su¬si¬ju¬sias dar¬buo¬to¬jų tei¬ses;

Dėl ne¬tin¬ka¬mo ir ne¬pa¬kan¬ka¬mo šios tei¬si¬nės prie¬mo¬nės tai¬ky¬mo ky¬la įvai¬rios ža¬lin¬gos pasek¬mės. Ga¬li bū¬ti pa¬da¬ry¬ta ma¬te¬ria¬li¬nė ir fi¬zi¬nė ža¬la: tur¬to pra¬ra¬di¬mas, jo su¬ga¬di¬ni¬mas, dar¬buo¬to¬jų trau¬ma¬vi¬mas, už¬k¬re¬čia¬mų li¬gų iš¬p¬li¬ti¬mas, dėl ne¬tin¬ka¬mų pre¬kių ir pas¬lau¬gų at¬si¬ran¬dan¬ti ža¬la vartotojams.

I. NUŠALINIMO NUO DARBO POŽYMIAI IR SĄVOKA

Įs¬ta¬ty¬mai ne¬pa¬tei¬kia nu¬ša¬li¬ni¬mo nuo dar¬bo są¬vo¬kos apib¬rė¬ži¬mo. Šią sp¬ra¬gą ban¬do už¬pil¬dy¬ti dar¬bo tei¬sės teo¬ri¬ja. Čia pa¬tei¬kia¬mos gan įvai¬rios nu¬ša¬li¬ni¬mo nuo dar¬bo są¬vo¬kos, la¬biau akcentuojant tai vie¬nus, tai ki¬tus nu¬ša¬li¬ni¬mo nuo dar¬bo po¬žy¬mius.

Pa¬vyz¬d¬žiui, 1990 m. A.Dam¬b¬raus¬ko, V.Nek¬ra¬šo, I.Nek¬ro¬šiaus pa¬ra¬šy¬tas dar¬bo tei¬sės vadovė¬lis „nušalinimas nuo darbo“ apibrėžiamas – „Nu¬ša¬li¬ni¬mas nuo dar¬bo – tai neleidimas dar¬buo¬to¬jui ei¬ti sa¬vo dar¬bi¬nes pa¬rei¬gas, nemo¬kant jam už tą lai¬ką at¬ly¬gi¬ni¬mo“ . Mi¬nė¬to apib¬rė¬ži¬mo trū¬ku¬mas toks, kad čia ne¬nu¬ro¬do¬ma jog nušalinimas yra lai¬ki¬nas.

V.Nek¬ra¬šas st¬raip¬s¬ny¬je „Nu¬ša¬li¬ni¬mas nuo dar¬bo tam įga¬lio¬tų or¬ga¬nų rei¬ka¬la¬vi¬mu“ pa¬tei¬kia to¬kią nu¬ša¬li¬ni¬mo nuo dar¬bo są¬vo¬ką: „Nu¬ša¬li¬ni¬mas nuo dar¬bo – tai įs¬ta¬ty¬mų
nu¬ma¬ty¬tais at¬ve¬jais, pagal val¬s¬ty¬bės įga¬lio¬to or¬ga¬no pa¬siū¬ly¬mą, ar¬ba be jo, įmo¬nės ad¬mi¬nis¬t¬ra¬ci¬jos duo¬tas pat¬var¬ky¬mas lai¬ki¬nai ne¬leis¬ti dar¬buo¬to¬jui dir¬b¬ti, ei¬ti tar¬ny¬bi¬nių pa¬rei¬gų, sus¬tab¬dant jam at¬ly¬gi¬ni¬mo iš¬mo¬kė¬ji¬mą, tu¬rin¬tis tik¬s¬lą pa¬ša¬lin¬ti vi¬suo¬me¬nei ken¬ks¬min¬gas pa¬sek¬mes, ku¬rios ga¬li at¬si¬ras¬ti jam to¬liau dir¬bant“ .

G.De¬re¬vian¬ko st¬raip¬s¬ny¬je „Tran¬s¬por¬to vai¬ruo¬to¬jų nu¬ša¬li¬ni¬mas nuo dar¬bo“ nu¬ša¬li¬ni¬mą nuo darbo siū¬lo apib¬rėž¬ti taip:

„Nu¬ša¬li¬ni¬mas nuo dar¬bo – dar¬buo¬to¬jo as¬me¬ni¬nių sa¬vy¬bių są¬ly¬go¬tas, lai¬ki¬nas ne¬lei¬di¬mas jam vyk¬dy¬ti tar¬ny¬bi¬nių už¬duo¬čių ar dar¬bo fun¬k¬ci¬jos, sie¬kiant ža¬lin¬gų pa¬sek¬mių pro¬fi¬lak¬ti¬kos, ly¬di¬mas dar¬bo už¬mo¬kes¬čio mo¬kė¬ji¬mo sus¬tab¬dy¬mo ir tai¬ko¬mas įs¬ta¬ty¬me nu¬ma¬ty¬tais at¬ve¬jais“ .

1999 m. Vik¬to¬ro Tiaž¬ki¬jaus, Ra¬mū¬no Pet¬ra¬vi¬čiaus ir Gin¬tau¬to Bu¬žin¬s¬ko pa¬ra¬šy¬to¬je kny¬go¬je „Dar¬bo tei¬sė“ nu¬ša¬li¬ni¬mas nuo dar¬bo apib¬rė¬žia¬mas taip:

„Nu¬ša¬li¬ni¬mas nuo dar¬bo reiš¬kia, kad lai¬ki¬nai sus¬tab¬do¬mas dar¬bo su¬tar¬ties vyk¬dy¬mas, tai yra dar¬buo¬to¬jas tam tik¬rą lai¬ką nei¬na sa¬vo dar¬bo pa¬rei¬gų, o dar¬b¬da¬vys už tą lai¬ką ne¬mo¬ka jam dar¬bo užmo¬kes¬čio“ .

Hen¬ri¬kas Da¬vi¬da¬vi¬čius st¬raip¬s¬nių rin¬ki¬ny¬je „Dar¬bo įs¬ta¬ty¬mų ko¬men¬ta¬ras“ nu¬ša¬li¬ni¬mą nuo dar¬bo siū¬lo apib¬rėž¬ti taip:

„Nu¬ša¬li¬ni¬mas nuo dar¬bo yra to¬kia pa¬dė¬tis, kai dar¬b¬da¬vys įs¬ta¬ty¬mų nu¬ma¬ty¬tais at¬ve¬jais sa¬vo ini¬cia¬ty¬va ar¬ba val¬s¬ty¬bės įga¬lio¬tų in¬s¬ti¬tu¬ci¬jų (pa¬rei¬gū¬nų) nu¬ro¬dy¬mu dar¬buo¬to¬jui ne¬lei¬džia dir¬b¬ti ir bū¬ti dar¬bo vie¬to¬je“ .

Šia¬me nu¬ša¬li¬ni¬mo apib¬rė¬ži¬me kaip ir an¬ks¬čiau ci¬tuo¬ta¬me V.Nek¬ra¬šo pa¬siū¬ly¬ta¬me nu¬ša¬li¬ni¬mo apib¬rė¬ži¬me nu¬ro¬do¬ma, kad nu¬ša¬lin¬tam dar¬buo¬to¬jui sa¬vo ar¬ba įga¬lio¬tų val¬s¬ty¬bės in¬s¬ti¬tu¬ci¬jų ini¬cia¬ty¬va ne¬lei¬džia dir¬b¬ti dar¬b¬da¬vys. Ta¬čiau kar¬tais ga¬li bū¬ti ir taip, kad ne dar¬b¬da¬vys, o pa¬ti val¬s¬ty¬bi¬nio valdy¬mo in¬s¬ti¬tu¬ci¬ja nu¬ša¬li¬na nuo dar¬bo dar¬buo¬to¬ją. Pa¬vyz¬d¬žiui, Lietuvos Respublikos ko¬mer¬ci¬nių ban¬kų įs¬ta¬ty¬mo 37 str. 1 d. 5 ir 7 p. nus¬ta¬to, kad Lie¬tu¬vos ban¬kas tu¬ri tei¬sę nu¬ša¬lin¬ti ban¬ko valdy¬bos na¬rį ar ban¬ko ad¬mi¬nis¬t¬ra¬ci¬jos va¬do¬vą. 2000 m. bir¬že¬lio 28 d. LR Vy¬riau¬sy¬bės nutarimu Nr. 744 pat¬vir¬tin¬tų Valsty¬bi¬nės mais¬to ir ve¬te¬ri¬na¬ri¬jos tar¬ny¬bos nuos¬ta¬tų 8.8. p., kur nus¬ta¬ty¬ta mi¬nė¬tų tar¬ny¬bų pareigū¬nų tei¬sė mais¬to tvar¬ky¬mo vie¬to¬se ne¬leis¬ti dir¬b¬ti as¬me¬nims, galintiems pla¬tin¬ti už¬k¬re¬čia¬mą¬sias li¬gas.

Į H.Da¬vi¬da¬vi¬čiaus pa¬teik¬tą nu¬ša¬li¬ni¬mo nuo dar¬bo apib¬rė¬ži¬mą įt¬rauk¬tas an¬ks¬čiau nie¬kur dar¬bo tei¬sės li¬te¬ra¬tū¬ro¬je neap¬tar¬tas, nors iš es¬mės ga¬na tei¬sin¬gas nu¬ša¬li¬ni¬mo nuo dar¬bo bruo¬žas: nušalinimo me¬tu dar¬buo¬to¬jui ne tik ne¬lei¬džia¬ma dir¬b¬ti, bet ir bū¬ti dar¬bo vie¬to¬je. Tai nau¬jas ir ga¬na įdo¬mus bei svar¬bus pas¬te¬bė¬ji¬mas.

Da¬bar¬ti¬nės Lie¬tu¬vių kal¬bos žo¬dy¬nas ter¬mi¬ną nu¬ša¬lin¬ti apib¬rė¬žia taip: „Nu¬ša¬lin¬ti, -a, -o – at¬leis¬ti, pa¬ša¬lin¬ti, (pap¬ras¬tai lai¬ki¬nai) iš (nuo) pa¬rei¬gų“ .

LR DK 123 straipsnyje „Nušalinimas nuo darbo“ nėra pateikiama išsamaus apibrėžimo, kas tai yra nušalinimas nuo darbo. Tačiau Darbo kodekso komentare yra pateikiamas išsamesnis apibrėžimas.

„Nušalinimas nuo darbo yra laikinas darbo funkcijų sustabdymas. Nušalintam darbuotojui neleidžiama dirbti darbo sutartyje sulygto darbo arba eiti pareigų ir už nušalinimo laiką jam nemokamas darbo užmokestis“ .

Prieš pa¬siū¬ly¬da¬mas sa¬vo nu¬ša¬li¬ni¬mo nuo dar¬bo są¬vo¬kos va¬rian¬tą, ap¬tar¬si¬u es¬mi¬nius šios tei¬si¬nės prie¬mo¬nės po¬žy¬mius:

1. Nu¬ša¬li¬ni¬mas nuo darbo – tai dar¬bo su¬tar¬ties vyk¬dy¬mo sus¬tab¬dy¬mas

Vie¬nas iš pag¬rin¬di¬nių vi¬soms tei¬si¬nėms su¬tar¬tims tai¬ko¬mų prin¬ci¬pų yra pac¬ta sunt ser¬van¬da –su¬tar¬ties rei¬kia lai¬ky¬tis. Pa¬gal šį prin¬ci¬pą su¬tar¬ties ša¬lys ne¬ga¬li vie¬na¬ša¬liš¬kai, be ki¬tos ša¬lies sutikimo, keis¬ti su¬tar¬ties są¬ly¬gų ar sus¬tab¬dy¬ti jos vyk¬dy¬mą, iš¬s¬ky¬rus įs¬ta¬ty¬muo¬se nu¬ma¬ty¬tas išim¬tis. Šis prin¬ci¬pas bū¬din¬gas ir dar¬bo su¬tar¬čiai. Šia su¬tar¬ti¬mi „dar¬buo¬to¬jas įsi¬pa¬rei¬go¬ja dir¬b¬ti tam tik¬ros profesijos, specialybės, kvalifikacijos dar¬bą, arba eiti tam tikras pareigas, paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o dar¬b¬da¬vys įsipareigoja su¬teik¬ti dar¬buo¬to¬jui sutartyje nustatytą dar¬bą, mokė¬ti darbuotojui sulygtą dar¬bo už¬mo¬kes¬tį ir
dar¬bo są¬ly¬gas, nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, kolektyvinėje sutartyje ir šalių susitarimu“.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 2347 žodžiai iš 7391 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.