Pagrindiniai Lietuvos komercinių bankų veiklos rodikliai ir jų dinamika
5 (100%) 1 vote

Pagrindiniai Lietuvos komercinių bankų veiklos rodikliai ir jų dinamika

ĮVADAS…………………………………………………………………………………………………………………….3

Veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas……………………………………………………………….4

Nagrinėjamų bankų pelningumas…………………………………………………………………………………..4

Apie SEB Vilniaus banką …………………………………………………………………………………………….4

,,Hansabankas” …………………………………………………………………………………………………………..8

DnB NORD bankas Lietuvoje……………………………………………………………………………………..11

Bendra bankų sektoriaus informacija 2006 Iketv.-2007 II ketv………………………………………..14

Mokėjimo kortelės……………………………………………………………………………………………………..17

Kodėl verta įsigyti vieną iš šių mokėjimokortelių…………………………………………………………..19

Klientų skaičius………………………………………………………………………………………………………….21

a. Privatūs klientai……………………………………………………………………………………………….21

b. Verslo klientai…………………………………………………………………………………………………21

Išvados …………………………………………………………………………………………………………………….22

Literatūra…………………………………………………………………………………………………………………..23

ĮVADAS

Bankas – institucija, kurios pagrindinė funkcija teikti kreditą ir kitas finansines paslaugas. Šiuolaikinis bankas – įstaiga, turinti licenciją, leidžiančią teikti bankines paslaugas. Tokia licencija suteikia teisę rinkti indėlius ir išduoti paskolas. Paprastai bankai uždirba iš mokesčių už paslaugas bei palūkanų maržos .

Kiekvienas bankas teikia skirtingas paslaugas, priklausomai nuo banko tipo bei šalies, bet paprastai visi bankai teikia šias paslaugas:

• Leidžia įnešti pinigus į taupomąsias ir kitas sąskaitas;

• Skolina pinigus įmonėms ir asmenims;

• Išgrynina čekius;

• Tarpininkauja pinigų pervedimuose (tarpbankiniuose ar kelionių čekių);

• Išduoda kredito korteles, debeto korteles, stato bankomatus;

• Teikia internetinės bankininkystės paslaugas;

• Teikia vertingų daiktų saugojimo seifuose paslaugą.

Bankų tikslas būti dinamiškiausia ir patikimiausia finansine institucija (pasirinktu atveju-Lietuvoje)

Plačiau panagrinėsime trijų didžiausių bankų (AB SEB Vilniaus banko, AB banko ,,Hansabankas” ir AB DnB NORD bankas) rezultatus per 2006-2007 m. ketvirčius.

Veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas

JAV kilusi ir daugelio šalių rinkas palietusi būsto paskolų krizė Lietuvos bankų sistemos likvidumui poveikio kol kas neturėjo. 2007 m. trečiąjį ketvirtį bankų sistemos likvidumo rodikliai kito nežymiai ir, 2007 m. spalio 1 d. duomenimis, normatyvinis bankų sistemos likvidumo rodiklis sudarė 39,72 proc. – jis beveik 10 procentinių punktų viršijo Lietuvos banko nustatytą minimumą. Likvidus turtas siekė 20,8 proc. bankų turto.

Į bankų kapitalo bazę įtraukus naujas subordinuotas paskolas, dalį einamųjų metų pelno, padidėjus įstatiniam kapitalui ir emisiniam skirtumui, per ataskaitinį ketvirtį kapitalo bazė augo sparčiau negu pagal riziką įvertintas turtas, o bankų sistemos kapitalo pakankamumo rodiklis padidėjo 0,8 proc. punkto ir 2007 m. spalio 1 d. sudarė 11,3 proc.

Plačiau panagrinėsime trijų didžiausių bankų (AB SEB Vilniaus banko, AB banko ,,Hansabankas” ir AB DnB NORD bankas) rezultatus.

Nagrinėjamų bankų pelningumas

Einamųjų metų pelnas (mln. Lt)

2006 10 01 2007 10 01

1. AB DnB NORD bankas 50,0 80,3

2. AB SEB Vilniaus bankas 207,0 323,1

3. AB bankas ,,Hansabankas“ 130,8 225,9

Apie SEB Vilniaus banką

SEB Vilniaus bankas, įkurtas 1990 metais, buvo vienas iš pažangios komercinės bankininkystės Lietuvoje pradininkų, nuo savo veiklos pradžios diegiantis naujas bankų paslaugas, skatinantis šalies bankininkystės plėtrą ir darantis didelę įtaką bankų rinkos plėtrai šalyje. Būdamas SEB grupės dalis, SEB Vilniaus bankas ypač daug dėmesio skiria universalioms ir pagal individualius klientų poreikius kuriamoms finansų paslaugoms, e. bankininkystei ir ilgalaikiams ryšiams su klientais.

Pirmaujančios Šiaurės Europos finansų grupės SEB narys SEB Vilniaus bankas yra didžiausias komercinis bankas Lietuvoje, teikiantis visas bankininkystės paslaugas privatiems, verslo klientams ir finansų įstaigoms. SEB Vilniaus bankas pirmauja svarbiausiose šalies bankų paslaugų rinkose ir aptarnauja daugiau negu milijoną klientų visoje Lietuvoje. Banko grupę Lietuvoje sudaro AB SEB Vilniaus bankas, kuriam priklauso 69 klientų aptarnavimo padaliniai visoje šalyje, ir šešios bendrovės: UAB „SEB VB gyvybės draudimas“,
UAB „SEB VB investicijų valdymas“, UAB „SEB VB lizingas“, UAB „SEB VB nekilnojamasis turtas“, UAB „SEB Venture Capital“, UAB „SEB Enskilda“.

Turtas

1. Pinigai, taurieji metalai ir kt. vertybės 311.977 311.977

2. Lėšos centriniuose bankuose 630.667 630.667

3. Lėšos bankuose ir kitose kredito bei finansu institucijose 1.592.929 485.540

3.1. Indėliai 463.811 463.817

3.2. Atpirkimo sandoriai 0 0

3.3. Paskolos 1.129.118 21.723

4. Trumpalaikiai iždo vertybiniai popieriai 48.040 48.040

5. Klientams suteiktos paskolos 15.613.482 15.613.482

6. Išperkamoji nuoma 0 3.278.940

8. Skolos vertybiniai popieriai 2.405.496 2.496.058

9. Pretenzijos dėl išvestiniu finansiniu priemoniu sutarčiu 231.992 231.992

10. Nuosavybės vertybiniai popieriai 110.471 308.300

10.1. Investicijos, itraukiamos i apskaitą taikant nuosavyb÷s metodą 0 0

11. Nematerialusis turtas (atėmus amortizaciją) 181.598 182.224

12. Materialusis ilgalaikis turtas (atėmus nusidėvėjimą) 51.596 72.174

12.1. Pastatai ir kitas nekilnojamasis turtas 9.158 14.314

12.2. Transporto priemonės 0 13.441

12.3. Istaigos iranga ir kt. 42.438 44.419

13. Sukauptos pajamos ir busimojo laikotarpio sąnaudos 15.681 30.147

14. Kitas turtas 155.134 231.312

16. Iš viso turto 21.349.063 23.920.853

Isipareigojimai

17. Isiskolinimai centriniams bankams 48 48

18. Isiskolinimai bankams ir kitoms kredito bei finansu institucijoms 7.936.033 10.063.109

18.1. Indėliai 7.614.867 7.581.629

18.2. Atpirkimo sandoriai 2.016 2.016

18.3. Paskolos 319.150 2.479.464

19. Indėliai ir akredityvai 9.394.827 9.394.827

20. Isipareigojimai dėl išvestiniu finansiniu priemoniu sutarčiu 255.366 255.010

21. Specialieji ir skolinimosi fondai 276.558 276.558

22. Išleisti skolos vertybiniai popieriai 769.623 768.457

23. Sukauptos sąnaudos ir busimojo laikotarpio pajamos 32.685 41.962

24. Subordinuotos paskolos 651.973 651.973

25. Kiti isipareigojimai 372.013 776.242

27. Iš viso isipareigojimu 19.689.126 22.228.186

Akcininku nuosavybė

30. Kapitalas ir rezervai 1.659.937 1.692.667

30.1. Iregistruotas akcinis kapitalas 1.034.575 1.034.575

30.2 Supirktos savo akcijos 0 0

30.3. Emisinis skirtumas 0 0

30.4. Ilgalaikio turto perkainojimo rezervas 0 0

30.5 Finansinio turto perkainojimo rezervas -7.603 -7.586

30.6. Praėjusiu metu nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) 369.713 415.051

30.7. Einamuju finansiniu metu pelnas (nuostolis) 220.366 205.892

30.8. Kiti kapitalai ir rezervai 42.886 44.735

30.9. Užsienio banko filialo (skyriaus) l÷šos, gautos iš centrin÷s bustin÷s* 0 0

31. Mažumos nuosavybė X 0

32. Iš viso isipareigojimu ir akcininku nuosavybės 21.349.063 23.920.853

Nebalansiniai straipsniai

Banko isipareigojimai ir pretenzijos X X

1. Suteiktos garantijos ir laidavimai 569.949 567.029

2. Išleisti akredityvai 103.189 97.367

3. Kreditavimo isipareigojimai 5.462.758 5.343.006

4. Kiti isipareigojimai 155.684 595.482

5. Išvestinės finansinės priemonės : X X

5.1. Gautinos sumos (pretenzijos) 5.928.851 5.894.805

5.2. Mokėtinos sumos (isipareigojimai) 5.083.595 5.049.218

* pildo tik užsienio banko filialas (skyrius)

Reitingai

SEB Vilniaus bankui suteikti aukščiausi tarp Lietuvos komercinių bankų reitingai liudija ne tik banko stabilumą ir patikimumą, bet ir suteikia galimybę pasiūlyti klientams geresnes kreditavimo ir taupymo paslaugų sąlygas.

Tarptautinė reitingų agentūra FitchRatings šiais 2007 metais dar kartą SEB Vilniaus bankui patvirtino anksčiau (2005 m.) suteiktus ir pernai (2006 m.) patvirtintus aukštus patikimumo reitingus – ilgalaikio skolinimosi užsienio valiuta reitingas A yra toks pat kaip ir Lietuvos Respublikos.

SEB Vilniaus banko reitingai po paskutinės jų peržiūros

Trumpalaiko skolinimosi reitingas* Ilgalaikio skolinimosi reitingas** Ilgalaikio skolinimosi perspektyva*** Paramos reitingas****

F1+ AAA teigiama 1

F1 AA+ stabili 2

F2 AA neigiama 3

F3 AA- 4

A+ 5

A

A-

BBB+

BBB

BBB-

BB+

BB

BB-

B+

B

B-

CCC

CC

C

D

*rodo banko likvidumo lygį **svarbiausias vertinant finansų įstaigą: rodo investavimo saugumo lygį ***rodo, kokie galimi ilgalaikio skolinimosi reitingo pokyčiai ateityje ****rodo išorinės paramos tikimybę

,,Hansabankas”

AB bankas Hansabankas – didžiausios Baltijos šalyse finansų grupės Hansabank Group bankas Lietuvoje. Hansabanko grupei priklauso keletas finansų sektoriaus bendrovių – UAB „Hansa Lizingas“, UAB „Hansa gyvybės draudimas“, UAB „Hansa draudimo brokeris“, UAB „Hansa investicijų valdymas“ ir kt.

1996 m. rugsėjo mėnesį Lietuvoje įsteigta pirma Hansabank Grupės įmonė Lietuvoje – UAB „Hanza Lizingas“. 1999 m. liepos mėnesį Lietuvoje atvėrė duris AB bankas „Hansabankas“.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1005 žodžiai iš 3340 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.