Papildomas draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
5 (100%) 1 vote

Papildomas draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

Vickutė, T. Papildomas draudimas nuo nelaimingų atsitikimų: verslo draudimo kursinis darbas/vadovas lektr. Kęstutis Lukoševičius; Kauno technologijos universitetas, vadybos ir administravimo fakultetas, vadybos mokslų katedra, Panevėžys. 2005. 24 p.

SANTRAUKA

Temos aktualumas: vis dar dauguma žmonių nesuvokia, kokia didelė tikimybė kiekvienam iš mūsų nukentėti nuo nelaimingo atsitikimo. Todėl reikėtų pakalbėti apie papildomą draudimą nuo nelaimingų atsitikimų.

Darbo tikslas: išsiaiškinti papildomo draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sąlygas ir taisykles.

Darbo objektas: Papildomo draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės.

Darbo uždaviniai:

1. išsiaiškinti šio draudimo taisykles;

2. aptarti draudimo išmokų ir įmokų mokėjimus;

3. išsiaiškinti kokie yra (ne)draudiminiai įvykiai;

Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė ir draudimo įmonės internetinio puslapio medžiaga.

TURINYS

ĮVADAS 4

1. Gyvybės draudimo ypatumai 5

2. Papildomas draudimas nuo nelaimingų atsitikimų 6

2.1. Draudimo sumos, įmokos ir išmokos 10

2.2. Draudiminiai ir nedraudiminiai įvykiai 12

2.3 Papildomo draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės 13

3. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Papildomas draudimas nuo nelaimingų atsitikimų 18

IŠVADOS 22

LITERATŪRA 23

PRIEDAI 24

ĮVADAS

Daugelis mūsų vis dar mano, kad tikimybė nukentėti nuo nelaimingo atsitikimo yra labai maža. Vargu ar taip mano tie, kurie dėl nelaimingo atsitikimo prarado galimybę dirbti ir ilsėtis. Papildomas draudimas prie pagrindinio gyvybės draudimo: kaupiamojo, studijų, gyvybės rizikos arba pensinio pagelbės nelaimės atveju visą parą ir visame pasaulyje.

Nelaimė gali atsitikti bet kam, todėl tik turint draudimą nuo nelaimingų atsitikimų galima psaugoti save ir savo šeimą nuo nelaimės padarinių.

Šis draudimas yra apsauginio pobūdžio draudimas, suteikiantis draudimo apsaugą, kai dėl nelaimingo atsitikimo padaroma žala apdraustojo sveikatai, jis netenka darbingumo arba nelaimingas atsitikimas tampa jo mirties priežastimi.

Taigi norėčiau pristatyti papildomą draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, kuriuo apsidraudusieji (šeima ar vienas asmuo) galės jaustis saugiai apsidraudus nuo nelaimių, kurių iš anksto numatyti neįmanoma. Apsidraudusieji galės būti tikri, kad bet kuriuo atveju gali pasikliauti savo draudimo kompanija.

1. Gyvybės draudimo ypatumai

Kadangi papildomas draudimas nuo nelaimingų atsitikimų yra priskiriamas gyvybės draudimui, reikėtų pradžioje trumpai pristatyti patį gyvybės draudimą bendrais bruožais.

Taigi, draudėjas gali sudaryti gyvybės draudimo sutartį dėl savo arba dėl kito asmens turtinių interesų sudarymas. Ši sutartis laikoma sudaryta asmens, kurio gyvybė draudžiama (apdraustojo), naudai, jei draudimo sutartyje nėra nurodytas kitas naudos gavėjas.

Gyvybės draudimo sutartis asmens, kuris nėra apdraustasis, naudai gali būti sudaryta tik gavus apdraustojo raštišką sutikimą. Jei apdraustajam nėra suėję 18 metų, jis yra pripažintas neveiksniu arba jo veiksnumas yra apribotas, draudimo sutartis gali būti sudaryta tik apdraustojo naudai, išskyrus atvejus, kai yra visos šios sąlygos:

1) apdraustajam nėra suėję 18 metų;

2) skiriamas naudos gavėjas yra apdraustojo artimasis giminaitis;

3) naudos gavėjas skiriamas apdraustojo išgyvenimo iki sutartyje nustatyto termino pabaigos atvejui.

Civilinio kodekso 6.448 straipsnio 1 dalyje nustatytas rentos mokėtojo pareigos perdavimas galimas rentos mokėtojui sudarant draudimo sutartį su draudiku ir sumokant draudimo įmoką, lygią rentos vertei.

Sudarant Civilinio kodekso 6.289 straipsnio 2 dalyje nurodytą draudimo sutartį, likviduojamas juridinis asmuo draudikui sumoka sutartą draudimo įmoką, o draudikas įsipareigoja mokėti periodines draudimo išmokas naudos gavėjui – asmeniui, kuriam likviduojamas juridinis asmuo įpareigotas atlyginti dėl fizinio asmens sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo atsiradusią žalą.

Taigi, kiekvienas gyvybės draudimo sutarties draudėjas turi gauti tokią informaciją:

Žodžiu:

č CK 6.993 straipsnio 8 dalyje nurodytą informaciją;

č Draudimo sutarčiai taikomą teisę;

č Draudimo sutarties nutraukimo sąlygas ir būdus;

č Nedraudiminius įvykius ir kitus atvejus,, kai draudikas turi teisę atsisakyti mokėti ar sumažinti draudimo išmoką;

Raštu:

č Galimus draudimo sutarties terminus;

č Galimas draudimo sutarties sąlygas dėl draudimo sumų ir draudimo išmokų;

č Draudėjo teisę nutraukti sutartį;

č Draudimo išmokų ir įmokų nustastymo, mokėjimo būdus, tvarką ir trukmę;

2. Papildomas draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

Papildomas draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, toliau – Papildomas draudimas – yra sudaromas Draudikui sutikus kartu su Ypatingu kaupiamuoju gyvybės draudimu, Neterminuotu kaupiamuoju gyvybės draudimu, Tradiciniu kaupiamuoju gyvybės draudimu arba Investiciniu draudimu, toliau – Pagrindinis draudimas. Papildomas draudimas gali būti sudaromas iškart sudarant Pagrindinį draudimą arba galiojant Pagrindiniam draudimui per draudimo liudijimo metines. Papildomas draudimas galioja tik kartu su Pagrindiniu draudimu. Jo apsauga galioja tik galiojant Pagrindinio draudimo apsaugai.

Reikėtų paminėti kas tai yra nelaimingas atsitikimas. Taigi, nelaimingas atsitikimas – tai draudimo
laikotarpiu Apdraustojo gyvenime įvykęs staigus, netikėtas įvykis, sukeltas išorinės priežasties prieš Apdraustojo valią (judant transporto priemonei, dirbant staklėm ar kitu įrenginiu, naudojant ginklą, dėl sprogimo, nudegimo, nušalimo, gyvulio užpuolimo, staigaus apsinuodijimo, nuskendimo ir pan.), dėl kurio Apdraustasis patyrė kūno sužalojimą ar sveikatos sutrikimą.

Nelaimingi atsitikimai gali būti skirstomi pagal šiuos požymius:

č nelaimingų atsitikimų pasekmes: lengvi, sunkūs (jų klasifikacinius požymius tvirtina LR vyriausybė) bei mirtini;

č nukentėjusių nuo nelaimingo atsitikimo skaičių: asmeniniai ir grupiniai;

č ryšį su darbu: susiję su darbu (dažniausiai apima pakeliui į darbą ar grįžtant iš darbo namoįvykusius nelaimingus atsitikimus), bei nesusiję su darbu.

Taip pat reikia paaiškinti kas yra trauma: trauma – gydytojo diagnozuotas ir atitinkamais dokumentais iš gydymo įstaigos patvirtintas Apdraustojo fizinis sužalojimas, kurio priežastimi buvo nelaimingas atsitikimas, ir kuris įtrauktas į Draudėjo pasirinktą draudimo išmokų lentelę (Lentelė A arba Lentelė B prieduose).

Draudimo apsaugos pradžia ir pabaiga

Jei Apdraustasis sudaro Papildomą draudimą kartu su Pagrindiniu draudimu, draudimo apsauga pagal Papildomą draudimą įsigalioja kartu su Pagrindinio draudimo apsauga.

Jei Apdraustasis sudaro Papildomą draudimą per Pagrindinio draudimo liudijimo metines, draudimo apsauga įsigalioja draudimo liudijime nurodytą dieną, bet ne anksčiau kaip sekančią dieną po draudimo įmokos įskaitymo į Draudiko sąskaitą.

Draudimo apsauga pasibaigia:

č Apdraustojo mirties dieną;

č jei nutraukiamas Pagrindinis draudimas;

č pakeitus Pagrindinį draudimą į draudimą be įmokų;

č per draudimo liudijimo metines tais kalendoriniais metais, kai Apdraustajam sukanka 65 (šešiasdešimt penkeri) metai;

č nuo sekančio mėnesio pirmos dienos, kai Apdraustasis raštu pateikia Draudikui prašymą nutraukti Papildomą draudimą.

Papildomo draudimo Apdraustuoju gali būti fizinis asmuo, kuris Draudimo sutarties sudarymo metu yra ne vyresnis kaip 65 metų amžiaus ir kuris Draudimo sutarties galiojimo pabaigoje bus ne vyresnis kaip 70 metų amžiaus. Apdraustuoju negali būti asmuo, kuris:

č yra invalidas nuo vaikystės;

č I ar II grupės invalidas

č III grupės invalidas dėl ligos;

Papildomo draudimo objektas – turtiniai interesai, susiję su Apdraustojo kūno sužalojimais dėl nelaimingo atsitikimo, įvardintais Stambių traumų (Lentelė A prieduose) ir Smulkių ir stambių traumų (Lentelė B prieduose) bei atitinkančiais šiose Taisyklėse bei šiose lentelėse nurodytus kriterijus, išskyrus šiose Taisyklėse numatytus nedraudiminius įvykius.

Draudimo apimtis:

č Draudimas mirties atveju. Mirties dėl nelaimingo atsitikimo atveju išmokama visa šiai draudimo rizikai nustatyta draudimo suma. Draudimo sumos dydžio išmoka mokama, kai apdraustasis miršta dėl nelaimingo atsitikimo ne vėliau per 1 metus nuo to nelaimingo atsitikimo dienos

č Draudimas invalidumo atveju. Invalidumas – tai pastovus organizmo funkcinio pajėgumo sumažėjimas dėl nelaimingo atsitikimo. Draudiminio įvykio atveju yra išmokama invalidumo atvejui skirtos draudimo sumos dalis priklausomai nuo invalidumo laipsnio. Invalidumas gali būti pastovus pilnas ir dalinis. Šių invalidumų žalos pateikiamos lentelėse Nr.1,2 ).

Kūno sužalojimas Draudimo išmoka % nuo draudimo sumos

Visiška neišgydoma silpnaprotystė 100%

Regėjimo (viena ) abiem akimis netekimas (50%) 100%

Kalbos praradimas 100%

Trauminės kilmės pilnas kurtumas abiem ausimis 100%

Visiškas abiejų rankų ar plaštakų netekimas 100%

Visiškas abiejų kojų netekimas 100%

Visiškas abiejų pėdų netekimas 100%

Visiškas vienos rankos ir vienos kojos netekimas 100%

Apatinio žandikaulio pašalinimas 100%

Rankos netekimas 50%

Vienos rankos netekimas žemiau alkūnės sąnario 50%

Kojos netekimas aukščiau kelio sąnario 60%

Kojos netekimas nuo ar žemiau kelio sąnario 50%

Pėdos netekimas 40%

1 lentelę: ,,Žalos skalė Nr.1” (pastovus pilnas invalidumas)

1. Bendra suma, mokama daugiau nei už vieną sužalojimą, patirtą dėl to paties nelaimingo atsitikimo, apskaičiuojama sumuojant draudimo išmokas už tuos sužalojimus, bet negali viršyti draudimo sumos, nurodytos draudimo polise.

2. Jei nelaimingo atsitikimo pasekmės sustiprėja dėl ankstesnės fizinės apdraustojo asmens būklės arba dėl apdraustojo asmens atsisakymo arba nesirūpinimo gauti tinkamą medicinos pagalbą, mokėtina draudimo išmoka bus apskaičiuojama ne pagal nelaimingo atsitikimo pasekmes, kurias patyrė apdraustasis, bet atsižvelgiant į pasekmes, kurias būtų patyręs normalios fizinės sveikatos būklės asmuo, gavęs tinkamą medicinos pagalbą.

Kūno sužalojimas Draudimo išmoka % nuo draudimo sumos

Galva

Kaukolės kaulo pašalinimas

didesnis kaip 6 cm2 plotas 40%

3–6 cm2 plotas 20%

mažesnis kaip 3 cm2 plotas 10%

Dalinis apatinio žandikaulio pašalinimas, keliančioji sekcija per visą ar dalį viršutinio žandikaulio 40%

Vienos akies netekimas 40%

Pilnas kurtumas 1 (viena) ausimi 30%

Viršutinės galūnės

Vienos rankos arba vienos kojos netekimas 50%

Rankos kaulinės medžiagos netekimas (neišgydomas sužalojimas) 40%

Pilnas viršutinių galūnių paralyžius (neišgydomas nervų pažeidimas) 55%

Pilnas
trišakio nervo paralyžius 15%

Peties ankilozė 30%

Alkūnės ankilozė:

Palankioje padėtyje (15 laipsnių aplink dešinįjį kampą) 20%

Nepalankioje padėtyje 35%

Dilbio kaulinės medžiagos netekimas (neišgydomas sužalojimas) 30%

Pilnas vidurinio nervo paralyžius 35%

Pilnas radialinio nervo paralyžius raktikaulio srityje 35%

Pilnas dilbio radialinio nervo paralyžius 25%

Pilnas alkūnės nervo paralyžius 25%

Riešo ankilozė palankioje padėtyje (tiesiai ir sulenkus) 15%

Riešo ankilozė nepalankioje padėtyje (ribota judesių laisvė) 25%

Pilnas nykščio netekimas 15%

Dalinis nykščio netekimas (trečiosios falangos netekimas) 5%

Pilna nykščio ankilozė 15%

Pilna smiliaus amputacija 10%

Pilnas 2 (dviejų) smiliaus falangų netekimas 8%

Pilnas smiliaus 3-iosios falangos netekimas 3%

Nykščio ir smiliaus amputacija 25%

Pilnas nykščio ir kito piršto (ne smiliaus) netekimas 20%

Pilnas 2 (dviejų) pirštų (ne nykščio ir ne smiliaus) netekimas 8%

Pilnas 3 (trijų) pirštų (ne nykščio ir ne smiliaus) netekimas 15%

Pilnas 4 (keturių) pirštų (įskaitant ir nykštį) netekimas 40%

Pilnas 4 (keturių) pirštų (išskyrus nykštį) netekimas 35%

Pilnas vidurinio piršto netekimas 8%

Pilnas piršto (išskyrus nykštį, smilių ar didįjį pirštą) netekimas 3%

Apatinės galūnės

Pilnas šlaunies (virš kelio sąnario) netekimas 60%

Pilnas šlaunies (žemiau kelio sąnario) netekimas 50%

Pilnas pėdos netekimas per kulkšnies sąnarį 45%

Dalinis pėdos netekimas žemiau kulkšnies sąnario 40%

Dalinis pėdos netekimas per medio-tarsalinę jungtį 35%

Dalinis pėdos netekimas per tarso – metatarsalinę jungtį 30%

Pilnas apatinių galūnių paralyžius (neišgydomas nervo pažeidimas) 60%

Pilnas išorinio sėdimojo išialginio nervo paralyžius 30%

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1729 žodžiai iš 5762 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.