Paramos ir labdaros fondo steigimas
5 (100%) 1 vote

Paramos ir labdaros fondo steigimas

Turinys:

Titulinis 1

Turinys 2

Įvadas 3

Fondo samprata 4

Fondo steigimas ir registravimas 4

Fondo valdymas 6

Valdymo organai 8

Finansines veiklos kontrolė 8

Fondo veiklos ataskaita 9

Fondo veikla 10

Fondo įstatai 10

Fondo veiklos apribojimai 11

Fondų pertvarkimo ir pabaigos ypatumai 13

Išvada 14

Literatūra 15

Įvadas

Lietuvoje yra labai daug paramos ar labdaros fondu, kuriuos yra isteigę tiek fiziniai asmenys, tiek juridiniai asmenys. Jų yra įvairiausiu paskirčių. Vieni jų remia vaikus kurie gyvena globos namuose, kiti žemdirbius, treti mokyklas, klubus , sporto renginius, muzikantus ar šiaip visuomeninius renginius. Kiti remia jaunuosius talentus, kaip antai „Elenos Čiudakovos jaunųjų talentų rėmimo fondas“ kuris yra vilniuje. Yra ir specializuotu rėmimo fondu: tokiu kaip „Valdovų rūmų paramos fondas“ ar „Kulinarijos paveldo fondas“. Esti fondu kurie dirba tarptautiniais mąsais:“ Europos Sąjungos Leonardo da Vinčio programos koordinavimo paramos fondas“ ; „Europos Sąjungos “Socrates” programos koordinavimo paramos fondas“. Vien vilniui šiuo metu yra suskaičiuojama per 42 paramos ar labdaros fondus. Kai kurie fondai tokie kaip „Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondas” yra įžymūs, tačiau fondų uzsiimančiu labdara ir parama yra beveik visuose didesniuose lietuvos miestuose.

Paramos ir labdaros fondo samprata

Fondas – savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio pagrindiniai veiklos tikslai – labdaros arba (ir) paramos bei kitokios pagalbos teikimas Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo ir šio įstatymo nustatyta tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims mokslo, kultūros , švietimo, meno, religijos, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos,aplinkos apsaugos ir kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažystamse srityse.

Yra keli reikalavimai labdaros ar paramos fondo pavadinimui jo buveinei ir veiklos pobudžiui:

1. Fondo pavadinime butinai turi būti žodžiai „labdaros“ ar „paramos“ arba „paramos“ ir „labdaros“

2. Fondas ar fondo buvainė turi būti Lietuvos Respublikoje.

3. Fondas privalo turėti bent viena sąskaita banke.

Fondas yra įsteigimas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka ir turi veikti pagal Lietuvos Respublikos konstituciją, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Labdaros ir paramos įstatymą, kitus įstatymus, Vyriausybės nutarimus, bei savo įstatus.

Fondo steigimas ir registravimas

Fondo steigėjai:

Fondo steigejai gali būti fiziniai (sulauke 18 metų) bei juridinai asmenys sudare fondo steigimo sutartį ir iki fondo įregistravimo jūridinių asmenų registre įsipareigoję skirti fondui įnašus pinigais ar turtu, teikti fondui paslaugas. Jeigu fondą steigia vienas asmuo, vietoj steigimo sutarties jis surašo steigimo aktą, kuriam taikomi steigimo sutarties reikalavimai.

Fondo steigėjais negali būti asmenys, kurie pagal Labdaros ir paramos įstatymą negali būti paramos teikėjais.

Steigimo sutartį (steigimo aktą) pasirašo visi steigėjai.Visi fondo steigėjai nuo fondo įregistravimo juridinių asmenų registre tampa jo dalininkais.

Fondo steigėjai iki fondo įregistravimo parengia įstatų projektą ir sušaukia steigiamąjį susirinkimą, kuriame priimami įstatai ir sudaromas bent vienas valdymo organas.

Steigiamo fondo vardu veikia steigimo sutartyje (steigimo akte) nurodytas arba steigiamojo susirinkimo įgaliotas asmuo.

Steigiant fondą reikia sudaryti steigimo sutartį (steigimo aktas). Jame turi būtį norodyta:

1) steigėjai (fizinių asmenų vardai, pavardės, asmens kodai, adresai, juridinių asmenų pavadinimai, kodai, buveinės, steigėjų atstovų vardai ir pavardės ar pavadinimai, asmens kodai (kodai);

2) steigiamo fondo pavadinimas;

3) steigėjų turtiniai ir neturtiniai įsipareigojimai, jų vykdymo tvarka ir terminai;

4) fondo veiklos tikslai;

5) steigimo sutarties (steigimo akto) sudarymo data.

2. Fondo steigimo sutartyje (steigimo akte) taip pat gali būti nurodyta:

1) steigimo išlaidų kompensavimo tvarka;

2) ginčų tarp steigėjų sprendimo tvarka;

3) asmenys, kurie turi teisę atstovauti steigiamam fondui, jų teisės ir įgaliojimai;

4) steigiamojo susirinkimo sušaukimo ir jo sprendimų priėmimo tvarka;

5) kitos šiam ir kitiems įstatymams neprieštaraujančios nuostatos.

Fondo registravimas juridinių asmenų registre:

Fondas turi būti įregistruotas juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.

Fondą registruoti galima, jei sudaryta steigimo sutartis (steigimo aktas), sušauktas fondo steigiamasis susirinkimas, priimti jo įstatai ir sudarytas bent vienas valdymo organas bei įvykdytos kitos steigimo sutartyje (steigimo akte) nustatytos prievolės.

Fondui įregistruoti juridinių asmenų registre šiam registrui pateikiami fondo steigimo sutartis (steigimo aktas), įstatai ir kiti Civilinio kodekso 2.64 straipsnyje nurodyti dokumentai.

Nuo fondo įregistravimo juridinių asmenų registre fondas laikomas įsteigtu.

Be Civilinio kodekso 2.66 straipsnyje išvardytų duomenų, juridinių asmenų registre nurodomi šie fondo duomenys:

1) veiklos laikotarpis, jei jis yra ribotas;

2) finansinių metų pradžios ir pabaigos datos.

Fondo valdymas

Fondas turi turėti dalininkų susirinkimą ir valdymo organą (vienasmenį ar (ir)
kolegialų). Be to fonde gali būti sudaromi dar ir kiti organai, bei tų organų struktūra, kompetencija, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka nustatomi fondo įstatuose. Beje fondo valdyme yra ir tam tikru taisyklių, kaip antai: 1. Fondo įstatuose nustatytų kolegialių organų, kurie nėra valdymo organai, nariams už veiklą neatlyginama. 2. Dalininkų usirinkimai ir kolegialių organų posėdžiai turi būti protokoluojami.

Visuotinis dalininkų susirinkimas: visuotinis dalininkų susirinkimas yra aukščiausiasis fondo organas. Jeigu fondo dalininkas yra vienas asmuo, jo rašytiniai sprendimai prilygsta visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams. Visuotinio dalininku susirinkimo funkcijos:

1) keičia fondo įstatus;

2) priima sprendimus dėl dalininkų pašalinimo iš fondo, taip pat dėl dalininko teisių suteikimo rėmėjams;

3) renka (skiria) kolegialaus valdymo organo narius bei vienasmenį valdymo organą, kolegialaus valdymo organo pirmininką ir revizorių bei juos atšaukia, jeigu fondo įstatai nenustato kitaip;

4) renka (skiria) ir atšaukia kitų kolegialių organų, jei tokie organai numatyti fondo įstatuose, narius, jeigu fondo įstatai nenustato kitaip;

5) tvirtina fondo finansinę metinę atskaitomybę;

6) priima sprendimą dėl fondo pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

7) priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu, jei fondo įstatai nenustato kitaip.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 906 žodžiai iš 2961 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.