Paslaugų tendencijos
5 (100%) 1 vote

Paslaugų tendencijos

2005-ŲJŲ METŲ DARBO RINKOS PROGNOZĖ

Lietuvos darbo birža, siekdama atskleisti ir numatyti darbo rinkos

pokyčius, nuo 1995 m. kasmet atlieka darbo rinkos ateinančių metų prognozę

pagal metodiką, parengtą kartu su Švedijos nacionalinės darbo rinkos

tarnybos ekspertais.

2005-ųjų metų prognozė atlikta remiantis rugsėjo – spalio mėn.

vykdytos darbdavių apklausos rezultatais bei atsižvelgiant į darbo rinkos

ir makroekonominių rodiklių pokyčius.

2004 metais teritorinių darbo biržų specialistai atsitiktinės atrankos

būdu apklausė 6,2 tūkst. darbdavių, kurių įmonėse dirba 0,4 mln.

dirbančiųjų. Apklausos rezultatų reprezentatyvumas pasiektas, proporcingai

parenkant darbo rinkos dalyvius pagal nuosavybės formas, ekonomines veiklas

ir dirbančiųjų skaičių. Daugiausiai apklausta – 83 proc. privataus, 64

proc. – paslaugų sektoriaus bei 95 proc. – smulkaus ir vidutinio verslo

darbdavių, kurių įmonėse dirba iki 250 darbuotojų.

DARBO RINKOS TENDENCIJOS 2005 METAIS

Situacija darbo rinkoje toliau gerės

Pastaraisiais metais ekonomika auga greitėjančiais tempais. Ūkio augimą

skatina atsigavusi vidaus paklausa bei eksportas. BVP augimo virš 6 proc.

kasmetinė prognozė paremta prielaida, kad ekonominė plėtra Europoje

palaipsniui spartės. Lietuvos verslas konkuruos ir vidaus, ir išorės

rinkose. ES finansinė parama didins BVP augimo tempus. Vidutinis mėnesinis

darbo užmokestis augs spartėjančiais tempais. Pastaraisiais metais

padidėjęs užimtųjų skaičius, didės ir toliau. Dėl augančios darbo jėgos

paklausos nedarbo lygis (užimtumo tyrimo duomenimis) šalyje mažės.

Darbo vietų bus įsteigta keturis kartus daugiau nei likviduota

2005 metais numatoma įsteigti beveik 53 tūkst. ir likviduoti 14

tūkst. darbo vietų. Steigiamų darbo vietų balansas – 39 tūkst. yra

aukščiausias per vykdytų prognozių laikotarpį.

Teigiamas naujų darbo vietų balansas numatomas tiek mažose, tiek ir

didelėse įmonėse.

Daugiausia darbo vietų prognozuojama įsteigti

|pramonėje: |paslaugose: |

| maisto produktų( gamybos | didmeninės ir mažmeninės( |

| |prekybos |

| medienos( gaminių | transporto, sandėliavimo ir |

| |ryšių( |

| drabužių( siuvimo | kompiuterių, informacinių |

| |technologijų( |

| metalo dirbinių( | verslo( paslaugų |

| elektroninių( įrenginių | viešbučių ir restoranų( ||aptarnavimo darbuotojams ir |specialistams: |

|kvalifikuotiems darbininkams: | |

|( parduotuvių pardavėjams |( verslo paslaugų |

|( dailidėms statybininkams ir staliams | pardavimų, rinkotyros, |

| |turizmo bei( komercijos |

| |vadybininkams |

|( vairuotojams |( gydytojams |

|( metalo apdirbimo ir mašinų gamybos |( buhalteriams |

|darbininkams | |

|( siuvėjams |( draudimo agentams |

|( elektroninių įrenginių reguliuotojams |( sandėliavimo tarnautojams |

|ir montuotojams | |

Didžiausias darbo pasiūlymų augimas numatomas pramonėje ir statyboje

Beveik pusė visų darbo pasiūlymų bus įregistruota paslaugų sektoriuje.

Apie trečdalį (33 proc.) darbo pasiūlymų bus pramonėje, septintadalis (14

proc.) – statyboje, o likusi dalis – žemės ūkio sektoriuje. Tačiau

didžiausias augimas numatomas pramonės sektoriuje bei statyboje.Nekvalifikuotos darbo jėgos perspektyvos bus ribotos

Nekvalifikuotos darbo jėgos poreikis 2005 metais sumažės 5 proc.

punktais. Palyginti su 2004 metais paklausa išaugs aptarnavimo darbuotojams

ir kvalifikuotiems darbininkams bei specialistams, jaunesniesiems

specialistams, technikams ir tarnautojams.

Išliks darbo jėgos pasiūlos ir paklausos suderinamumo problema

2005 metais darbo biržose, numatoma įregistruoti 135 – 140 tūkst. naujų

darbo pasiūlymų.

Registruotas bedarbių skaičius mažės. Vidutinis metinis

įsiregistravusių darbo biržose bedarbių skaičius 2005 metais sieks beveik

134 tūkst., tai per 11 tūkst. mažiau nei praėjusiais metais. Didėjanti

darbo jėgos paklausa palaipsniui viršys darbo biržose įsiregistravusių

bedarbių skaičių.

Darbdaviams bus vis sunkiau rasti darbuotojų, turinčių pageidaujamą

profesinį pasirengimą ir darbo patirtį. Augant darbo jėgos paklausai,

nepakaks pasirengusių darbo rinkai darbuotojų esamoms darbo vietoms

užpildyti. Trys ketvirtadaliai darbo jėgos pasiūlos bus pakartotinai

besikreipiantys į darbo biržą nesugebėję įsitvirtinti darbo rinkoje

asmenys.

Nedarbo problemą pamažu keičia kvalifikuotos darbo jėgos
trūkumas.Bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų toliau mažės

Vidutinis metinis bedarbių santykis su darbingo amžiaus gyventojais

2005 metais bus 5,5 – 6 proc. 2004 metais jis siekė 6,9 proc. Moterų

nedarbas viršys vyrų nedarbą. Prognozuojama, jog vidutinis metinis jaunų

bedarbių santykis su 16 – 24 metų amžiaus gyventojais bus 2,5 proc.

Aukščiausio nedarbo teritorijose nedarbas 2005 metais mažės sparčiau negu

bendras šalyje. Numatoma, kad šalyje neliks nei vienos savivaldybės,

kurioje bedarbių dalis tarp darbingo amžiaus gyventojų viršytų 15 proc.

2004 m. darbo rinkos tendencijos

 Per šiuos metus šalyje buvo įregistruota 204,3 tūkst. bedarbių. Lyginant

su 2003 m. tuo pačiu laikotarpiu, bedarbių skaičius sumažėjo 37,8 tūkst.

arba 15,6 proc. Trečius metus iš eilės šalyje mažėja bedarbių skaičius bei

jų procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų. Vidutinis metinis bedarbių

procentas 2004 metais buvo 6,8 proc. Tai 1,3 procentinio punkto mažiau negu

prieš metus ir 4,3 procentiniais punktais mažesnis nei 2001 metais, kai

nedarbas šalyje buvo pasiekęs aukščiausią lygį. Išliko aukštas įregistruotų

laisvų darbo vietų skaičius – 129,9 tūkst. Bendras įregistruotų laisvų

darbo vietų skaičius per kelis pastaruosius metus kinta palyginti nežymiai.

Lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, laisvų darbo vietų

neterminuotam darbui padaugėjo 3,9 tūkst., o terminuotam darbui 4,0 tūkst.

sumažėjo.

  [pic]Didžiausios darbo karjeros galimybės – turintiems profesines

kvalifikacijas. 

Per 2004 metus daugiausia tarpininkauta darbdaviams įdarbinant:

|Kvalifikuotus darbininkus ir |Specialistus, jaunesniuosius |

|amatininkus (37,0 tūkst. darbo |specialistus ir technikus (19,7 |

|vietų): |tūkst. darbo vietų): |

|iš jų daugiausia |iš jų daugiausia |

|4,1 tūkst. dailidžių statybininkų ir |1,7 tūkst. kitų, niekur kitur |

|stalių; |nepriskirtų, verslo paslaugų agentų |

|3,1 tūkst. siuvėjų, siuvinėtojų ir |ir prekybos brokerių; |

|susijusių profesijų darbininkų; |1,4 tūkst. buhalterių; |

|2,7 tūkst. dažytojų ir susijusių |0,9 tūkst. kitų, niekur kitur |

|profesijų darbininkų; |nepriskirtų, architektų, inžinierių |

|2,6 tūkst. suvirintojų; |ir susijusių profesijų specialistų; |

|2,1 tūkst. įrankininkų ir susijusių |0,8 tūkst. administracijos sekretorių|

|profesijų darbininkų; |ir jaunesniųjų susijusių profesijų |

|1,8 tūkst. mūrininkų; |specialistų; |

|1,7 tūkst. kepėjų ir konditerių; |0,7 tūkst.. bendrojo ugdymo mokytojų;|

| |0,7 tūkst. apskaitos ir buhalterijos |

| |tarnautojų; |

| |0,6 tūkst. sandėliavimo tarnautojų. |

|Aptarnavimo sferos ir prekybos |Įrengimų, mašinų operatorius bei |

|darbuotojus (18,6 tūkst. darbo |surinkėjus (14,1 tūkst. darbo vietų):|

|vietų): |iš jų daugiausia |

|iš jų daugiausia |2,5 tūkst. sunkiasvorių sunkvežimių |

|10,4 tūkst. parduotuvių pardavėjų ir |ir krovininių mašinų vairuotojų; |

|prekių demonstruotojų; |2,3 tūkst. lengvųjų automobilių, |

|3,3 tūkst. virėjų; |taksi ir furgonų vairuotojų; |

|2,0 tūkst. padavėjų ir bufetininkų; |1,7 tūkst. kitų mašinų operatorių ir |

|1,2 tūkst. apsaugos darbuotojų.. |surinkėjų; |

| |1,5 tūkst. žemės ir miškų ūkio |

| |variklinių mašinų ir įrenginių |

| |operatorių; |

| |1,0 tūkst. atliekų deginimo, vandens |

| |valymo ir kitokių įrenginių |

| |operatorių; |

| |0,8 tūkst. medienos apdirbimo mašinų |

| |operatorių. |

Pastaba : Profesijų ir profesijų grupių pavadinimai pateikti pagal Lietuvos

profesijų klasifikatorių (LPK).

 

Nuo metų pradžios, darbo biržai tarpininkaujant, buvo įdarbinta 125,5

tūkst. ieškančių darbo asmenų, iš jų pagal neterminuotas darbo sutartis –

daugiau kaip 97 tūkst., pagal neterminuotąsias – daugiau kaip 28 tūkst

Darbo biržos klientams teikiamų paslaugų vertinimo tyrimų 2004 m.

rezultatai[pic]

Darbo biržos teikiamų paslaugų bei priemonių veiksmingumo vertinimui,

teritorinės darbo biržos atlieka darbdavių ir bedarbių apklausas. 2004 m.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1116 žodžiai iš 3713 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.