Personalo vadybos
5 (100%) 1 vote

Personalo vadybos

TURINYS

ĮVADAS…………………………………………………………………………………………………………………….3

1. ĮMONĖS VEIKLA……………………………………………………………………………………………….4

1.1. Įmonės veiklos charakteristika…………………………………………………………………………..4

1.2. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos…………………………………………………………………5

2. ĮMONĖS ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA………………………………………6

3. DARBO ANALIZĖ IR REIKALAVIMŲ PROFILIAI…………………………………………..7

3.1. Pareigybių/darbo vietų darbo analizė…………………………………………………7

3.2. Reikalavimai pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui…………………….…14

4. DARBO UŽMOKESČIO SISTEMA…………………………………………………..22

4.1. Darbo užmokesčio struktūra………………………………………………………….22

4.2. Bazinio darbo užmokesčio nustatymas…………………………………………….…22

4.3. Kintamas darbo užmokestis…………………………………………………….…….25

5. PERSONALO PARINKIMAS…………………………………………….……………28

5.1. Pareigybės/darbo vietos reklama……………………………………………………..28

5.2. Paieškos šaltiniai…………………………………………………………….……….36

5.3. Reikalaujami dokumentai……………………………………………………………37

5.4. Personalo atranka…………………………………………………………….………38

IŠVADOS……… ……………………………………………………………………………40

NAUDOTA LITERATŪRA ………………………………………………………………..41

ĮVADAS

Personalo paieška ir atranka – viena svarbiausių sėkmingai dirbančios įmonės veiklos sričių, kurios reikšmingumas neretai yra nuvertinamas ir šiai veiklos sričiai neretai nėra skiriamas reikiamas dėmesys iš įmonės vadovų pusės.

Kiekvieną kartą, kai įmonei reikia įdarbinti naują darbuotoją, iškyla dilema – kaip ir kur rasti patį geriausią. Egzistuoja begalės įvairiausių personalo paieškos būdų, kurių skaičius gali būti ribojamas tik įmonių vadovų ar personalo skyrių darbuotojų fantazijos. Tobulėjant technologijoms ir aršėjant konkurencinei kovai dėl gerų specialistų, įmonės atranda vis daugiau būdų, kaip rasti ir pritraukti naujus protus.

Šiame darbe nagrinėjama tema „Skolų išieškojimo įmonės“ personalo vadyba. Nagrinėjamos tokios temos, kaip: įmonės veikla, organizacinė valdymo struktūra, surašyti darbuotojų pareiginiai nuostatai, reikalavimų profiliai, darbo užmokesčio sistema, personalo parinkimas.

Skolų administravimas“ – efektyvus ir nebrangus būdas paspartinti sąskaitų apmokėjimą taupant Jūsų brangų laiką.

Skolų administravimas“ – efektyvus ir nebrangus būdas paspartinti sąskaitų apmokėjimą taupant Jūsų brangų laiką.

1. ĮMONĖS VEIKLA

1.1. Įmonės veiklos charakteristika

Veikla: skolų išieškojimas ir prevencija

Darbuotojų skaičius: 19

Vartotojai pagal paslaugų gavėjo tipą: fiziniai ir juridiniai asmenys

Įmonės misija – siekdami aukščiausių rezultatų, didžiausią dėmesį skiriame paslaugų kokybei. Tai leidžia įdiegti efektyvesnius problemų sprendimo būdus, ir tuo išsiskirti iš kitų kreditų valdymo kompanijų.

Pagrindinės kryptys:

• Skolų administravimas

efektyvus ir nebrangus būdas paspartinti sąskaitų apmokėjimą taupant klientų brangų laiką;

• Skolų konsolidavimas

siūlome optimalų skolų grąžinimo planą:

įvertiname ar visos skolos yra pagrįstos,

pasiderame dėl skolų sumų,

susitariame su kreditoriais dėl mokėjimų atidėjimo ir išdėstymo;

užkertame kelią skolų tolimesniam augimui.

• Skolų pirkimas

jei jums kažkas yra skolingas, o Jūs neturite laiko , noro ir kantrybės laukti kol įsiskolinimas bus padengtas – mes galime nupirkti kreditorinio pareikalavimo teises.

• Skolų prevencija

mokumo vertinimas, finansinių atsiskaitymų kontrolė., spaudas.

• Skolų išieškojimas

ikiteisminis išieškojimas, teisminis išieškojimas, skolų pripažinimas beviltiškomis.

1.2. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos

1. lentelė

Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos

Valdymo sritis Detalizuoti darbai ir funkcijos

1.Bendras įmonės valdymas 1.Linijinė valdymo struktūra – tiesiogiai vertikalūs ryšiai tarp visų valdymo lygių., labai ryškiai išreikštas pavaldumas.

2.Įmonės trumpalaikiai tikslai:

-pritraukti kuo daugiau klientų;

-operatyviai reaguoti į iškilusias problemas.

3.Įmonės ilgalaikiai tikslai:

– stiprinti ryšius su klientais;

– tobulinti teikiamų paslaugų kokybę

– didinti pelną

– užimti dominuojančią padėtį rinkoje

2. Inovacijos 1. Įdiegimas tobuliausios kompiuterinės įrangos,

2.Duomenų bazės apsauginės sistemos sukūrimas

3. Aprūpinimas 1.Klientų paieška

4.Paslaugos 1.Skolų išieškojimas

2. Skolų prevencija

3.Skolų konsolidavimas ir pirkimas

4.Skolų administravimas

5. Realizavimas, rinkodara 1.Tiriama rinka, klientų paieška;

2.Vykdomos akcijos, susijusios su skolų prevencija

3. Dalyvauja įvairiose reklaminėse akcijose.

6.Personalas 1.Kvalifikuotų darbuotojų paieška:

– darbuotojų atranka

2. Rengiami darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursai.

3. Dokumentinis darbuotojų bylų tvarkymas

4. darbuotojų skatinimo programos.

7. Finansai 1 Finansinė – buhalterinė apskaita vykdoma pagal galiojančius įstatymus;

2.Vykdoma veikla susijusi su bankų finansinėmis operacijomis;

3.Kaupiama ir analizuojama statistinė informacija;

4. Analizuoja finansinės – ūkinės veiklos rezultatus pagal buhalterinės apskaitos duomenis.

5.Kontroliuoja atsiskaitymą su darbuotojais, SODRA, bankais.2. ĮMONĖS ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA

1.pav. Organizacinė valdymo struktūra

Įmonės padaliniai, pareigybės ir darbuotojų skaičius

2. lentelė

Padalinio pavadinimas Pareigybės/darbo vietos pavadinimas Darbuotojų skaičius (pagal pareigybes/darbo vietas ir bendras)

1.Įmonės valdymo ir apskaitos padalinys 1.Direktorius

2.Apskaitininkas – kasininkas 1

2

3.Skolų prevencijos ir klientų aptarnavimo padalinys 1. Skolų prevencijos grupės vadovas

2.Klientų aptarnavimo sk.vadybininkas 1

6

4.Skolų prognozavimo ir reklamos padalinys 1. Juristas

2. Reklamos vadybininkas

1

45.Techninis ir ūkio dalies padalinys 1.Kompiuterinių tinklų administravimo technikas

2.Transporto vadybininkas 2

2

Iš viso: 19

3. DARBO ANALIZĖ IR REIKALAVIMŲ PROFILIAI

3.1. Pareigybių/darbo vietų darbo analizė

Darbų analizės klausimyno struktūra

3. lentelė

1.Darbo identifikavimas Direktorius

2.Darbo reziume Vadovauja įmonei, skatina įmonės techninį ir ekonominį vystimąsi. Vadovaudamasis įmonės įstatais sudaro visus jo kompetencijai priskirtus įmonės sandorius.

3.Darbo pobūdis Užtikrina įstatymų ir Vyriausybės nutarimų įgyvendinimą, bei vykdymą. Kontroliuoja atsiskaitymus su biudžetu, valstybinio draudimo įstaigomis, kreditoriais. Pasirašo ir kontroliuoja įsakymų bei potvarkių leidimą. Visi įmonės pagrindiniai dokumentai yra pasirašomi direktoriaus.

4.Atsakomybės pobūdis Asmeniškai atsako už jo priimtų sprendimų, išeinančių už jo įgaliojimų, nustatytų galiojančių įstatymų, įmonės įstatų, kitų normatyvinių aktų, ribų, padarinius

5.Darbo turinys Atstovauja įmonę derybose su veiklos partneriais. Užtikrina teisingą ekonominių ir administracinių vadovavimo metodų, vienvaldiškumo ir kolegialumo, aptariant bei sprendžiant klausimus suderinamumą. Rengia akcininkų susirinkimus, pateikia įmonės metines finansines atskaitomybes. Sudaro pelno paskirstymo projektą.

6.Teisių pobūdis ir laipsnis Turi teisę be įgaliojimo veikti įmonės vardu. Atstovauja įmonei užmegzdamas ir palaikydamas ryšius su fiziniais, juridiniais asmenimis, valdžios ir savivaldos institucijomis. Gina turtinius įmonės interesus teisme, arbitraže, valdžios ir savivaldos institucijose.

7.Ryšiai Su savivaldos ir valdžios institucijomis. Su fiziniais ir juridiniais asmenimis.

Vadovauja įmonei.

8.Darbo sąlygų aprašymas Darbo vieta kabinetas

9.Rizikų aprašymas Privalo žinoti saugos darbe reikalavimus.

4. lentelė

1.Darbo identifikavimas Apskaitininkas – kasininkas

2.Darbo reziume Finansinės– buhalterinės apskaitos vedimas. Atlieka kasos ir banko operacijas įmonėje.

3.Darbo pobūdis Užpildo kasos orderius ir kitus apskaitos dokumentus. Vykdo valiutines operacijas. Surašo materialinės atsakomybės sutartį, išima iš banko ir įmoka į jį pinigus, pajamuoja ir išmoka pinigus.

Tvarkyto finansinę– buhalterinę apskaitą.

4.Atsakomybės pobūdis Atsako už:neteisėtai tvarkoma finansinę – buhalterinę apskaitą, ne laiku pateikiamą arba klaidingą buhalterinę ataskaitą.

Už nesilaikymą ūkinę – finansinę veiklą reglamentuojančių LR įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

Už patikėtų komercinių paslapčių saugojimą.

Už buhalterinės apskaitos tvarkymo, LR įstatymų ir kitų teisės aktų vykdymo pažeidimus.

Už padarytą materialinę žalą, pagal galiojantį LR darbo bei civilinį kodeksus.

5.Darbo turinys Išduoda, priima ir saugo pinigines lėšas , vykdo jų
apaskaitą. Pagal įplaukų ir išlaidų dokumentus tvarko kasos knygą. Lygina faktinį piniginių lėšų ir vertybinių popierių kiekį su likučiu kasos knygose. Nustatyta tvarka perduoda pinigus inkasatoriams.

Užtikrina finansų – ūkio operacijų teisingumą, tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę.

Apskaitomos visos piniginės lėšos, prekinės ir materialinės vertybės bei pagrindinės priemonės, laiku ir teisingai fiksuojamos buhalterinės apskaitos dokumentuose operacijos, susijusios su lėšų cirkuliacija.

6.Teisių pobūdis ir laipsnis Turi teisę susipažinti su įmonės vadovybės sprendimų projektais, susijusias su jo veikla. Materialiai atsakingas už kasoje surinktas pinigines lėšas, neatskleidžia jam žinomų žinių apie pinigų saugojimo operacijas, jų išvežimą bei pervežimą.

7.Ryšiai Pavaldus vyr. finansininkui.

8.Darbo sąlygų aprašymas Darbo vieta kabinetas. Darbo priemonė- kompiuteris, kasos aparatas.

9.Rizikų aprašymas Turi žinoti priešgaisrinės saugos, saugos darbe reikalavimus.5. lentelė

1.Darbo identifikavimas Skolų prevencijos ir klientų aptarnavimo grupės vadovas

2.Darbo reziume Organizuoja kasdienį skolų prevencijos ir išieškojimo padalinio darbą, tvarko dokumentus, apdoroja gautą informaciją.

3.Darbo pobūdis Organizuoja oficialius priėmimus, derybas, konferencijas pagal tarptautinio protokolo reikalavimus, bendrauja su klientais, informuoja juos apie įmonės teikiamas paslaugas.

4.Atsakomybės pobūdis Atsako už savo pareigų nevykdymą arba netinkamą vykdymą, kaip to reikalauja LR darbo kodeksas, bei įmonės vidaus taisyklės. Už pavaldžių darbuotojų darbo drausmę, įmonės komercinių paslapčių išsaugojimą.

5.Darbo turinys Ruošia projektus, pateikia juos tvirtinimui. Informuoja padalinio darbuotojus apie ruošiamus posėdžius. Kontroliuoja pavaldžių asmenų darbo drausmę.

6.Teisių pobūdis ir laipsnis Paskirstyti pavaldiems darbuotojams darbą, bei nustatyti jų atsakomybę ir atsiskaitymo terminus, kontroliuoti užduočių vykdymą. Veikti įmonės vardu, atstovauti įmonę derybose su klientais. Užklausti ir gauti informaciją iš kitų padalinių vadovų ir specialistų. Savo kompetencijos ribose pasirašyti ir vizuoti dokumentus. Susirašinėti su įmonės potencialias klientais, taip pat su kitomis organizacijomis, jo kompetencijos klausimais.

7.Ryšiai Pavaldus direktoriui.

8.Darbo sąlygų aprašymas Darbo vieta kabinetas, darbo įrankis – kompiuteris.

9.Rizikų aprašymas Privalo žinoti priešgaisrinės saugos, saugos darbe reikalavimus.

6. lentelė

1.Darbo identifikavimas Skolų prognozavimo ir reklamos vadybininkas

2.Darbo reziume Organizuoja teikiamų paslaugų reklamavimo darbus, siekiant išplėsti jų realizavimo rinką ir informuoti vartotojus apie paslaugų kokybės privalumus. Vadovauja, planuoja ir koordinuoja reklaminių kampanijų vykdymo darbus.

3.Darbo pobūdis Dalyvauja kuriant reklaminę strategiją, pagrįstą perspektyviomis tolesnio organizacinio vystimosi, inovacinės ir investicinės kryptimis.

4.Atsakomybės pobūdis Atsako už savo pareigų netinkamą vykdymą ar nevykdymą, pagal galiojantį LR darbo kodeksą. Už reklamos organizavimą, reklamos būdus, priemones ir rūšis, reklaminių kampanijų organizavimo ypatumus.

5.Darbo turinys Nustato konkrečias reklamos formas (laikraščiai, žurnalai, reklaminiai klipai, lankstinukai) ir jų optimalų derinį. Palaiko reikiamus ryšius su kitais įmonės padaliniais rengiant ir vykdant reklamines kampanijas, suburia spręsti iškilusius uždavinius konsultantus ir ekspertus, kviečia dalyvauti reklamoje žinomus ir populiarius asmenis, sudarydamas su jais komercines sutartis.

6.Teisių pobūdis ir laipsnis Kontroliuoja ruošiant konkurencinės kovos taisykles. Kontroliuoja ruošiant sutartis dėl paslaugų reklamavimo. Analizuoja teikiamų paslaugų paklausos motyvaciją, organizuoja poreikių tyrimą, nustato reklaminių kampanijų kryptis.

7.Ryšiai Bendrauja su įmonės išoriniais klientais.

8.Darbo sąlygų aprašymas Darbo vieta kabinetas, darbo įrankis- kompiuteris.

9.Rizikų aprašymas Privalo žinoti priešgaisrinės saugos, saugos darbe reikalavimus.

7. lentelė

1.Darbo identifikavimas Kompiuterinių tinklų administravimo technikas

2.Darbo reziume Įrengia vietinį kompiuterių tinklą, randa ir pašalina kompiuterių tinklo darbo sutrikimų priežastis arba organizuoja jų pašalinimą.

3.Darbo pobūdis Administruoja MS Windows, Net Ware, Unix ir kitas operacines tinklų sistemas ir tarnybas.

4.Atsakomybės pobūdis Atsako už įrengimų bei įrangos teisingą ir saugią eksploataciją; už atliktų darbų kokybę, už techninės dokumentacijos tvarkymą

5.Darbo turinys Surenka, atnaujina, paruošia
kompiuterius, atlieka kompiuterių diagnostiką ir įdiegia programinę įrangą. Projektuoja ir modernizuoja kompiuterių sistemas. Gali programuoti C kalba, savarankiškai atlikti inžinierines užduotis.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1710 žodžiai iš 5682 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.