Prekes pakuote jos junkcijos klasifikavimas ir identifikavimas
5 (100%) 1 vote

Prekes pakuote jos junkcijos klasifikavimas ir identifikavimas

VILNIAUS UNIVERSITETAS

EKONOMIKOS FAKULTETAS

MARKETINGO KATEDRARŪTA ŠERĖNAITĖ

Vadybos ir verslo administravimo specialybė, II kursas

PREKIŲ PAKUOTĖ, JOS FUNKCIJOS IR KLASIFIKAVIMAS

Kursinis darbasDarbo vadovė Miglė Mačiunskaitė

Parašas

Darbo įteikimo data

Darbo įvertinimas

Vilnius, 2004

Turinys:ĮVADAS 3

1. PREKĖS PAKUOTĖ IR JOS KLASIFIKAVIMAS 5

1.1. Pagrindiniai prekės pakuotės elementai ir jos ženklinimas 5

1.2. Prekės pakuotės dizainas ir pagrindiniai jo elementai 8

1.3. Prekių pakuočių rūšys 9

2. PREKĖS PAKUOTĖS ATLIEKAMOS FUNKCIJOS 11

2.1. Apsaugos funkcija 12

2.2. Prekių identifikavimo ir rėmimo funkcija 13

2.3. Prekės pakuotės teikiama papildoma nauda 13

3. PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PROBLEMŲ SPRENDIMAS LIETUVOJE

EUROPOS SĄJUNGOS REIKALAVIMŲ KONTEKSTE. 15

3.1.“PRO EUROPE“ sistema ir „Žaliojo taško“ ženklas 16

3.2. Lietuvos „Žaliojo taško“ organizacija 17

3.3. Pakuočių medžiagos identifikavimas ir ženklinimas 18

3.4. Pakuočių atliekų tvarkymo užduotys Lietuvoje ir jų perdirbimo plėtros

iniciatyvos 19

IŠVADOS 21

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: 22

PRIEDAI: 25

ĮVADAS

Įpakavimas per pastaruosius dešimtmečius pasiekė savo šiuolaikinį

lygį. Tačiau iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad įpakavimas nėra kas nors

svarbaus, bet jis visgi tapo svarbia pramonės atšaka. Juk evoliucija

prekyboje kelia vis naujus pakuotės reikalavimus ir sąlygoja jos

tobulinimą. Tiesa sakant tobulėjant pačioms prekėms atsiranda vis naujesnių

būdų joms įpakuoti.

Taip pat pakuotės plėtrą sąlygoja daugybė ekonominių ar net socialinių

aplinkybių. Iš jų būtų galima paminėti tokias kaip: didėjant užsiimančių

samdomuoju darbo moterų skaičiui, reikėjo staigiai plėsti fasuojamų

produktų asortimentą. Iš ekonominių aplinkybių galima paminėti vartotojo

rinkos sąlygas, esant dideliam prekių pasirinkimui, reikia padėti pirkėjui

išsirinkti būtent tą prekę, o tai padeda padaryti prekės pakuotė.

Taip pat gana aktualus klausimas šiais laikais yra pakuotei keliami

reikalavimai, bei sunkumai susiję su jos sunaikinimu. Juk pakuočių atliekų

problema yra laikoma viena svarbiausių aplinkosaugos problemų pasaulyje

taip pat ir Lietuvoje. Be to šios problemos sprendimas yra daug labiau

išvystytas Europos Sąjungos šalyse ir Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą

reikia prisitaikyti prie jos reikalavimų.

Taigi kaip matome ši kursinio darbo tema pasirinkta neatsitiktinai.

Juk prekės pakuotė tai prekės dalis su kuria kiekvienas iš mūsų kasdien

susiduriame. Taip pat įpakavimas –viena iš svarbių ir gana veiksmingų

marketingo priemonių, padedančių parduoti prekę.

Šio darbo pagrindiniai tikslai ir uždaviniai:

1. Apibrėžti kas yra prekės pakuotė;

2. Suprasti prekių pakuotės atliekamas funkcijas;

3. Apibrėžti pagrindinius prekių pakuotės klasifikavimo kriterijus;

4. Aptarti prekių pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo problemas

ne tik Lietuvoje bet ir visame pasaulyje, ypač Europos sąjungos

šalyse.

Rašant šį kursinį darbą buvo naudota įvairiausia literatūra ir

šaltiniai. Pagrindiniai iš jų yra įvairiausi marketingo vadovėliai, kuriais

remiantis buvo rašoma pirmoji ir antroji kursinio darbo dalys. Plačiausiai

apie prekės pakuotę, jos funkcijas ir klasifikavimą kalbama R. Kuvykaitės

vadovėlyje „Gaminio marketingas“, bei V. Pranulio, A. Pajuodžio, S.

Urbonavičiaus, R. Virvilaitės vadovėlyje „Marketingas“.

Kadangi trečioji dalis –prekių pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo

problemų sprendimas Lietuvoje Europos sąjungos reikalavimų kontekste –yra

labai aktualus, tai daug informacijos galima rasti internete. Taip pat buvo

remiamasi tam tikrais Lietuvos Respublikos įstatyminiais aktais,

vyriausybės nutarimais, aplinkos apsaugos ministro įsakymais, Europos

sąjungos teisiniais dokumentais, reglamentuojančiais pakuočių ir pakuočių

atliekų tvarkymą.

PREKĖS PAKUOTĖ IR JOS KLASIFIKAVIMAS

Nuo senų laikų prekės parduodamos vienaip ar kitaip supakuotos. Taigi

daugumos prekių sudedamoji dalis yra jos pakuotė. Šiame skyriuje aptarsime

pačią prekės pakuotės sampratą, plačiau panagrinėsime pagrindinius prekės

pakuotės elementus, bei kriterijus pagal kuriuos klasifikuojama pakuotė.

Todėl norėdami toliau kalbėti, turėtume apibrėžti kas gi tai yra prekės

įpakavimas:

„Pakuotė –tai bet koks prekės apvalkalas, atliekantis jos apsaugos,

identifikavimo bei rėmimo funkcijas ir galintis suteikti papildomų

patogumų“ [18, p.192].

Toks prekės pakuotės apibrėžimas nėra vienintelis. Todėl pateiksiu dar

keletas jos apibrėžimų:

„Pakuotė –bet kokia pakuotė, kurioje daiktas (vienas arba
keli jo

vienetai) parduodamas (skirtas parduoti) vartotojui kaip atskira prekė“

[16].

„Pakuotė –gaminys, pagamintas iš bet kokių medžiagų ir skirtas

gaminiams pakuoti, apsaugoti, gabenti bei pateikti vartotojams ar gaminių

naudotojams“ [15].

Visi šie prekių pakuotės apibrėžimai yra teisingi. Vieni iš jų yra

išsamesni kiti ne tokie. Tačiau pats išsamiausias prekių pakuotės

apibrėžimas pateikiamas Europos sąjungos direktyvoje: „Pakuotė –iš bet

kurios rūšies medžiagų padaryti gaminiai, skirti prekėms, pradedant

žaliavomis ir baigiant perdirbtais produktais, izoliuoti, apsaugoti,

tvarkyti, pristatyti ir pateikti iš gamintojo naudotojui ar vartotojui.

Tais pačiais tikslais naudojami „negrąžintini“ daiktai taip pat laikomi

pakuotėmis“ [4].

Taigi kai jau susipažinome su prekės pakuotės samprata galime

pakalbėti plačiau apie jos pagrindinius elementus, dizainą ir klasifikavimo

kriterijus. Šie klausimai plačiau aptariami toliau sekančiuose poskyriuose.

9 Pagrindiniai prekės pakuotės elementai ir jos ženklinimas

Prekių pakuotė yra svarbus vartotojo informavimo šaltinis. Ant jos

nurodomi prekių ženklai, jos paskirtis, kiekis, sudėtis taip pat kita

prekės etiketei būdinga informacija. Todėl svarbu yra išskirti pagrindinius

prekių pakuotės elementus, kurie yra tokie:

➢ Tara;

➢ Pakavimo medžiaga;

➢ Etiketė;

➢ Instrukcija.

Kiekvieną iš šių elementų aptarsime plačiau.

Tara –tai pakuotės dalis, į kurią yra įpakuojama prekė. Prekei

įpakuoti dažnai naudojami keli taros sluoksniai. Taigi yra išskiriama:

➢ Vidinė tara;

➢ Išorinė tara;

➢ Transportavimo tara.

Tačiau šių taros rūšių plačiau neapžvelgsime, nes tai bus padaryta

1.3. poskyryje: prekių pakuočių rūšys.

Antrasis prekės pakuotės elementas yra pakavimo medžiaga. Galima

išskirti tokias pakavimo medžiagas:

➢ Popierius/ kartonas;

➢ Stiklas;

➢ Plastikas;

➢ Polimerai;

➢ Metalas;

➢ Medis;

➢ Kombinuotos medžiagos ir kt.

Kiekviena iš jų turi savo privalumus ir trūkumus, dėl kurių yra

pasirenkama būtent supakuoti tam tikrai prekei. Taip pat svarbu pažymėti,

kad pakavimo medžiaga turi atitikti gamtosaugos reikalavimus ar vyriausybės

bei tarptautinių organizacijų numatytas direktyvas, kurios reglamentuoja

pakavimo medžiagų naudojimą, bei vėlesnį jų perdirbimą. Gal todėl viena iš

populiaresnių pakavimo medžiagų yra popierius ir kartonas. Tai matyti ir

pirmame paveiksle: pakuočių ir pakuočių atliekų suvestinė. (žiūr. 1

priedas). Taip pat šiuo metu vis labiau populiarėja polimerai.

Dar vienas pakuotės elementas –tai etiketė. Ji gali būti pritvirtinta

prie pačio gaminio ar gali būti neatskiriama taros dalis. Prekės etiketės

turinys būna labai įvairus. Gali būti nurodytas tik prekės ženklas arba

pateikta visa išsami informacija apie pačią prekę, t.y. prekės ženklas,

gamintojas, galiojimo laikas ir k.t.

Tačiau visgi etiketės turinį reglamentuoja tarptautinės bei

nacionalinės etikečių normos. Lietuvoje etiketės turinį reglamentuoja

Lietuvos Respublikos parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų

nurodymo taisyklės, Lietuvos standartai bei kiti norminiai aktai.

Taigi pagrindiniai prekių ženklinimo rekvizitai Lietuvoje yra šie:

1) „prekės pavadinimas;

2) gamintojo pavadinimas ar prekės ženklas;

3) gamintojo adresas –Lietuvoje gaminamoms prekėms;

4) šalis, kurioje registruota gamintojo buveinė, -importuotoms

prekėms;

5) prekės kilmės šalis, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje

registruota gamintojo buveinė;

6) importuotojo pavadinimas ar prekės ženklas ir adresas

–importuotoms prekėms;

7) tinkamumo naudoti terminas –prekėms, kurių savybės keičiasi per

laiką ir, suėjus nustatytam terminui, laikomos visiškai arba iš

dalies nebetinkamos naudoti pagal paskirtį;

8) pagaminimo data ;

9) prekės paskirtis, jeigu ji neaiški iš prekės pavadinimo;

10) naudojimo ypatumai, jeigu ši informacija reikalinga saugiam ir

tinkamam prekės naudojimui;

11) prekės partija, jeigu tai nustatyta konkrečios prekės ženklinimą

reglamentuojančiame teisės akte ar norminiame dokumente;

12) prekės pardavimo kaina ir standartinio vieneto kaina;

13) kiti ženklinimo rekvizitai, nustatyti konkrečių prekių

ženklinimą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir norminiuose

dokumentuose“ [16].

Tai yra bendrieji prekių ženklinimo rekvizitai, tačiau tam tikroms

prekių grupėms yra numatyti papildomi ženklinimo reikalavimai, pavyzdžiui:

batams ir drabužiams –dydis, medžiaga, iš kurios pagamintas produktas ir

t.t. Transportuojamai tarai keliami taip pat specialūs žymėjimo

reikalavimai.

Taigi ir pagaliau paskutinis prekės pakuotės elementas –naudojimo

instrukcija. Ji reikalinga tam, kad
vartotojas žinotų kam, kaip, kur ir

kada naudojama prekė, kokį poveikį ji gali padaryti vartotojui ir pan. Tai

ypač yra svarbu kai pakuojama prekė yra pagaminta iš kenksmingų ar žmogaus

sveikatai pavojingų medžiagų ir jei prekės vartojimas yra techniškai

sudėtingas.

Instrukcijų turinį reglamentuoja nacionalinės bei tarptautinės normos.

Taigi trumpai apžvelgėme pagrindinius prekės pakuotės elementus,

tačiau svarbu pažymėti, kad ne visada pateikti elementai yra labai

akivaizdūs. Tai galima matyti ir 1 lentelėje: slapti įpakavimo elementai

(žiūr. 2 priedas). Kaip matome pakuotės elementais gali būti patys

netikėčiausi dalykai tokie kaip darbuotojų apranga, įmonės dizainas ir pan.

Taigi svarbu, kad kiekvienas įmonės vadovas neignoruotų prekės įpakavimo, o

įtrauktų šį klausimą į savo planus ir biudžetą, nes jis padeda klientui

susidaryti pirmą įspūdį apie parduodamą prekę, įmonę, bei padeda parduoti

pačią prekę. Tai ypač svarbu įmonėms, kurios teikia tam tikras paslaugas.

10 Prekės pakuotės dizainas ir pagrindiniai jo elementai

Prekės pakuotės dizainas padeda atskirti prekes nuo konkurentų

gaminamų prekių. Tačiau, kad ir kaip gamintojas norėtų išskirti savo

prekes, visgi jo pakuotės dizainas turi atitikti pagrindinius reikalavimus,

t.y. nepažeisti įstatymuose numatytų reikalavimų, atitikti jam priskiriamas

funkcijas ir pan.

Pagrindiniai prekės pakuotės dizaino elementai yra šie:

➢ Pakuotės dydis;

➢ Pakuotės forma;

➢ Pakuotės spalva.

Kiekvieną iš šių elementų aptarsime šiek tiek plačiau.

Prekės pakuotės dydis priklauso nuo įvairių reikalavimų, keliamų

skirtinguose prekės sandėliavimo, transportavimo, pardavimo ir vartojimo

procesuose. Reikia pažymėti, kad pakuotės dydį lemia ne vien pačios prekės

dydis, bet ir konkurentų veiksmai.

Pastaruoju metu pastebima pakuočių lengvėjimo tendencija. Pakuotės

lengvėja tam, kad prekės taptų dar labiau patrauklesnės. Be to lengvesnės

pakuotės kaina yra daug mažesnė, taigi ir pati prekė yra pigesnė. Todėl

įmonės siekdamos padidinti savo pardavimų apimtis taiko įvairias prekių

pakuočių dydžio strategijas. Pavyzdžiui: ta pati prekė gali būti parduodama

skirtingais kiekiais, vienoje pakuotėje gali būti supakuotos kelios

panašios ar skirtingos prekės ir pan.

Pakuotės forma taip pat vaidina svarbų vaidmenį parduodant prekes. Ji

irgi turi atitikti reikalavimus, kuriuos jai kelia gamintojai, vartotojai

ir prekiautojai. Dažniausiai pakuotės forma priklauso nuo pačios prekės

formos. Birios, skystos ir dujų pavidalo prekės gali įgyti bet kokią formą,

taigi ir jų pakuotė gali būti bet kokia. Tačiau pastebima tendencija, kad

dabar labiausiai paplitusi pakuočių forma yra kubas ir cilindras.

Taigi prekės pakuotės forma vaidina svarbų vaidmenį parduodant prekes.

Dažnas atvejis yra kai būtent prekės pakuotės forma atnešė įmonei sėkmę.

Kaip pavyzdį galima pateikti „Coca –cola“ butelio formą. Juk galbūt vien

dėl jo ir susilaukė kompanija tokio didelio pripažinimo visame pasaulyje.

Tačiau ne vien šie prekės pakuotės dizaino elementai yra svarbūs. Taip

pat yra svarbi jos spalva. Spalva ir spalvų kombinacijos padeda vartotojams

atskirti prekes. Iki šiol dizaine dominavo dvi spalvos: mėlyna ir balta

–„IBM“, geltona ir juoda –„Kodak“, raudona ir balta –„Coca –cola“ spalvos

ir t.t.

Siekiant išvengti dubliavimo įvedama trijų spalvų kombinacija.

Pavyzdžiui: žalia, balta ir raudona –„Fuji“ spalvos ir pan.

Visi šie prekės pakuotės dizaino elementai yra labai svarbūs, nes

pakuotė lydi prekę nuo gamintojo iki vartotojo ir netenka savo reikšmės tik

tada, kai vartotojas arba pirkėjas prekę išpakuoja ir pakuotę sunaikina.

11 Prekių pakuočių rūšys

Prekių pakuočių klasifikavimas tai labai svarbus klausimas šiais

laikais. Juk kiekvienas gamintojas, transportuotojas ir pardavėjas turi

žinoti kokios rūšies pakuotės yra, nes nuo to priklauso kokius mokesčius

jam teks mokėti, kokius kaštus sudarys jo gaminama prekė.

Pagal tai kokie mokesčiai mokami už pakuotę išskiriama:

➢ Apmokestinamoji pakuotė;

➢ Neapmokestinamoji pakuotė.

„Apmokestinamoji pakuotė –pagal Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą

apmokestinama pripildyta pirminė popierinė/kartoninė, stiklinė, metalinė,

plastmasinė, kombinuota ir kita gaminių pakuotė“ [28].

Taip pat ši pakuotės rūšis yra skirstoma į:

➢ Stiklinę pirminę pakuotę;

➢ Plastmasinę pirminę pakuotę;

➢ Kombinuotą[1] pirminę pakuotę;

➢ Metalinę pirminę pakuotę;

➢ Popierinę ir kartoninę pirminę pakuotę;

➢ Kitą pirminę pakuotę.

Tačiau tai ne vienintelis pakuočių klasifikavimo būdas. Taip pat yra

išskiriamos šios pakuočių rūšys:

➢ Pirminė arba prekinė pakuotė;

➢ Antrinė arba grupinė pakuotė;

➢ Tretinė arba transporto pakuotė.

Kiekvieną iš jų trumpai apibrėšime ir pateiksime keletą
„Prekinė arba pirminė pakuotė –pakuotė, kuri kartu su gaminiu sudaro

prekinį vienetą ir pateikiama vartotojams ar gaminio naudotojams“ [15].

Štai keletas šios pakuotės pavyzdžių. Tai dideli plastikiniai maišai,

į kuriuos supakuoti malūnuose sumalti miltai, polietileniniai maišai, į

kuriuos supakuotos importuojamos žuvys, kurios yra perduodamos perdirbimui,

importuojant plastikiniai bakeliai, į kuriuos supakuoti vaisvandenių

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2141 žodžiai iš 7118 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.