Prekių ženklų teisinė apsauga Lietuvoje ir kitose ES šalyse
5 (100%) 1 vote

Prekių ženklų teisinė apsauga Lietuvoje ir kitose ES šalyse

TURINYS

Įvadas 3

1. Prekių ženklai 4

2. Prekių ženklo apsauga Lietuvoje 5

2.1. Plačiai žinomų prekių ženklų apsauga 6

2.2. Prekių ženklų registravimas 7

2.3. Mokesčiai 7

2.4. Ženklo registracijos galiojimas 9

2.5. Ženklo registracijos suteikiamos teisės 9

2.6. Ženklo išregistravimas 10

3. Prekių ženklo apsauga ES 11

3.1. Nacionalinė apsauga 11

3.2. Bendrijos prekių ženklas 11

3.3. Tarptautinė prekių ženklo registracija 13

Išvados 15

Literatūra 16

Įvadas

Jau nuo senų laikų gamintojai mato būtinybę išskirti savo gaminius iš kitų gamintojų dirbinių. Vystantis ekonomikai, prekių ženklų reikšmė vis labiau ir labiau didėjo. Jie tapo galingu ginklu kovoje su konkurentais, o tai sąlygojo būtinybę suteikti prekių ženklams teisinę apsaugą, sukuriant ženklų registracijos sistemą, kai asmeniui, įregistravusiam prekės ženklą, pripažįstama nuosavybės teisė į jį, taigi suteikiama teisė uždrausti tapatų ar panašų žymenį naudoti kitiems.

Parduodamų vietinėse rinkose bei eksportuojamų į kitas valstybes Lietuvos ūkio subjektų prekių ir paslaugų srautai skatina susirūpinti prekių ženklo apsauga ne tik Lietuvoje, bet ir kitose valstybėse, kadangi prekių ženklo apsauga yra teritorinio pobūdžio, t. y. registravus prekių ženklą Lietuvoje, jis ir bus saugomas tik Lietuvoje. Tačiau kaip prekinį ženklą apsaugoti tarptautiniu mastu? Tam atsirado įvairūs tarptautiniai susitarimai, teisės aktai, įstatymai, kuriuos ir aptarsime šiame darbe.

Keliami tokie uždaviniai :

1. Apibrėžti prekės ženklo sąvoką.

2. Išnagrinėti prekių ženklo teisinę apsaugą Lietuvoje;

3. Išnagrinėti prekių ženklo teisinę apsaugą ES;

1. Prekių ženklai

Prekių ženklas – bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai. Prekių ženklui prilyginamas ir ženklas, skirtas paslaugoms žymėti.

Taigi, pagrindinė prekių ženklo funkcija – tai prekės šaltinio identifikavimas. Vaizdingiau būtų galima pasakyti, kad prekių ženklai – tai kalba, kuria gamintojai kalbasi su vartotojais. Kartais ženklai tampa taip gerai žinomais ir prie jų taip priprantama, kad mums net nereikia naudoti daikto pavadinimo, o tik ženklą, kuris jį žymi. Pavyzdžiui, kai kas nors sako: „Mes sėdome į „Mercedes“, nuvažiavome į „Akropolį“, pasėdėjome „Čili picoje“, po to užsukome į „Maximą“, nusipirkome „Sprite“, „Estrella“ ir dar visokių skanėstų“. Tiems, kurie suprato, apie ką buvo kalbama, visi arba kai kurie pavadinimai be žodynuose pateiktų reikšmių taip pat įgavo ir visiškai kitokias reikšmes. Vargu, ar kas nors prisiminė, kad „Mercedes“ – tai moters vardas, „Akropolis“ – istoriškai įžymi vieta Graikijoje ir t.t.

Labai dažnai prekių ženklas – tai anoniminis prekės šaltinio identifikatorius. Vartotojai net negali pasakyti, kaip vadinasi įmonė, kuriai priklauso ženklas. Egzistuoja nemažai atvejų, kai prekių ženklas turėdavo tokį pasisekimą, kad įmonė nuspręsdavo pakeisti savo pirminį pavadinimą į naująjį, t.y., prekių ženklas tapdavo naujuoju įmonės pavadinimu.

Antroji prekių ženklo funkcija – užtikrinti prekės ar paslaugos kokybę. Jei vartotojas yra patenkintas kokybe, jis greičiausiai ateityje vėl norės įsigyti tą pačią prekę, būdamas tikru, kad gaus tą pačią kokybę.

Trečioji funkcija, kurią ženklas atlieka po to, kai jau įgyja tam tikrą reputaciją tarp vartotojų – tai reklaminė priemonė, kuri užtikrina rinkos nišą naujai pasirodžiusiai prekei. Dažnai vartotoją su kai kuriais prekių ženklais sieja emocinis ryšys bei ypatingas pasitikėjimas.

Nors prekių ženklas, kaip ir kitokios formos intelektinė nuosavybė, nėra daiktas, jis turi savo vertę. Iš pradžių, ši vertė tolygi registravimo išlaidoms. Vėliau, kai ženklas įgyja reputaciją, jo vertė gali išaugti. Kai kuriais atvejais, prekių ženklo vertė yra didesnė už kitų įmonės aktyvų vertę. Patys brangiausi pasaulyje prekių ženklai įkainoti milijardais dolerių.

Prekių ženklo savininkas įgyja teises į ženklą jį įregistruodamas. Registracija pirmiausia suteikią teisę naudoti ženklą. Neįregistruoto prekių ženklo naudojimas gali būti susijęs su didele rizika. Kita ne mažiau svarbi registracijos paskirtis – tai išimtinių teisių į prekių ženklą įgijimas, t.y., teisių uždrausti kitiems gamintojams be jūsų sutikimo įregistruoti bei naudoti komercinėje veikloje tapačius ar panašius ženklus tokioms pačioms ar panašioms prekėms bei paslaugoms.

Išimtinės teisės negalioja automatiškai. Tam, kad jas būtų galima realizuoti, ženklo savininkas turi aktyviai ir tinkamai naudotis šiomis teisėmis, būtent:

• užprotestuoti panašių prekių ženklų (ar dizaino) registracijas;

• teisių pažeidimo atveju kreiptis į teismą;

• organizuoti muitinės kontrolę;

• ir t.t.

Teisės į prekių ženklą yra teritorinio pobūdžio, t.y., jos galioja tik tų šalių teritorijose, kuriose ženklas yra įregistruotas pagal nacionalinę, regioninę (Europos Bendrijoje – CTM) arba tarptautinę registracijos sistemą.

Išimtinės teisės galioja ne visoms bendrai, o tik toms prekėms ir (arba) paslaugoms,
kurioms yra įregistruotas ženklas. Prekės ir paslaugos klasifikuojamos pagal Nicos klasifikaciją, kurioje prekės ir paslaugos yra suskirstytos į 45 klases: 34 prekių klases ir 11 paslaugų klasių. Patentinis patikėtinis suteiks rekomendacijas, kaip kuo tiksliau suformuluoti prekių ir paslaugų sąrašą, kad galima būtų gauti kuo platesnę ženklo apsaugą bei turėti galimybę ateityje naudoti ženklą ir kitoms prekėms bei paslaugoms.

Prekių ženklo registracijos galiojimo terminas yra neribotas su sąlyga, kad jis pratęsiamas kas 10 metų. Kai kurių įmonių ženklams jau daugiau nei 100 metų.

2. Prekių ženklo apsauga Lietuvoje

Prekių ženklų apsaugą Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Prekių ženklų įstatymas ir Prekių ženklų registracijos taisyklės ZR/03/2004. LR prekių ženklų įstatymas prekių ženklą apibrėžia kaip bet kokį žymenį, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai. Prekių ženklui taip pat prilyginamas ir ženklas, skirtas paslaugoms žymėti. Prekių ženklo teisinė apsauga prasideda nuo to momento, kai jis įrašomas į prekių ženklų registrą.

Prekių ženklų apsaugą reglamentuoja ir LR Civilinis kodeksas, kurio 1.114 straipsnyje įtvirtinta, kad teisė į prekių (paslaugų) ženklus yra asmeninė neturtinė teisė, kartu tai yra vertybė, su kuria įstatymai sieja tam tikrą teisinių padarinių atsiradimą. Įregistruoto ženklo savininkas turi išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinei veiklai naudoti bet kokį žymenį, kuris yra tapatus įregistruotam ženklui tapačioms prekėms ir paslaugoms.

2.1. Plačiai žinomų prekių ženklų apsauga

Išskirtinis įstatymų leidėjo, teismų ir visuomenės dėmesys skiriamas plačiai žinomų prekių ženklų apsaugai bei jų naudojimui. LR prekių ženklų įstatymo 9 straipsnis reglamentuoja plačiai žinomų prekių ženklų teisinę apsaugą numatant, kad ženklas LR gali būti pripažintas plačiai žinomu, jeigu jo naudojimo ar reklamavimo rezultatai rodo, kad jis yra gerai žinomas tam tikrame visuomenės sluoksnyje. Plačiai žinomų prekių ženklų savininkams suteikiama papildoma tokio ženklo apsauga, t.y. netgi jeigu toks ženklas nėra įregistruotas, savininkas turi teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo naudoti pramonėje ar komercinėje veikloje bet kurį žymenį, kurį galima palaikyti plačiai žinomo ženklo atgaminiu, imitacija ar vertimu ir kitus gali suklaidinti dėl tapačių ar panašių prekių, kurioms plačiai žinomas prekių ženklas naudojamas. Tuo tarpu pripažinto plačiai žinomo įregistruoto prekės ženklo savininkas, be bendrų prekių ženklo savininkui numatytų teisių, turi ir teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo pramonėje ar komercinėje veikloje naudoti žymenį, kurį galima palaikyti plačiai žinomo ženklo atgaminiu, imitacija ar vertimu ir kuris gali suklaidinti, nes tuo žymeniu pažymėtas netapačias ir nepanašias prekes ir/ar paslaugas galima susieti su tomis prekėmis ir/ar paslaugomis, kurios žymimos plačiai žinomu prekių ženklu ir dėl to gali būti pažeistos registruoto plačiai žinomo prekių ženklo savininko teisės.

Ženklas pripažįstamas plačiai žinomu Lietuvoje tik teismine tarka. Tik teismas, būdamas vienintele institucija, galinčia pripažinti ženklą plačiai žinomu, savo nuožiūra vertina ar prašomas pripažinti plačiai žinomu ženklas iš tikrųjų yra plačiai paplitęs ir gerai žinomas visuomenėje. Įsidėmėtina tai, jog platų prekės ženklo žinomumą galima įrodinėti nuo bet kurios datos, ne tik nuo ieškinio padavimo datos. Galima daryti prielaidą, kad plačiai žinomu ženklu teismas gali pripažinti ir tokį prekinį ženklą, kuris Lietuvoje dar nėra naudojamas, tačiau jo savininkas aktyviai reklamuoja šį ženklą. Siekiant, kad teismas pripažintų prekinį ženklą plačiai žinomu, jis turi būti naudojamas ar reklamuojamas ir to rezultatai rodo, kad jis yra gerai žinomas tam tikrame visuomenės sluoksnyje.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 1344 žodžiai iš 4144 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.