Profesinių veiklų privalomasis civilinis draudimas
5 (100%) 1 vote

Profesinių veiklų privalomasis civilinis draudimas

TURINYS

ĮVADAS 3

1. CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS 3

2. PRIVALOMOJO DRAUDIMO SĄVOKA 4

3. PRIVALOMOSIOS DRAUDIMO FORMOS RŪŠYS 5

4.VALSTYBINIS SOCIALINIS DRAUDIMAS 6

5. PRIVALOMASIS SVEIKATOS DRAUDIMAS 6

6. NOTARŲ PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMASIS DRAUDIMAS 7

7. ANTSTOLIŲ PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMASIS DRAUDIMAS 8

8. ADVOKATŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMASIS 8

9. AUDITO ĮMONIŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS 8

10. DRAUDIMO TARPININKŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMASIS DRAUDIMAS 9

11. RANGOVO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMASIS DRAUDIMAS 9

12. STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMASIS DRAUDIMAS 9

IŠVADOS 10

NAUDOTA LITERATŪRA 11

ĮVADAS

Yra teigiama, jog draudimas – tai žmogaus proto pergalė prieš netikėtus, atsitiktinius gyvenimo reiškinius. Taip pat nesuklystume jei draudimą laikytume – visuomenę drausminančiu ir tvarką kuriančiu veiksniu.

Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 4 str. 2 d. ir LR civilinio kodekso 6.988 str. 1 d. yra nustatyta, jog draudimas gali būti vykdomas dviem formom – privaloma ir savanoriška. Daugeliu atveju draudimas vykdomas savanoriška forma, t.y. remiantis privataus susitarimo tarp draudiko (draudimo įmonės) ir draudėjo pagrindu. Tačiau pasaulinėje praktikoje yra nusistovėjusi tendencija svarbius visuomenei ir valstybei draudimo teisinius santykius reguliuoti valstybės mastu. Tuo siekiama apsaugoti ūkio subjektų turtinius interesus nuo didelių finansinių nuostolių.

Draudimo formų – savanoriškojo ir privalomojo – išskyrimas yra reikšmingas ne tik grynai teoriniu – moksliniu, bet ir praktiniu požiūriu. „Draudimas atlieką ypatingą ir savarankišką vaidmenį visuomenės reprodukcijos procesų aptarnavime, todėl pasinaudodama, galima sakyti, unikaliais draudimo ypatumais ir pripažindama tam tikras draudimo rūšis privalomomis, valstybė tuo pačiu gali perkelti į privatų sektorių dalį visuomenės socialinės apsaugos funkcijų“ .

Šio darbo tikslas – atskleisti privalomojo draudimo sąvoką, aprašyti kokios draudimo rūšys yra laikomos privalomomis Lietuvoje, jas detalizuoti.

1. CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

Civilinės atsakomybės draudimas yra glaudžiai susijęs su šalyje egzistuojančiomis teisinėmis civilinės atsakomybės normomis. Jei civilinė asmens atsakomybė įstatymais būtų nenumatyta, t.y. jei nereikėtų atlyginti už kitiems asmenims ar jų turtui padarytus nuostolius (žalą), tai civilinės atsakomybės draudimas arba visiškai neegzistuotų, arba būtų nepopuliari ir nereikšminga draudimo rūšis.

Mūsų šalies Civilinis kodeksas apibrėžia civilinę atsakomybę kaip ,,turtinę prievolę, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių (žalos) atlyginimo ar netesybų (baudos, delspinigių) sumokėjimo, o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius)“. Europos Sąjungos direktyva Nr. 73/23 9/EWG bei Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas išskiria keturias civilinės atsakomybės draudimo grupes, o būtent: a) sausumos transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimą; b) skraidymo aparatų civilinės atsakomybės draudimą; c) laivų (jūrų, ežerų, upių ir kanalų) civilinės atsakomybės draudimą; d) bendrosios civilinės atsakomybės draudimą.

Apskritai, civilinės atsakomybės rizika yra labai pavojinga draudimo įmonėms, kadangi gali atnešti labai didelius nuostolius neprognozuojamoje, o gal būt ir visai netolimoje ateityje. Ypatingai profesinių atsakomybių atveju, kai draudimo polisai su prailgintu galiojimo laikotarpiu iššaukia didžiulius ieškinius, kuriuos reikia apmokėti draudimo įmonėms.

Civilinės atsakomybės draudimo atveju, nuostolių atlyginimo bylose neegzistuoja viršutinė iš anksto numatyta nuostolių atlyginimo nukentėjusiajam riba, tai reiškia, kad suma, kurią turėtų sumokėti draudėjas gali būti milžiniška, kas reiškia, kad net draudimo sutartyje nurodyta suma gali būti per maža kompensuoti visai padarytai žalai.

Taigi, tais atvejais, kai yra padaroma žala tiek fiziniam, tiek ir juridiniam asmeniui, ji turi būti kompensuota nustatytos atsakomybės ribose.

Žalą padariusio asmens civilinės atsakomybės draudimas nesuteikia nukentėjusiam asmeniui teisės tiesiogiai iš draudimo įmonės reikalauti jam padarytų nuostolių atlyginimo. Draudimo įmonė bei žalą patyręs asmuo teisiškai neturi vienas kitam jokių įsipareigojimų. Tačiau praktikoje draudimo išmoka dažniausiai yra pervedama tiesiogiai nukentėjusiam ar nukentėjusiems asmenims, aplenkdama civilinės atsakomybės draudėją. Priklausomai nuo to, ar civilinės atsakomybės draudimas yra vykdomas laisvu draudėjo bei draudimo įmonės susitarimu, ar dėl egzistuojančio įstatyminio reikalavimo, yra skiriamas privalomas bei savanoriškas civilinės atsakomybės draudimas. Dažniausiai sutinkamos privalomojo civilinės atsakomybės draudimo rūšys yra: – transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimas; – darbdavių civilinės atsakomybės draudimas; – profesinės civilinės atsakomybės draudimas. Dažniausiai sutinkamos neprivalomojo civilinės atsakomybės draudimo rūšys yra: – bendrosios asmens civilinės atsakomybės draudimas; – ūkinės veiklos civilinės atsakomybės draudimas. Šių santykių
giminingumą rodo ta aplinkybė, kad tie patys objektai gali būti apdrausti tiek privaloma, tiek savanoriška tvarka, atsiranda materialiai vieningas ir pavaldus vienam teisiniam režimui santykis tarp draudiko ir draudėjo, nors atsiradimo pagrindai skirtingi.

2. PRIVALOMOJO DRAUDIMO SĄVOKA

Privalomąjį draudimą galėtume apibrėžti taip – įstatymais reglamentuota tam tikrai asmenų grupei ar visiems asmenims privaloma draudimo rūšis ar grupė. Tai tokia draudimo forma, kaip privataus sektoriaus pagalba sukurtas instrumentas visuomenės socialinėms reikmėms tenkinti, yra efektyvus tik tuomet, kai atitinkamas Lietuvos Respublikos įstatymas aiškiai apibrėžia draudimo rūšies turinį, draudimo sutarties šalių teises bei pareigas, draudimo sumas, draudimo įmokas, draudimo išmokas, draudiminius ir nedraudiminius įvykius, draudimo sutarties terminus, draudimo sutarties galiojimo aplinkybes ir kita. Toks reglamentavimas turi vieningai galioti visų draudimo įmonių, vykdančių privalomąjį draudimą, o taip pat ir draudėjų atžvilgiu. Taigi, atitinkamuose Lietuvos Respublikos įstatymuose turi būti ne tik išvardinamos privalomojo draudimo rūšys, bet ir įteisinamos pagrindinės tokio draudimo nuostatos, o taip pat išdėstomi svarbiausieji privalomojo draudimo rūšies taisyklių principai. Taigi Privalomajam draudimui būdingi tokie principai:

1. Privalomoji forma nustatoma įstatymu, pagal kurį draudikai privalo apdrausti atitinkamus objektus, o draudėjai – įnešinėti reikalaujamas draudimo įmokas. Įstatymas paprastai numato: privalomai draudžiamų objektų sąrašą, draudiminės atsakomybės apimtį, draudiminio apsaugojimo lygį ar normas, tarifų sumų nustatymo tvarką arba vidutinį šių sumų dydį (suteikiant teisę jas diferencijuoti vietose), draudimo įmokų įnešimo periodiškumą, pagrindines draudiko ir draudėjo teises ir pareigas. Įstatymas kaip taisyklė privalomąjį draudimą paveda vykdyti valstybinėms draudimo institucijoms.

2. Objektų, nurodytų įstatyme, visiškas apėmimas privalomuoju draudimu. Tuo tikslu draudimo organai kasmet vykdo apdraustų objektų registraciją, draudimo įmokų skaičiavimus ir įmokų paėmimą nustatytais terminais.

3. Automatiškumas apdraudžiant privalomuoju draudimu įstatyme nurodytus objektus. Draudėjas neprivalo pranešti draudimo institucijai apie privalomai draudžiamo objekto atsiradimą pas jį. Šis objektas automatiškai įjungiamas į draudimo sferą. Jei tai, pavyzdžiui, yra turtas, atliekant eilinę registraciją jis bus įskaitytas, o draudėjui bus pateiktos sumokėti draudimo įmokų sumos. Taip Lietuvoje buvo nustatyta, kad pastatai, priklausantys gyventojams, buvo laikomi apdraustais nuo to momento, kai jie pastatyti nuolatinėje buvimo vietoje ir uždengtas stogas. 4.Privalomojo draudimo galiojimas nepriklausomai nuo draudimo įmokų įnešimo. Tais atvejais, kai draudėjas nesumokėjo priklausančių draudimo įnašų, jie išieškomi teismine tvarka. Jei žūva ar yra padaroma žala apdraustam turtui, už kurį nebuvo įneštos draudimo įmokos, draudimo atlyginimas yra išmokamas atskaičius įsiskolinimus už nesumokėtos draudimo įmokas. Už įnašų laiku nesumokėjimą imamos baudos.

5. Privalomasis draudimas yra neterminuotas. Jis galioja visą laiko periodą, kol draudėjas naudojasi apdraustu turtu. Turtui pereinant kitam draudėjui draudimas nenutrūksta. Jis netenka galios tik apdraustam turtui žuvus.

6. Privalomojo draudimo draudiminės apsaugos normavimas. Siekiant supaprastinti draudimo sumą ir draudimo atlyginimo išmokėjimo tvarką yra nustatomos draudimo apsaugos normos procentais ar pinigais už vieną objektą.

Privalomajame asmens draudime visa apimtimi veikia visiško objektų apėmimo, automatiškumo, draudiminės apsaugos normavimo principai. Tačiau čia yra aiškiai apibrėžtas terminas, ir draudimas priklauso nuo draudimo įmokos sumokėjimo (pvz., nesenai nutrauktas privalomasis keleivių draudimas Lietuvoje).

Valstybės suinteresuotumas kištis į draudimo rinkos veikimą kyla iš bendro suvokimo, kad draudimas rizikos kaštų išskleidimo būdu duoda visuomenei naudos. Todėl visai logiška, jog tam tikros draudimo rūšys turi būti privalomos.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1310 žodžiai iš 4287 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.