Psichologinis konsultavimas
5 (100%) 1 vote

Psichologinis konsultavimas

Psichologinis konsultavimas

TURINYS

1. Įvadas……………………………………………………………………………………………………………………….2

2. Konsultavimas…………………………………………………………………………………………………………..3

3. Konsultanto ir kliento kontaktas…………………………………………………………………………………..5

4. Konsultavimo rezultato samprata…………………………………………………………………………………6

5. Konsultavimo eiga…………………………………………………………………………………………………….8

6. Apibendrinimas……………………………………………………………………………………………………….10

7. Literatūra………………………………………………………………………………………………………………..12

ĮVADAS

Augantis žmogus nuolat patiria psichologinių problemų, kylančių dėl tam tikrų amžiaus krizių ir asmenybės formavimosi dėsningumų, savęs aktualizavimo sunkumų, tarpusavio santykių keblumo, įsitvirtinimų formaliose ir neformaliose grupėse, adaptavimosi mokykloje ir įvairių socialinių priežasčių – tėvų skyrybų, ekonominio, fizinio ar seksualinio smurto, panaudoto prieš jį patį, materialinio skurdo ir t.t.

Trapi vaiko psichika be tinkamos šeimos, pedagogo ar psichologo paramos neretai palūžta slegiama šių sunkumų naštos, ir elgesys įgauna įvairiai pasireiškiančių negatyvių bruožų.

Psichologinės pagalbos poreikį daro dar aktualesnį vis naujų išraiškos formų įgyjantis visuomenės susiskaidymas pagal socialinę ir ekonominę padėtį, bendri ekonominiai šalies sunkumai. Dėl ekonominių problemų išklibinta ne tik materialinė šeimos gerovė, bet ir jos kultūrinis bei vertybių pamatas. Šios blogybės atitinkamai veikia vaikų elgesį. Psichologai, pedagogai ir tėvai nuolat susiduria su įvairiomis vaikų ir paauglių elgesio, bendravimo sutrikimų apraiškomis. Dažniausiai skundžiamasi:

1. Neadaptyviu, situacijai neadekvačiu bendravimu su tėvais, pedagogais ir bendraamžiais.

2. Agresyviu, delinkventišku elgesiu.

3. Emociniais sutrikimais – nerimastingumu, slogia nuotaika, baime.

4. Sutrikusia mokymosi motyvacija, nenoru ir nesugebėjimu mokytis dėl priežasčių, nesusijusių su intelekto ar specifinių pažintinių funkcijų sutrikimais.

5. Visuomenėje įprastų elgesio normų nepaisymu.

6. Atsipalaidavimo tendencijomis, pasireiškiančiomis malonumų ir nepatirtų įspūdžių ieškojimu alkoholyje, narkotikuose, orgijose ir t.t.

Taigi galima teigti, kad psichologinės pagalbos poreikis šiuo sudėtingu gyvenamuoju metu yra labai aktualus, todėl labai svarbu išsiaiškinti svarbiausias efektyvaus psichologinio konsultavimo prielaidas. Vilniaus universiteto klinikinės ir socialinės psichologijos katedros vedėjas dr. Rimantas Kočiūnas (1995) išskiria keturias tokias prielaidas:

1) pats konsultantas, jo nuostatos, pasirengimas, mokėjimas būti su klientu;

2) konsultanto ir kliento kontakto kokybė jų bendras buvimas konsultavimo erdvėje;

3) konsultavimo rezultato, dar vadinamo terapiniu kliento pokyčiu, samprata;

4) tinkamos konsultavimo eigos užtikrinimas.

Šiame darbe minėtos prielaidos bus aptariamos detaliau.

KONSULTAVIMAS

Nuo pat psichoterapijos pradininko S.Freudo laikų iki šių dienų taip ir nerasta vienareikšmio atsakymo, kaip psichologai ir psichoterapeutai padeda žmonėms. Vienas iš paplitusių atsakymų – psichoterapijos ir konsultavimo efekto paslaptis slypi konsultanto asmenybėje. Efektyvus konsultantas – tai brandus žmogus. Jis turi gebėti atrasti savyje vietos pačioms įvairiausioms, net prieštaraujančioms viena kitai nuomonėms, nuostatoms, jausmams, mintims, potyriams. Neprisirišdamas prie kokio nors vieno požiūrio, konsultantas turėtų žvelgti į savo ir kliento gyvenimo realybę per platų perspektyvų spektrą. Reikia kritiškai vertinti situacijas, žmones ir idėjas, svarbu mokėti su humoru pažvelgti į sudėtingas žmonių gyvenimo aplinkybes.

Psichologiniame konsultavime ir psichoterapijoje įžvelgiami trys matmenys (K.Schneider, 1992)):

1) vidinis konsultanto brandumas – mokėjimas efektyviai spręsti savo gyvenimo problemas, atvirumas ir nuoširdumas sau;

2) tarpasmeninis konsultanto brandumas – mokėjimas padėti kitiems spręsti jų gyvenimo problemas, atvirumas ir nuoširdumas jiems;

3) konsultanto brandumas yra procesas, o ne būsena. Tai reiškia, kad negalima būti brandžiam visur ir visada.

Dar viena svarbi efektyvaus konsultanto darbo pusė – jo nuostatos į klientą ir pagalbą jam. Svarbiausia yra nuoširdumas, įsijautimas ir pagarba. Taip pat labai svarbu priimti visa, su kuo ateina klientas. Konsultantas turėtų ne vertinti, o klausytis, girdėti ir suprasti. Kiekvienas klientas atsineša į konsultaciją ne tik savo sunkumus, konfliktus, bet ir savo pažiūras į gyvenimą, į tai, kas jame vertinama ir kas ne. Negalima vertinti šių pažiūrų kaip blogų ar mėginti įtikinti klientą jas keisti. Konsultantas gali suteikti erdvę, laiką ir savo supratimą, kad pats žmogus galėtų atrasti, kas yra tikra ir teisinga. Tik pats klientas gali nuspręsti, ar verta ir toliau
įsikibus laikytis jo gyvenimą griaunančių principų.

Nors ir buvo minėta, kad konsultanto darbo sėkmė daug priklauso nuo jo asmenybės bruožų ir svarbiausių nuostatų, tačiau negalima visiškai atmesti teorinių konsultavimo pagrindų svarbos. Mėginimas kvalifikuotai padėti kitam žmogui spręsti jo problemas nesiremiant jokia pažiūrų sistema, o tik sveika nuovoka, panašus į skrydį be žemėlapio, kuriame nubrėžtas maršrutas. L.M.Brammer ir G.McDonald (1996) požiūriu, yra keturi svarbiausi matmenys:

1) filosofinį pamatą, pagrindžiantį teorijos puoselėjamas vertybes ir leidžiantį suformuluoti svarbiausias psichologinės praktikos prielaidas bei galimą rezultatą;

2) struktūrinį matmenį, kurį galima vadinti savitu kognityviniu visybiško žmogaus matymo žemėlapiu;

3) vystymosi matmenį, leidžiantį matyti žmogų tapsme, einantį per tam tikrus raidos etapus;

4) proceso matmenį, padedantį suprasti, kaip žmogus gali keistis, kieno dėka ir kur link.

Taigi sudėjus į vieną konsultanto gyvenimo patyrimą, asmenybės brandą, pakankamą teorinį pamatą ir profesinį pasirengimą, turėtų būti svarbus rezultatas – gebėjimas suprasti klientą. Be šito konsultavimas neįmanomas – konsultantas turi mokėti kaip galima nuodugniau suprasti kito žmogaus buvimo pasaulyje, gyvenimo būdus ir gebėti šį mokėjimą pritaikyti prie kiekvieno kliento gyvenimo aplinkybių bei konkrečių problemų.

Norint padėti klientams labiau suprasti savo sunkumus, be galo svarbu jiems parodyti mūsų gyvenimo prieštaringą pobūdį. Gyvenimo prieštaringumo supratimas ir priėmimas – vienas iš pagrindinių dalykų, kuriuos išryškindamas konsultantas gali padėti daugeliui pas jį ateinančių žmonių. Gyvenimas – nuolatinė priešybių kova. Kiekvienam argumentui yra kontrargumentas, teigiami gyvenimo aspektai eina kartu su neigiamais ir t. t. Žmogus visada yra kurioje nors amžino kontinuumo vietoje – tarp gimimo ir mirties, tarp gero ir blogo, tarp teigiamo ir neigiamo, tarp aktyvumo ir abejingumo. Šį priešybių sąrašą galima vardyti be galo. Iš tikrųjų šie prieštaravimai tik tariami – tai du vienos lazdos galai. Įtampa tarp jų ir sudaro gyvenimo esmę.

Kliento supratimo rezultatas – gebėjimas pakankamai tiksliai įvertinti jo problemas, kelti jų priežasčių ir raidos hipotezes ir perduoti šį supratimą klientui, skatinant jį nuspręsti, ką su šiuo naujuoju supratimu daryti. Svarbu atkreipti dėmesį į du pavojus, slypinčius vertinant kliento problemas ir keliant terapines hipotezes. Pirma, įsigilinus į kliento sunkumus, neretai gali kilti pagunda priskirti juos ar patį klientą kokiai nors kategorijai. Šiuo metu tikrai nestokojama asmenybės, charakterių, temperamentų tipologijų ir diagnostikos sistemų, kurios vis tobulinamos, kad „lentynėlės“ būtų patogesnės į jas sudėlioti gyvus žmones. Tokiu atveju kliento suvokimas yra stereotipizuojamas ir jam gali būti priskiriamos visos tam tikrai kategorijai būdingos savybės. Konsultantui klientas nustoja būti unikali būtybė, o tikroji kliento esmė negailestingai iškraipoma.

Antrasis pavojus – tai per didelis konsultanto pasitikėjimas savo gebėjimu suprasti. Galimybės suprasti kitą žmogų, net patį artimiausią, yra ribotos. Hipotezės apie klientą, jo gyvenimą ir galimybes – tai iš tikrųjų tik hipotezės, ir negalima pradėti jų laikyti tiesomis. Geriausias savo problemų ekspertas visada yra pats žmogus, todėl konsultantui svarbu daugiau klausytis jo ir sekti paskui jį, o ne skubėti savo „giliomis įžvalgomis“ gelbėti.

Daugelis žmonių ateina pas psichologą konsultuotis vildamiesi, kad šis ką nors jiems ar dėl jų padarys. Tačiau klientų iliuzijos neturėtų skatinti konsultantą pamiršti bene svarbiausią konsultavimo tikslą – padėti žmogui suprasti, kad būtent jis pats yra tasai, kuris gyvenime turi ir gali spręsti, veikti, keistis, tapti.

KONSULTANTO IR KLIENTO KONTAKTAS

Svarbiausias efektyvaus konsultavimo garantas yra konsultavimo kontaktas. Išsamiau pažvelgus į konsultavimo procesą, paaiškėja, kad padeda, gydo ne konsultantas, o jo santykio su klientu pobūdis, tinkama tarpusavio ryšio kokybė. Ryšyje su konsultantu atsispindi dauguma kliento gyvenimo sunkumų. Dažnai apie juos ne tiek išgirstama iš kliento, kiek pajuntama ir pamatoma stebint, koks klientas yra kaip partneris.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 1256 žodžiai iš 3984 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.