Raštvedybos darbas
5 (100%) 1 vote

Raštvedybos darbas

TURINYS

1. DOKUMENTŲ RENGIMO IR ĮFORMINIMO TAISYKLĖS 3

1.2 BENDROSIOS NUOSTATOS 3

1.3 BENDRIEJI DOKUMENTŲ ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI 3

1.4 DOKUMENTŲ REKVIZITAI 3

1.5 TVARKOMŲJŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS 7

1.6 ORGANIZACINIŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS 7

1.7 INFORMACINIŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS 8

1.8. DOKUMENTŲ PRIEDAI IR IŠRAŠAI 9

2. BLANKAI 11

2.1 RAŠTŲ BLANKAS 12

2.2 ĮSAKYMŲ BLANKAS 13

3. ASMENŲ REIKALŲ RAŠTAI 14

3.1 PRAŠYMAS PRIVATAUS ASMENS DĖL PRIĖMIMO Į DARBĄ 15

3.2 PRAŠYMAS ĮMONĖS DARBUOTOJO DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ 16

3.3 PRAŠYMAS ĮMONĖS DARBUOTOJO DĖL MOKYMOSI ATOSTOGŲ 17

3.4 PASIAIŠKINIMAS (PAVĖLAVIMAS Į DARBĄ) 18

3.5 ĮGALIOJIMAS 19

3.6 MOTYVACINIS LAIŠKAS 20

3.7 GYVENIMO APRAŠYMAS (LIETUVIŲ KALBA) 21

3.8 CURRICULUM VITAE (ANGLŲ KALBA) 22

4. TVARKOMIEJI DOKUMENTAI 23

4.1 VEIKLOS ĮSAKYMAS 24

4.2 PERSONALO ĮSAKYMAI: ĮSAKYMAS DĖL PRIĖMIMO Į DARBĄ 25

4.3 ĮSAKYMAS DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ 26

4.4 ĮSAKYMAS DĖL ATLEIDIMO IŠ DARBO (DARBUOTOJO PRAŠYMU) 27

5. ORGANIZACINIAI DOKUMENTAI 28

5.1 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VIKIS“ ĮSTATAI 29

5.2 KOMERCINĖ SUTARTIS (ORIGINALI) 30

6. INFORMACINIAI DOKUMENTAI 31

6.1 NEREGISTRUOTINŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 32

6.2 INICIATYVINIS RAŠTAS (PAKLAUSIMAS) 33

6.3 ATSAKOMASIS RAŠTAS 34

6.4 REKOMENDACIJA 35

6.5 TARNYBINIS PRANEŠIMAS 36

6.6 PROTOKOLAS 37

6.7 PROTOKOLO (IŠRAŠAS) 39

6.8 NUSIDĖVĖJUSIO INVENTORIAUS NURAŠYMO AKTAS 40

6.9 PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS 41

6.10 PAŽYMA APIE GAUTAS PAJAMAS 42

6.11 ARCHYVO PAŽYMĖJIMAS 43

6.12 DALYKINIS LAIŠKAS (ANGLŲ KALBA) 44

MOKĖJIMO PAVEDIMAS 45DOKUMENTŲ RENGIMO IR ĮFORMINIMO

TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės nustato valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų, kitų subjektų, įgaliotų atlikti viešojo administravimo funkcijas, tvarkomųjų, organizacinių, informacinių dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus, kurie taikomi nepriklausomai nuo šių dokumentų parengimo būdo ar laikmenos. Šiose taisyklėse nustatyti dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimai taikomi ir kitiems įstaigų dokumentams, atsižvelgiant į jų paskirtį bei kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus.Dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimai privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims yra rekomendaciniai.

Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymais. Jose vartojamos sąvokos:

Rekvizitas – dokumento sudedamoji dalis, reiškianti nustatytas dokumento rengimo ir įteisinimo procedūras ir turinti nustatytą pastovią vietą.

Dokumento sudarytojas – kolegiali institucija, įstaiga, jos struktūrinis padalinys, įstaigos vadovas, kiti asmenys, turintys teisę sudaryti dokumentus.

Tvarkomieji dokumentai – kolegialių institucijų, įstaigų vadovų, kitų teisės aktų suteiktus įgaliojimus turinčių valstybės tarnautojų leidžiami teisės aktai viešojo ar vidaus administravimo funkcijoms įgyvendinti (nutarimai, sprendimai, įsakymai, potvarkiai ir kt.).

Organizaciniai dokumentai – tvarkomaisiais dokumentais tvirtinami kiti teisės aktai, nustatantys įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimo normas (nuostatai, įstatai, taisyklės, reglamentai ir kt.).

Informaciniai dokumentai – įstaigų siunčiamieji ir vidaus dokumentai, kuriuose pateikiama informacija ar duomenys, fiksuojami su įstaigos veikla susiję faktai, įvykiai, ryšiai su kitomis įstaigomis (raštai, pažymos, aktai, protokolai ir kt.).

II. BENDRIEJI DOKUMENTŲ ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI

Dokumentai įforminami tokių formatų, pagal ISO 216-1975(E) ir ISO (353-1975(E) standartus, popieriaus lapuose: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm) ir A4 L (297 x 210 mm).

Dokumentai įforminami paliekant tokio pločio paraštes: kairioji – 30 mm, dešinioji – ne mažesnė kaip 10 mm, viršutinė – 20 mm, apatinė – ne mažesnė kaip 20 mm.

Dokumentai spausdinami tik vienoje lapo pusėje, išskyrus šiose taisyklėse ir kituose teisės aktuose numatytas žymas ar nuorodas, rašomas antroje lapo pusėje.

Dokumento, spausdinamo keliuose lapuose, numeruojamas antrasis ir tolesni lapai. Lapai numeruojami viršutinės paraštės viduryje arabiškais skaitmenimis be taškų ir brūkšnelių.

Dokumentai rašomi laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų ir teisinės terminijos.

III. DOKUMENTŲ REKVIZITAI

Dokumentų rengimo ir įforminimo rekvizitai yra:

1. herbas arba prekių ženklas;

2. dokumento sudarytojo pavadinimas;

3. įstaigos duomenys;

4. specialioji žyma;

5. priedo žyma;

6. dokumento gavimo registracijos žyma;

7. dokumento pavadinimas;

8. dokumento data;

9. dokumento registracijos numeris;

10. gauto dokumento nuoroda;

11. dokumento sudarymo vieta;

12. adresatas;

13. rezoliucija;

14. dokumento tvirtinimo žyma;

15. dokumento tekstas;

16. parašas;

17. dokumento suderinimo žyma;

18. vizos;

19. supažindinimo žyma;

20. rengėjo nuoroda;

21. dokumento paieškos nuoroda;

22. kopijos tikrumo žyma.

Dokumentų rekvizitų rašymo būdai yra:

a) išilginis centruotas, kai rekvizito eilučių pradžia ir pabaiga vienodai nutolusi nuo kairiosios ir dešiniosios paraščių;

b) kampinis vėliavinis, kai rekvizito eilutės prasideda arba vienodai nutolusios nuo kairiosios paraštės.

Kiekvienas dokumento
rekvizitas rašomas nustatytoje vietoje ar plote. Kai dokumento rekvizitai išdėstomi ne viename lape, jie turi būti išdėstyti taip, kad į atskirą lapą nebūtų perkeliamas vien parašo rekvizitas ir po juo rašomi kiti rekvizitai.

Lietuvos valstybės ar savivaldybės herbas (toliau – herbas) arba prekių ženklas spausdinamas popieriaus lapo viduryje, po viršutine parašte. Prekių ženklas gali būti spausdinamas lapo viršutinės dalies kairėje pusėje, paliekant paraštes. Herbas ir prekių ženklas kartu nespausdinami. Dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas po herbo arba prekių ženklo rekvizitu, jei šis rekvizitas išspausdintas po viršutine parašte lapo viduryje. Jei prekių ženklas spausdinamas lapo viršutinės dalies kairėje pusėje, dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas šalia ženklo. Kai herbas arba prekių ženklas nespausdinamas, dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas po viršutine parašte.

Dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas didžiosiomis paryškintomis raidėmis, gali būti didesnėmis negu kiti rekvizitai, ir išdėstomas išilginiu centruotu būdu. Dokumento sudarytojo pavadinimas turi atitikti teisės aktais įteisintą pavadinimą.

Kai dokumento sudarytojas yra priklausomybės santykiais neatsiejama įstaiga ar įstaigos struktūrinis padalinys, pavadinimas rašomas nurodant priklausomybę. Jei dokumento sudarytojas yra vieno asmens institucija, įstaigos vadovas, kitas įstatymų ar kitų teisės aktų suteiktus įgaliojimus turintis valstybės tarnautojas, rašomas pareigų pavadinimas, nurodant jų priklausomybę.

Kai dokumento (tarnybinio pranešimo, prašymo ir kt.) sudarytojas yra įstaigos tarnautojas, neturintis juridinių įgaliojimų, sudarytojo rekvizite rašomas tarnautojo pareigų pavadinimas, nurodant jų priklausomybę, o jeigu sudarytojas yra komisija, sudaryta iš kelių įstaigų atstovų, jos pavadinimas rašomas pagal teisės akte nustatytą komisijos funkciją.

Kai dokumentą sudaro kelios įstaigos ar kelių įstaigų vadovai, jų pavadinimai rašomi vienas po kitu ir atskiriami ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu. Įstaigos duomenys rašomi po dokumento sudarytojo pavadinimu arba dokumento pirmojo lapo apatinėje paraštėje. Įstaigos duomenys rašomi mažesnėmis negu kiti rekvizitai raidėmis ir gali būti atskirti linija.

Kai informacinio dokumento (rašto) sudarytojai yra kelios įstaigos, įstaigos duomenys rašomi po kiekvienos įstaigos pavadinimu. Įstaigos duomenis sudaro: įstaigos kodas, buveinės adresas ir kita reikalinga informacija (telefonų ir faksų numeriai, elektroninio pašto adresas ir kt.). Specialioji žyma rašoma dokumento pirmojo lapo viršutinės paraštės dešinėje pusėje paryškintomis raidėmis arba dedamas spaudas, pvz.: Projektas, Išrašas, Kopija, Faksograma. Priedo žyma rašoma dokumento priedo viršutinės paraštės dešinėje pusėje. Ją sudaro: dokumento, kuriam priklauso priedas, pavadinimas, priedo eilės numeris ir žodis ,,priedas“. Žymos dalys išdėstomos kampiniu vėliaviniu būdu, žodis ,,priedas“ kartu su eilės numeriu rašomas iš naujos eilutės. Dokumento gavimo registracijos žyma rašoma arba dedamas spaudas dokumento pirmojo lapo viršutinės paraštės dešiniajame kampe. Žymą sudaro: dokumentą gavusios įstaigos pavadinimas (gali būti sutrumpintas), žodis ,,Gauta“, dokumento gavimo data ir registracijos numeris.

Dokumento pavadinimas rašomas: tvarkomųjų ir informacinių įstaigos vidaus dokumentų pavadinimai rašomi po dokumento sudarytojo pavadinimu. Informacinių dokumentų, kuriuose yra adresato rekvizitas, pavadinimas rašomas po šiuo rekvizitu.Organizacinių ir tvirtinamų informacinių dokumentų pavadinimas rašomas po tvirtinimo žymos rekvizitu.

Dokumento pavadinimas, išskyrus raštus, rašomas išilginiu centruotu būdu didžiosiomis paryškintomis raidėmis ir atskiriamas nuo aukščiau parašytų rekvizitų ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu. Pavadinimą sudaro dokumento rūšies pavadinimas ir teksto antraštė. Dokumento rūšies pavadinimas rašomas atskiroje eilutėje

Raštuose dokumento rūšies pavadinimas nerašomas. Teksto antraštė pradedama prielinksniu „DĖL“ ir rašoma didžiosiomis neparyškintomis raidėmis. Antraštė pradedama rašyti nuo kairiosios paraštės, plotas horizontalia kryptimi neribojamas. Antraštė atskiriama nuo aukščiau parašyto adresato rekvizito ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu.

Siunčiamų dokumentų lydraščiuose antraštė nerašoma. Dokumento data rašoma po dokumento pavadinimu ir kartu su dokumento registracijos numeriu dėstoma išilginiu centruotu būdu. Dokumento data ir registracijos numeris nuo dokumento pavadinimo atskiriami ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu. Raštuose data rašoma lapo dešinėje pusėje po įstaigos duomenų rekvizitu. Jei įstaigos duomenys rašomi dokumento pirmojo lapo apatinėje paraštėje, dokumento data rašoma dešinėje lapo pusėje po dokumento sudarytojo pavadinimu. Data nuo aukščiau parašyto rekvizito atskiriama ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu. Dokumento data rašoma arabiškų skaitmenų grupėmis pagal LST EN 28601:2000 standartą arba mišriuoju būdu. Jei data rašoma skaitmenų grupėmis, pirmoji skaitmenų grupė, žyminti metus, susideda iš keturių skaitmenų, antroji ir trečioji grupės, žyminčios mėnesį ir dieną, turi po du skaitmenis. Metus,
mėnesį ir dieną reiškiančios skaitmenų grupės skiriamos brūkšneliais. Jei mėnesį ar dieną reiškia vienaženkliai skaičiai, prieš juos rašomas nulis .Jei data rašoma mišriuoju būdu, rašomas metų skaitmuo ir žodžio „metai“ sutrumpinimas, mėnesio pavadinimas, dienos skaitmuo ir žodžio „diena“ sutrumpinimas. Vienaženkliai dienos skaitmenys rašomi be nulio.

Dokumento registracijos numeris rašomas šalia dokumento datos rekvizito dešinėje pusėje tokia tvarka. Dokumento registracijos numerį sudaro simbolis Nr., registracijos žurnalo identifikavimo žymuo ir skaitmeninis dokumento registravimo eilės numeris, pvz.: Nr. 1-159. Dokumento registracijos numeris gali būti papildomas paieškos duomenimis (bylos indeksu pagal bylų nomenklatūrą), kurie rašomi skliausteliuose. Jei dokumento sudarytojai yra kelios įstaigos ar kelių įstaigų vadovai, registracijos numeris susideda iš dokumento registracijos numerių, atskirtų vienas nuo kito įstrižu brūkšneliu.

Gauto dokumento nuoroda rašoma atsakomuosiuose raštuose po dokumento datos ir registracijos numerio rekvizitais. Kituose atsakomuosiuose informaciniuose dokumentuose, kuriuose yra adresato rekvizitas, gauto dokumento nuoroda rašoma lapo dešinėje pusėje po įstaigos duomenų rekvizitu. Jei įstaigos duomenys rašomi apatinėje paraštėje, gauto dokumento nuoroda rašoma lapo dešinėje pusėje po dokumento sudarytojo pavadinimu.Gauto dokumento nuorodą sudaro raidė „Į“, dokumento, į kurį atsakoma, data ir jo registracijos numeris.

Dokumento sudarymo vieta rašoma mažosiomis raidėmis po dokumento datos ir dokumento registracijos numerio rekvizitais išilginiu centruotu būdu. Dokumento sudarymo vieta rašoma tvarkomuosiuose dokumentuose ir informaciniuose įstaigos vidaus dokumentuose. Adresatas rašomas kairėje lapo pusėje po įstaigos duomenų rekvizitu. Kai įstaigos duomenys rašomi dokumento pirmojo lapo apatinėje paraštėje, adresatas rašomas lapo kairėje pusėje po dokumento sudarytojo pavadinimu. Adresatas rašomas tokia tvarka: adresatas rašomas mažosiomis raidėmis, kampiniu vėliaviniu būdu nuo kairiosios paraštės ir atskiriamas nuo aukščiau parašyto rekvizito ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu, jei rašomi keli adresatai, jie vienas nuo kito atskiriami ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalų, jei adresatų daug, surašomas adresatų sąrašas, o kiekviename siunčiamame dokumente užrašomas tik vienas konkretus adresatas. Kai dokumentas adresuojamas įstaigai, jos pavadinimas rašomas naudininko linksniu, o jei dokumentas adresuojamas įstaigos struktūriniam padaliniui, įstaigos pavadinimas rašomas kilmininko linksniu. Kai dokumentas adresuojamas konkrečiam tarnautojui, rašomas tarnautojo pilnas pareigų pavadinimas, vardas (vardo raidė) ir pavardė naudininko linksniu.

Jei dokumento užduotį pavedama vykdyti keliems vykdytojams, už užduoties įvykdymą atsakingo tarnautojo pavardė rašoma pirmoji. Dokumento tvirtinimo žyma rašoma lapo dešinėje pusėje virš dokumento pavadinimo tokia tvarka: dokumento tvirtinimą žymintis žodis rašomas didžiosiomis raidėmis, jei dokumentas tvirtinamas tvarkomuoju dokumentu, tvirtinimo žymą sudaro: žodis PATVIRTINTA, tvarkomojo dokumento sudarytojo pavadinimas, dokumento data, dokumento rūšies pavadinimas ir dokumento registracijos numeris. Žymos dalys išdėstomos kampiniu vėliaviniu būdu.

Kai informacinis įstaigos vidaus dokumentas tvirtinamas įstaigos vadovo parašu, tvirtinimo žymą sudaro: žodis TVIRTINU, įstaigos vadovo pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė. Teisės aktų nustatytais atvejais parašas tvirtinamas antspaudu, jis dedamas taip, kad liestų pareigų pavadinimą. Žymos dalys išdėstomos kampiniu vėliaviniu būdu.

Dokumento tekstas (lentelė, grafikas ir kt.) rašomas po dokumento datos, registracijos numerio, sudarymo vietos, raštuose – po antraštės rekvizitais. Tekstas (lentelė, grafikas ir kt.) nuo aukščiau parašytų rekvizitų atskiriamas ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu. Atsižvelgiant į dokumento paskirtį, jo tekstui šiose taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatomi atitinkami reikalavimai: teksto pastraipų pirmosios eilutės spausdinamos vienodu, ne daugiau kaip 22 mm atstumu nuo kairiosios paraštės. Tekstas gali būti skirstomas skyriais, skirsniais, punktais ir jų pastraipomis, punktų papunkčiais. Skyriai ir skirsniai žymimi romėniškais skaitmenimis iš eilės ir turi pavadinimus. Pavadinimai rašomi didžiosiomis paryškintomis raidėmis, išilginiu centruotu būdu ir atskiriami nuo teksto ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu.

Punktai žymimi arabiškais skaitmenimis ir visame tekste numeruojami iš eilės, po skaitmens dedamas taškas ir pradedama rašyti didžiąja raide. Punkto pastraipos nenumeruojamos. Punkto papunkčiai žymimi arabiškais skaitmenimis ir numeruojami iš eilės. Papunkčius sudaro punkto ir papunkčio eilės numeriai. Tarp punkto ir papunkčio ir po papunkčio skaitmenų dedami taškai. Kai papunkčius sudaro sakinio dalys, jie pradedami rašyti mažąja raide ir atskiriami vienas nuo kito kabliataškiu. Papunkčiai, kuriuos sudaro sakinys ar keli sakiniai, pradedami rašyti didžiąja raide.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2231 žodžiai iš 7418 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.